Riverside — The Depth of Self-Delusion

Zespół River­si­de wra­ca na łamy Anty­tek­stów z kawa­łe­kim pocho­dzą­cym z pły­ty Shri­ne of New Gene­ra­tion Sla­ves. Wyda­na w 2013 roku pły­ta to w wer­sji pod­sta­wo­wej wydaw­nic­two zawie­ra­ją­ce osiem ście­żek z cze­go dru­ga to wła­śnie „The Depth of Self-Delu­sion”.

Zapra­sza­my na cie­ka­wą lek­cję angiel­skie­go z zespo­łem River­si­de!

Tekst pio­sen­ki River­si­de — The Depth of Self-Delu­sion

I could be fore­ign fore­ver to your other­land
I could be fore­ign fore­ver­mo­re to your pro­mi­se­land
One life was gre­at, but ano­ther
No, I don’t want to live on the edge
I won’t fol­low you
I found my own
I will stay
I could be fore­ign fore­ver to your hasten­land
I could be fore­ign fore­ver­mo­re to your never­land
One lit­tle brick, then ano­ther
and I will build that wall any­way
You can find me the­re
Rested and calm, witho­ut mask
This is whe­re I will stay

Look aro­und whe­re we are, who we are
What we always want
Twen­ty-four, seven, three sixty-five
Some­ti­mes lit­tle more
I was cha­sing your sha­dow
not kno­wing I’d beco­me your sla­ve

I could be fore­ign fore­ver to your other­land
I could be fore­ign fore­ver­mo­re to your pro­mi­se­land
One life was gre­at, but ano­ther
No, I don’t want to live on the edge
I won’t fol­low you
I found my own
I will stay
I could stay fore­ver­mo­re

I’ve said a fare­well to never-ending smi­les
I did not look good in red
From my pla­ce I can final­ly see
how much of this sha­de I cal­led myself was me
and what was left behind

I could be fore­ign fore­ver to your other­land
I could be fore­ign fore­ver­mo­re to your pro­mi­se­land
One life was gre­at, but ano­ther
No, I don’t want to live on the edge
I won’t fol­low you
I found my own
I will stay
I could stay fore­ver­mo­re

I’ve said a fare­well to never-ending smi­les
From my pla­ce I can final­ly see
how much of this sha­de was me
and what was left behind

Tłu­ma­cze­nie River­si­de — The Depth of Self-Delu­sion

Mógł­bym być zawsze kimś obcym na two­jej zie­mi
Mógł­bym być zawsze obcym na two­jej zie­mi obie­ca­nej
Życie było świet­ne, ale inne
Nie, nie chcę żyć na kra­wę­dzi
Nie będę za tobą podą­żać
Zna­la­złem swo­ją wła­sną (dro­gę)
Zosta­nę tu
Mógł­bym być zawsze obcym w kra­inie pogo­ni
Mógł­bym być na zawsze obcym w two­jej kra­inie marzeń
Jed­na mała cegieł­ka, potem kolej­na
a i tak zbu­du­ję ta ścia­nę
Możesz zna­leźć mnie tutaj
Wypo­czę­te­go oraz spo­koj­ne­go, bez maski
Tu zosta­nę

Rozej­rzyj się doko­ła, gdzie jeste­śmy, kim jeste­śmy
Cze­go zawsze chcie­li­śmy
Cza­sa­mi tro­chę wię­cej
Dwa­dzie­ścia czte­ry, sie­dem, trzy sześć­dzie­siąt pięć
Goni­łem twój cień
Nie wie­dząc, że zosta­nę twym nie­wol­ni­kiem

Mógł­bym być zawsze obym na two­jej zie­mi
Mógł­bym być zawsze obcym na two­jej zie­mi obie­ca­nej
Życie było świet­ne, ale inne
Nie, nie chcę żyć na kra­wę­dzi
Nie będę za tobą podą­żać
Zna­la­złem swo­ją wła­sną (dro­gę)
Zosta­nę tu
Mógł­bym zostać na zawsze tu

Poże­gna­łem się z nie­koń­czą­cy­mi się uśmie­cha­mi
Nie wyglą­da­łem dobrze w czer­wo­nym
Teraz w koń­cu widzę
Ile z tego cie­nia było mną
I co zosta­wi­łem za sobą

Mógł­bym być zawsze obym na two­jej zie­mi
Mógł­bym być zawsze obcym na two­jej zie­mi obie­ca­nej
Życie było świet­ne, ale inne
Nie, nie chcę żyć na kra­wę­dzi
Nie będę za tobą podą­żać
Zna­la­złem swo­ją wła­sną (dro­gę)
Zosta­nę tu
Mógł­bym zostać na zawsze tu

Poże­gna­łem się z nie­koń­czą­cy­mi się uśmie­cha­mi
Teraz w koń­cu widzę
Ile z tego cie­nia było mną
I co zosta­wi­łem za sobą

Zwroty & Wyrażenia

Self-delusion

The Depth of Self-Delu­sion

Głę­bia Złu­dze­nia

Zanim przej­dzie­my do same­go tek­stu pio­sen­ki, war­to zwró­cić uwa­gę na jej tytuł, w któ­rym kry­je się cie­ka­we słów­ko — self-delu­sion.

Self-delu­sion = łudze­nie się, okła­my­wa­nie sie­bie same­go.

Przy­kład:

It is self-delu­sion if she belie­ves she will be famo­us in futu­re. = To zwy­kłe złu­dze­nie,  jeśli ona myśli o tym, że będzie kie­dyś sław­na.

Foreign

War­to znać!
fore­ign poli­cy = poli­ty­ka zagra­nicz­na
fore­ign mini­ster = mini­ster spraw zagra­nicz­nych
fore­ign affa­irs = spra­wy zagra­nicz­ne
fore­ign aid = pomoc zagra­nicz­na
fore­ign mini­stry = mini­ster­stwo spraw zagra­nicz­nych
fore­ign exchan­ge = walu­ty zagra­nicz­ne
fore­ign servi­ce = służ­ba dyplo­ma­tycz­na
fore­ign mar­ket = rynek zagra­nicz­ny

I could be fore­ign fore­ver to your other­land

Mógł­bym być na zawsze kimś obcym na two­jej zie­mi

Fore­ign = oso­ba obca, z inne­go kra­ju, obco­ję­zycz­na.

Przy­kład:

I spe­ak three fore­ign lan­gu­ages. = Mówię trze­ma języ­ka­mi obcy­mi.

Forevermore

I could be fore­ign fore­ver­mo­re to your pro­mi­se­land

Mógł­bym być  zawsze obcym na two­jej zie­mi obie­ca­nej

Fore­ver­mo­re jest uży­wa­ne naj­czę­ściej w kon­tek­ście lite­rac­kim. Ist­nie­ją inne nastę­pu­ją­ce moż­li­wo­ści zapi­su: for ever­mo­re, fore­ver more.

Fore­ver­mo­re = na zawsze.

Przy­kład:

I love you fore­ver­mo­re. = Kocham cię na zawsze.

Edge

I am on the edge of glo­ry!

Jeśli coś jest zwią­za­ne z kra­wę­dzia­mi to może zmie­niać się na lep­sze = egde up albo też zmie­niać się na gor­sze = egde down. Ktoś, kto wymy­śla coś nowa­tor­skie­go = cut­ting-edge, może mieć lep­sze i gor­sze dni. W cza­sie słab­szych dni może być on the  edge = na skra­ju zała­ma­nia ner­wo­we­go.

I don’t want to live on the edge

Nie, nie chcę żyć na kra­wę­dzi

Edge = kra­wędź, brzeg.

Przy­kład:

He was sit­ting onthe edge of the bunk bed. = Sie­dział na skra­ju pię­tro­we­go łóż­ka.

Anyway

I will build that wall any­way

I  tak zbu­du­ję ta ścia­nę

Any­way = tak czy tak/ w każ­dym razie.

Przy­kład:

Ok. I see. Anay­way, have you seen Jane? = Ok. Rozu­miem. A tak przy oka­zji czy widzia­łeś Jane?

Calm

The­se phra­ses will calm you down!
the calm befo­re the storm = cisza przed burzą
calm down = uspo­ko­ić się
Olym­pian calm = olim­pij­ski spo­kój
dead calm = zupeł­ny spo­kój, mar­twa cisza
an oasis of calm/ an oasis of sere­ni­ty/ an oasis of peace = oaza spo­ko­ju

You can find me the­re
Rested and calm, witho­ut mask

Możesz zna­leźć mnie tutaj
Wypo­czę­te­go oraz spo­koj­ne­go, bez maski

Calm = spo­koj­ny, opa­no­wa­ny.

Przy­kła­dy:

The sea is so calm today witho­ut any waves. = Morze jest dziś spo­koj­ne, bez fal.

His mother is a real­ly calm per­son. = Jego mat­ka jest napraw­dę spo­koj­na oso­bą.

Look around

Look aro­und whe­re we are, who we are

Rozej­rzyj się doko­ła, gdzie jeste­śmy, kim jeste­śmy

To look aro­und = roz­glą­dać się dooko­ła.

Przy­kład:

Chil­den! Let’s look aro­und and find that key. = Dzie­ci! Rozej­rzyj­cie się doko­ła i znajdź­cie ten klucz.

Chase

Co moż­na gonić/ścigać?
car cha­se = pościg samo­cho­do­wy
to give cha­se = ści­gać (np. skra­dzio­ny samo­chód)
paper cha­se = pod­cho­dy (gra dzie­cię­ca)
wild goose cha­se = szu­ka­nie wia­tru w polu, darem­ny trud
to cut to the cha­se = przejść do rze­czy
to cha­se after some­bo­dy = ści­gać kogoś, być w pości­gu za kimś
to cha­se some­bo­dy away = prze­go­nić kogoś
cha­sing rain­bows = gonić za czymś nie­re­al­nym

I was cha­sing your sha­dow

Goni­łem twój cień

To cha­se = gonić kogoś/gonić coś.

Przy­kład:

The dog had been cha­sing this small cat. = Pies ści­gał tego małe­go kota.

Myself

From my pla­ce I can final­ly see
how much of this sha­de I cal­led myself was me

Teraz w koń­cu widzę
Ile z tego cie­nia było mną

Myself = (zaimek zwrot­ny) sam, ja sam.

Przy­kład:

Let me intru­du­ce myself. I’m Tom Smith. = Pozwól, że się przed­sta­wię. Jestem Tom Smith.

Brick

Brick & com­pa­ny!
to hit a brick wall = natra­fić na ścia­nę (nie czy­nić postę­pów)
yel­low brick road = dro­ga do szczę­ścia
gold brickgold bric­ker = leser
to be thick as a brick = być głu­pim jak but
to come up aga­inst a brick wall = dojść do ścia­ny, nie móc posu­nąć się dalej

One lit­tle brick, then ano­ther

Jed­na mała cegieł­ka, potem kolej­na

Brick = cegła, klo­cek.

Przy­kład:

This house has been built from red bricks. = Ten dom został zbu­do­wa­ny z czer­wo­nej cegły.

Farewell

I’ve said a fare­well to never-ending smi­les

Poże­gna­łem się z nie­koń­czą­cy­mi się uśmie­cha­mi

Fare­well = poże­ga­nie.

Przy­kład:

We’re thro­wing a fare­well par­ty! = Urzą­da­my przy­ję­cie poże­gnal­ne!

 

Czy ta lek­cja z River­si­de spra­wi­ła, że jeste­ście fana­mi Anty­tek­stów fore­ver­mo­re? 🙂

Mamy nadzie­ję, że tak i zapra­sza­my do komen­to­wa­nia!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *