5 Seconds of Summer — She Looks So Perfect

Miej­my nadzie­ję, że lato w tym roku będzie trwać dłu­żej niż pięć sekund, tym­cza­sem war­to przy­słu­chać się pio­sen­ce chło­pa­ków z zespo­łu 5 Seconds of Sum­mer, któ­rzy ser­wu­ją opty­mi­stycz­ną pio­sen­kę pt. „She looks so per­fect”. W sam raz na począ­tek lata 🙂

Zespół pocho­dzi z Syd­ney i swo­ją karie­rę roz­po­czął dzię­ki YouTu­be, gdzie jego człon­ko­wie zamiesz­cza­li cove­ry róż­nych utwo­rów. Mię­dzy­na­ro­do­wy roz­głos pozwo­li­ło im gra­nie jako sup­port takich zespo­łów jak Hot Chel­le Rae czy One Direc­tion. W sierp­niu uka­że się ich debiu­tanc­ka pły­ta, z któ­rej pocho­dzi utwór „She Looks So Per­fect”.

Tekst pio­sen­ki 5 Seconds of Sum­mer — She Looks So Per­fect

Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey

Sim­mer down, sim­mer down
They say we’re too young now
To amo­unt to any­thing else
But look aro­und
We work too damn hard for this just to give it up now
If you don’t swim, you’ll drown
But don’t move, honey

You look so per­fect stan­ding the­re
In my Ame­ri­can Appa­rel under­we­ar
And I know now, that I’m so down
Your lip­stick sta­in is a work of art
I got your name tat­to­oed in an arrow heart
And I know now, that I’m so down

Hey, hey!
Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey

Let’s get out, let’s get out
’Cau­se this dead­be­at town’s only here just to keep us down
Whi­le I was out, I found myself alo­ne just thin­king
If I sho­wed up with a pla­ne tic­ket
And a shi­ny dia­mond ring
With your name on it
Would you wan­na run away too?
‘Cau­se all I real­ly want is you

You look so per­fect stan­ding the­re
In my Ame­ri­can Appa­rel under­we­ar
And I know now, that I’m so down
I made a mixta­pe stra­ight out of ‘94
I’ve got your rip­ped skin­ny jeans lying on the flo­or
And I know now, that I’m so down

Hey, hey!
Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey

You look so per­fect stan­ding the­re
In my Ame­ri­can Appa­rel under­we­ar
And I know now, that I’m so down
Your lip­stick sta­in is a work of art
I got your name tat­to­oed in an arrow heart
And I know now, that I’m so down

Hey, hey!
Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey

You look so per­fect stan­ding the­re
In my Ame­ri­can Appa­rel under­we­ar
And I know now, that I’m so down (hey)
Your lip­stick sta­in is a work of art (hey, hey)
I got your name tat­to­oed
In an arrow heart (hey, hey)
And I know now, that I’m so down (hey, hey)

Hey

Tłu­ma­cze­nie 5 Seconds of Sum­mer — She Looks So Per­fect

Hej, hej, hej, hej
Hej, hej, hej, hej
Hej, hej, hej, hej
Hej, hej, hej, hej

Uspo­kój się, uspo­kój się
Mówią, że jeste­śmy jesz­cze zbyt mło­dzi
Żeby­śmy mogli być z czymś innym rów­no­znacz­ni
Ale spójrz wokół
Pra­cu­je­my na to tak cho­ler­nie cięż­ko, żeby teraz się pod­dać
Jeśli nie pły­wasz, uto­niesz
Ale nie ruszaj się, kocha­nie

Wyglą­dasz tak dosko­na­le sto­jąc tu
W mojej bie­liź­nie Ame­ri­can Appa­rel
I teraz wiem, że wpa­dłem
Pla­ma z two­jej szmin­ki jest niczym dzie­ło sztu­ki
Wyta­tu­owa­łem sobie two­je imię w ser­cu prze­bi­tym strza­łą
I teraz wiem, że wpa­dłem

Hej, hej!
Hej, hej, hej, hej
Hej, hej, hej, hej
Hey, hej, hej, hej
Hey, hej, hej, hej

Wydo­stań­my się stąd, wydo­stań­my się stąd
To wyplu­te mia­sto jest tutaj tyl­ko, żeby nas stłam­sić
Kie­dy mnie nie było, mia­łem oka­zję pomy­śleć tro­chę sam
Gdy­bym poja­wił się u cie­bie z bile­tem lot­ni­czym
I lśnią­cym dia­men­to­wym pier­ścion­kiem
Z two­im imie­niem na nim
Ucie­kła­byś też ze mną?
Bo wszyst­ko cze­go tak napraw­dę chcę to ty

Wyglą­dasz tak dosko­na­le sto­jąc tu
W mojej bie­liź­nie Ame­ri­can Appa­rel
I teraz wiem, że wpa­dłem
Zro­bi­łem skła­dan­kę rodem z 1994
Mam two­je podar­te spodnie rur­ki leżą­ce na pod­ło­dze
I teraz wiem, że wpa­dłem

Hej, hej!
Hej, hej, hej, hej
Hej, hej, hej, hej
Hey, hej, hej, hej
Hey, hej, hej, hej

Wyglą­dasz tak dosko­na­le sto­jąc tu
W mojej bie­liź­nie Ame­ri­can Appa­rel
I teraz wiem, że wpa­dłem
Pla­ma z two­jej szmin­ki jest niczym dzie­ło sztu­ki
Wyta­tu­owa­łem sobie two­je imię w ser­cu prze­bi­tym strza­łą
I teraz wiem, że wpa­dłem

Hej, hej!
Hej, hej, hej, hej
Hej, hej, hej, hej
Hey, hej, hej, hej
Hey, hej, hej, hej

Wyglą­dasz tak dosko­na­le sto­jąc tu
W mojej bie­liź­nie Ame­ri­can Appa­rel
I teraz wiem, że wpa­dłem (hej)
Pla­ma z two­jej szmin­ki jest niczym dzie­ło sztu­ki (hej, hej)
Wyta­tu­owa­łem sobie two­je imię
W ser­cu prze­bi­tym strza­łą (hej, hej)
I teraz wiem, że wpa­dłem (hej, hej)

Hej

Zwroty & wyrażenia

Simmer down

Sim­mer down, sim­mer down

Cie­ka­wost­ka
Wspo­mnia­na w pio­sen­ce mar­ka Ame­ri­can Appa­rel to ame­ry­kań­ska mar­ka odzie­żo­wa, któ­ra zna­na jest ze swo­ich kon­tro­wer­syj­nych reklam, zwłasz­cza tych z bie­li­zną.

Wie­le z nich zosta­ło zaka­za­nych i nie­do­pusz­czo­nych do publicz­ne­go poka­zy­wa­nia w tele­wi­zji lub na bil­bor­dach. Ostat­ni­mi cza­sy było o tej mar­ce gło­śno, gdyż jej bie­li­znę rekla­mo­wa­ła 62- let­nia aktor­ka Jac­ky O’Shaughnessy.

Kam­pa­nia z jej udzia­łem spo­tka­ła się zarów­no z falą kry­ty­ki jak i cie­płym przy­ję­ciem przez duże gro­no jej sprzy­mie­rzeń­ców.

Wycisz się, wycisz się

Na począ­tek mamy do czy­nie­nia z phra­sal verb, któ­ry ma ostu­dzić nasze zapa­ły.

Sko­ja­rze­nia z kuch­nią są tutaj jak naj­bar­dziej popraw­ne, sam cza­sow­nik to sim­mer ozna­cza prze­cież goto­wać na wol­nym ogniu.

To sim­mer down = przy­ga­sać, wyci­szać (np. emo­cje), ochło­nąć.

Przy­kład:

Come on kids! Sim­mer down and get on with your work! = Chodź­cie dzie­cia­ki! Uspo­kój­cie się i bierz­cie się za swo­ją pra­cę!

Amount

They say we’re too young now to amo­unt to any­thing else

Mówią, że jeste­śmy jesz­cze zbyt mło­dzi, żeby­śmy mogli być z czymś inny rów­no­znacz­ni

Jak mówi tekst pio­sen­ki, człon­ko­wie zespo­łu ze wzglę­du na swój mło­dy wiek nie powin­ny się do niko­go przy­rów­ny­wać, a jedy­nym punk­tem odnie­sie­nia dla nich powin­na być ich mło­dość.

Jed­nak występ na gali Bil­l­bo­ard Music Awards świad­czy o tym, że jesz­cze o tym zespo­le usły­szy­my.

To amo­unt to some­thing = być rów­no­znacz­nym z czymś, mieć taki sam efekt jak coś inne­go.

Przy­kład:

His beha­vio­ur amo­un­ted to serio­us pro­fes­sio­nal miscon­duct. = Jego zacho­wa­nie było rów­no­znacz­ne z poważ­nym zawo­do­wym wykroczeniem/ dzia­ła­niem na czy­jąś szko­dę.

Drown

Zwro­ty i wyra­że­nia z drown, bez któ­rych moż­na zato­nąć 😉
drown your sor­rows = topić smut­ki (w alko­ho­lu)
look like a drow­ned rat = wyglą­dać jak zmo­kła kura
a drow­ning man will clutch at a straw = toną­cy brzy­twy się chwy­ta
drown in sth = zata­piać się w czymś, topić się w czymś (mieć cze­goś tak dużo, że nie może­my sobie z tym pora­dzić)
drown sth out = zagłu­szyć (np. dźwięk)
drow­ning = toną­cy (o oso­bie), uto­pie­nie

If you don’t swim, you’ll drown

Jeśli nie pły­wasz, uto­niesz

W tym zda­niu, któ­re pre­zen­tu­je pierw­szy tryb warun­ko­wy, chcia­ła­bym zwró­cić uwa­gę na cza­sow­nik to drown.

To drown= uto­pić się, uto­nąć.

Przy­kład:

He drow­ned in a boating acci­dent. = Uto­nął w wypad­ku na łód­ce.

Ten cza­sow­nik jest tak­że sto­so­wa­ny w momen­cie, gdy chce­my powie­dzieć, że coś zanu­rza­my lub unu­rza­my np. jedze­nie, bądź gdy mówi­my, że coś jest pokry­te czymś, zwłasz­cza jeże­li cho­dzi o pokry­cie cie­czą.

Przy­kła­dy:

He drow­ned his food in/with toma­toe sau­ce. = Zanu­rzył swo­je jedze­nie w sosie pomi­do­ro­wym.

A who­le val­ley was drow­ned when the river was dam­med. = Cała doli­na była zala­na, kie­dy rze­ka była zata­mo­wa­na.

Down

And I know now, that I’m so down

I teraz wiem, że wpa­dłem

Mamy tutaj do czy­nie­nia z wyra­zem, któ­ry zazwy­czaj koja­rzo­ny jest z funk­cją przy­słów­ka w takich zwro­tach jak: Don’t look down! czy He held my arms down.

Idio­my z down, żeby nikt nie był nigdy smut­ny i nie­szczę­śli­wy 🙂
be down on sb = nie tra­wić kogoś, ni zno­sić kogoś
come/go down in the world = stra­cić pie­nią­dze i wyso­ką pozy­cję spo­łecz­ną, któ­rą się mia­ło w prze­szło­ści
down sb’s way = w odle­głym miej­scu, gdzie ktoś miesz­ka
down under = w Austra­lii, w Nowej Zelan­dii (w języ­ku potocz­nym)
down with sb/ sth = precz z kimś/ czymś
go down the dra­in = pójść na mar­ne, zmar­no­wać się/ splaj­to­wać, popaść w ruinę finan­so­wą
go down the toilet/ down the pan (BrE) = pójść na mar­ne, zmar­no­wać się
down the road/line/track = w przy­szło­ści
down tools = straj­ko­wać
kick/hit sb when they are down = wyko­rzy­stać kogoś, gdy ta oso­ba jest słab­sza niż my

W tej pio­sen­ce peł­ni on rolę przy­miot­ni­ka, któ­rej się dłu­żej przyj­rzy­my.

Jego głów­ne zna­cze­nie to nie­szczę­śli­wy i smut­ny.

Przy­kład:

She’s been real­ly down sin­ce her hus­band died. = Była bar­dzo smut­na, odkąd zmarł jej mąż.

Inne zna­cze­nie to: zepsu­ty (zwłasz­cza jeże­li mówi­my o sys­te­mach, maszy­nach, kom­pu­te­rach).

Przy­kład:

The network was down for an hour, becau­se of an error on Macy’s com­pu­ter. = Sieć nie dzia­ła­ła przez godzi­nę z powo­du błę­du na kom­pu­te­rze Macy.

W pio­sen­ce mamy jed­nak do czy­nie­nia z potocz­nym zna­cze­niem tego przy­miot­ni­ka.

Oto kil­ka przy­kła­dów zna­cze­nia down w mowie potocz­nej.

Down = chęt­ny, sko­ry do zro­bie­nia cze­goś.

Przy­kład:

Are you down with seeing a movie? = Nie masz nic prze­ciw­ko obej­rze­niu filmu?/Masz ocho­tę obje­rzeć film?

I’m down with it. = Pasu­je mi to./Jasne.

Przy­miot­nik ten może tak­że ozna­czać = tra­fio­ny, ran­ny.

 

Miej­sce dla fanów:

Fan­pa­ge 5 Seconds Of Sum­mer Pol­ska

 

Lubi­cie ten zespół?

Jak Wam się podo­ba lek­cja na pod­sta­wie ich utwo­ru?

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

 1. Malina

  Tłu­ma­cze­nie jest super, ale zna­la­złam błę­dy:

  “Your lip­stick sta­in is a work of art — Zro­bi­łem skła­dankę rodem z 1994
  I got your name tat­to­oed in an arrow heart — Mam two­je podar­te spodnie rur­ki leżą­ce na pod­ło­dze”
  Chy­ba widzi­cie, że coś nie pasu­je?

  Czy mogła­bym popro­sić o popra­wę? 😀

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *