Wiz Khalifa ft. Charlie Puth — See You Again

„See You Aga­in” to pio­sen­ka ame­ry­kań­skie­go rape­ra — Wiza Kha­li­fa, któ­ra zosta­ła napi­sa­na ku czci Pau­la Wal­ke­ra, któ­ry zgi­nął tra­gicz­nie w wypad­ku w 2013 roku. Pio­sen­kę moż­na usły­szeć w fil­mie „Szyb­cy i wście­kli 7” („Furio­us 7”).

Tekst pio­sen­ki Wiz Kha­li­fa ft. Char­lie Puth — See You Aga­in

It’s been a long day witho­ut you, my friend
And I’ll tell you all abo­ut it when I see you aga­in
We’ve come a long way from whe­re we began
Oh, I’ll tell you all abo­ut it when I see you aga­in
When I see you aga­in

Damn, who knew
All the pla­nes we flew
Good things we’ve been thro­ugh
That I’ll be stan­ding right here tal­king to you
’Bout ano­ther path
I know we loved to hit the road and laugh
But some­thing told me that it wouldn’t last
Had to switch up
Look at things dif­fe­rent, see the big­ger pic­tu­re
Tho­se were the days
Hard work fore­ver pays
Now I see you in a bet­ter pla­ce (see you in a bet­ter pla­ce)

Uh
How can we not talk abo­ut fami­ly
When family’s all that we got
Eve­ry­thing I went thro­ugh you were stan­ding the­re by my side
And now you gon’
Be with me for the last ride

It’s been a long day witho­ut you, my friend
And I’ll tell you all abo­ut it when I see you aga­in (I see you aga­in)
We’ve come a long way (yeah, we came a long way)
From whe­re we began (you know we star­ted)
Oh, I’ll tell you all abo­ut it when I see you aga­in (let me tell you)
When I see you aga­in

(Aah oh, aah oh
Wooooh-oh-oh-oh-oh-oh)
{Yeah}

First you both go out your way
And the vibe is feeling strong
And what’s small turn to a friend­ship
A friend­ship turn to a bond
And that bond will never be bro­ken
And the love will never get lost (and the love will never get lost)
And when bro­ther­ho­od come first
Then the line will never be cros­sed
Esta­bli­shed it on our own
When that line had to be drawn
And that line is what we reach
So remem­ber me when I’m gone
(remem­ber me when I’m gone)

How can we not talk abo­ut fami­ly
When family’s all that we got
Eve­ry­thing I went thro­ugh you were stan­ding the­re by my side
And now you gon’
Be with me for the last ride

So let the light guide your way, yeah
Hold eve­ry memo­ry as you go
And eve­ry road you take will always lead you
Home, home

It’s been a long day witho­ut you, my friend
And I’ll tell you all abo­ut it when I see you aga­in
We’ve come a long way from whe­re we began
Oh, I’ll tell you all abo­ut it when I see you aga­in
When I see you aga­in

(Aah oh)
{Uh}
(Aah oh)
{Yeah}
(Wooooh-oh-oh-oh-oh-oh)
{Ya, ya}
When I see you aga­in
{Uh}
See you aga­in
(Wooooh-oh-oh-oh-oh-oh)
{Yeah, yeah, uha}
When I see you aga­in

Tłu­ma­cze­nie Wiz Kha­li­fa ft. Char­lie Puth — See You Aga­in

To był dłu­gi dzień bez cie­bie mój przy­ja­cie­lu
Opo­wiem ci o nim, gdy się znów spo­tka­my
Prze­szli­śmy dłu­gą dro­gę od miej­sca, z któ­re­go zaczy­na­li­śmy
Opo­wiem ci o tym, gdy się zno­wu spo­tka­my,
Gdy się zno­wu spo­tka­my

Cho­le­ra, kto by pomy­ślał
Samo­lo­ty, któ­ry­mi lata­li­śmy
Dobre rze­czy, któ­re prze­ży­li­śmy
Nie myśla­łem, że będę stał tutaj i mówił ci
O innej dro­dze
Uwiel­bia­li­śmy wyru­szać w dro­gę i śmiać się
Ale coś mi mówi­ło, że to nie będzie trwać wiecz­nie
Musia­łem się zmie­nić
Spoj­rzeć na wszyst­ko ina­czej, z innej per­spek­ty­wy
Co to były za dni
Cięż­ka pra­ca zawsze się opła­ca
Teraz widzę cię w lep­szym miej­scu

Uh
Jak mamy nie roz­ma­wiać o rodzi­nie
Sko­ro rodzi­na jest wszyst­kim, co mamy
Byłeś przy mnie bez wzglę­du na to co się dzia­ło
A teraz będziesz razem ze mną
Pod­czas mojej ostat­niej prze­jażdż­ki

To był dłu­gi dzień bez cie­bie mój przy­ja­cie­lu
Opo­wiem ci o nim, gdy znów się spo­tka­my (znów się spo­tka­my)
Prze­szli­śmy dłu­gą dro­gę (o tak, prze­szli­śmy dłu­gą dro­gę)
Od miej­sca z któ­re­go zaczy­na­li­śmy (wiesz, zaczy­na­li­śmy)
Opo­wiem ci o tym, gdy się zno­wu spo­tka­my,
Gdy się zno­wu spo­tka­my

(Aah oh, aah oh
Wooooh-oh-oh-oh-oh-oh)
{Yeah}

Na począt­ku dwo­je ludzi bar­dzo się sta­ra
I wibra­cje sta­ją się coraz sil­niej­sze
Coś małe­go zmie­nia się w przy­jaźń
Przy­jaźń prze­ra­dza się w więź
Ta więź nigdy nie zosta­nie zerwa­na
A miłość nigdy nie znik­nie (i miłość nigdy nie znik­nie)
I kie­dy bra­ter­stwo jest naj­waż­niej­sze
Gra­ni­ca nigdy nie zosta­nie prze­kro­czo­na
Sami ją usta­li­li­śmy
Kie­dy ta gra­ni­ca musia­ła zostać wyty­czo­na
Wła­śnie się do niej zbli­ża­my
Więc pamię­taj o mnie gdy odej­dę
(pamię­taj o mnie gdy odej­dę)

Jak mamy nie roz­ma­wiać o rodzi­nie
Sko­ro rodzi­na jest wszyst­kim co mamy
Byłeś przy mnie bez wzglę­du na to co się dzia­ło
A teraz będziesz razem ze mną
Pod­czas mojej ostat­niej prze­jażdż­ki

Niech świa­tło wska­zu­je ci dro­gę,
Pamię­taj o tym wszyst­kim, gdy będziesz szedł przed sie­bie
I każ­da dro­gą, któ­ra obie­rzesz zapro­wa­dzi cię
Do domu, do domu

To był dłu­gi dzień bez cie­bie mój przy­ja­cie­lu
Opo­wiem ci o nim, gdy znów się spo­tka­my
Prze­szli­śmy dłu­gą dro­gę od miej­sca, z któ­re­go zaczy­na­li­śmy
Opo­wiem ci o tym, gdy zno­wu się spo­tka­my,
Gdy się zno­wu spo­tka­my

(Aah oh)
{Uh}
(Aah oh)
{Yeah}
(Wooooh-oh-oh-oh-oh-oh)
{Ya, ya}
Kie­dy się znów spo­tka­my
{Uh}
See you aga­in
(Wooooh-oh-oh-oh-oh-oh)
{Yeah, yeah, uha}
Kie­dy się znów spo­tka­my

Zwroty & wyrażenia

Path

We won’t let you up the gar­den path!

the path of least resi­stan­ce = linia naj­mniej­sze­go opo­ru
to lead some­bo­dy up the gar­den path = wpu­ścić kogoś w mali­ny
to cross paths = spo­tkać się
somebody’s paths cross = czy­jeś ścież­ki się krzy­żu­ją

‘Bout ano­ther path

O innej dro­dze

Path = ścież­ka, dro­ga.

Przy­kła­dy:

You have to fol­low the path until you get to the river. = Musisz podą­żać wzdłuż ścież­ki aż doj­dziesz do rze­ki.

We need more bike paths in our city. = W naszym mie­ście potrze­ba wię­cej ście­żek rowe­ro­wych.

Hit the road

I know we loved to hit the road and laugh

Uwiel­bia­li­śmy wyru­szać w podró­że i śmiać się

Hit the Road Jack!

Dla utrwa­le­nia tego idio­mu pole­ca­my ten utwór 😉

To hit the road = wyru­szać w podróż/ dro­gę.

Przy­kła­dy:

It’s time to hit the road. = Czas wyru­szyć w dro­gę.

We have to hit the road ear­ly in the mor­ning. = Musi­my wyru­szyć w dro­gę wcze­śnie rano.

Bond

A friend­ship turn to a bond

Przy­jaźń prze­ra­dza się w więź

Bond = więź.

Przy­kład:

The­re is a spe­cial kind of the emo­tio­nal bond betwe­en mother and child. = Mię­dzy mat­ką a dziec­kiem ist­nie­je emo­cjo­nal­na więź szcze­gól­ne­go rodza­ju.

Bond to tak­że =  obli­ga­cja (papier war­to­ścio­wy).

Przy­kład:

I put all my money into bond mar­ket. = Zain­we­sto­wa­łem wszyst­kie swo­je pie­nią­dze w rynek obli­ga­cji.

Brotherhood

War­to pamię­tać!

Hood jest typo­wą koń­ców­ką, za pomo­cą któ­rej two­rzy­my rze­czow­ni­ki.

Spójrz­my na przy­kła­dy:

child + hood = chil­dho­od = dzie­ciń­stwo
neigh­bo­ur + hood = neigh­bo­ur­ho­od = sąsiedz­two
mother + hood = mother­ho­od = macie­rzyń­stwo
orphan + hoodorphan­ho­od = sie­roc­two
saint + hood = sain­tho­od = świę­tość

And when bro­ther­ho­od come first

I kie­dy bra­ter­stwo jest naj­waż­niej­sze

Bro­ther­ho­od = bra­ter­stwo.

Przy­kła­dy:

The bond of bra­ther­ho­od was strong betwe­en the two of them. = Pomię­dzy nimi była sil­na więź bra­ter­stwa.

Blo­od Bro­ther­ho­od is a natio­nal pro­gram for adult men, dia­gno­sed and living with ble­eding disor­ders. = Bra­ter­stwo krwi to naro­do­wy pro­gram dla doro­słych męż­czyzn, u któ­rych zdia­gno­zo­wa­no zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi.

Establish

Esta­bli­shed it on our own

Sami ją usta­li­li­śmy

To esta­blish = zakła­dać, two­rzyć, usta­na­wiać, usta­lać, dowo­dzić.

Przy­kła­dy:

The poli­ce must esta­blish the facts of the case during the inve­sti­ga­tion. = Poli­cja pod­czas docho­dze­nia musi usta­lić fak­ty doty­czą­ce spra­wy.

The sec­tion esta­bli­shed that he had died a natu­ral death. = Sek­cja dowio­dła, że zmarł on śmier­cią natu­ral­ną.

 

Czy jeste­ście fana­mi fil­mów z serii „Szyb­cy i wście­kli” i lubi­cie ten utwór? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

5 komentarzy

  1. k.k.

    Tak ja to kocham codzien­nie po godzi­nie tego słu­cham ? wiem że to może się oka­zać dla innych dziw­ne ale ja to kocham to mnie tak moty­wu­je do dal­sze­go śpie­wa­nia kocham ją tak jak szyb­kich i wście­kłych ma bar­dzo faj­ną wpa­da­ją­cą w ucho nutę a sama pio­sen­ka ? myślę że jest łatwa tyl­ko rap po pol­sku w tej pio­sen­ce spra­wia mi małe trud­no­ści…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *