Milky Chance — Stolen Dance

Wio­sna za oknem, a w radio lek­kie i koją­ce dźwię­ki nie­miec­kie­go duetu Mil­ky Chan­ce, któ­ry chce nam skraść taniec pio­sen­ką „Sto­len Dan­ce”. Czas dać im szan­sę 🙂

Mil­ky Chan­ce, czy­li Cle­mens Reh­be­in i Phi­lipp Dausch two­rzą muzy­kę z pogra­ni­cza reagee, fol­ku z ele­men­ta­mi muzy­ki elek­tro­nicz­nej. Ich twór­czość cechu­je pozy­tyw­na aura. Sin­giel „Sto­len Dan­ce” pocho­dzi z ich debiu­tanc­kie­go albu­mu wyda­ne­go 31 maja 2013 roku pt. „Sad­ne­ces­sa­ry”.

Tekst pio­sen­ki Mil­ky Chan­ce — Sto­len Dan­ce

I want you by my side
So that I never feel alo­ne aga­in
They’ve always been so kind
But now they’ve bro­ught you away from here
I hope they didn’t get your mind
Your heart is too strong any­way
We need to fetch back the time
They have sto­len from us

And I want you
We can bring it on the flo­or
You’ve never dan­ced like this befo­re
But we don’t talk abo­ut it
Dan­cin on doin the boogie all night long
Sto­ned in para­di­se
Shouldn’t talk abo­ut it
Shouldn’t talk abo­ut it

Col­dest win­ter for me
No sun is shi­ning any­mo­re
The only thing I feel is pain
Cau­sed by absen­ce of you
Suspen­se is con­trol­ling my mind
I can­not find the way out of here

I want you by my side
So that I never feel alo­ne aga­in

And I want you
We can bring it on the flo­or
You’ve never dan­ced like this befo­re
But we don’t talk abo­ut it
Dan­cin on doin the boogie all night long
Sto­ned in para­di­se
Shouldn’t talk abo­ut it
Shouldn’t talk abo­ut it

Tłu­ma­cze­nie Mil­ky Chan­ce — Sto­len Dan­ce

Chcę cię mieć przy sobie
Żebym już nigdy nie musiał się czuć samot­ny
Oni zawsze byli tacy mili
Ale teraz zabra­li cię stąd
Mam nadzie­ję, że nie namie­sza­li ci w gło­wie
I tak two­je ser­ce jest za sil­ne
Musi­my odzy­skać ten czas, któ­ry
Oni nam zabra­li

A ja pra­gnę cie­bie
Może­my wnieść to na par­kiet
Nigdy nie tań­czy­łaś tak przed­tem
Ale nie mówi­my o tym
Tań­cząc, plą­sa­jąc całą noc
Uja­ra­ni w raju
Nie powin­ni­śmy o tym mówić
Nie powin­ni­śmy o tym mówić

Naj­zim­niej­sza zima dla mnie
Słoń­ce już nie świe­ci
Jedy­ne co odczu­wam to ból
Spo­wo­do­wa­ny two­ją nie­obec­no­ścią
Napię­cie kon­tro­lu­je mój umysł
Nie mogę się od tego uwol­nić

Chcę cię mieć przy sobie
Żebym już nigdy nie musiał się czuć samot­ny

A ja pra­gnę cie­bie
Może­my wnieść to na par­kiet
Nigdy nie tań­czy­łaś tak przed­tem
Ale nie mówi­my o tym
Tań­cząc, plą­sa­jąc całą noc
Uja­ra­ni w raju
Nie powin­ni­śmy o tym mówić
Nie powin­ni­śmy o tym mówić

Zwroty & wyrażenia

Fetch

Inne zwro­ty z fetch, któ­re Was urzek­ną 😉
fetch up = zna­leźć się gdzieś (nie­spo­dzie­wa­nie), przy­być
far-fet­ched = nacią­ga­ny, prze­sad­ny, nie­prze­ko­nu­ją­cy, zbyt dale­ko idą­cy (o wnio­skach)
fetch and car­ry = wysłu­gi­wać się (komuś), być na usłu­gach
fetch and car­ry for sb = wysłu­gi­wać się komuś, być czy­imś słu­gu­sem

We need to fetch back the time

Musi­my odzy­skać ten czas

To fetch to cza­sow­nik, któ­ry jest syno­nim cza­sow­ni­ka to bring.

W tek­ście pio­sen­ki mamy do czy­nie­nia z to fetch back, co ozna­cza = odzy­skać, przy­nieść z powro­tem.

Oto inne zna­cze­nia tego cza­sow­ni­ka i przy­kła­dy jego wyko­rzy­sta­nia w zda­niach.

To fetch = przy­nieść (pójść po coś lub kogoś i wrócić)/ tak­że w AmE – przy­no­sić, apor­to­wać.

Przy­kła­dy:

He fet­ched the dic­tio­na­ry. = On poszedł i przy­niósł słow­nik.

To fetch = być war­tym, osią­gać war­tość (np. obraz na aukcji).

Boogie — Woogie
War­to wspo­mnieć o ‘boogie-woogie’, czy­li o sty­lu gry for­te­pia­no­wej zapo­cząt­ko­wa­nej przez Afro­ame­ry­ka­nów.
Tutaj macie moż­li­wość spraw­dzić, jak to brzmi:

Przy­kład:

Do you have any idea how much that lot would fetch? = Masz poję­cie, ile ten przed­miot na aukcji może być wart?

W języ­ku potocz­nym to fetch może ozna­czać rów­nież urzec, znie­wo­lić, ocza­ro­wać.

Przy­kład:

Her beau­ty fet­ched the col­dest hearts. = Jej pięk­no znie­wo­li­ło nawet naj­zim­niej­sze ser­ca.

Boogie

Dan­cin on doin the boogie all night long

Tań­cząc, plą­sa­jąc całą noc

To boogie = tań­czyć (do muzy­ki pop), plą­sać.

Przy­kład:

We boogied away all night long. = Prze­tań­czy­li­śmy całą noc.

Absence

Cau­sed by absen­ce of you

Spo­wo­do­wa­ny two­ją nie­obec­no­ścią

Zwro­ty z absen­ce, któ­re nie mogą być nie­obec­ne w Two­im słow­nicz­ku
leave (of absen­ce) = urlop
absen­ce of sth = brak cze­goś
absen­ce poli­cy = zasa­dy roz­li­cza­nia absen­cji
absen­ce witho­ut leave , unau­tho­ri­zed absen­ce = nie­uspra­wie­dli­wio­na nie­obec­ność
absen­ce of demand = brak popy­tu
absen­ce of mind = roz­tar­gnie­nie
Absen­ce makes the heart grow fon­der = nie­obec­ność spra­wia, że ser­ce rośnie w czu­łość; nie­obec­ność spra­wia, że bar­dziej lubi­my oso­bę nie­obec­ną

Absen­ce = nie­obec­ność, absen­cja, brak, nie­ist­nie­nie.

Przy­kład:

In his absen­ce, the case aga­inst him took on a new life. = Pod­czas jego nie­obec­no­ści spra­wa prze­ciw­ko nie­mu zaczę­ła żyć swo­im wła­snym życiem/ poszła w zupeł­ne innym kie­run­ku.

Inne sło­wa ozna­cza­ją­ce nie­obec­ność to = absen­tia i non-atten­dan­ce.

W Amer­cian English rze­czow­nik cut okre­śla nie­obec­ność w szko­le.

Suspense

Suspen­se is con­trol­ling my mind

Napię­cie kon­tro­lu­je mój umysł

Suspen­se = napię­cie, stan nie­pew­no­ści, suspens (w fil­mach, książ­kach).

Przy­kład:

Don’t keep me in suspen­se – tell me what hap­pe­ned. = Nie trzy­maj mnie w nie­pew­no­ści – powiedz mi, co się sta­ło.

Ten rze­czow­nik ozna­cza tak­że ter­min w woj­sku, któ­ry okre­śla wyko­na­nie zada­nia.

 

Czy Mil­ky Chan­ce skradł Wasze ser­ca i zachę­cił do tań­ca? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *