Michael Bublé — Let It Snow

„Let it Snow” to utwór stwo­rzo­ny przez liry­ka Sammy’ego Cah­na  i kom­po­zy­to­ra Jule’a Styne’a  pod­czas fali upa­łów, któ­re nawie­dzi­ły Hol­ly­wo­od. Śnieg  był­by wte­dy praw­dzi­wym wytchnie­niem.

Na prze­strze­ni cza­sów utwór został zaśpie­wa­ny przez dużą ilość woka­li­stów, m.in: Woody Her­man, Frank Sina­tra, Dean Mar­tin, Doris Day, Chi­ca­go, Micha­el Buble, Cel­tic Woman, Casca­da, Lady Ante­bel­lum, Air­bor­ne, Rod Ste­wart, Jewel, Bing Cros­by, Ella Fit­zge­rald i in.

Ory­gi­nal­ne wyko­na­nie zawdzię­cza­my Vau­ghn Mon­roe. Bar­dzo czę­sto utwór jest uzna­wa­ny za pio­sen­kę świą­tecz­ną, mimo że w  nie ma w nim moty­wu Świąt. Zapew­ne każ­dy z nas marzy o tym, żeby świę­ta były bia­łe, zatem niech pada śnieg!

Tekst pio­sen­ki Micha­el Bublé — Let It Snow

Oh, the weather out­si­de is fri­ght­ful
But the fire is so deli­ght­ful
And sin­ce we’ve no pla­ce to go
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

It doesn’t show signs of stop­ping
And I’ve bought some corn for pop­ping
The lights are tur­ned way down low
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

When we final­ly kiss good night
How I’ll hate going out in the storm!
But if you’ll real­ly hold me tight
All the way home I’ll be warm

The fire is slow­ly dying
And, my dear, we’re still good­by­ing
But as long as you love me so
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

He doesn’t care if it’s in below
He’s sit­ting by the fires glos­sy glow
He don’t care abo­ut the cold and the winds
That blow
He just says,
Let it snow, let it snow, let it snow

Oh we goes the storm
Why sho­uld he wor­ry when
He’s nice and warm
His girl by his side and the lights tur­ned low
He just says,
Let it snow, let it snow, let it snow

Tłu­ma­cze­nie Micha­el Bublé — Let It Snow

Oh, pogo­da na zewnątrz jest kosz­mar­na
Ale ogień jest taki zachwy­ca­ją­cy
I sko­ro nie mamy gdzie pójść
Niech pada śnieg! Niech pada! Niech pada!

Nic nie wska­zu­je na to, że prze­sta­nie
I ja kupi­łem tro­chę kuku­ry­dzy do upra­że­nia
Świa­teł­ka są przy­ga­szo­ne
Niech pada śnieg! Niech pada! Niech pada śnieg!

Kie­dy my wresz­cie poca­łu­je­my się na dobra­noc
Jak ja będę nie­na­wi­dził wycho­dzić w burzę!
Ale jeśli ty napraw­dę przy­tu­lisz mnie moc­no
Będzie mi cie­pło całą dro­gę do domu

Ogień powo­li wyga­sa
A moja dro­ga, my wciąż się żegna­my
Ale tak dłu­go jak ty mnie kochasz tak
Niech pada śnieg! Niech pada śnieg! Niech pada!

On się nie przej­mu­je jeśli jest to jest poni­żej
On sie­dzi przy błysz­czą­cej poświa­cie ognia
On nie przej­mu­je się zim­nem ani wia­trem
Któ­ry wie­je
On po pro­stu mówi
Niech pada śnieg! Niech pada śnieg! Niech pada!

Oh, my idzie­my w burzę
Dla­cze­go on miał­by się mar­twić kie­dy
Jest mu miło i cie­pło
Jego dziew­czy­na u boku i przy­ga­szo­ne świa­tła
On tyl­ko mówi
Niech pada śnieg! Niech pada śnieg! Niech pada!

Zwroty & wyrażenia

Frightful

Cover Fran­ka Sina­try
Praw­do­po­dob­nie naj­słyn­niej­szy i naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny cover „Let It Snow” w wyko­na­niu Fran­ka Sina­try:

Oh, the weather out­si­de is fri­ght­ful

Oh, pogo­da na zewnątrz jest kosz­mar­na

Fri­ght­ful = okrop­ny, kosz­mar­ny, strasz­ny, np.:

The Chri­st­mas deco­ra­tions in this shop were fri­ght­ful and shod­dy. = Świą­tecz­ne deko­ra­cje w tym skle­pie były okrop­ne i tan­det­ne.

Delightful

But the fire is so deli­ght­ful

Ale ogień jest taki zachwy­ca­ją­cy

Deli­ght­ful = zachwy­ca­ją­cy, roz­kosz­ny, wspa­nia­ły, np.:

The pre­sent I rece­ived from my hus­band was deli­ght­ful — it was gol­den nec­kla­ce! = Pre­zent, któ­ry otrzy­ma­łam od moje­go męża był zachwy­ca­ją­cy — to był zło­ty naszyj­nik!

Let the­se expres­sions be in your memo­ry:
let in on = wta­jem­ni­czyć
let some­bo­dy down = zawieść kogoś
let go of some­thing = zosta­wić coś w spo­ko­ju
let on = wyga­dać się, nie dotrzy­mać tajem­ni­cy
let bygo­nes be bygo­nes = pusz­czać w nie­pa­mięć
let eve­ry tub stand on its own bot­tom = niech każ­dy dba o sie­bie
let it pass = nie mów­my o tym

Let

Let It Snow!

Niech pada śnieg!

Let = niech, pozwa­lać, dopusz­czać, wyna­jąć (komuś coś), np.:

Let be as you said, I agree with you. = Niech będzie tak jak powie­dzia­łeś, zga­dzam się z tobą.

Glossy

He’s sit­ting by the fires glos­sy glow

On sie­dzi przy błysz­czą­cej poświa­cie ognia

Glos­sy = lśnią­cy, błysz­czą­cy, np.:

My mother likes reading maga­zi­nes with glos­sy paper. = Moja mama lubi czy­tać cza­so­pi­sma wyda­wa­ne na błysz­czą­cym papie­rze.

Glow

Look at the bri­ght side!
be at somebody’s side = być przy kimś, nie opu­ścić kogoś
side aga­inst some­bo­dy = być prze­ciw­ko komuś
side of some­bo­dy = czy­jaś stro­na cha­rak­te­ru
on the side = po stro­nie
side by side = ręka w rękę (obok sie­bie, razem)
side effect = sku­tek ubocz­ny
side of some­thing = stro­na cze­goś
bri­ght side of life = jasna stro­na życia

He’s sit­ting by the fires glos­sy glow

On sie­dzi przy błysz­czą­cej poświa­cie ognia

Glow = poświa­ta, blask, łuna, np.:

My fami­ly was sit­ting in the glow of fire­pla­ce — that was won­der­ful Chri­st­mas. = Moja rodzi­na sie­dzia­ła w bla­sku komin­ka — to były wspa­nia­łe świę­ta.

By one’s side

His girl by his side and the lights tur­ned low

Jego dziew­czy­na jest u jego boku i świa­tła gasną

By one’s side = u czy­je­goś boku, np.:

I like reading books when my dog is sit­ting by my side. = Lubię czy­ta­nie ksią­żek kie­dy mój pies sie­dzi u moje­go boku.Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *