Wykonawca: Ed Sheeran

Ed Sheeran — Perfect

„Per­fect” to miło­sna bal­la­da zade­dy­ko­wa­na obec­nej dziew­czy­nie Eda She­era­na. Utwór szyb­ko pod­bił listy prze­bo­jów i ser­ca wie­lu słu­cha­czy. Autor opi­su­je swo­je szczę­ście i uczu­cia, jaki­mi…

Ed Sheeran — Kiss Me

Ed She­eran rzu­cił na kola­na Wiel­ką Bry­ta­nię w 2011 roku. W bry­tyj­skim noto­wa­niu albu­mów debiu­tanc­ki krą­żek Eda wspiął się na szczyt, poko­nu­jąc domi­nu­ją­cą przez wie­le…

Ed Sheeran — Thinking Out Loud

Burza rudych wło­sów, gita­ra w ręce i magicz­ny głos – tak moż­na krót­ko opi­sać Edwar­da Chri­sto­phe­ra She­era­na. Naj­po­pu­lar­niej­szy bry­tyj­ski woka­li­sta mło­de­go poko­le­nia, lau­re­at dwóch BRIT Awards,…

Ed Sheeran — The A Team

Ed She­eran — nie­po­zor­ny rudzie­lec z Wiel­kiej Bry­ta­nii skra­da ser­ce pięk­ny­mi tek­sta­mi pio­se­nek i swo­im deli­kat­nym gło­sem. Kawa­łek “The A Team” zdo­był nomi­na­cję do nagród…