U2 — Beautiful Day

Kie­dy myśli­my o zna­nych arty­stach pocho­dzą­cych z Irlan­dii, na myśl przy­cho­dzi od razu zespół U2. Ten roc­ko­wy zespół wydał dwa­na­ście albu­mów stu­dyj­nych i sprze­dał ponad 150 milio­nów płyt.

Pio­sen­ka „Beau­ti­ful Day” to pio­sen­ka pro­mu­ją­ca album „All That You Can’t Leave Behind”. Utwór szyb­ko stał się jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych kawał­ków zespo­łu. Bono pod­kre­śla, że ta pozy­tyw­na pio­sen­ka mówi o tym, żeby cie­szyć się życiem nie­za­leż­nie od tego, co mia­ło miej­sce w prze­szło­ści.

 Enjoy! 🙂

Tekst pio­sen­ki U2 — Beau­ti­ful Day

The heart is a blo­om
Sho­ots up thro­ugh the sto­ny gro­und
There’s no room
No spa­ce to rent in this town

You’re out of luck
And the reason that you had to care
The traf­fic is stuck
And you’re not moving any­whe­re

You tho­ught you’d found a friend
To take you out of this pla­ce
Some­one you could lend a hand
In return for gra­ce

It’s a beau­ti­ful day, the sky falls
You feel like it’s a beau­ti­ful day
Don’t let it get away

You’re on the road
But you’ve got no desti­na­tion
You’re in the mud
In the maze of her ima­gi­na­tion

You love this town
Even if that doesn’t ring true
You’ve been all over
And it’s been all over you

It’s a beau­ti­ful day
Don’t let it get away
It’s a beau­ti­ful day

Touch me
Take me to that other pla­ce
Teach me
I know I’m not a hope­less case

See the world in gre­en and blue
See Chi­na right in front of you
See the cany­ons bro­ken by clo­ud
See the tuna fle­ets cle­aring the sea out
See the Bedo­uin fires at night
See the oil fields at first light
And see the bird with a leaf in her mouth
After the flo­od all the colors came out

It was a beau­ti­ful day
Don’t let it get away
Beau­ti­ful day

Touch me
Take me to that other pla­ce
Reach me
I know I’m not a hope­less case

What you don’t have you don’t need it now
What you don’t know you can feel it some­how
What you don’t have you don’t need it now
Don’t need it now
Was a beau­ti­ful day

Tłu­ma­cze­nie U2 — Beau­ti­ful Day

Two­je ser­ce jest kwia­tem
Prze­bi­ja się przez twar­dy grunt
Nie ma miej­sca
Żad­ne­go miej­sca do wyna­ję­cia w tym mie­ście

Nie masz szczę­ścia
I powo­du dla któ­re­go musia­łeś się trosz­czyć
Ruch ulicz­ny stoi w miej­scu
I ty nigdzie się nie ruszasz

Myśla­łeś, że zna­la­złeś przy­ja­cie­la
Któ­ry cię stąd zabie­rze
Ktoś komu mógł­byś pomóc
W zamian za łaskę

To pięk­ny dzień, nie­bo spa­da
Czu­jesz, że to pięk­ny dzień
Nie pozwól się mu wyrwać

Jesteś w dro­dze
Ale nie masz żad­ne­go celu podró­ży
Jesteś w bło­cie
W labi­ryn­cie jej wyobraź­ni

Kochasz to mia­stecz­ko
Nawet jeśli to nie brzmi praw­dzi­wie
Byłeś wszę­dzie
I wszyst­ko było w tobie

To pięk­ny dzień
Nie pozwól się mu wyrwać
To pięk­ny dzień

Dotknij mnie
Zabierz mnie w inne miej­sca
Naucz mnie
Wiem, że nie jestem bez­na­dziej­nym przy­pad­kiem

Zobacz świat w zie­le­ni i błę­ki­cie
Zobacz Chi­ny dokład­nie przed sobą
Zobacz kanio­ny prze­ła­ma­ne chmu­ra­mi
Zobacz ławi­ce tuń­czy­ków czysz­czą­ce morze
Zobacz ognie Bedu­inów w nocy
Zobacz pola ropy przy pierw­szym świe­tle
I zobacz pta­ka z liściem w dzio­bie
Po powo­dzi poja­wi­ły się wszyst­kie kolo­ry

To pięk­ny dzień
Nie pozwól się mu wyrwać
To pięk­ny dzień

Dotknij mnie
Zabierz mnie w inne miej­sca
Dosię­gnij mnie
Wiem, że nie jestem bez­na­dziej­nym przy­pad­kiem

To cze­go teraz nie masz, nie jest ci teraz potrzeb­ne
To cze­go nie masz, może teraz jakoś poczuć
To cze­go teraz nie masz, nie jest ci teraz potrzeb­ne
Nie potrze­bu­jesz tego teraz
To był pięk­ny dzień

Zwroty & Wyrażenia

Bloom

Zapa­mię­taj!

in blo­om = kwit­ną­cy
in full blo­om = roz­wi­nię­ty
the blo­om of youth = świe­żość mło­do­ści
to lose one’s blo­om = stra­cić urok
to take the blo­om off sth = zepsuć coś, ode­brać cze­muś urok

Na począt­ku utwo­ru Bono porów­nu­je ludz­kie ser­ce do kwia­tu:

The heart is a blo­om

Two­je ser­ce jest kwia­tem

Słów­ko blo­om może być rze­czow­ni­kiem =

= kwiat, kwia­to­stan, np.: I love blo­oms in our gar­den. = Uwiel­biam kwia­ty w naszym ogro­dzie.

= rumie­niec (np. na skó­rze, owo­cu), np. Kate wan­ted to hide her blo­om when she saw Tom. = Kate chcia­ła ukryć swój rumie­niec, kie­dy zoba­czy­ła Toma.

Oraz cza­sow­ni­kiem to blo­om =

= kwit­nąć, roz­kwi­tać, np.: Eve­ry­thing blo­oms in the spring. = Wszyst­ko roz­kwi­ta na wio­snę.

Shoot up

Cie­ka­we

(AmE) shoot-‘em-up = film z gatun­ku “zabi­li go i uciekł”
to fall on sto­ny gro­und = tra­fić w próż­nię

Ser­ce, gdy rośnie ma ogrom­ną moc:

Sho­ots up thro­ugh the sto­ny gro­und

Prze­bi­ja się przez kamień

Mamy tutaj uży­ty cza­sow­nik zło­żo­ny to sho­ot up =

= wystrze­lić (np. pło­mie­nie), pod­sko­czyć gwał­tow­nie, wzro­snąć (np. ceny), np.: Pri­ces of clo­thes have shot up recen­tly. = Ceny ubrań ostat­nio pod­sko­czy­ły.

= uro­snąć (np. o rośli­nie, dziec­ku), np.: Tim shot up during the holi­day. = Tim urósł w cią­gu waka­cji.

Room

Room – inne wyra­że­nia
room for impro­ve­ment = moż­li­wość popra­wy
room for mano­eu­vre = pole manew­ru
to leave no room for doubt = nie pozo­sta­wiać wąt­pli­wo­ści

There’s no room

Nie ma miej­sca

Room to nie tyl­ko pomiesz­cze­nie, pokój w domu czy hote­lu.

Room = miej­sce, np.: The­re is no room for you here any­mo­re. = Nie ma już tu dla cie­bie miej­sca.

Out of luck

You’re out of luck

Nie masz szczę­ścia

To be out of luck = nie mieć szczę­ścia, far­ta, np.: I’m losing — I’m out of luck toni­ght. = Prze­gry­wam, nie mam dziś far­ta.

To be in luck = mieć szczę­ście, far­ta, np.: I’ve been in luck recen­ty. = Ostat­nio mam far­ta.

Lend a hand

War­to pamię­tać
on the one hand = z jed­nej stro­ny
on the other hand (skrót: OTOH) = z dru­giej stro­ny, nato­miast
to hand over = poda­wać (np. tele­fon); odda­wać, prze­ka­zy­wać (np. obo­wiąz­ki)
hand and foot = pod każ­dym wzglę­dem
to go hand in hand = iść ręka w rękę, ramię w ramię

Some­one you could lend a hand

Ktoś komu mógł­byś pomóc

To lend/give a hand = pomóc komuś, podać komuś pomoc­ną dłoń, przyjść komuś z pomo­cą, np.: She needs a hand with her lug­ga­ge. Could you help her? = Ona potrze­bu­je pomo­cy z baga­żem. Możesz jej pomóc?

In return

In return for gra­ce

W zamian za łaskę

In return = w zamian, w rewan­żu, np.: In return I want you to take care of my dog. = W zamian chcę żebyś się zajął moim psem.

In return for sth = w zamian za coś, np.: I don’t want any money in return for my help. = Nie chcę żad­nych pie­nię­dzy w zamian za moją pomoc.

Get away

Get away – zwro­ty & wyra­że­nia
(BrE) Get away! = No co ty! – uży­wa­ne, żeby wyra­zić nie­do­wie­rza­nie
to get away with mur­der = unik­nąć kary za popeł­nio­ny czyn
to get away scot-free = wymi­gać się od kary, wyjść bez szwan­ku
you’ll never get away with it = nie ujdzie ci to na sucho
there’s no get­ting away from it = nie uciek­niesz od tego

Pięk­ne­mu dniu nie moż­na pozwo­lić uciec:

Don’t let it get away

Nie pozwól się mu wyrwać

Przyj­rzyj­my się bli­żej cza­sow­ni­ko­wi zło­żo­ne­mu to get away.

To get away =

= wyrwać się (np. z pra­cy), np.: I can’t get away from work now — my boss is still here. = Nie mogę się teraz wyrwać z pra­cy, mój szef cią­gle tu jest.

= uciec, rzu­cić się do uciecz­ki, np.: We got away as fast as we could. = Ucie­kli­śmy tak szyb­ko, jak mogli­śmy.

Ring true

Even if that doesn’t ring true

Nawet jeśli to nie brzmi praw­dzi­wie

W tym wer­sie mamy cie­ka­we wyra­że­nie, któ­re war­to zapa­mię­tać.

To ring true = brzmieć praw­dzi­wie, wia­ry­god­nie, np.: Her pro­mi­ses ring true. = Jej obiet­ni­ce brzmią praw­dzi­wie.

To ring false/ hol­low = brzmieć fał­szy­wie, nie­wia­ry­god­nie, nie­wła­ści­wie, np.: I don’t beli­ve his sto­ry. It rings hol­low. = Nie wie­rzę w jego opo­wieść. Brzmi nie­wia­ry­god­nie.

Zapa­mię­taj!
he’s a real case! = nie­zły z nie­go numer!
a hard case = twar­da sztu­ka
to be a head case = mieć nie po kolei w gło­wie

Hopeless case

I know I’m not a hope­less case

Wiem, że nie jestem bez­na­dziej­nym przy­pad­kiem

Hope­less case = bez­na­dziej­ny przy­pa­dek.

 

Czy ta lek­cja spra­wi­ła, że to był beau­ti­ful day? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *