Scorpions — Still Loving You

„Still Loving You” Scor­pion­sów to bal­la­da o wal­ce chło­pa­ka o miłość dziew­czy­ny, któ­rej dumę zra­nił. Czy da mu szan­sę?

Na to pyta­nie nie dosta­je­my odpo­wie­dzi, ale może­my dowie­dzieć się, jak two­rzyć zda­nia warun­ko­we, a tak­że poznać nowe, cie­ka­we słów­ka!

Zapra­sza­my na lek­cję z legen­dar­nym zespo­łem!

Tekst pio­sen­ki Scor­pions — Still Loving You

Time, it needs time
To win back your love aga­in
I will be the­re, I will be the­re
Love, only love
Can bring back your love some­day
I will be the­re, I will be the­re

I’ll fight, babe, I’ll fight
To win back your love aga­in
I will be the­re, I will be the­re
Love, only love
Can bre­ak down the wall some­day
I will be the­re, I will be the­re

If we’d go aga­in
All the way from the start
I would try to chan­ge
The things that kil­led our love
Your pri­de has built a wall, so strong
That I can’t get thro­ugh
Is the­re real­ly no chan­ce
To start once aga­in
I’m loving you

Try, baby try
To trust in my love aga­in
I will be the­re, I will be the­re
Love, our love
Just shouldn’t be thrown away
I will be the­re, I will be the­re

If we’d go aga­in
All the way from the start
I would try to chan­ge
The things that kil­led our love
Your pri­de has built a wall, so strong
That I can’t get thro­ugh
Is the­re real­ly no chan­ce
To start once aga­in

If we’d go aga­in
All the way from the start
I would try to chan­ge
The things that kil­led our love
Yes, I’ve hurt your pri­de, and I know
What you’ve been thro­ugh
You sho­uld give me a chan­ce
This can’t be the end
I’m still loving you
I’m still loving you, I need your love
I’m still loving you

Tłu­ma­cze­nie Scor­pions — Still Loving You

Czas, potrze­ba cza­su
Żeby wygrać two­ją miłość zno­wu
Będę tam, będę tam
Miłość, tyl­ko miłość
Może przy­wró­cić two­ją miłość pew­ne­go dnia
Będę tam, będę tam

Będę wal­czył, kocha­nie, będę wal­czył
Żeby wygrać two­ją miłość zno­wu
Będę tam, będę tam
Miłość, tyl­ko miłość
Może roz­wa­lić ścia­nę pew­ne­go dnia
Będę tam, będę tam

Jeśli prze­szli­by­śmy zno­wu
Wszyst­kie te dro­gi od począt­ku
Pró­bo­wał­bym zmie­nić
Rze­czy, któ­re zabi­ły naszą miłość
Two­ja dum­na zbu­do­wa­ła ścia­nę, tak sil­ną
Że nie mogę się prze­do­stać
Czy napraw­dę nie ma szan­sy
Żeby zacząć jesz­cze raz
Jestem zako­cha­ny w tobie

Spró­buj, kocha­nie spró­buj
Zaufać mojej miło­ści zno­wu
Będę tam, będę tam
Miłość, nasza miłość
Po pro­stu nie powin­na być odrzu­co­na
Będę tam, będę tam

Jeśli prze­szli­by­śmy zno­wu
Wszyst­kie te dro­gi od począt­ku
Pró­bo­wał­bym zmie­nić
Rze­czy, któ­re zabi­ły naszą miłość
Two­ja dum­na zbu­do­wa­ła ścia­nę, tak sil­ną
Że nie mogę się prze­do­stać
Czy napraw­dę nie ma szan­sy
Żeby zacząć jesz­cze raz?

Jeśli prze­szli­by­śmy zno­wu
Wszyst­kie te dro­gi od począt­ku
Pró­bo­wał­bym zmie­nić
Rze­czy, któ­re zabi­ły naszą miłość
Tak zra­ni­łam Two­ją dumę, i ja wiem
przez co prze­cho­dzi­łaś
Powin­naś dać mi szan­sę
To nie może być koniec
Wciąż cie­bie kocham
Wciąż cie­bie kocham, potrze­bu­ję two­jej miło­ści
Wciąż cie­bie kocham

Gramatyka

Zdania warunkowe

Spój­ni­ki

Naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cym spój­ni­kiem łączą­cym zda­nie pod­rzęd­ne (waru­nek) ze zda­niem głów­nym (rezul­tat) jest słów­ko if = jeże­li; ponad­to może­my spo­tkać się z nastę­pu­ją­cy­mi spój­ni­ka­mi:

when = kie­dy
unless = chy­ba że, jeśli nie
on con­di­tion = pod warun­kiem
in case = w przy­pad­ku gdy
pro­vi­ded, pro­vi­ding = o ile
as soon as = jak tyl­ko
as = gdy, jako, ponie­waż
whe­ne­ver = kie­dy­kol­wiek
sup­po­se, sup­po­sing = przy­pusz­cza­jąc
other­wi­se = w prze­ciw­nym razie

If we’d go aga­in
All the way from the start
I would try to chan­ge
The things that kil­led our love

Jeśli prze­szli­by­śmy zno­wu
Wszyst­kie te dro­gi od począt­ku
Pró­bo­wał­bym zmie­nić
Rze­czy, któ­re zabi­ły naszą miłość

Nie może­my cof­nąć cza­su, więc chło­pak z pio­sen­ki nie może przejść tej dro­gi jesz­cze raz i zmie­nić prze­szło­ści. Jest to nie­re­al­ne, dla­te­go uży­wa­my tutaj dru­gie­go okre­su warun­ko­we­go.

Struktura zdania warunkowego

if + waru­nek + rezul­tat

lub

rezul­tat + if + waru­nek

Kolej­ność czę­ści zda­nia nie ma zna­cze­nia, jeże­li jed­nak całe zda­nie zaczy­na się od czę­ści nad­rzęd­nej, po if nie sta­wia­my prze­cin­ka.

0 okres warunkowy

Zero­we­go okre­su warun­ko­we­go uży­wa­my, gdy mówi­my o czymś, co jest lub było praw­dą.

Budo­wa:

If + Pre­set Sim­ple, Pre­sent Sim­ple

If + Past Sim­ple, Past Sim­ple

Przy­kład:

If you heat water to 100 degre­es Cel­sius, it boils. = Jeśli pod­grze­jesz wodę do 100 stop­ni Cel­sju­sza, zago­tu­je się.

If the weather was nice, we went to her parents’ gar­den. = Jeśli pogo­da była ład­na, cho­dzi­li­śmy do ogro­du jej rodzi­ców.

I okres warunkowy

Pierw­sze­go okre­su warun­ko­we­go uży­wa­my, gdy mówi­my o wyda­rze­niach w przy­szło­ści, któ­re mają szan­sę się zda­rzyć. Waru­nek jest real­ny.

Budo­wa:

If + Pre­sent Sim­ple, will + bez­oko­licz­nik

Przy­kład:

I’ll tell her if I meet her. = Powiem jej, jeśli ją spo­tkam.

If I find your pho­ne, I will let you know. = Jeśli znaj­dę twój tele­fon, dam ci znać.

II okres warunkowy

Dru­gi okres warun­ko­wy sto­su­je­my, gdy mówi­my o sytu­acjach pra­wie nie­re­al­nych, prak­tycz­nie nie­moż­li­wych do speł­nie­nia. Sto­su­je­my te kon­struk­cję mówiąc o teraź­niej­szo­ści bądź przy­szło­ści. Waru­nek jest nie­re­al­ny.

Budo­wa:

If + Past Sim­ple, would (lub inny cza­sow­nik modal­ny) + bez­oko­licz­nik

Przy­kład:

I would help you if I had more time. = Pomo­gła­bym ci, gdy­bym mia­ła wię­cej cza­su.

If I won the lot­te­ry, I would buy this awe­so­me car! = Gdy­bym wygrał na lote­rii, kupił bym ten wypa­sio­ny samo­chód!

III okres warunkowy

Trze­ci okres warun­ko­wy odno­si się do prze­szło­ści i wyda­rzeń, któ­re nie mają szan­sy się już zmie­nić.

Budo­wa:

If + Past Per­fect, Past Modal

Przy­kład:

If you had cal­led me, I would have come. = Gdy­byś zadzwo­nił, przy­szedł­bym.

If I had gone to this par­ty, I would have met lots of inte­re­sting people. = Gdy­bym poszedł na tę impre­zę, poznał­bym wie­lu inte­re­su­ją­cych ludzi.

Zwroty & Wyrażenia

Bring back

Love, only love
Can bring back your love some­day

Miłość, tyl­ko miłość
Może przy­wró­cić two­ją miłość pew­ne­go dnia

To bring back = spro­wa­dzić, oddać, przy­wra­cać, wskrze­szać, np.: It brings back lots of good memo­ries. = To przy­wo­łu­je wie­le dobrych wspo­mnień.

Break down

Love, only love
Can bre­ak down the wall some­day

Miłość, tyl­ko miłość
Może roz­wa­lić ścia­nę pew­ne­go dnia

To bre­ak down = popsuć, roz­wa­lić, zała­my­wać się, np.: Why did you bre­ak down my pic­tu­re? = Dla­cze­go popsu­łeś mój obraz?

Get through

Don’t throw away this voca­bu­la­ry from your memo­ry!

to throw sth in = doło­żyć coś
to throw sth on = narzu­cić coś (np. kurt­kę)
to throw sth/sb out = wyrzu­cić coś lub kogoś (np z pra­cy)
to throw sth up = uwi­dacz­niac coś, wska­zy­wac na coś (np. na pro­blem)
to throw sth toge­ther = zro­bić coś napręd­ce

Your pri­de has built a wall, so strong
That I can’t get thro­ugh

Two­ja dum­na zbu­do­wa­ła ścia­nę, tak sil­ną
Że nie mogę się prze­do­stać

To get thro­ugh = prze­do­stać się, dotrzeć do miej­sca, połą­czyć się, np.: The wind was so strong that it was dif­fi­cult to get thro­ugh to the house. = Wiatr był tak sil­ny, że było trud­no prze­do­stać się do domu.

Throw away

Just shouldn’t be thrown away

Po pro­stu nie powin­na być odrzu­co­na

To throw away = wyrzu­cać, odrzu­cać, roz­trwo­nić, zmar­no­wać, np.: Don’t throw away my books, they are old but very valu­eable. = Nie wyrzu­caj moich ksią­żek, one są sta­re, ale bar­dzo war­to­ścio­we.

 

Did you love this English les­son with Scor­pions and the­ir song „Still Loving You”?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *