Cyndi Lauper — Girls Just Want To Have Fun

„Girls just want to have fun” to sin­giel pro­mu­ją­cy debiu­tanc­ki album Cyn­di Lau­per. Ten popo­wy utwór szyb­ko zyskał rze­szę fanów i stał się świa­to­wym prze­bo­jem, a artyst­ka sta­ła się iko­ną lat 80. Pio­sen­ka uzna­wa­na jest za femi­ni­stycz­ny hymn. Swój suk­ces zawdzię­cza rów­nież barw­ne­mu tele­dy­sko­wi.

Tekst pio­sen­ki Cyn­di Lau­per — Girls Just Want To Have Fun

I come home in the mor­ning light
My mother says,”When you gon­na live your life right?”
Oh mother dear we’re not the for­tu­na­te ones
And girls they want to have fun
Oh girls just want to have fun

The pho­ne rings in the mid­dle of the night
My father yells,”What you gon­na do with your life?”
Oh dad­dy dear you know you’re still num­ber one
But girls they want to have fun
Oh girls just want to have

That’s all they real­ly want
Some fun
When the wor­king day is done
Girls — they want to have fun
Oh girls just want to have fun

Some boys take a beau­ti­ful girl
And hide her away from the rest of the world
I want to be the one to walk in the sun
Oh girls they want to have fun
Oh girls just want to have

That’s all they real­ly want
Some fun
When the wor­king day is done
Girls — they want to have fun
Oh girls just want to have fun,
They want to have fun,
They want to have fun…

Tłu­ma­cze­nie Cyn­di Lau­per — Girls Just Want To Have Fun

Wra­cam do domu o świ­cie
Moja mama mówi :“Kie­dy zaczniesz porząd­nie żyć?”
Dro­ga mamo, nie jeste­śmy szczę­ścia­rza­mi
A dziew­czy­ny po pro­stu chcą się dobrze bawić
Dziew­czy­ny po pro­stu chcą się dobrze bawić

Tele­fon dzwo­ni w środ­ku nocy
Mój tata krzy­czy: „Co zamie­rzasz zro­bić ze swo­im życiem?”
Dro­gi tatu­siu, wiesz, że nadal jesteś nume­rem jeden
Ale dziew­czy­ny po pro­stu chcą się dobrze bawić
Dziew­czy­ny po pro­stu chcą

To, cze­go napraw­dę chcą
To tro­chę zaba­wy
Kie­dy dzień pra­cy się koń­czy
Dziew­czy­ny chcą się dobrze bawić
Dziew­czy­ny po pro­stu chcą się dobrze bawić

Nie­któ­rzy chłop­cy zabie­ra­ją pięk­ną dziew­czy­nę
I cho­wa­ją ją przed resz­tą świa­ta
Chcę być tą, któ­ra spa­ce­ru­je po słoń­cu
Dziew­czy­ny chcą się dobrze bawić
Dziew­czy­ny po pro­stu chcą

To, cze­go napraw­dę chcą
To tro­chę zaba­wy
Kie­dy dzień pra­cy się koń­czy
Dziew­czy­ny chcą się dobrze bawić
Dziew­czy­ny po pro­stu chcą się dobrze bawić
One chcą się dobrze bawić
One chcą się dobrze bawić…

Zwroty & wyrażenia

Have fun

Having fun?
For fun = dla zaba­wy
Figu­re of fun = pośmie­wi­sko
Make fun of some­bo­dy = naśmie­wać się z kogoś
Fun fact = cie­ka­wost­ka
Fun-loving = lubią­cy zaba­wę
Some­bo­dy is gre­at fun = ktoś jest świet­nym kom­pa­nem

Girls just want to have fun

Dziew­czy­ny po pro­stu chcą się dobrze bawić

To have fun = dobrze się bawić, np.:

Have fun at the con­cert! = Baw się dobrze na kon­cer­cie!

Fortunate

Oh mother dear we’re not the for­tu­na­te ones

Dro­ga mamo, nie jeste­śmy szczę­ścia­rza­mi

For­tu­na­te = mają­cy szczę­ście, np.:

I have not been very for­tu­na­te. = Nie mia­łem zbyt wie­le szczę­ścia.

Do something with life

My father yells,“What you gon­na do with your life?”

Mój tata krzy­czy: “Co zamie­rzasz zro­bić ze swo­im życiem?”

Do some­thing with some­thing =

= zro­bić coś z czymś, np.: What have you done with our tor­to­ise? = Co zro­bi­łeś z naszym żół­wiem?

= przy­dać się, zro­bić z cze­goś poży­tek, np.: I could do with a lit­tle bit of money. = Przy­da­ło­by mi się trosz­kę pie­nię­dzy.

= poło­żyć coś gdzieś, np.: What did I do with the scis­sors? = Gdzie ja poło­ży­łem nożycz­ki?

Hide away

Some boys take a beau­ti­ful girl and hide her away from the rest of the world

Nie­któ­rzy chłop­cy zabie­ra­ją pięk­ną dziew­czy­nę i cho­wa­ją ją przed resz­tą świa­ta

To hide away = scho­wać się, ukry­wać, np.:

I’m ren­ting a cot­ta­ge whe­re I can hide away for the sum­mer. = Wynaj­mu­ję domek, w któ­rym mogę się ukryć w waka­cje.

Hide­away = kry­jów­ka, schro­nie­nie, np.:

No secret hide­away is com­ple­te witho­ut lan­terns. = Żad­na sekret­na kry­jów­ka nie jest goto­wa bez lam­pio­nów.

Want vs Fancy

Zamię­taj!
Wan­na = Want to

Cza­sow­ni­ki want i fan­cy to syno­ni­my. Ozna­cza­ją = chcieć, mieć ocho­tę. Pomi­mo tego, że to wyra­zy bli­sko­znacz­ne, wystę­pu­ją pomię­dzy nimi róż­ni­ce, o któ­rych war­to pamię­tać.

Struktura

Nale­ży pamię­tać, że po want nastę­pu­je bez­oko­licz­nik z to, a cza­sow­nik po fan­cy przy­bie­ra for­mę gerund (czy­li cza­sow­nik z ing).

Przy­kła­dy:

Do you want to go home? = Czy chcesz iść do domu?

I want to talk with my friend. = Chcę poroz­ma­wiać z moim przy­ja­cie­lem.

Do you fan­cy going out toni­ght? = Masz ocho­tę gdzieś wyjść dzi­siaj wie­czo­rem?

Do you fan­cy meeting up some­ti­me? = Miał­byś ocho­tę spo­tkać się któ­re­goś dnia?

Różnice w znaczeniu

Rzeczownik

Want = potrze­ba, np.:

His wants were never noti­ced. = Jego potrze­by nie były nigdy dostrze­ga­ne.

Fan­cy = upodo­ba­nie, kaprys, np.:

It’s not just my fan­cy — I real­ly need that! = To nie jest tyl­ko mój kaprys — napraw­dę tego potrze­bu­ję!

Czasownik
Uku­le­le Cover
Pio­sen­ka docze­ka­ła się wie­lu cove­rów, nam spodo­bał się naj­bar­dziej ten:

To want = chcieć, wyma­gać, potrze­bo­wać, np.:

You can go with me if you want to. = Możesz iść ze mną, jeśli chcesz.

I want you to stay lon­ger at work. = Chcę (wyma­gam), żebyś został dłu­żej w pra­cy.

To fan­cy = mieć ocho­tę, chcieć (cze­goś), np.:

Do you fan­cy a cup of cof­fee? = Chciał­byś fili­żan­kę kawy?

To fan­cy some­bo­dy = pod­ko­chi­wać się w kimś, darzyć kogoś sym­pa­tią, np.:

She told me she fan­cied Tom. = Ona mi powie­dzia­ła, że darzy Toma sym­pa­tią.

I fan­cy the­se two guys. = Podo­ba­ją mi się ci dwaj face­ci.

Przymiotnik

Fan­cy =

= fan­ta­zyj­ny, wymyśl­ny, ozdob­ny, np.:

I bought a fan­cy clock to my bedro­om. = Kupi­łem ozdob­ny zegar do mojej sypial­ni.

= luk­su­so­wy, kosz­tow­ny, ele­ganc­ki, np.:

He invi­ted me to a fan­cy restau­rant. = On zapro­sił mnie do luk­su­so­wej restau­ra­cji.

 

Did you have fun with our les­son?

We hope so 😉

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *