Céline Dion — Because You Loved Me

W dzi­siej­szej lek­cji prze­nie­sie­my się w kli­ma­ty walen­tyn­ko­we. Pio­sen­ka „Becau­se you loved me” w wyko­na­niu Celi­ne Dion, z cala pew­no­ścią jest zna­na każ­de­mu — bez wzglę­du na oso­bi­ste pre­fe­ren­cje odno­śnie słu­cha­nej muzy­ki.

Pocho­dzą­ca z Kana­dy, artyst­ka, swo­ja karie­rę muzycz­na zaczę­ła bar­dzo wcze­śnie, bo już w latach 80 zdo­by­ła mię­dzy­na­ro­do­we uzna­nie wygry­wa­jąc w 1982 Yama­ha World Popu­lar Song Festi­val oraz kon­kurs Euro­wi­zji w 1988 roku repre­zen­tu­jąc Szwaj­ca­rię.

Kolej­ne suk­ce­sy w latach 90., za któ­ry­mi bez wąt­pie­nia stal jej nie­ży­ją­cy już mąż, Rene Ange­lil, potwier­dzi­ły jej wiel­ki talent.

„Becau­se you loved me” posłu­ży­ła, jako ścież­ka dźwię­ko­wa do fil­mu „Up clo­se and per­so­nal” (1996), w któ­rym role głów­ne zagra­ły takie zna­ko­mi­to­ści kina jak: Rober Red­ford i Michel­le Pfe­if­fer.

Tekst pio­sen­ki Céli­ne Dion — Becau­se You Loved Me

For all tho­se times you sto­od by me
For all the truth that you made me see
For all the joy that you bro­ught to my life
For all the wrong that you made right
For eve­ry dre­am you made come true

For all the love I found in you
I’ll be fore­ver thank­ful baby
You’re the one who held me up
Never let me fall
You’re the one who saw me thro­ugh thro­ugh it all

You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn’t spe­ak
You were my eyes when I couldn’t see
You saw the best the­re was in me
Lifted me up when I couldn’t reach
You gave me faith ‘coz you belie­ved
I’m eve­ry­thing I am
Becau­se you loved me

You gave me wings and made me fly
You touched my hand I could touch the sky
I lost my faith you gave it back to me
You said no star was out of reach
You sto­od by me and I sto­od tall

I had your love and I had it all
I’m gra­te­ful for each day
You gave me
May­be I don’t know that much
But I know this much is true
I was bles­sed becau­se
I was loved by you

You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn’t spe­ak
You were my eyes when I couldn’t see
You saw the best the­re was in me
Lifted me up when I couldn’t reach
You gave me faith ‘coz you belie­ved
I’m eve­ry­thing I am
Becau­se you loved me

You were always the­re for me
The ten­der wind that car­ried me
A light in the dark
Shi­ning your love into my life
You’ve been my inspi­ra­tion
Thro­ugh the lies you were the truth

My world is a bet­ter pla­ce becau­se of you
You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn’t spe­ak
You were my eyes when I couldn’t see
You saw the best the­re was in me
Lifted me up when I couldn’t reach
You gave me faith ‘coz you belie­ved
I’m eve­ry­thing I am

Tłu­ma­cze­nie Céli­ne Dion — Becau­se You Loved Me

Za te wszyst­kie dni, kie­dy byłeś przy mnie
Za tę całą praw­dę, któ­rą pomo­głeś mi dostrzec
Za całą radość, któ­rą wnio­słeś do moje­go życia
Za całe zło, któ­re zamie­ni­łeś w dobro
Za każ­de marze­nie, któ­re uczy­ni­łeś real­ne

Za całą miłość, któ­rą zna­la­złam w tobie
Już na zawsze będę ci wdzięcz­na kocha­ny
Jesteś tym, któ­ry mnie pod­trzy­my­wał
I nigdy nie pozwo­lił upaść
Jedy­nym, któ­ry mnie wspie­rał przez to wszyst­ko

Byłeś moja siłą, kie­dy byłam sła­ba
Byłeś moim gło­sem, kie­dy nie mogłam mówić
Byłeś moimi ocza­mi, kie­dy nie mogłam widzieć
Dostrze­głeś to, co było naj­lep­sze we mnie
Pod­nio­słeś mnie, kie­dy nie mogłam się­gnąć
Dałeś mi wia­rę, ponie­waż uwie­rzy­łeś
Jestem wszyst­kim tym, czym jestem
Ponie­waż poko­cha­łeś mnie

Dałeś mi skrzy­dła i spra­wi­łeś ze zaczę­łam latać,
Dotkną­łeś mojej reki a ja mogłam dotknąć nie­ba
Stra­ci­łam wia­rę a ty pomo­głeś mi ja odzy­skać
Powie­dzia­łeś ze moż­na się­gnąć po każ­dą gwiazd
Sta­łeś przy mnie a ja byłam odważ­na

Mia­łam two­ja miłość, mia­łam wszyst­ko
Jestem wdzięcz­na za każ­dy dzień
Któ­ry mi poda­ro­wa­łeś
Może nie wiem za dużo
Ale wiem na pew­no że
Zosta­łam pobło­go­sła­wio­na, ponie­waż
Zosta­łam poko­cha­na przez cie­bie

Byłeś moja siłą, kie­dy byłam sła­ba
Byłeś moim gło­sem, kie­dy nie mogłam mówić
Byłeś moimi ocza­mi, kie­dy nie widzia­łam
Zoba­czy­łeś to, co naj­lep­sze we mnie
Pod­nio­słeś mnie, kie­dy nie mogłam dosię­gnąć
Dałeś mi wia­rę, ponie­waż uwie­rzy­łeś
Jestem wszyst­kim, czym jestem
Ponie­waż mnie poko­cha­łeś

Byłeś zawsze dla mnie
Deli­kat­nym wia­trem, któ­ry mnie niósł
Świa­tłem w ciem­no­ści
Któ­rym ema­nu­je miłość do moje­go życia
Jesteś moją inspi­ra­cją
Pośród kłamstw ty byłeś praw­dą

Mój świat jest lep­szym miej­scem z powo­du cie­bie
Byłeś moja siła, kie­dy byłam sła­ba
Byłeś moim gło­sem, kie­dy nie mogłam mówić
Byłeś moimi ocza­mi, kie­dy nie mogłam widzieć
Dostrze­głeś to, co było naj­lep­sze we mnie
Pod­nio­słeś mnie, kie­dy nie mogłam się­gnąć
Dałeś mi wia­rę, ponie­waż uwie­rzy­łeś
Jestem wszyst­kim tym, czym jestem

Zwroty & wyrażenia

Stand by me

For all tho­se times you sto­od by me

Za te wszyst­kie dni, kie­dy byłeś przy mnie

To stand by = stać przy kimś — w sen­sie udzie­la­nia wspar­cia, być lojal­nym wobec kogoś lub cze­goś w nie­sprzy­ja­ją­cych oko­licz­no­ściach.

Przy­kład:

Don’t wor­ry. I will stand by you no mat­ter what. = Nie martw się. Będę przy tobie bez wzglę­du na to, co się sta­nie.

Make sb see

For all the truth that you made me see

Za całą praw­dę, któ­ra pomo­głeś mi dostrzec

To make sb see = zmu­sić kogoś do zoba­cze­nia cze­goś, np.:

War­to wie­dzieć
Innym spo­so­bem na zastą­pie­nie wyra­że­nia to see some­one thro­ugh, jest uży­cie idio­mów, któ­rych zna­cze­nie jest takie samo:
to be for some­one or some­thing = wspie­rać coś lub kogoś
to be pil­lar of strength = być dla kogoś cią­głym wspar­ciem moral­nym, być fila­rem dla kogoś

The mom makes the kids to tidy up the­ir bedro­oms in the after­no­on. = Mama zmu­sza dzie­ci aby posprzą­ta­ły swo­je poko­je popo­łu­dniu.

Hold sb up

You’re the one who held me up

Jesteś tym, któ­ry mnie pod­trzy­my­wał

To hold up = trzy­mać coś lub kogoś w pozy­cji pio­no­wej, np.:

Przy­kład:

John­ny is fal­ling asle­ep. Ple­ase hold him up until I pre­pa­re the bed for him. = John­ny zasy­pia. Potrzy­maj go zanim poście­le dla nie­go łóż­ko.

See sb through

Uwa­ga!
Ist­nie­je podob­ny cza­sow­nik zło­żo­ny to see thro­ugh some­bo­dy, któ­ry ozna­cza przej­rzeć kogoś na wylot.

You are the one who saw me thro­ugh

Jesteś jedy­nym, któ­ry mnie wspie­rał przez to wszyst­ko

To see some­one thro­ugh = wspie­rać kogoś w trud­nych chwi­lach.

Przy­kład:

He was a real friend to see me thro­ugh my long ill­ness. = Był praw­dzi­wym przy­ja­cie­lem, któ­ry wspie­rał mnie w dłu­giej cho­ro­bie.

Lift sb up

Lifted me up when I couldn’t reach

Pod­nio­słeś mnie, kie­dy nie mogłam dosię­gnąć

To lift someone/something up = pod­nieść kogoś/coś.

Przy­klad:

I hel­ped lift him up and put him on the stret­cher. = Pomo­głem pod­nieść go i poło­żyć na noszach.

Gramatyka

Past Simple

Jak zapew­ne zauwa­ży­li­ście, więk­szość tek­stu pio­sen­ki napi­sa­ne zosta­ło w cza­sie prze­szłym — Sim­ple Past.

Cza­su tego uży­wa­my, gdy chce­my powie­dzieć o czyn­no­ściach, któ­re mia­ły miej­sce w prze­szło­ści.

Przy­kła­do­we oko­licz­ni­ki wystę­pu­ją­ce w tym cza­sie to:

Yester­day = wczo­raj.

Last week = w zeszłym tygo­dniu.

10 days ago = dzie­sięć dni temu.

Twierdzenia

Szyk zda­nia twier­dzą­ce­go w tym cza­sie wyglą­da nastę­pu­ją­co:

Pod­miot + cza­sow­nik( II for­ma lub koń­ców­ka „ed”) + resz­ta zda­nia.

Przy­kład:

My parents came to visit me last July. = Moi rodzi­ce przy­je­cha­li w odwie­dzi­ny do mnie zeszłe­go lip­ca.

W przy­pad­ku, gdy musi­my zasto­so­wać for­mę prze­szła cza­sow­ni­ka „być” zda­nie wyglą­da w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

Pod­miot + was/were + resz­ta zda­nia

Przy­kład:

We were in Rio last sum­mer. = Byli­śmy w Rio zeszłe­go lata.

Pytania

Przejdź­my teraz do two­rze­nia pytań w cza­sie Sim­ple Past.

Jeże­li mamy do czy­nie­nia z cza­sow­ni­ka­mi nie­re­gu­lar­ny­mi np. go — went lub regu­lar­ny­mi np. watch — wat­ched, wów­czas pyta­nia two­rzy­my przy uży­ciu ope­ra­to­ra „did” i pamię­tać musi­cie ze wte­dy cza­sow­nik jest w for­mie pod­sta­wo­wej.

Przy­kład:

Did he spe­ak to Mol­ly yester­day? = Czy on roz­ma­wiał wczo­raj z Mol­ly?

When did you buy this car? = Kie­dy kupi­łaś ten samo­chód?

Kie­dy w zda­niu twier­dzą­cym poja­wia się cza­sow­nik was/were wów­czas pyta­nie two­rzy­my przez tzw. inwer­sje, czy­li zamia­nę miej­sca­mi pod­mio­tu i cza­sow­ni­ka.

Przy­kład:

Were you at scho­ol yester­day? = czy byłeś w szko­le wczo­raj?

Zapa­mię­taj
Na zakoń­cze­nie tej lek­cji war­to przed­sta­wić kil­ka idio­mów zwią­za­nych z miło­ścią, jako ze jeste­śmy w tema­cie walen­ty­nek.
double date = sytu­acja, w któ­rej dwie pary idą wspól­nie na rand­kę
match made in heaven= zwią­zek, któ­ry z dużym praw­do­po­do­bień­stwem będzie szczę­śli­wy
pup­py love = szcze­nię­ca miłość, uczu­cie, któ­re nie trwa dłu­go
head over heals = być bar­dzo w kimś zako­cha­nym
lovey-dovey = nad­mier­nie oka­zy­wa­nie czu­ło­ści
have the hots = być moc­no przez kogoś zauro­czo­nym

Przeczenia

Na sam koniec nale­ży powie­dzieć jak two­rzy­my prze­cze­nia. Spra­wa wyda­je się być cał­kiem pro­sta.

Otóż do ope­ra­to­ra did doda­je­my not, w skró­cie didn’t. Zda­nie wyglą­da wiec nastę­pu­ją­co:

I did not (didn’t) spe­ak to Mol­ly yester­day. = Nie roz­ma­wia­łem z Mol­ly wczo­raj.

Zauważ­cie, ze w zda­niu prze­czą­cym, podob­nie jak w pyta­niu, cza­sow­nik jest w for­mie pod­sta­wo­wej.

Jeże­li mamy do czy­nie­nia z cza­sow­ni­kiem was/were, w zda­niu prze­czą­cym doda­je­my tyl­ko „not”.

Przy­kład:

I was not ( wasn’t) in Fran­ce last sum­mer. = Nie byłem we Fran­cji zeszłe­go lata.

 

Jak podo­ba­ła się Wam lek­cja?

Macie swo­je ulu­bio­ne angiel­skie idio­my o miło­ści?

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *