The Killers — Mr. Brightside

Sin­giel „Mr. Bri­ght­si­de” pocho­dzi z  debiu­tanc­kie­go albu­mu The Kil­lers „Hot Fuss” z 2004 roku.

Nie­wier­ność ówcze­snej dziew­czy­ny woka­li­sty zespo­łu (Bran­don Flo­wers) zain­spi­ro­wa­ła gita­rzy­stę zespo­łu (Dave Keu­ning) do napi­sa­nia tej pio­sen­ki. Flo­wers opo­wia­dał w jed­nym z wywia­dów, że pew­nej nocy miał złe prze­czu­cia i nie mógł spać. Tej nocy poszedł do pubu „Crown and Anchor”, gdzie przy­ła­pał swo­ją dziew­czy­nę z innym męż­czy­zną.

Tele­dysk, w któ­rym może­my podzi­wiać pol­ską aktor­kę Iza­bel­lę Miko oraz ame­ry­kań­skie­go akto­ra Eri­ca Robert­sa, został zain­spi­ro­wa­ny fil­mem „Moulin Rouge” z 2001 roku.

Tekst pio­sen­ki The Kil­lers — Mr. Bri­ght­si­de

I’m coming out of my cage
And I’ve been doing just fine
Got­ta got­ta be down
Becau­se I want it all
It star­ted out with a kiss
How did it end up like this
It was only a kiss, it was only a kiss
Now I’m fal­ling asle­ep
And she’s cal­ling a cab
Whi­le he’s having a smo­ke
And she’s taking a drag
Now they’re going to bed
And my sto­mach is sick
And it’s all in my head
But she’s touching his chest
Now, he takes off her dress
Now, let­ting me go
And I just can’t look — it’s kil­ling me
And taking con­trol
Jealo­usy, tur­ning saints into the sea
Swim­ming thro­ugh sick lul­la­bies 
Cho­king on your ali­bis
But it’s just the pri­ce I pay
Desti­ny is cal­ling me
Open up my eager eyes
‘Cau­se I’m Mr Bri­ght­si­de

I’m coming out of my cage
And I’ve been doing just fine
Got­ta got­ta be down
Becau­se I want it all
It star­ted out with a kiss
How did it end up like this
It was only a kiss, it was only a kiss
Now I’m fal­ling asle­ep
And she’s cal­ling a cab
Whi­le he’s having a smo­ke
And she’s taking a drag
Now they’re going to bed
And my sto­mach is sick
And it’s all in my head
But she’s touching his chest
Now, he takes off her dress
Now, let­ting me go

‘Cau­se I just can’t look — it’s kil­ling me
And taking con­trol
Jealo­usy, tur­ning saints into the sea
Swim­ming thro­ugh sick lul­la­bies 
Cho­king on your ali­bis
But it’s just the pri­ce I pay
Desti­ny is cal­ling me
Open up my eager eyes
‘Cau­se I’m Mr Bri­ght­si­de

I never…
I never…
I never…
I never…

Tłu­ma­cze­nie The Kil­lers — Mr. Bri­ght­si­de

Wycho­dzę z mojej klat­ki
Jak dotąd świet­nie sobie radzi­łem
Teraz się zała­mię
Bo chcę tego wszyst­kie­go
Zaczę­ło się od poca­łun­ku
Jak to mogło się tak skoń­czyć
Prze­cież to był tyl­ko poca­łu­nek
Teraz zasy­piam
Ona dzwo­ni po tak­sów­kę
Kie­dy on pali papie­ro­sa
A ona się zacią­ga
Idą teraz do łóż­ka
Jest mi nie­do­brze
To wszyst­ko jest w mojej gło­wie
Ona go doty­ka
Teraz, on zdej­mu­je jej sukien­kę
Pozwa­la­jąc mi odejść
Nie mogę na to patrzeć — to mnie zabi­ja
I przej­mu­je kon­tro­lę
Zazdrość zrzu­ca świę­tych do morza
Pły­wa­ją wśród dziw­nych koły­sa­nek
Krztu­szę się two­imi wymów­ka­mi
To jest cena jaką teraz pła­cę
Prze­zna­cze­nie mnie wzy­wa
Otwie­ram moje nie­cier­pli­we oczy
Bo jestem Panem Opty­mi­stą

Wycho­dzę z mojej klat­ki
Jak dotąd świet­nie sobie radzi­łem
Teraz się zała­mię
Bo chcę tego wszyst­kie­go
Zaczę­ło się od poca­łun­ku
Jak to mogło się tak skoń­czyć
Prze­cież to był tyl­ko poca­łu­nek
Teraz zasy­piam
Ona dzwo­ni po tak­sów­kę
Kie­dy on pali papie­ro­sa
A ona się zacią­ga
Idą teraz do łóż­ka
Jest mi nie­do­brze
To wszyst­ko jest w mojej gło­wie
Ona go doty­ka
Teraz on zdej­mu­je jej sukien­kę
Pozwa­la­jąc mi odejść

Nie mogę na to patrzeć, to mnie zabi­ja
I przej­mu­je kon­tro­lę
Zazdrość zrzu­ca świę­tych do morza
Pły­wa­ją wśród dziw­nych koły­sa­nek
Krztu­szę się two­imi wymów­ka­mi
To jest cena jaką teraz pła­cę
Prze­zna­cze­nie mnie wzy­wa
Otwie­ram moje nie­cier­pli­we oczy
Bo jestem Panem Opty­mi­stą

Ja nigdy…
Ja nigdy…
Ja nigdy…
Ja nigdy…

Zwroty & Wyrażenia

It’s down to you to learn some­thing new!

Calm down! = Uspo­kój się!
deep down = w głę­bi duszy
down in the dumps = mieć doła
down in the mouth = nie­szczę­śli­wy
down the hatch = do dna
down with somebody/something = precz z kimś/czymś
hands down = z łatwo­ścią
to back down = wyco­fać się
to be down to some­bo­dy = nale­żeć do czy­ichś obo­wiąz­ków
to be/go down with some­thing = zacho­ro­wać, zła­pać coś
to cut down = zre­du­ko­wać
to have/get some­thing down = zapi­sać, zano­to­wać
to put your foot down = posta­wić na swo­im
ups and downs = wzlo­ty i upad­ki
upsi­de down = do góry noga­mi

Down

Got­ta got­ta be down

Teraz się zała­mię

Down jest jed­nym z tych słó­wek, któ­re maja wię­cej zna­czeń niż liter. Dziś przy­po­mni­cie je sobie, a tak­że pozna­cie idio­my i phra­sal verbs, w któ­rych wystę­pu­je słów­ko down.

Down =

= w dół, np.: When they final­ly clim­bed on the tree, they were too sca­red to look down. = Kie­dy w koń­cu wspię­li się na drze­wo, byli zbyt prze­stra­sze­ni, żeby spoj­rzeć w dół.

= wzdłuż, w dół (np. rze­ki), np.: They were wal­king down the river when it star­ted to rain. = Spa­ce­ro­wa­li wzdłuż rze­ki, gdy zaczę­ło padać.

= smut­ny, przy­gnę­bio­ny, np.: Sin­ce she lost her job she has been feeling down. = Jest przy­gnę­bio­na, odkąd stra­ci­ła pra­cę.

= zepsu­ty, np.: The cash machi­ne was down all day. = Ban­ko­mat był zepsu­ty przez cały dzień.

= szyb­ko zjeść, wypić, np.: I was so thir­sty that I downed the who­le bot­tle of water. = Tak bar­dzo chcia­ło mi się pić, że wypi­łam całą butel­kę wody.

Drag

And she’s taking a drag

A ona się zacią­ga

To take a drag = zacią­gnąć się, sztach­nąć się, np.: He took a slow drag  befo­re he told me what had hap­pe­ned. = Zacią­gnął się powo­li, zanim powie­dział mi co się sta­ło.

 Drag = nuda, np.: This lec­tu­re was such a drag. = Ten wykład był strasz­nie nud­ny.

To trag =

= cią­gnąć coś z tru­dem, np.: The mur­de­rer was drag­ging the body of the vic­tim towards the forest when he got cau­ght red-han­ded. = Mor­der­ca cią­gnął cia­ło ofia­ry w kie­run­ku lasu, kie­dy został zła­pa­ny na gorą­cym uczyn­ku.

= cią­gnąć kogoś, np.: Four hooli­gans drag­ged him into a dark alley and beat him to death. = Czte­rech huli­ga­nów zacią­gne­ło go do ciem­nej alej­ki i pobi­ło go na śmierć.

= cią­gnąć coś po zie­mi (np. płaszcz), np.: He didn’t noti­ce that his scarf was drag­ging on the pave­ment. = Nie zauwa­żył, że jego sza­lik cią­gnął się po chod­ni­ku.

= prze­cią­gnąć (np. ikon­kę na ekra­nie kom­pu­te­ra), np.: If you want to dele­te this file just drag it to the recyc­le bin. = Jeśli chcesz usu­nąć ten plik, prze­cią­gnij go to kosza.

= dłu­żyć się, np.: Mon­day mor­nings always drag. = Ponie­dział­ko­we poran­ki zawsze się dłu­żą.

We’ll be love­sick if you don’t learn it quick!

as sick as a dog = cho­ry jak pies
love­sick = usy­cha­ją­cy z miło­ści, cho­ry z miło­ści
sick at heart = zroz­pa­czo­ny
sick note = zwol­nie­nie lekar­skie
sick pay/benefit = zasi­łek cho­ro­bo­wy
to be on a sick leave = być  na zwol­nie­niu lekar­skim
to be sick of something/somebody = mieć czegoś/kogoś dość
to be sick = wymio­to­wać, być cho­rym
to be wor­ried sick = bar­dzo się mar­twić
to feel as sick as a par­rot = być do głę­bi roz­cza­ro­wa­nym
to feel sick = czuć się nie­do­brze, chcieć wymio­to­wać
to make some­bo­dy sick = dener­wo­wać kogoś, wku­rzać kogoś

Sick

And my sto­mach is sick
Jest mi nie­do­brze

Swim­ming thro­ugh sick lul­la­bies 
Pły­wa­ją wśród dziw­nych koły­sa­nek

Słów­ko sick poja­wia się w naszej pio­sen­ce kil­ka razy, ale jak pew­nie zauwa­ży­li­ście ma dwa róż­ne zna­cze­nia:

Sick =

= cho­ry, np.: Our teacher has been sick for two weeks, so we have had bio­lo­gy with a sup­ply teacher. = Nasz nauczy­ciel jest cho­ry od dwóch tygo­dni, więc mamy zastęp­stwo z  bio­lo­gii.

Syno­nim słów­ka sick to ill.

Sick może ozna­czać tak­że =

= dziw­ny, cho­ry, nie­smacz­ny (np. pomysł, kawał), np.: He usu­al­ly tells sick sto­ries when he is drunk. = On zazwy­czaj opo­wia­da dziw­ne histo­rie gdy jest pija­ny.

Price

But it’s just the pri­ce I pay

To jest cena jaką teraz pła­cę

Pri­ce = cena, np.: House pri­ces keep going up. = Ceny domów wciąż rosną.

Słów­kiem czę­sto mylo­nym z pri­ce jest pri­ze = nagro­da, wygra­na.

Eager

Open up my eager eyes

Otwie­ram moje nie­cier­pli­we oczy

Eager =

= chęt­ny, np.: Just a few stu­dents were eager to take part in a scho­ol play. = Tyl­ko kil­ko­ro uczniów było chęt­nych żeby zagrać w szkol­nym przed­sta­wie­niu.

= nie­cier­pli­wy, pod­eks­cy­to­wa­ny, np.: They are eager to go to New York. = Są pod­eks­cy­to­wa­ni wyjaz­dem do Nowe­go Jor­ku.

Mr vs. Mr.

Moż­li­we, że zauwa­ży­li­ście, że moż­na spo­tkać się z pisow­nią Mr i Mr. Na czym pole­ga róż­ni­ca? Czy któ­raś wer­sja jest bar­dziej popraw­na? Już spie­szy­my z wyja­śnie­niem.

Otóż w ame­ry­kań­skim angiel­skim skró­ty tytu­łów Pan/ Pani pisze­my z krop­ką , np.: Mr./ Mrs./ Ms. Jones

Z kolei w bry­tyj­skim angiel­skim krop­ki nie doda­je­my, np.: Mr/ Mrs/ Ms Jones

Obie wer­sje są jak naj­bar­dziej popraw­ne.

Brightside

‘Cau­se I’m Mr Bri­ght­si­de

Bo jestem Panem Opty­mi­stą

Tytu­ło­wy Mr. Bri­ght­si­de pocho­dzi od wyra­że­nia to look on the bri­ght side = dostrze­gać dobre rze­czy, myśleć pozy­tyw­nie.

Przy­kład:

I’m sor­ry you bro­ke up with your boy­friend but look on the bri­ght side – you can  find a bet­ter one now! = Przy­kro mi, że roz­sta­łaś się ze swo­im chło­pa­kiem, ale dobra wia­do­mość jest taka, że teraz możesz sobie zna­leźć lep­sze­go!

 

 Co sądzi­cie o lek­cji angiel­skie­go z The Kil­lers?

Czy dzię­ki niej Wy też zaczę­li­ście to look on the bri­ght side? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *