Edie Brickell & New Bohemians — What I Am

Dzi­siaj prze­no­si­my się na koniec lat 80. z utwo­rem Edie Bric­kell & New Bohe­mians pod tytu­łem „What I Am”! 🙂

Pio­sen­ka pocho­dzi z ich debiu­tanc­kie­go albu­mu „Sho­oting Rub­ber­bands at the Stars” z 1988 roku. Uda­ło jej się wsko­czyć na siód­me miej­sce na liście Bil­l­bo­ard Hot 100 i docze­ka­ła się cove­ra w wyko­na­niu zespo­łu Tin Tin Out i Emmy Bun­ton.

Prze­ko­naj­cie się sami what you are!

Tekst pio­sen­ki Edie Bric­kell & New Bohe­mians — What I Am

I’m not awa­re of too many things
I know what I know, if you know what I mean
Phi­lo­so­phy is the talk on a cere­al box
Reli­gion is the smi­le on a dog
I’m not awa­re of too many things
I know what I know, if you know what I mean, d-doo yeah

Cho­ke me in the shal­low waters
Befo­re I get too deep

What I am is what I am
Are you what you are or what?
What I am is what I am
Are you what you are, or?

Oh, I’m not awa­re of too many things
I know what I know, if you know what I mean
Phi­lo­so­phy is a walk on the slip­pe­ry rocks
Reli­gion is a light in the fog
I’m not awa­re of too many things
I know what I know, if you know what I mean, d-doo yeah

Cho­ke me in the shal­low water
Befo­re I get too deep

What I am is what I am
Are you what you are or what?
What I am is what I am
Are you what you are or what?

What I am is what I am
Are you what you are or what?
What I am is what I am
Are you what you are or what you are, and?

What I am is what I am
Are you what you are or what?

Don’t let me get too deep
Don’t let me get too deep
Don’t let me get too deep
Don’t let me get too deep

Cho­ke me in the shal­low water
Befo­re I get too deep
Cho­ke me in the shal­low water
Befo­re I get too deep

Cho­ke me in the shal­low water
Befo­re I get too deep
Cho­ke me in the shal­low water
Befo­re I get too deep

Tłu­ma­cze­nie Edie Bric­kell & New Bohe­mians — What I Am

Nie jestem świa­do­ma zbyt wie­lu rze­czy
Wiem, to co wiem, jeśli wiesz, co mam na myśli
Filo­zo­fia to roz­mo­wa nad płat­ka­mi śnia­da­nio­wy­mi
Reli­gia to uśmiech na pysku psa
Nie jestem świa­do­ma tak wie­lu rze­czy
Wiem, to co wiem, jeśli wiesz, co mam na myśli

Ogłusz mnie na płyt­kiej wodzie
Zanim zaj­dę za głę­bo­ko

Jestem czym jestem
Jesteś czym jesteś czy co?
Jestem czym jestem
Jesteś czym jesteś czy co?

Nie jestem świa­do­ma zbyt wie­lu rze­czy
Wiem, to co wiem, jeśli wiesz, co mam na myśli
Filo­zo­fia to spa­cer po śli­skich ska­łach
Reli­gia to świa­tło we mgle
Nie jestem świa­do­ma tak wie­lu rze­czy
Wiem, to co wiem, jeśli wiesz, co mam na myśli

Ogłusz mnie na płyt­kiej wodzie
Zanim zaj­dę za głę­bo­ko

Jestem czym jestem
Jesteś czym jesteś czy co?
Jestem czym jestem
Jesteś czym jesteś czy co?

Jestem czym jestem
Jesteś czym jesteś czy co?
Jestem czym jestem
Jesteś czym jesteś czy co?

Jestem czym jestem
Jesteś czym jesteś czy co?

Nie pozwól mi pójść za głę­bo­ko
Nie pozwól mi pójść za głę­bo­ko
Nie pozwól mi pójść za głę­bo­ko
Nie pozwól mi pójść za głę­bo­ko

Ogłusz mnie na płyt­kiej wodzie
Zanim zaj­dę za głę­bo­ko
Ogłusz mnie na płyt­kiej wodzie
Zanim zaj­dę za głę­bo­ko

Ogłusz mnie na płyt­kiej wodzie
Zanim zaj­dę za głę­bo­ko
Ogłusz mnie na płyt­kiej wodzie
Zanim zaj­dę za głę­bo­ko

Zwroty & Wyrażenia

Aware

If you know what I mean

If you know what I mean to fra­za, któ­ra jest czę­sto doda­wa­na na koniec czy­jejś wypo­wie­dzi, w celu zasu­ge­ro­wa­nia, że coś ma zwią­zek z czymś spro­śnym.

I’m not awa­re of too many things

Nie jestem świa­do­ma zbyt wie­lu rze­czy

Awa­re = świa­do­my (poin­for­mo­wa­ny o czymś, zauwa­ża­ją­cy coś).

Przy­kła­dy:

People are ​beco­ming ​far more awa­re of ​envi­ron­men­tal ​issu­es. = Ludzie sta­ją się coraz bar­dziej świa­do­mi kwe­stii śro­do­wi­sko­wych.

I’m awa­re of the ​pro­blem. = Jestem świa­do­ma tego pro­ble­mu.

Smile

How to smi­le

to grin = sze­ro­ko się uśmie­chać, szcze­rzyć zęby w uśmie­chu

to beam = uśmie­chać się pro­mien­nie

to smirk = uśmie­chać się iro­nicz­nie, zło­śli­wie

to sne­er = uśmie­chać się szy­der­czo, patrzeć z pogar­dą (na kogoś)

Reli­gion is the smi­le on a dog

Reli­gia to uśmiech na pysku psa

Smi­le = uśmiech, np.: She gave him a smi­le. = Uśmiech­nę­ła się do nie­go.

W tek­ście pio­sen­ki poja­wia się przy­imek on przed rze­czow­ni­kiem smi­le. Moż­na go użyć, powie­dzieć, że uśmiech jest na czy­jejś twa­rzy, np.: smi­le on a child’s face = uśmiech na twa­rzy dziec­ka.

War­to zwró­cić uwa­gę na podob­ny do tego wyra­że­nia phra­sal verb:

To smi­le on sb/sth = mieć pozy­tyw­ne nasta­wie­nie wobec kogoś, trak­to­wać kogoś w pozy­tyw­ny spo­sób.

Przy­kład:

The ​govern­ment ​began to ​smi­le on ​small ​busi­nesses when it ​reali­zed that they were the ​key to ​eco­no­mic ​growth. = Rząd zaczął być bar­dziej przy­chyl­ny (mieć bar­dziej pozy­tyw­ne nasta­wie­nie) wobec małych przed­się­biorstw, kie­dy zdał sobie spra­wę, że to wła­śnie one są klu­czem do wzro­stu gospo­dar­cze­go.

Choke

Cho­ke me in the shal­low waters

Ogłusz mnie na płyt­kiej wodzie

To cho­ke =

= dusić (zaci­skać ręce na czy­jejś szyi), np.: I would wake up figh­ting and try­ing to pre­vent some­one from cho­king me. = Obu­dził­bym się i pró­bo­wał­bym prze­szko­dzić komuś w udu­sze­niu mnie.

= dła­wić się, krztu­sić się, np.: Chil­dren can cho­ke on ​peanuts. = Dzie­ci mogą zakrztu­sić się orzesz­ka­mi.

Shallow

Cho­ke me in the shal­low waters

Ogłusz mnie na płyt­kiej wodzie

Shal­low =

= płyt­ki (nie głę­bo­ki), np.: This lake is very shal­low. = To jezio­ro jest bar­dzo płyt­kie.

= płyt­ki, powierz­chow­ny (np. wie­dza, argu­ment), np.: He’s ​phy­si­cal­ly ​attrac­ti­ve, but shal­low. = Jest atrak­cyj­ny fizycz­nie, ale jest powierz­chow­ny.

Slippery

Phi­lo­so­phy is a walk on the slip­pe­ry rocks

Filo­zo­fia to spa­cer po śli­skich ska­łach

Slip­pe­ry = śli­ski (np. o pod­ło­dze, scho­dach, dro­dze), np.: Be care­ful — the road is slip­pe­ry. = Uwa­żaj — dro­ga jest śli­ska.

War­to zwró­cić uwa­gę na prze­no­śne zna­cze­nie tego przy­miot­ni­ka w kolo­ka­cji ze sło­wem custo­mer, któ­re ozna­cza  tu tyle co gość, typek.

Slip­pe­ry custo­mer = dosł. śli­ski typek, ktoś komu nie moż­na ufać, np.: He’s a slip­pe­ry ​custo­mer (= ​per­son), and I’ve never ​felt ​com­for­ta­ble with him. = To śli­ski typek i nigdy nie czu­łam się swo­bod­nie w jego towa­rzy­stwie.

Pamię­ta­cie nagra­nie Mar­nie? 😉
Tak — to video jest nadal onli­ne 😉 Fani seria­lu “Girls” wie­dzą o co cho­dzi 🙂

Podob­ne zna­cze­nie ma wyra­że­nie to be as slip­pe­ry as an eel (dosł. być śli­skim jak węgorz), czy­li = być oso­bą nie­uczci­wą, nie­rze­tel­ną, któ­rej nie moż­na zaufać, np.: He’s as slip­pe­ry as an ​eel — you can never get a ​stra­ight ​answer out of him. = Nie moż­na mu ufać — nigdy nie moż­na dostać od nie­go szcze­rej odpo­wie­dzi.

Fog

Reli­gion is a light in the fog

Reli­gia to świa­tło we mgle

Fog =

= mgła, np.: Den­se fog has made ​dri­ving ​con­di­tions ​dan­ge­ro­us. = Gęsta mgła spra­wi­ła, że warun­ki dro­go­we zro­bił się nie­bez­piecz­ne.

= zamęt w gło­wie, np.: I went ​home in a fog of ​dis­be­lief. = Posze­dłem do domu w zamę­cie nie­do­wie­rza­nia.

 

Did you grin when you were reading the les­son? 🙂

Czy nauka z Edie Bric­kell & New Bohe­mians spra­wi­ła Wam przy­jem­ność?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Ola784

    Dzię­ku­ję bar­dzo! Jestem uczen­ni­cą liceum i wasze pio­sen­ki świet­nie poma­ga­ją mi w opa­no­wa­niu angiel­skich słó­wek i gra­ma­ty­ki 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *