Katie Melua — Nine Million Bicycles

Słyn­ny utwór „Nine Mil­lion Bicyc­les” gru­ziń­skiej woka­list­ki Katie Melua pocho­dzi z jej dru­gie­go albu­mu pod nazwą „Pie­ce by Pie­ce”. Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia pio­sen­ki była podróż artyst­ki to Chin, pod­czas któ­rej prze­wod­nik opo­wia­dał, że podob­no w Peki­nie jeź­dzi dzie­więć milio­nów rowe­rów.

Cie­ka­wost­ką jest, że w utwo­rze wyko­rzy­sta­no ory­gi­nal­ny chiń­ski flet bam­bu­so­wy, a jed­ną z miga­wek tele­dy­sku jest poło­żo­ny w Peki­nie Pałac Let­ni.

Tekst pio­sen­ki Katie Melua — Nine Mil­lion Bicyc­les

The­re are nine mil­lion bicyc­les in Beijing 
That’s a fact
It’s a thing we can’t deny 
Like the fact that I will love you till I die

We are twe­lve bil­lion light years from the edge
That’s a guess
No-one can ever say it’s true 
But I know that I will always be with you

I’m war­med by the fire of your love eve­ry­day 
So don’t call me a liar
Just belie­ve eve­ry­thing that I say 

The­re are six bil­lion people in the world 
More or less 
And it makes me feel quite small 
But you’re the one I love the most of all 

We’re high on the wire 
With the world in our sight 
And I’ll never tired
Of the love that you give me eve­ry night

The­re are nine mil­lion bicyc­les in Beijing 
That’s a fact
it’s a thing we can’t deny 
Like the fact that I will love you till I die

And the­re are nine mil­lion bicyc­les in Beijing 
And you know that I will love you till I die

Tłu­ma­cze­nie Katie Melua — Nine Mil­lion Bicyc­les

W Peki­nie jest dzie­więć milio­nów rowe­rów
To fakt
Nie moż­na temu zaprze­czyć
Podob­nie jak temu, że będę cię kochać aż do śmier­ci

Jeste­śmy dwa­na­ście miliar­dów lat świetl­nych od kra­wę­dzi
To przy­pusz­cze­nie
Nikt nie jest w sta­nie tego potwier­dzić
Ale ja wiem, że zawsze będę z tobą

Codzien­nie ogrze­wa mnie ogień two­jej miło­ści
Więc nie nazy­waj mnie kłam­cą
Po pro­stu uwierz we wszyst­ko, co mówię

Na świe­cie żyje sześć miliar­dów ludzi
Mniej wię­cej
I to spra­wia, że czu­je się nie­co mała
Ale to cie­bie kocham naj­bar­dziej

Jeste­śmy wyso­ko
Z całym świa­tem w zasię­gu wzro­ku
Nigdy się nie zmę­czę
Miło­ścią, któ­rą dajesz każ­dej nocy

W Peki­nie jest dzie­więć milio­nów rowe­rów
To fakt
Nie moż­na temu zaprze­czyć
Podob­nie jak temu, że będę cię kochać az do śmier­ci

W Peki­nie jest dzie­więć milio­nów rowe­rów
A ty wiesz, że będę cie kochać do koń­ca życia

Zwroty & Wyrażenia

Deny

Nie­win­ne 1,7 miliar­da lat świetl­nych

Katie Melua zosta­ła skry­ty­ko­wa­na przez bry­tyj­skie­go fizy­ka Simo­na Sin­gha za nie­pre­cy­zyj­ność frag­men­tu tek­stu utwo­ru odno­szą­ce­go się do roz­mia­rów wszech­świa­ta. Fizyk napi­sał arty­kuł o pio­sen­ce w „Guar­dia­nie”, gdzie poda­je, że wia­do­mo ile lat świetl­nych znaj­du­je­my się od kra­wę­dzi i nie jest to 12 miliar­dów, a 13,7. Jak poda­je autor, to nie war­tość abso­lut­na, ale dane bar­dzo bli­skie praw­dy. Z powo­du tej sytu­acji artyst­ka zaśpie­wa­ła potem na ante­nie BBC 4 wer­sję pio­sen­ki, gdzie zosta­ła zmie­nio­na ta war­tość.

It’s a thing we can’t deny

Nie moż­na temu zaprze­czyć

To deny = zaprze­czać, wypie­rać się, odma­wiać, odrzu­cać (pety­cję, ape­la­cję).

Przy­kła­dy:

He denies an accu­sa­tion. = Zaprze­cza oskar­że­niu.

She was denied the access to the docu­ments. = Odmó­wio­no jej dostę­pu do doku­men­tów.

His peti­tion was denied. = Jego pety­cja zosta­ła odrzu­co­na.

Billion

The­re are 6 bil­lion people in the world

Na świe­cie żyje sześć miliar­dów ludzi

Bil­lion = miliard.

Pamię­taj­my, że dla nas bilion to milion milio­nów, nato­miast w kra­jach anglo­ję­zycz­nych sło­wo bil­lion okre­śla tysiąc milio­nów, czy­li miliard.

Skró­to­wa for­ma zapi­su miliar­da po angiel­sku to bn.

Przy­kład:

Our com­pa­ny ear­ned over three bil­lion pounds last year. = Nasza fir­ma zaro­bi­ła w zeszłym roku ponad trzy miliar­dy fun­tów.

Light years

Light in the spo­tli­ght!

in the spo­tli­ght = w cen­trum uwa­gi, w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia
to put some­bo­dy in the spo­tli­ght = posta­wić kogoś w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia
to be bro­ught to light/ to come to light = wycho­dzić na jaw
to light a ciga­ret­te / to light up = zapa­lić papie­ro­sa
to switch on/ to turn on the light = zapa­lić świa­tło
to swich off/ to turn off/out the light = zga­sić świa­tło
twi­li­ght = pół­mrok, zmierzch
traf­fic light = świa­tło sygna­li­za­to­ra
stre­et light = latar­nia ulicz­na

We are twe­lve bil­lion light years from the edge
That’s a guess

Jeste­śmy dwa­na­ście miliar­dów lat świetl­nych od kra­wę­dzi
To przy­pusz­cze­nie

Light year = rok świetl­ny.

Czę­sto może­my spo­tkać się z wyra­że­niem light years away, gdy ktoś chce powie­dzieć, że coś wyda­rzy­ło się bar­dzo daw­no temu = lata świetl­ne temu.

Przy­kład:

It all hap­pe­ned when I was at col­le­ge, which seems light years away now that I’m over 50. = To wszyst­ko mia­ło miej­sce, kie­dy byłem na stu­diach, co teraz, gdy mam ponad 50 lat, wyda­je się być lata świetl­ne temu.

Guess

We are twe­lve bil­lion light years from the edge
That’s a guess

Jeste­śmy dwa­na­ście miliar­dów lat świetl­nych od kra­wę­dzi
To przy­pusz­cze­nie

Guess = przy­pusz­cze­nie, domysł, pró­ba zgad­nię­cia, np.: My guess is that she won’t come here any­mo­re. = Moim domy­słem jest, że ona się już wię­cej tutaj nie poja­wi.

To make/ take/ have a guess (at some­thing) = strze­lać (nie znać wła­ści­wej odpo­wie­dzi), np.: How old do you think she is? Have a guess! = Jak myślisz ile on ma lat? Zgad­nij!

Edge

Don’t be edgy and expand your voca­bu­la­ry!

edgy = pode­ner­wo­wa­ny, ziry­to­wa­ny
cut­ting edge = prze­wa­ga, czo­łów­ka, coś nowa­tor­skie­go, nowa­tor­ski (np. tech­no­lo­gia), odkryw­czy
leading-edge = wio­dą­cy, naj­now­szy
to be on the edge = być na skra­ju zała­ma­nia
to set somebody’s teeth on edge = dzia­łać komuś na ner­wy

We are twe­lve bil­lion light years from the edge
That’s a guess

Jeste­śmy dwa­na­ście miliar­dów lat świetl­nych od kra­wę­dzi
To przy­pusz­cze­nie

Edge = kra­wędź, urwi­sko (np. kli­fu), brzeg, skraj, ostrze (np. noża), prze­wa­ga, korzyść.

Przy­kła­dy:

Don’t put the mugs on the edge of the table. = Nie sta­wiaj kub­ków na skra­ju sto­łu.

She sto­od on the edge of the cliff. = Sta­nę­ła na urwi­sku.

The­ir house is on the edge of the city. = Ich dom znaj­du­je się na obrze­żach mia­sta.

Be care­ful – it has got a sharp edge. = Uwa­żaj – to ma ostre ostrze.

He has the edge on/over her. = Ma nad nią prze­wa­gę.

Call

Don’t call me a liar

Nie nazy­waj mnie kłam­cą

To call = nazy­wać (coś jakimś okre­śle­niem), dzwo­nić (do kogoś), wzy­wać, przy­wo­ły­wać, zwo­ły­wać, wołać, krzy­czeć.

Przy­kła­dy:

My name’s Edward but my friends call me Ed. = Nazy­wam się Edward, ale zna­jo­mi mówią mi Ed.

I think we sho­uld call an ambu­lan­ce. = Sądzę, że powin­ni­śmy wezwać pogo­to­wie.

My unc­le cal­led me last week from Ger­ma­ny. = Mój wujek dzwo­nił do mnie w zeszłym tygo­dniu z Nie­miec.

He cal­led the meeting to discuss the pro­blem. = Zwo­łał zebra­nie, by omó­wić pro­blem.

“See you tomor­row!” he cal­led. = „Do zoba­cze­nia jutro!” zawo­łał.

Did you call me? = Woła­łaś mnie?

Liar

Don’t call me a liar

Nie nazy­waj mnie kłam­cą

Liar = kłam­ca.

Przy­kład:

She’s the big­gest liar I’ve ever known. = Ona jest naj­więk­szym kłam­cą, jakie­go kie­dy­kol­wiek zna­łam.

More or less

The­re are six bil­lion people in the world
More or less

Na świe­cie żyje sześć miliar­dów ludzi
Mniej wię­cej

More or less = mniej wię­cej, z grub­sza, na oko.

Przy­kład:

Your report more or less covers the major points of my spe­ech. = Two­je spra­woz­da­nie z grub­sza obej­mu­je naj­waż­niej­sze kwe­stie mojej prze­mo­wy.

Sight

With the world in our sight

Z całym świa­tem w zasię­gu wzro­ku

Sight = wzrok.

Przy­kład:

This boy has a very good sight. = Ten chło­piec ma bar­dzo dobry wzrok.

He lost his sight when he was a child. = On stra­cił wzrok, kie­dy był dziec­kiem.

 

Czy Was też ta pio­sen­ka wpra­wi­ła w dobry nastrój? 🙂

Cze­ka­my na Wasze suge­stie i komen­ta­rze!

 

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *