Justin Timberlake — Cry Me A River

Już sam tytuł to zapo­wiedź cie­ka­wej lek­cji języ­ka angiel­skie­go. ‘Cry me a river’ to idiom, któ­ry nie ma swo­je­go odpo­wied­ni­ka w języ­ku pol­skim. Zna­czy tyle co — płacz, możesz wylać rze­kę łez, a to i tak nicze­go nie zmie­ni — wiem, że two­je łzy są nie­praw­dzi­we.

Tekst pio­sen­ki Justin Tim­ber­la­ke — Cry Me A River

You were my sun
You were my earth
But you didn’t know all the ways I loved you, no
So you took a chan­ce
And made other plans
But I bet you didn’t think that
They would come cra­shing down, no

You don’t have to say, what you did
I alre­ady know, I found out from him
Now there’s just no chan­ce, for you and me
There’ll never be
And don’t it make you sad abo­ut it

You told me you loved me
Why did you leave me, all alo­ne
Now you tell me you need me
When you call me, on the pho­ne
Girl I refu­se
You must have me con­fu­sed
With some other guy
Your brid­ges were bur­ned, and now it’s your turn
To cry, cry me a river
Cry me a rive­rer
Cry me a river
Cry me a river, yea yea

I know that they say
That some­things are bet­ter left unsa­id
It wasn’t like you only tal­ked to him
And you know it
(Don’t act like you don’t know it)
All of the­se things people told me
Keep mes­sing with my head
(Mes­sing with my head)
You should’ve pic­ked hone­sty
Then you may not have blown it
(Yea..)

You don’t have to say, what you did
(Don’t have to say, what you did)
I alre­ady know, I found out from him
(I alre­ady know, uh)
Now there’s just no chan­ce, for you and me
There’ll never be
(No chan­ce, you and me)
And don’t it make you sad abo­ut it

You told me you loved me
Why did you leave me, all alo­ne
(All alo­ne)
Now you tell me you need me
When you call me, on the pho­ne
(When you call me on the pho­ne)
Girl I refu­se, you must have me con­fu­sed
With some other guy
(I’m not like them baby)
Your brid­ges were bur­ned, and now it’s your turn
(It’s your turn)
To cry, cry me a river
(Go on and just)
Cry me a river-er
(Go on and just)
Cry me a river
(Baby go on and just)
Cry me a river-er, yea yea

Oh
(Oh)
The dama­ge is done
So I guess I be leaving
Oh
(Oh)
The dama­ge is done
So I guess I be leaving
Oh
(Oh)
The dama­ge is done
So I guess I be leaving
Oh
(Oh)
The dama­ge is done
So I guess I be leaving

You don’t have to say, what you did,
(Don’t have to say, what you did)
I alre­ady know, I found out from him
(I alre­ady know, uh)
Now there’s just no chan­ce, for you and me
There’ll never be
(No chan­ce, you and me)
And don’t it make you sad abo­ut it

Cry me a river
(Go on and just)
Cry me a river-er
(Baby go on and just)
Cry me a river
(You can go on and just)
Cry me a river-er, yea yea

Cry me a river
(Baby go on and just)
Cry me a river-er
(Go on and just)
Cry me a river
(Cau­se I’ve alre­ady cried)
Cry me a river-er, yea yea
(Ain’t gon­na cry no more, yea-yea)

Cry me a river
Cry me a river, oh
Cry me a river, oh
Cry me a river, oh

Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)
Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)
Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)
Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)

Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)
Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)
Cry me a river
(Cry me, cry me)

Tłu­ma­cze­nie Justin Tim­ber­la­ke — Cry Me A River

Byłaś moim Słoń­cem
Byłaś moją Zie­mią
Lecz nie wie­dzia­łaś, na jak wie­le spo­so­bów cię kocha­łem, nie
Więc zary­zy­ko­wa­łaś
I usnu­łaś inne pla­ny
Ale zało­żę się, nie pomy­śla­łaś, że
One mogły legnąć w gru­zach, nie

Nie musisz mówić, co zro­bi­łaś
Już wiem, dowie­dzia­łem się od nie­go
Teraz nie ma już dla nas żad­nej szan­sy
I już nigdy nie będzie
I nie uda­waj, że jest ci z tego powo­du przy­kro

Powie­dzia­łaś, że mnie kochasz
Dla­cze­go mnie zosta­wi­łaś, cał­kiem same­go
Teraz mówisz mi, że mnie potrze­bu­jesz
Kie­dy dzwo­nisz
Dziew­czy­no nie godzę się na to
Musia­łaś mnie pomy­lić
Z innym kole­siem
Two­je mosty zosta­ły spa­lo­ne, a teraz two­ja kolej
By pła­kać, by wyle­wać rze­kę łez
Wylej rze­kę łez
Wylej rze­kę łez
Wylej rze­kę łez, tak tak

Wiem, że mawia­ją
Nie­któ­re rze­czy lepiej prze­mil­czeć
Nie łączy­ły cię z nim tyl­ko roz­mo­wy
I dobrze, o tym wiesz
(Nie uda­waj, że nie wiesz)
Wszyst­kie te rze­czy, któ­re sły­sza­łem od innych
Mie­sza­ły mi nie­ustan­nie w gło­wie
(Nie­ustan­nie w gło­wie)
Powin­naś była wybrać uczci­wość
Może wte­dy byś tego nie zepsu­ła
(Tak)

Nie musisz mówić, co zro­bi­łaś
(Nie musisz mówić, co zro­bi­łaś)
Już wiem, dowie­dzia­łem się od nie­go
(Już wiem, uh)
Teraz nie ma już dla nas żad­nej szan­sy
Już nigdy nie będzie
(Żad­nej szan­sy dla mnie i cie­bie)
I nie uda­waj, że jest ci z tego powo­du przy­kro

Powie­dzia­łaś, że mnie kochasz
Dla­cze­go mnie zosta­wi­łaś, cał­kiem same­go
(Cał­kiem same­go)
Teraz mówisz mi, że mnie potrze­bu­jesz
Kie­dy dzwo­nisz
Dziew­czy­no nie godzę się na to
Musia­łaś mnie pomy­lić
Z innym kole­siem
(Kocha­nie nie jestem jak inni, kocha­nie)
Two­je mosty zosta­ły spa­lo­ne, a teraz two­ja kolej
(Two­ja kolej)
By pła­kać, by wyle­wać rze­kę łez
(No dalej, po pro­stu)
Wylej rze­kę łez
(No dalej, po pro­stu)
Wylej rze­kę łez
(Kocha­nie no dalej, po pro­stu)
Wylej rze­kę łez

Och
(Och)
Krzyw­da zosta­ła wyrzą­dzo­na
Więc chy­ba wycho­dzę
Och
(Och)
Krzyw­da zosta­ła wyrzą­dzo­na
Więc chy­ba wycho­dzę
Och
(Och)
Krzyw­da zosta­ła wyrzą­dzo­na
Więc chy­ba wycho­dzę
Och
(Och)
Krzyw­da zosta­ła wyrzą­dzo­na
Więc chy­ba wycho­dzę

Nie musisz mówić, co zro­bi­łaś
(Nie musisz mówić, co zro­bi­łaś)
Już wiem, dowie­dzia­łem się od nie­go
(Już wiem, uh)
Teraz nie ma już dla nas żad­nej szan­sy
Już nigdy nie będzie
(Żad­nej szan­sy dla mnie i cie­bie)
I nie uda­waj, że jest ci z tego powo­du przy­kro

Wylej rze­kę łez
(No dalej, po pro­stu)
Wylej rze­kę łez
(Kocha­nie no dalej, po pro­stu)
Wylej rze­kę łez
(Możesz kon­ty­nu­ować i po pro­stu)
Wylej rze­kę łez, tak tak

Wylej rze­kę łez
(Kocha­nie no dalej, po pro­stu)
Wylej rze­kę łez
(No dalej, po pro­stu)
Wylej rze­kę łez
(Bo ja wła­śnie wypła­ka­łem)
Wylej rze­kę łez, tak tak
(Nie zamie­rzam dłu­żej pła­kać, tak tak)

Wylej rze­kę łez
Wylej rze­kę łez, och
Wylej rze­kę łez, och
Wylej rze­kę łez, och

Wylej rze­kę łez, och
(Wylej, wylej)
Wylej rze­kę łez, och
(Wylej, wylej)
Wylej rze­kę łez, och
(Wylej, wylej)
Wylej rze­kę łez, och
(Wylej, wylej)

Wylej rze­kę łez, och
(Wylej, wylej)
Wylej rze­kę łez, och
(Wylej, wylej)
Wylej rze­kę łez, och
(Wylej, wylej)

Zwroty & Wyrażenia

Earth

Earth & co.

What on earth? = Co do licha?
How on earth? = Jakim spo­so­bem? Jakim cudem?
to move heaven and earth = poru­szyć nie­bo i zie­mię
heaven on earth = raj na zie­mi

You were my earth

Byłaś moją Zie­mią

Earth  = zie­mia, gle­ba, sta­ły ląd.

Earth  = Zie­mia (jako pla­ne­ta), np.: How many people live on the Earth? = Ile osób zamiesz­ku­je pla­ne­tę Zie­mia?

Take a chance

So you took a chan­ce

Więc zary­zy­ko­wa­łaś

To take a chan­ce = zary­zy­ko­wać, pod­jąć ryzy­ko, np.: It is just not worth taking any chan­ces. = To nie jest po pro­stu tego war­te, aby podej­mo­wać jakie­kol­wiek ryzy­ko.

Take a look! It will take only a whi­le

to take a look = spoj­rzeć, rzu­cić okiem
to take a bre­ak = zro­bić sobie prze­rwę
to take a deep bre­ath = wziąć głę­bo­ki oddech
to take a picture/ pho­to­graph = robić zdję­cie
to take a step = zro­bić krok
to take a seat = zająć miej­sce, usiąść
to take a whi­le = zająć chwi­lę
to take a bite = skosz­to­wać, spró­bo­wać cze­goś
to take a drink = wziąć łyka (np. kawy)
to take a risk = podej­mo­wać ryzy­ko

Make plans

And made other plans

I usnu­łaś inne pla­ny

To make plans = pla­no­wać, czy­nić pla­ny, np.: We have alre­ady made some plans for the week­end with our friends. = Mamy już pew­ne pla­ny na week­end z naszy­mi przy­ja­ciół­mi.

Make czy do?

Zarów­no cza­sow­nik to do (past ten­se: did, past par­ti­ci­ple: done), jak i cza­sow­nik to make (past ten­se: made, past par­ti­ci­ple: made) tłu­ma­czy­my jako = robić/ zro­bić. W języ­ku angiel­skim ist­nie­ją jed­nak takie zwro­ty i wyra­że­nia, w któ­rych make i do two­rzą sta­łe kolo­ka­cje. Poni­żej przed­sta­wia­my kil­ka z nich.

  • Wybra­ne kolo­ka­cje z make:

to make a noise = hała­so­wać

to make a mista­ke = popeł­nić błąd

to make a lot of money = zaro­bić dużo pie­nię­dzy

to make sen­se = mieć sens

to make a cho­ice = doko­nać wybo­ru

to make an appo­int­ment = umó­wić się

to make pro­gress = robić postę­py

to make an offer = zło­żyć ofer­tę

to make a deci­sion = pod­jąć decy­zję

make a pro­fit = osią­gnąć zysk

to make a pro­mi­se = zło­żyć obiet­ni­cę

to make the bed = posłać łóż­ko

  • Wybra­ne kolo­ka­cje z do:

to do a degree in some­thing = zdo­być sto­pień nauko­wy w danej dzie­dzi­nie

to do an exer­ci­se = robić ćwi­cze­nie

to do your duty = speł­nić swój obo­wią­zek

to do dama­ge = wyrzą­dzić szko­dę

to do a favo­ur = wyświad­czyć przy­słu­gę

to do one’s best = doło­żyć wszel­kich sta­rań

to do home­work = odra­biać pra­cę domo­wą

to do busi­ness = robić inte­re­sy

to do harm = krzyw­dzić

to do rese­arch = pro­wa­dzić bada­nia nauko­we

to do shop­ping = robić zaku­py

to do sport = upra­wiać sport

to do one’s hair = ucze­sać się

Bet

But I bet you didn’t think that they would come cra­shing down, no

Ale zało­żę się, nie pomy­śla­łaś, że one mogły legnąć w gru­zach, nie

To bet = zakła­dać się o coś, np. Do you want to bet? = Chcesz się zało­żyć?

Bet = zakład, np.: Who won the bet? = Kto wygrał zakład?

Refuse

Łyk gra­ma­ty­ki

W tym wer­sie mamy cie­ka­wą kon­struk­cję gra­ma­tycz­ną, jaką jest kon­struk­cja z cza­sow­ni­kiem modal­nym w cza­sie prze­szłym.

modal verb + have + cza­sow­nik (part par­ti­ci­ple)

Przy­kła­dy:

Look at this boy! He has a black eye. He must have fought. = Spójrz­cie na tego chłop­ca! Ma sine oko. Musiał się bić.

You needn’t have bro­ught me the­se flo­wers. = Nie musia­łeś przy­no­sić mi kwia­tów.

Girl I refu­se, you must have me con­fu­sed

Dziew­czy­no nie godzę się na to, musia­łaś mnie pomy­lić

To refu­se = odma­wiać, np.: She refu­sed to lend me any money. = Omó­wi­ła poży­cze­nia mi jakich­kol­wiek pie­nię­dzy.

Burn

Your brid­ges were bur­ned, and now it’s your turn

Two­je mosty zosta­ły spa­lo­ne, a teraz two­ja kolej

To burn = palić się, pło­nąć, np.: She was burnt at the sta­ke. = Zosta­ła spa­lo­na na sto­sie.

Turn

Your brid­ges were bur­ned, and now it’s your turn

Two­je mosty zosta­ły spa­lo­ne, a teraz two­ja kolej

Turn = kolej, kolej­ka, np.: You’ll have to be patient and wait your turn. = Musisz być cier­pli­wy i pocze­kać na swo­ją kolej­kę.

To turn = odwra­cać się, skrę­cać, np.: You have to turn right. = Musisz skrę­cić w pra­wo.

Pick

You should’ve pic­ked hone­sty

Powin­naś była wybrać uczci­wość

To pick = wybie­rać; zbie­rać, zry­wać (kwia­ty, owo­ce).

Przy­kład:

I pic­ked John to be my hus­band. = Wybra­łam Jan­ka na swo­je­go męża.

Blow

Then you may not have blown it

Może wte­dy byś tego nie zepsu­ła

To blow = wiać, dmu­chać, np.: The wind is blo­wing very hard. = Wiatr wie­je bar­dzo moc­no.

Done

The dama­ge is done

Krzyw­da zosta­ła wyrzą­dzo­na

Done = zro­bio­ne, zała­twio­ne, np.: My work is done. = Moja pra­ca jest zro­bio­na.

Well done! = Dobra robo­ta!

Well-done = dobrze wysma­żo­ny (o mię­sie).

Ćwiczenie

Czy dokład­nie prze­stu­dio­wa­li­ście tę lek­cję? Take a risk and try to fill in the blanks!

1. Drink a cold beer and  ____________ of whe­at­ca­ke.
2. It __________________ befo­re he could join his wife aga­in.
3. Ple­ase cho­ose your table and ___________ on your own.
4. It’s our goal to ______________  for­ward as a team.
5. The stu­dents ______________ to docu­ment the results of work.
6. It is not the moment to ___________________. We have to work.

 

 Has our les­son hel­ped you with making pro­gress with your English? 🙂

 

Dobre miej­sce dla fanów zespo­łu:

Justin Tim­ber­la­ke Pol­ska

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. czytelniczka

    super lek­cja 🙂 jestem pod wiel­kim wra­że­niem, ta stro­na dużo mi daje 🙂 oby tak dalej cze­kam na następ­ne 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *