Meghan Trainor — Dear Future Husband

Dziew­czy­ny! Jeże­li szu­ka­ły­ście pio­sen­ki, któ­rej sło­wa może­cie skie­ro­wać do Wasze­go przy­szłe­go męża, to dobrze tra­fi­ły­ście 🙂

O mał­żeń­stwie i przy­szłym mężu z przy­mru­że­niem oka śpie­wa Meghan Tra­inor w swo­jej pio­sen­ce pod tytu­łem „Dear Futu­re Hus­band”.

Zapra­sza­my Panie, a tak­że Panów, do prze­ko­na­nia się, co kobie­ty chcą prze­ka­zać swo­im przy­szłym mężom!

Tekst pio­sen­ki Meghan Tra­inor — Dear Futu­re Hus­band

Dear futu­re hus­band
Here’s a few things
You’ll need to know if you wan­na be
My one and only all my life

(Awwwww)
Take me on a date
I dese­rve it, babe
And don’t for­get the flo­wers eve­ry anni­ver­sa­ry
’Cau­se if you’ll tre­at me right
I’ll be the per­fect wife
Buy­ing gro­ce­ries
Buy-buy­ing what you need

You got that 9 to 5
But, baby, so do I
So don’t be thin­king I’ll be home
And baking apple pies
I never lear­ned to cook
But I can wri­te a hook
Sing along with me
Sing-sing along with me (hey)

You got­ta know how to tre­at me like a lady
Even when I’m acting cra­zy
Tell me everything’s alri­ght

(Awwwww)
Dear futu­re hus­band
Here’s a few things you’ll need to know if you wan­na be
My one and only all my life
Dear futu­re hus­band
If you wan­na get that spe­cial lovin’
Tell me I’m beau­ti­ful each and eve­ry night

After eve­ry fight
Just apo­lo­gi­ze
And may­be then I’ll let you try and rock my body right
Even if I was wrong
[Laugh] You know I’m never wrong
Why disa­gree?
Why, why disa­gree?

You got­ta know how to tre­at me like a lady
Even when I’m acting cra­zy
Tell me everything’s alri­ght

Dear futu­re hus­band
Here’s a few things
You’ll need to know if you wan­na be
My one and only all my life (hey, baby)

Dear futu­re hus­band,
Make time for me
Don’t leave me lone­ly
And know we’ll never see
Your fami­ly more than mine

I’ll be sle­eping on the left side of the bed (hey)
Open doors for me and you might get some kis­ses
Don’t have a dir­ty mind
Just be a clas­sy guy
Buy me a ring
Buy-buy me a ring, (babe)

You got­ta know how to tre­at me like a lady
Even when I’m acting cra­zy
Tell me everything’s alri­ght

Dear futu­re hus­band
Here’s a few things
You’ll need to know if you wan­na be
My one and only all my life
Dear futu­re hus­band,
If you wan­na get that spe­cial loving
Tell me I’m beau­ti­ful each and eve­ry night

(That’s right!)

Oh-woah

Futu­re hus­band, bet­ter love me right

Tłu­ma­cze­nie Meghan Tra­inor — Dear Futu­re Hus­band

Kocha­ny przy­szły mężu
Jest kil­ka rze­czy
Któ­re musisz wie­dzieć jeśli chcesz być
Moim jedy­nym na całe życie

(Awwwww)
Zabierz mnie na rand­kę
Zasłu­gu­ję na to, kocha­nie
I nie zapo­mnij o kwia­tach na każ­dą rocz­ni­cę
Ponie­waż jeśli będziesz mnie dobrze trak­to­wać
To ja będę per­fek­cyj­ną żoną
Kupu­ją­cą pro­duk­ty spo­żyw­cze
Kupu­ją­cą, Kupu­ją­cą to cze­go potrze­bu­jesz

Pra­cu­jesz od 9 do 17
Ale kocha­nie ja też
Więc nie myśl, że będę wra­cać
I piec szar­lot­ki
Nigdy nie nauczy­łam się goto­wać
Ale mogę napi­sać chwy­tli­wy kawa­łek
Zaśpie­waj razem ze mną
Zaśpie­waj, zaśpie­waj razem ze mną

Musisz wie­dzieć jak trak­to­wać mnie jak damę
Nawet kie­dy zacho­wu­ję się jak sza­lo­na
Powie­dzieć mi, że wszyst­ko jest w porząd­ku

(Awwwww)
Dro­gi przy­szły mężu
Jest kil­ka rze­czy, któ­re musisz wie­dzieć, jeśli chcesz być
Moim jed­nym jedy­nym na całe życie
Dro­gi przy­szły mężu
Jeśli chcesz być wyjąt­ko­wo kocha­ny
Mów mi, że jestem pięk­na każ­dej nocy

Po każ­dej kłót­ni
Po pro­stu prze­proś
I może wte­dy pozwo­lę ci spró­bo­wać koły­sać moje cia­ło
Nawet jeśli się myli­łam
[Śmiech] Wiesz, że ja nigdy się nie mylę
Cze­mu się nie zga­dzasz?
Cze­mu, cze­mu się nie zga­dzasz?

Musisz wie­dzieć jak trak­to­wać mnie jak damę
Nawet kie­dy zacho­wu­ję się jak sza­lo­na
Powie­dzieć mi, że wszyst­ko jest w porząd­ku

Dro­gi przy­szły mężu
Jest kil­ka rze­czy
Któ­re musisz wie­dzieć jeśli chcesz być
Moim jedy­nym na całe życie

Dro­gi przy­szły mężu
Miej czas dla mnie
Nie zosta­wiaj mnie samej
I wiedz, że nigdy nie będzie­my odwie­dzać
Two­jej rodzi­ny wię­cej niż mojej

Będę spać po lewej stro­nie łóż­ka (hej)
Otwie­raj mi drzwi to może dosta­niesz jakieś cału­sy
Nie miej brud­nych myśli
Po pro­stu bądź face­tem z kla­są
Kup mi pier­ścio­nek
Kup, kup mi pier­ścio­nek (kocha­nie)

Musisz wie­dzieć jak trak­to­wać mnie jak damę
Nawet kie­dy zacho­wu­ję się jak sza­lo­na
Powie­dzieć mi, że wszyst­ko jest w porząd­ku

Dro­gi przy­szły mężu
Jest kil­ka rze­czy
Któ­re musisz wie­dzieć jeśli chcesz być
Moim jed­nym jedy­nym na całe życie
Dro­gi przy­szły mężu
Jeśli chcesz być wyjąt­ko­wo kocha­ny
Mów mi, że jestem pięk­na każ­dej nocy

(To praw­da!)

Oh-woah

Przy­szły mężu, lepiej kochaj mnie dobrze

Zwroty & Wyrażenia

Dear

Uwa­ga!

W angiel­skim ist­nie­ją słów­ka, któ­re mają taką samą wymo­wę, ale inną pisow­nię i zna­cze­nie, czy­li tak zwa­ne homo­fo­ny. Przy­kła­dem tego są słów­ka:

dear = dro­gi, kocha­ny

deer = jeleń

Dear futu­re hus­band

Dro­gi przy­szły mężu

Dear = dro­gi (zwrot, któ­ry uży­wa­my na przy­kład do roz­po­czy­na­nia listów), kocha­nie.

Przy­kład:

Could you make a cof­fee for me, dear? = Czy możesz zro­bić mi kawę, kocha­nie?

For dear life = ze wszyst­kich sił.

To hold some­bo­dy dear = bar­dzo kogoś cenić.

Oh dear! = O rany!

Wanna

Wan­na & co.

Inne tego typu wyra­że­nia:
got­ta = got to = musieć
gon­na = going to = zamie­rzać
out­ta = out of = poza
ain’t = be not/ have not = nie być / nie mieć

You’ll need to know if you wan­na be
My one and only all my life

Któ­re musisz wie­dzieć jeśli chcesz być
Moim jedy­nym na całe życie

Wan­na = want to = chcieć.

Przy­kład:

I wan­na be a sin­ger. = Chcę być pio­sen­kar­ką.

Date

Zapa­mię­taj!

to upda­te = aktu­ali­zo­wać

up to date = aktu­al­ny, naj­śwież­szy

Take me on a date

Zabierz mnie na rand­kę

Date = rand­ka, data, np.: It was the best date in my life! = To była naj­lep­sza rand­ka w moim życiu!

Anniversary

Lets cele­bra­te!

dia­mond anni­ver­sa­ry = 60. rocz­ni­ca
gol­den anni­ver­sa­ry = 50. rocz­ni­ca
silver anni­ver­sa­ry = 25. rocz­ni­ca

And don’t for­get the flo­wers eve­ry anni­ver­sa­ry

I nie zapo­mnij o kwia­tach na każ­dą rocz­ni­cę

Anni­ver­sa­ry = rocz­ni­ca, np.: We always ​cele­bra­te ​our ​wed­ding anni­ver­sa­ry with ​din­ner in an ​expen­si­ve ​restau­rant. = Zawsze świę­tu­je­my rocz­ni­cę nasze­go ślu­bu kola­cją w dro­giej restau­ra­cji.

So do I

You got that 9 to 5
But, baby, so do I

Pra­cu­jesz od 9 do 17
Ale kocha­nie ja też

So do I = ja też, np.: He is busy today, so do I. = On jest dziś zaję­ty i ja też.

Hook

Mamy na Was haka!
fish hook = haczyk do łowie­nia ryb
dough hook = mie­sza­dło w mik­se­rze
cro­chet hook = szy­deł­ko
hook and eye = agraf­ka

But I can wri­te a hook

Ale mogę napi­sać chwy­tli­wy kawa­łek

Hook = chwy­tli­wy kawa­łek, slo­gan rekla­mo­wy, haczyk.

Przy­kład:

Hook is the most impor­tant whi­le cre­ating new adver­ti­se­ment. = Slo­gan rekla­mo­wy jest naj­waż­niej­szy przy two­rze­niu nowej rekla­my.

One and only

Only few more new words
the only one = jedy­ny
if and only if = wte­dy i tyl­ko wte­dy
then and only then = wte­dy i tyl­ko wte­dy

My one and only all my life

Moim jed­nym jedy­nym na całe życie

One and only = jedy­ny w swo­im rodza­ju, jeden jedy­ny.

Przy­kład:

When I met him I knew that he was the one and only. = Kie­dy go pozna­łam wie­dzia­łam, że był tym jed­nym jedy­nym.

Open doors for somebody

Open doors for me and you might get some kis­ses

Otwie­raj mi drzwi to może dosta­niesz jakieś cału­sy

To open door for some­bo­dy = otwie­rać komuś drzwi.

I like men who open door for women. = Lubię męż­czyzn, któ­rzy otwie­ra­ją kobie­tom drzwi.

Powią­za­ne wyra­że­nia:

Open door = nie­ogra­ni­czo­ny dostęp.

Classy

Just be a clas­sy guy

Po pro­stu bądź face­tem z kla­są

Clas­sy = z kla­są, szy­ko­wa­ny, luk­su­so­wy, np.: My neigh­bo­ur bought a clas­sy car. = Mój sąsiad kupił luk­su­so­wy samo­chód.

 

Czy Wam też wpa­dła w ucho ta pio­sen­ka? 🙂

Have upda­ted your voca­bu­la­ry?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *