Marta Gralak

Język angielski i muzyka to moje dwie największe pasje. Słucham różnych gatunków muzycznych, jednak moje serce bije szybciej przy mocniejszych brzmieniach. Pracuję jako lektor języka angielskiego i uważam, że piosenka jest dobra na wszystko, a na pewno na naukę nowych słówek!

Sam Smith — Stay With Me

Sam Smith to bry­tyj­ski woka­li­sta i kom­po­zy­tor, któ­ry 2013 roku wygrał Nagro­dę Bry­tyj­skie­go Ryn­ku Fono­gra­ficz­ne­go (BRIT) w kate­go­rii Wybór Kry­ty­ków oraz ple­bi­scyt BBC Sound Of 2014. W maju 2014 roku uka­za­ła się jego…

The Killers — Mr. Brightside

Sin­giel „Mr. Bri­ght­si­de” pocho­dzi z  debiu­tanc­kie­go albu­mu The Kil­lers „Hot Fuss” z 2004 roku. Nie­wier­ność ówcze­snej dziew­czy­ny woka­li­sty zespo­łu (Bran­don Flo­wers) zain­spi­ro­wa­ła gita­rzy­stę zespo­łu (Dave…

Ed Sheeran — Kiss Me

Ed She­eran rzu­cił na kola­na Wiel­ką Bry­ta­nię w 2011 roku. W bry­tyj­skim noto­wa­niu albu­mów debiu­tanc­ki krą­żek Eda wspiął się na szczyt, poko­nu­jąc domi­nu­ją­cą przez wie­le…

Ed Sheeran — Thinking Out Loud

Burza rudych wło­sów, gita­ra w ręce i magicz­ny głos – tak moż­na krót­ko opi­sać Edwar­da Chri­sto­phe­ra She­era­na. Naj­po­pu­lar­niej­szy bry­tyj­ski woka­li­sta mło­de­go poko­le­nia, lau­re­at dwóch BRIT Awards,…

Kylie Minogue — Santa Baby

Zarów­no małe, jak i duże dziew­czyn­ki lubią dosta­wać pre­zen­ty od Świę­te­go Miko­ła­ja. Tyl­ko, że te duże wolą pre­zen­ty z gór­nej pół­ki, dla­te­go cza­sa­mi muszą użyć…