Amy Winehouse — Rehab

Ten cha­rak­te­ry­stycz­ny głos zna chy­ba każ­dy, jej pio­sen­ki wpa­da­ły w ucho, była sil­ną oso­bo­wo­ścią, któ­ra mia­ła pomysł na sie­bie. Tym bar­dziej wstrzą­sa­ją­ca była wia­do­mość, że zmar­ła. W 2011 roku świa­tu przy­szło poże­gnać nie­speł­na 27-let­nią Amy Wine­ho­use.

Dzi­siaj przy­po­mni­my sobie jeden z jej naj­bar­dziej zna­nych hitów pod tytu­łem „Rehab”. Sin­giel ten został wyda­ny w 2006 roku i uwa­ża­ny jest za popi­so­wy numer artyst­ki. Pio­sen­kar­ka zawar­ła w tek­ście utwo­ru auto­bio­gra­ficz­ne wąt­ki. Wie­lu arty­stów poku­si­ło się o zaśpie­wa­nie cove­rów tej pio­sen­ki m.in. Fer­gie, Paolo Nuti­ni i gru­pa Girls Alo­ud.

Tekst pio­sen­ki Amy Wine­ho­use — Rehab

They tried to make me go to rehab
But I said, ‘No, no, no.‘
Yes, I’ve been black but when I come back
You’ll know, know, know
I ain’t got the time and if my dad­dy thinks I’m fine
He’s tried to make me go to rehab
But I won’t go, go, go

I’d rather be at home with Ray
I ain’t got seven­ty days
’Cau­se there’s nothing
There’s nothing you can teach me
That I can’t learn from Mr Hatha­way

I didn’t get a lot in class
But I know it don’t come in a shot glass

They tried to make me go to rehab
But I said, ‘No, no, no.‘
Yes, I’ve been black but when I come back
You’ll know, know, know
I ain’t got the time and if my dad­dy thinks I’m fine
He’s tried to make me go to rehab
But I won’t go, go, go

The man said, ‘Why do you think you’re here?‘
I said, ‘I got no idea
I’m gon­na, I’m gon­na lose my baby
So I always keep a bot­tle near.‘
He said, “I just think you’re depres­sed.“
This me “Yeah, baby, and the rest.”

They tried to make me go to rehab
But I said, ‘No, no, no.‘
Yes, I’ve been black but when I come back
You’ll know, know, know

I don’t ever wan­na drink aga­in
I just, ooh, I just need a friend
I’m not gon­na spend ten weeks
Have eve­ry­one think I’m on the mend

It’s not just my pri­de
It’s just ’til the­se tears have dried

They tried to make me go to rehab
But I said, ‘No, no, no.‘
Yes, I’ve been black but when I come back
You’ll know, know, know
I ain’t got the time and if my dad­dy thinks I’m fine
He’s tried to make me go to rehab
But I won’t go, go, go

Tłu­ma­cze­nie Amy Wine­ho­use — Rehab

Pró­bo­wa­li zmu­sić mnie do pój­ścia na odwyk
Ale powie­dzia­łam ‘Nie, nie, nie.‘
Tak, byłam w bez­na­dziej­nej sytu­acji, ale kie­dy wró­cę
Będzie­cie wie­dzieć, wie­dzieć, wie­dzieć
Nie mam cza­su i jeśli mój tatuś myśli, że u mnie w porząd­ku
Pró­bo­wał zmu­sić mnie do pój­ścia na odwyk
Ale nie pój­dę, pój­dę, pój­dę

Wola­ła­bym raczej zostać w domu z Ray­em
Nie mam sie­dem­dzie­się­ciu dni
Bo nie ma nic
Nie ma nic, cze­go możesz mnie nauczyć
Cze­go nie mogę się nauczyć od Pana Hathaway’a

Nie wynio­słam wie­le z kla­sy
Ale wiem, że to nie przy­cho­dzi w kie­lisz­ku do sho­tów

Pró­bo­wa­li zmu­sić mnie do pój­ścia na odwyk
Ale powie­dzia­łam ‘Nie, nie, nie.‘
Tak, byłam w bez­na­dziej­nej sytu­acji, ale kie­dy wró­cę
Będzie­cie wie­dzieć, wie­dzieć, wie­dzieć
Nie mam cza­su i jeśli mój tatuś myśli, że u mnie w porząd­ku
Pró­bo­wał zmu­sić mnie do pój­ścia na odwyk
Ale nie pój­dę, pój­dę, pój­dę

Facet powie­dział ‘Jak myślisz, dla­cze­go tu jesteś?‘
Powie­dzia­łam ‘Nie mam poję­cia
Stra­cę, stra­cę swe­go kocha­ne­go
Więc zawsze trzy­mam przy sobie butel­kę.‘
On powie­dział ‘Myślę po pro­stu, że masz depre­sję’
To ja ‘Tak, kocha­nie i całą resz­tę.’

Pró­bo­wa­li zmu­sić mnie do pój­ścia na odwyk
Ale powie­dzia­łam ‘Nie, nie, nie.‘
Tak, byłam w bez­na­dziej­nej sytu­acji, ale kie­dy wró­cę
Będzie­cie wie­dzieć, wie­dzieć, wie­dzieć

Nie chcę nawet zno­wu pić
Ja po pro­stu, och, ja po pro­stu potrze­bu­ję przy­ja­cie­la
Nie spę­dzę dzie­się­ciu tygo­dniu
Każąc wszyst­kim myśleć, że powra­cam do zdro­wia

To nie tyl­ko moja duma
To tyl­ko do cza­su, gdy te łzy wyschną

Pró­bo­wa­li zmu­sić mnie do pój­ścia na odwyk
Ale powie­dzia­łam ‘Nie, nie, nie.‘
Tak, byłam w bez­na­dziej­nej sytu­acji, ale kie­dy wró­cę
Będzie­cie wie­dzieć, wie­dzieć, wie­dzieć
Nie mam cza­su i jeśli mój tatuś myśli, że u mnie w porząd­ku
Pró­bo­wał zmu­sić mnie do pój­ścia na odwyk
Ale nie pój­dę, pój­dę, pój­dę

Zwroty & Wyrażenia

Rehab

They tried to make me go to rehab but I said, ‘No, no, no.’

Pró­bo­wa­li zmu­sić mnie do pój­ścia na odwyk ale powie­dzia­łam ‘Nie, nie, nie.

May I intro­du­ce my friends — Mrs. Hatha­way & Ray

W tek­ście pio­sen­ki poja­wia­ją się imio­na dwóch osób, któ­re war­to znać.

Pan Hatha­way to Don­ny Hatha­way — soulo­wy ame­ry­kań­ski woka­li­sta, któ­ry stał się popu­lar­ny dzię­ki współ­pra­cy z Rober­tą Flack przy utwo­rze „Whe­re Is The Love”, co zaowo­co­wa­ło rów­nież nagro­dą Gram­my.

Z kolei pod imie­niem Ray kry­je się Ray Char­les — ame­ry­kań­ski muzyk, woka­li­sta i pia­ni­sta, któ­re­go uwa­ża się za jed­ne­go z wyko­naw­ców wszech­cza­sów.

Rehab = odwyk, odtru­cie, cen­trum odwy­ko­we, np.: He spent six mon­ths in rehab. = Spę­dził sześć mie­się­cy na odwy­ku.

Drug rehab = tera­pia odwy­ko­wa, np.: She’s just fini­shed four mon­ths of drug rehab. = Wła­śnie skoń­czy­ła czte­ry mie­sią­ce tera­pii odwy­ko­wej.

Black

Yes, I’ve been black but when I come back you’ll know, know, know

Tak, byłam w bez­na­dziej­nej sytu­acji, ale kie­dy wró­cę będzie­cie wie­dzieć, wie­dzieć, wie­dzieć

Black =

= ponu­ry, bez­na­dziej­ny, np.: My situ­ation is black. I don’t know what to do. = Moja sytu­acja jest bez­na­dziej­na. Nie wiem, co mam robić.

= wście­kły, np.: He gave her a black look. = Posłał jej wście­kłe spoj­rze­nie.

= czar­ny, np.: She loves her black jac­ket. = Ona kocha swo­ją czar­ną kurt­kę.

Make somebody do something

He’s tried to make me go to rehab but I won’t go, go, go

Pró­bo­wał zmu­sić mnie do pój­ścia na odwyk ale nie pój­dę, pój­dę, pój­dę

To make some­bo­dy do some­thing = zmu­sić kogoś do zro­bie­nia cze­goś.

Przy­kład:

You can’t make her mar­ry him. = Nie możesz jej zmu­sić do wyj­ścia za nie­go za mąż.

Class

Szkol­ne słów­ka

clas­sro­om = sala lek­cyj­na, kla­sa

pupil = uczeń

stu­dent = uczeń, stu­dent

to con­duct a roll call/ to call the roll = spraw­dzać listę obec­no­ści

bre­ak = prze­rwa szkol­na

I didn’t get a lot in class

Nie wynio­słam wie­le z kla­sy

Class = kla­sa (gru­pa uczniów, gru­pa spo­łecz­na).

Przy­kład:

Have no idea

 I said, ‘I got no idea

Powie­dzia­łam ‘Nie mam poję­cia

To have no idea = nie mieć poję­cia, np.: Beth had no idea whe­re he’d gone. = Beth nie mia­ła poję­cia, gdzie on poszedł.

Przy oka­zji tego wyra­że­nia war­to zwró­cić uwa­gę na inne zwro­ty, któ­re mają bar­dzo podob­ne zna­cze­nie. Oto kil­ka z nich:

To not know squ­at = nic nie wie­dzieć, nie mieć poję­cia (o czymś), np.: She doesn’t know squ­at abo­ut it. = Ona nie ma o tym poję­cia.

To not have the fain­test idea = nie mieć zie­lo­ne­go poję­cia, np.: I haven’t the fain­test idea what you’re tal­king abo­ut. = Nie mam zie­lo­ne­go poję­cia, o czym ty mówisz.

Near

So I always keep a bot­tle near.’

Więc zawsze trzy­mam przy sobie butel­kę.’

Near =

= bli­sko, nie­da­le­ko (o odle­gło­ści w prze­strze­ni), np.: I live near the tra­in sta­tion. = Miesz­kam bli­sko sta­cji kole­jo­wej.

= nie­da­le­ko, nie­daw­no, bli­żej (o odle­gło­ści w cza­sie), np.: I’ll call you nearer to Chri­st­mas. = Zadzwo­nię do cie­bie bli­żej świąt.

Friend

Przy­jaźń nie­jed­no ma imię

bestie = psiap­sió­ła

pal = kum­pel, kum­pel­ka, kole­ga, kole­żan­ka

bud­dy/ mate = kum­pel

fel­low = kole­ga, kum­pel, towa­rzysz

the lads = kum­ple, chło­pa­ki

col­le­ague/ work­ma­te = kolega/ kole­żan­ka z pra­cy

I just, ooh, I just need a friend

Ja po pro­stu, och, ja po pro­stu potrze­bu­ję przy­ja­cie­la

Friend = przy­ja­ciel, przy­ja­ciół­ka, np.: I will always be your friend. = Zawsze będę two­im przy­ja­cie­lem.

Be on the mend

Have eve­ry­one think I’m on the mend

Każąc wszyst­kim myśleć, że powra­cam do zdro­wia

To be on the mend = powra­cać do zdro­wia.

Przy­kład:

The doctor said that luc­ki­ly my mom is on the mend. = Lekarz powie­dział, że moja mama szczę­śli­wie powra­ca do zdro­wia.

Pride

It’s not just my pri­de

To nie tyl­ko moja duma

Pri­de = duma, np.: My father takes gre­at pri­de in our fami­ly. = Mój ojciec jest bar­dzo dum­ny z naszej rodzi­ny.

 

Co sądzi­cie o lek­cji na pod­sta­wie tej pio­sen­ki?

Czy Amy Wine­ho­use uda­ło się raz jesz­cze poru­szyć Was swo­ją pio­sen­ką?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *