Adele — Someone Like You

Kie­dy po raz pierw­szy usły­sza­łam pio­sen­kę Ade­le „Some­one like you” od razu zwró­ci­ła moją uwa­gę pro­stą, ale urze­ka­ją­cą linią melo­dycz­ną i bez­po­śred­nim, szcze­rym tek­stem. Chy­ba wła­śnie dzię­ki tej auten­tycz­no­ści pio­sen­ka „Some­one like you” zdo­by­ła ser­ca słu­cha­czy na całym świe­cie bijąc przy tym wszel­kie rekor­dy popu­lar­no­ści.

Wszy­scy fani Ade­le mają teraz oka­zję do posłu­cha­nia naj­bar­dziej lubia­nej pio­sen­ki Ade­le i przy oka­zji do naucze­nia się kil­ku cie­ka­wych rze­czy jeśli cho­dzi o język angiel­ski. Miłej nauki!

Tekst pio­sen­ki Ade­le — Some­one Like You

I heard
That you’re set­tled down
That you found a girl
And you’re mar­ried now

I heard
That your dre­ams came true
Guess she gave you things
I didn’t give to you

Old friend
Why are you so shy?
Ain’t like you to hold back
Or hide from the light

I hate to turn up out of the blue uni­nvi­ted
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it
I had hoped you’d see my face and that you’d be remin­ded
That for me it isn’t over

Never mind
I’ll find some­one like you
I wish nothing but the best for you too
Don’t for­get me, I beg
I remem­ber , you said:
“Some­ti­mes it lasts in love
But some­ti­mes it hurts inste­ad.”
“Some­ti­mes it lasts in love
But some­ti­mes it hurts inste­ad.”

You know how the time flies
Only yester­day
It was the time of our lives
We were born and raised
In a sum­mer haze
Bound by the sur­pri­se
Of our glo­ry days

I hate to turn up out of the blue uni­nvi­ted
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it
I had hoped you’d see my face and that you’d be remin­ded
That for me it isn’t over

Never mind
I’ll find some­one like you
I wish nothing but the best for you too
Don’t for­get me, I beg
I remem­ber , you said:
“Some­ti­mes it lasts in love
But some­ti­mes it hurts inste­ad.”

Nothing com­pa­res
No wor­ries or cares
Regrets and mista­kes
They are memo­ries made
Who would have known
How bit­ter-swe­et this would taste?

Never mind
I’ll find some­one like you
I wish nothing but the best for you too
Don’t for­get me, I beg
I remem­ber , you said:
“Some­ti­mes it lasts in love
But some­ti­mes it hurts inste­ad.”

Tłu­ma­cze­nie Ade­le — Some­one Like You

Sły­sza­łam
Że się ustat­ko­wa­łeś
Że zna­la­złeś dziew­czy­nę
I że jesteś teraz żona­ty

Sły­sza­łam
Że two­je marze­nia się speł­ni­ły
Domy­ślam się, że ona dała ci rze­czy
Któ­rych ja ci nie dałam

Sta­ry przy­ja­cie­lu
Dla­cze­go jesteś taki nie­śmia­ły?
To nie w two­im sty­lu powstrzy­my­wać się
Czy cho­wać przed świa­tłem

Nie cier­pię poja­wiać się zni­kąd nie­pro­szo­na
Ale nie mogłam trzy­mać się z dale­ka, nie mogłam tego zwal­czyć
Mia­łam nadzie­je, że zoba­czysz moją twarz i przy­po­mnisz sobie
Że dla mnie to nie koniec

Nie­waż­ne
Znaj­dę kogoś takie­go jak ty
Życzę ci rów­nież wszyst­kie­go naj­lep­sze­go
Nie zapo­mnij mnie, bła­gam
Pamię­tam, powie­dzia­łeś:
“Cza­sem miłość trwa
Lecz cza­sa­mi zamiast tego rani”
“Cza­sem miłość trwa
Lecz cza­sa­mi zamiast tego rani”

Wiesz jak czas leci
Zale­d­wie wczo­raj
Świet­nie się bawi­li­śmy
Uro­dzi­li­śmy się i zosta­li­śmy wycho­wa­ni
W let­nim śnie
Zwią­za­ni nie­spo­dzian­ką
Naszych naj­lep­szych dni

Nie cier­pię poja­wiać się zni­kąd nie­pro­szo­na
Ale nie mogłam trzy­mać się z dale­ka, nie mogłam tego zwal­czyć
Mia­łam nadzie­je, że zoba­czysz moją twarz i przy­po­mnisz sobie
Że dla mnie to nie koniec

Nie­waż­ne
Znaj­dę kogoś takie­go jak ty
Życzę ci rów­nież wszyst­kie­go naj­lep­sze­go
Nie zapo­mnij mnie, bła­gam
Pamię­tam, powie­dzia­łeś:
“Cza­sem miłość trwa
Lecz cza­sa­mi zamiast tego rani”

Nie ma porów­na­nia
Żad­ne zmar­twie­nia czy tro­ski
Żale i błę­dy
Są wytwo­rem wspo­mnień
Kto by przy­pusz­czał
Jak gorz­ko to będzie sma­ko­wa­ło?

Nie­waż­ne
Znaj­dę kogoś takie­go jak ty
Życzę ci rów­nież wszyst­kie­go naj­lep­sze­go
Nie zapo­mnij mnie, bła­gam
Pamię­tam, powie­dzia­łeś:
“Cza­sem miłość trwa
Lecz cza­sa­mi zamiast tego rani”

Zwroty & wyrażenia

Ade­le w swo­im utwo­rze uży­wa kil­ka bar­dzo popu­lar­nych cza­sow­ni­ków zło­żo­nych. Spró­buj­my je razem odszu­kać.

Settle down

That you’re set­tled down

Że się ustat­ko­wa­łeś

Mamy tutaj cza­sow­nik zło­żo­ny to set­tle down uży­ty w stro­nie bier­nej, jego dosłow­ne tłu­ma­cze­nie brzmia­ło­by = jesteś ustat­ko­wa­ny.

Jed­nak o wie­le lepiej brzmi = ustat­ko­wa­łeś się. To set­tle jest cza­sow­ni­kiem regu­lar­nym – to zna­czy w dru­giej i trze­ciej for­mie jest doda­na koń­ców­ka –ed.

Oprócz tego, cza­sow­nik to set­tle down ozna­cza jesz­cze:

= usa­do­wić się, uło­żyć się, np.: I set­tled down com­for­ta­bly on the arm­cha­ir. = Usa­do­wi­łam się wygod­nie na fote­lu.

= uspo­ko­ić się, np.: I set­tled down when I got a pho­ne call from the hospi­tal. = Uspo­ko­iłam się, kie­dy dosta­łam tele­fon ze szpi­ta­la.

= zabrać się do cze­goś, np.: I will set­tle down to work as soon as I drink my tea. = Zabio­rę się do pra­cy jak tyl­ko wypi­ję her­ba­tę.

Hold back

Ain’t like you to hold back

To nie w two­im sty­lu powstrzy­my­wać się

W pio­sen­ce Ade­le to hold back = zatrzy­my­wać, powstrzy­my­wać, wstrzy­my­wać.

Dodat­ko­we zna­cze­nia tego cza­sow­ni­ka zło­żo­ne­go to:

= zata­ić, utrzy­mać w tajem­ni­cy (infor­ma­cje, praw­dę, imię), np.: She was hol­ding back her iden­ti­ty for a long time. = Ona ukry­wa­ła swo­ją toż­sa­mość przez dłu­gi czas.

= znie­chę­cić kogoś, np.: Don’t hold your­self back! English is easy! = Nie znie­chę­caj się! Angiel­ski jest łatwy!

= opóź­niać, np.: He held back my deci­sion abo­ut the pur­cha­se. = On opóź­nił moją decy­zję doty­czą­cą zaku­pu.

Cie­ka­wost­ka
a tur­nup = man­kiet (spodni)
a tur­nup = popra­wa
that’s a tur­nup for the books! = a to dopie­ro!

Turn up

I hate to turn up out of the blue uni­nvi­ted

Nie cier­pię poja­wiać się zni­kąd nie­pro­szo­na

Cza­sow­nik to turn up zna­czeń ma dosyć dużo, dla­te­go chcia­ła­bym zazna­czyć tyl­ko te naj­waż­niej­sze i naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne.

To turn up =

= pod­krę­cać, zwięk­szyć (ogrze­wa­nie, gło­śność), np.: Turn up the radio! I love this song! = Pod­gło­śnij radio! Uwiel­biam tę pio­sen­kę!

= odna­leźć, zna­leźć, np.: I wouldn’t wor­ry abo­ut your keys, I am sure they will turn up soon. = Nie mar­twi­ła­bym się o two­je klu­cze, jestem pew­na, że wkrót­ce się znaj­dą.

= popra­wić, zwięk­szyć (gospo­dar­ka, zysk, pen­sja), np. His com­pa­ny tur­ned up pro­fits at the end of last year. = Jego fir­ma zwięk­szy­ła zyski w pod koniec zeszłe­go roku.

Stay away!
Stay away! = Odejdź!
Go and stay away! = Idź i nie wra­caj!
Stay away from my hus­band! = Trzy­maj się z dale­ka od moje­go męża!

Stay away

But I couldn’t stay away

Ale nie mogłam trzy­mać się z dale­ka

Cza­sow­nik zło­żo­ny skła­da się z cza­sow­ni­ka regu­lar­ne­go to stay oraz przy­im­ka away.

To stay away = trzy­mać się z dale­ka, nie zbli­żać się do kogoś/czegoś.

Be over

That for me it isn’t over

Że dla mnie to nie koniec

Jest to bar­dzo czę­sto uży­wa­ny cza­sow­nik zło­żo­ny. Skła­da się z cza­sow­ni­ka to be = być, oraz przy­im­ka over = nad, ponad, prze­szło.

To be over = skoń­czyć się, zakoń­czyć się, np.: The les­son is over. = Lek­cja się skoń­czy­ła.

To be over sth = mieć coś za sobą, pogo­dzić się z czymś, np.: She is over the worst now. = Naj­gor­sze ma już za sobą.

To be over sb = być nad kimś (w hie­rar­chii), być wyż­szym od kogoś ran­gą, np.: Sue is over Jim in our com­pa­ny. She is a finan­cial direc­tor and he is her assi­stant. = Sue jest nad Jimem w naszej fir­mie. Ona jest dyrek­to­rem finan­so­wym, a on jest jej asy­sten­tem.

Come true

That your dre­ams came true

Że two­je marze­nia się speł­ni­ły

Guess!
I guess yes/no = Chy­ba tak/nie
Guess what! = Zgad­nij co się sta­ło!
best guess = w naj­lep­szym razie
edu­ca­ted guess = hipo­te­za

Tego wyra­że­nie uży­wa­my, żeby powie­dzieć, że speł­ni­ło się nasze marze­nie, sen, życze­nie lub prze­po­wied­nia. Np.: Alison’s dre­am came true! She won a lot­te­ry. = Spel­ni­ło się marze­nie Ali­son. Wygra­ła na lote­rii.

Guess

Guess she gave you things

Domy­ślam się, że ona dała ci rze­czy

To guess = zga­dy­wać, odga­dy­wać, domy­ślać się.

I guess = tak sądzę, uwa­żam.

I guess = chy­ba.

Zna­cie te pio­sen­ki?
Len­ny Kra­vitz — Life ain’t ever been bet­ter than it is now
Chri­sti­na Agu­ile­ra - Ain’t No Other Man
Ali­cia Keys — If I Ain’t Got You
Supre­mes — Ain’t no moun­ta­in high eno­ugh
Jen­ni­fer LopezAin’t it fun­ny

Ain’t

Ain’t like you to hold back

To nie w two­im sty­lu powstrzy­my­wać się

Słów­ko ain’t jest uży­wa­ne w języ­ku bar­dzo potocz­nym i zastę­pu­je prze­cze­nia w cza­sie teraź­niej­szym przy odmia­nie be not oraz have not.

Dla­te­go ain’t będzie zna­czy­ło:

= am not, is not, are not, np.: She ain’t my girl­friend. = She isn’t my girl­fi­rend. = Ona nie jest moją dziew­czy­ną.

= have not, has not, np.: I ain’t got no friends. = Nie mam żad­nych przy­ja­ciół.

Blue

I hate to turn up out of the blue uni­nvi­ted

Nie cier­pię poja­wiać się zni­kąd nie­pro­szo­na

Blue — popu­lar­ne idio­my i wyra­że­nia
a true blue = zatwar­dzia­ły kon­ser­wa­ty­sta
a blue movie = film ero­tycz­ny
a blue col­lar = pra­cow­nik fizycz­ny
blue che­ese = ser ple­śnio­wy
a blu­eprint = plan

to blue all the money on sth = prze­pu­ścić na coś wszyst­kie pie­nią­dze
out of the blue = ni stąd, ni zowąd
to hap­pen out of the blue = zda­rzyć się ni z tego, ni z owe­go
once in a blue moon = bar­dzo rzad­ko

Blue to oczy­wi­ście kolor nie­bie­ski. Ale nie tyl­ko.

Blue zna­czy rów­nież:

= smut­ny, przy­bi­ty, zre­zy­gno­wa­ny, np.: I’m blue. = Jest mi smut­no.

= przy­gnę­bia­ją­cy, ponu­ry, np.: I’m in a blue mood today. = Jestem dziś w ponu­rym nastro­ju.

Never mind

Never mind

Nie­waż­ne

Ten zwrot na pew­no dosko­na­le zna­ją wszy­scy fani Nirva­ny.

Dla pozo­sta­łych osób krót­kie wyja­śnie­nie:

Never mind = mniej­sza o to, nie martw się, nie przej­muj się.

Never you mind = nie przej­muj się; nie twój inte­res.

Never mind all that now = nie war­to już o tym myśleć.

Somebody like you vs. Somebody likes you

Some­bo­dy like you = Ktoś taki jak ty.

Some­bo­dy likes you = Ktoś cię lubi.

Pamię­taj­my, że słów­ko like to zarów­no cza­sow­nik jak i przy­imek.

To like = lubić, np.: She likes her friend Kate. = Ona lubi swo­ją przy­ja­ciół­kę Kate.

Like = taki jak, podob­ny, np.: She is like her friend Kate. = Ona jest taka jak jej przy­ja­ciół­ka Kate.

 

Naj­lep­sze miej­sce dla fanów Ade­le w sie­ci:

Pol­ska stro­na fanów Ade­le

Ade­le­Pol­ska

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

7 komentarzy

 1. M

  Czy ist­nie­je jakiś kon­kret­ny powód, dla któ­re­go “haze” zosta­ło prze­tłu­ma­czo­ne jako “sen”, a nie “mgła/mgiełka”? Pozdra­wiam ser­decz­nie :).

  • Anna Rozmus
   Author

   Wyra­że­nie ‘sum­mer haze’ może ozna­czać idyl­licz­ny let­ni czas , więc ‘sen’ weź­my jako meta­fo­rę tego sta­nu.

 2. Anka

  Świet­na stro­na , dopie­ro co ją zna­la­złam , szko­da ‚że tak póź­no 😉 Głów­nie mam pro­ble­my z rozu­mie­niem ze słu­chu, mam nadzieje,że ta stro­na pomo­że mi w tym tema­cie 🙂 Pozdra­wiam i dzie­ku­ję:)

 3. Anka

  I hate to turn up out of the blue uni­nvi­ted dla­cze­go jest blue uni­nvi­ted? rozumiem,że uni­nvi­ted zna­czy nie­pro­szo­ny , ale dla­cze­go blue?

 4. andrzej

  skąd to true blue prze­tłu­ma­czo­ne jako zatwar­dzia­ły kon­ser­wa­ty­sta? W austra­lij­skim angiel­skim ozna­cza kum­pla, praw­dzi­we­go przy­ja­cie­la, ” bra­ta łatę”

  • Anna Rozmus
   Author

   Słow­nik poda­je infor­ma­cję, że to zna­cze­nie jest w angiel­skim bry­tyj­skim — potocz­nym uży­ciu.
   Nato­miast w ame­ry­kań­skim, podob­nie jak w austra­lij­skim ozna­cza odda­ne­go, praw­dzi­we­go przy­ja­cie­la.

 5. Ewa

  out of the blue to jed­no wyra­że­nie, idiom , któ­ry ozna­cza — nie­spo­dzie­wa­nie, jak grom z jasne­go nie­ba
  więc zda­nie turn up out of the blue uni­nvi­ted jest dobrze prze­tłu­ma­czo­ne — poja­wić się nie­spo­dzie­wa­nie nie­pro­szo­nym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *