The Weeknd — Earned It (Fifty Shades Of Grey)

 

Ana­sta­sia Ste­ele, nie­śmia­ła absol­went­ka lite­ra­tu­ry prze­pro­wa­dza intry­gu­ją­cy wywiad z mło­dym i boga­tym przed­się­bior­cą Chri­stia­nem Grey­em. Wra­że­nie, któ­re męż­czy­zna wywie­ra na nie­win­nej stu­dent­ce prze­ra­dza się w fascy­na­cję, któ­ra odkry­je przed nią świat pożą­da­nia i sek­su­al­nych pra­gnień.

O czym mowa? Oczy­wi­ście o książ­ce E. L. James pt.: „Fifty Sha­des of Grey”, któ­ra oka­za­ła się praw­dzi­wym best­sel­le­rem, prze­tłu­ma­czo­nym na wie­le języ­ków.

A przed Wami ana­li­za utwo­ru „Ear­ned It” arty­sty The Weeknd  i klip pro­mu­ją­cy film na pod­sta­wie tej powie­ści.

Tekst pio­sen­ki The Weeknd — Ear­ned It (Fifty Sha­des Of Grey)

You make it look like it’s magic
Cau­se I see nobo­dy, nobo­dy but you, you, you
I’m never con­fu­sed
Hey, hey
I’m so used to being used

So I love when you call une­xpec­ted
Cau­se I hate when the moment’s expec­ted
So I’ma care for you, you, you
I’ma care for you, you, you, you, yeah

Cau­se girl you’re per­fect
You’re always worth it
And you dese­rve it
The way you work it
Cau­se girl you ear­ned it
Girl you ear­ned it

You know our love would be tra­gic
So you don’t pay it, don’t pay it no mind
We live with no lies
Hey, hey
You’re my favo­ri­te kind of night

On that lone­ly night
We said it wouldn’t be love
But we felt the rush
It made us belie­ve it was only us
Convin­ced we were bro­ken insi­de, insi­de

Tłu­ma­cze­nie The Weeknd — Ear­ned It (Fifty Sha­des Of Grey)

Spra­wiasz, że to wyda­je się magicz­ne
Ponie­waż nie widzę niko­go, niko­go oprócz cie­bie, cie­bie, cie­bie
Nigdy nie jestem zmie­sza­ny
Hej, hej
Jestem przy­zwy­cza­jo­ny do bycia wyko­rzy­sty­wa­nym

Więc kocham kie­dy dzwo­nisz nie­ocze­ki­wa­nie
Bo nie­na­wi­dzę kie­dy moment moż­na prze­wi­dzieć
Więc będę dbał o cie­bie, cie­bie, cie­bie
Będę dbał o cie­bie, cie­bie, cie­bie, cie­bie, yeah

Ponie­waż dziew­czy­no jesteś ide­al­na
Jesteś zawsze tego war­ta
I zasłu­gu­jesz na to
Spo­sób w jaki to zała­twiasz
Ponie­waż dziew­czy­no zasłu­ży­łaś sobie
Dziew­czy­no zasłu­ży­łaś sobie

Wiesz, że nasza miłość była­by tra­gicz­na
Więc nie przej­mu­jesz, nie przej­mu­jesz się
Żyje­my bez kłamstw
Hej, hej
Jesteś moim ulu­bio­nym rodza­jem nocy

Tam­tej samot­nej noc
Powie­dzie­li­śmy, że to nie jest miłość
Ale czu­li­śmy napływ uczu­cia
To pozwo­li­ło nam uwie­rzyć, że to wyłącz­nie
Prze­ko­na­ni, że byli­śmy zła­ma­ni wewnątrz, wewnątrz

Zwroty & Wyrażenia

Make sb do sth

You make it look like it’s magic

Spra­wiasz, że to wyda­je się magicz­ne

To make = spra­wiać, powo­do­wać.

Przy­kła­dy:

You make me hap­py. = Spra­wiasz, że jestem szczę­śli­wa.

The film made me cry. = Ten film spra­wił, że pła­ka­łem.

Yester­day, she made me laugh. = Wczo­raj spra­wi­ła, że się śmia­łem.

Cza­sow­nik to make to rów­nież ele­ment cie­ka­wej kon­struk­cji jaką jest to make some­bo­dy do some­thing = zmu­sić kogoś do zro­bie­nia czegoś/sprawić żeby ktoś coś zro­bił. Musi­my zwró­cić uwa­gę, że bez­oko­licz­nik, któ­ry poja­wia się tutaj po make wystę­pu­je bez słów­ka to.

My parents make me learn. = Moi rodzi­ce zmu­sza­ją mnie, żebym się uczył.

Two­rząc stro­nę bier­ną, pamię­tać musi­my, że nasz bez­oko­licz­nik wystę­pu­je tym razem w towa­rzy­stwie słów­ka to.

Przy­kła­dy:

I was made to learn. = Zosta­łem zmu­szo­ny do nauki.

She was made to buy a new pho­ne. = Zosta­ła zmu­szo­na do kupie­nia nowe­go tele­fo­nu.

I was made to wash the dishes. = Zmu­szo­no mnie do zmy­wa­nia naczyń.

Be used to doing sth

I’m so used to being used

Jestem przy­zwy­cza­jo­ny do bycia wyko­rzy­sty­wa­nym

To be used to doing sth = być przy­zwy­cza­jo­nym do robie­nia cze­goś.

Love is all aro­und

love sto­ry = histo­ria miło­sna, romans
love song = pio­sen­ka miło­sna
love let­ter = list miło­sny
love life = życie ero­tycz­ne
love sce­ne = sce­na miło­sna
self-love = miłość wła­sna, samo­lub­stwo
fall out of love = odko­chać się
fall in love = zako­chać się

Przy­kła­dy:

I am used to get­ting up ear­ly. = Jestem przy­zwy­cza­jo­ny do wcze­sne­go wsta­wa­nia.

My sister is not used to using my com­pu­ter. = Moja sio­stra nie jest przy­zwy­cza­jo­na do uży­wa­nia moje­go kom­pu­te­ra.

To get used to doing sth = przy­zwy­cza­jać się do cze­goś.

Przy­kła­dy:

I am get­ting used to living in a big city. = Przy­zwy­cza­jam się do życia w wiel­kim mie­ście.

I couldn’t get used to living in the coun­try. = Nie mogłem przy­zwy­cza­ić się do życia na wsi.

I will get used to living in a big city. = Przy­zwy­cza­ję się do życia w wiel­kim mie­ście.

I didn’t get used to living in a big city. = Nie przy­zwy­cza­iłem się do życia w wiel­kim mie­ście.

I got used to living in a big city. = Przy­zwy­cza­iłem się do życia w wiel­kim mie­ście.

Przy oka­zji kon­struk­cji to be used to doing sth/ to get used to doing sth war­to wspim­nieć tak­że inną kon­struk­cję, któ­ra brzmi bar­dzo podob­nie i może spo­wo­do­wać nam nie­ma­ły mętlik w gło­wie.

Jest nią kon­struk­cja used to, któ­ra uży­wa­na jest do mówie­nia o czyn­no­ściach, któ­re zda­rza­ły się regu­lar­nie w prze­szło­ści, ale już nie mają miej­sca. Po used to sta­wia­my cza­sow­nik w for­mie bez­oko­licz­ni­ka.

Przy­kła­dy:

I used to read a lot of books, but now I do not have eno­ugh time for it. = Kie­dyś czy­ta­łem bar­dzo dużo ksią­żek, ale teraz nie mam już na to cza­su.

I used to go shop­ping, but now I order my all stuff onli­ne. = Kie­dyś cho­dzi­łam na zaku­py, ale teraz zama­wiam wszyst­kie rze­czy przez Inter­net.

Expect

Cau­se I hate when the moment’s expec­ted

Ponie­waż nie­na­wi­dzę, kie­dy moment moż­na prze­wi­dzieć

To expect = ocze­ki­wać, spo­dzie­wać się.

Przy­kła­dy:

I am expec­ting a baby. = Spo­dzie­wam się dziec­ka.

When can I expect you call me? = Kie­dy mogę się spo­dzie­wać, że do mnie zadzwo­nisz?

What can I expect? = Cze­go mogę się spo­dzie­wać?

To expect some­thing from some­bo­dy = ocze­ki­wać cze­goś od kogoś, np.: She didn’t expect any­thing from him. = Nie ocze­ki­wa­ła od nie­go nicze­go.

Care

So I’ma care for you, you, you

Więc będę dbał o cie­bie, cie­bie, cie­bie

To care for = zale­żeć na kimś, opie­ko­wać się, zaj­mo­wać, dbać (o coś, kogoś).

Przy­kład:

She still cares for me. = Jej wciąż na mnie zale­ży.

Nie moż­na pomi­nąć tutaj wyja­śnie­nia tajem­ni­cze­go, slan­go­we­go skró­tu I’ma , któ­ry ozna­cza tyle co I am going to, czy­li = zamierzam/będę coś robić.

Przy­kład:

I’ma go to the sto­re. = Zamie­rzam iść do skle­pu.

Zwro­ty i wyra­że­nia ze sło­wem work

at work = w pra­cy
go to work = cho­dzić do pra­cy
work out = spraw­dzać się
able to work = zdol­ny do pra­cy
work full-time = pra­co­wać na peł­ny etat
work part-time = pra­co­wać na część eta­tu
work pla­ce = miej­sce pra­cy
work sche­du­le = plan pra­cy

Worth

You’re always worth it

Jesteś zawsze tego war­ta

Worth = godzien, wart, zasłu­gu­ją­cy, np.: He is worth nothing. = On jest nic nie war­ty.

Przy­miot­nik worth wcho­dzi rów­nież w skład cie­ka­wej kon­struk­cji to be worth doing some­thing.

To be worth doing some­thing = być war­tym zro­bie­nia cze­goś.

Przy­kła­dy:

This issue is worth men­tio­ning. = To zagad­nie­nie jest war­te, aże­by o nim wspo­mnieć.

This word is worth remem­be­ring. = To sło­wo jest war­te zapa­mię­ta­nia.

Earn

Cau­se girl you ear­ned it

Ponie­waż dziew­czy­no zasłu­ży­łaś sobie

To earn = zara­biać, zasłu­gi­wać.

Przy­kła­dy:

He earns a lot of money. = On zara­bia dużo pie­nię­dzy.

This com­pa­ny ear­ned to have a good repu­ta­tion. = Ta fir­ma zasłu­ży­ła sobie na dobrą repu­ta­cję.

 

Podo­ba się Wam ten utwór?

Co sądzi­cie o pozo­sta­łych pio­sen­kach ze ścież­ki dźwię­ko­wej tego fil­mu?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. Mandollina

    Prze­szu­ku­jąc inter­net z cie­ka­wo­ści, czy tekst Weeknd — ear­ned it, został prze­tłu­ma­czo­ny (jeśli tak to jak), wez­bra­ła we mnie iry­ta­cja — spo­re błę­dy w tłu­ma­cze­niach, a na doda­tek wyglą­da­ło to tak, jak­by wszyst­kie ser­wi­sy z tek­sta­mi sko­pio­wa­ły jed­no (błęd­ne w kil­ku miej­scach) tłu­ma­cze­nie i powie­la­ły je! A tu w koń­cu tra­fi­łam na porząd­ne tłu­ma­cze­nie i bar­dzo dzię­ku­ję, ponie­waż już zwąt­pi­łam, że coś takie­go znaj­dę. Jestem też po angli­sty­ce i rażą mnie wszel­kie nie­ści­sło­ści tłu­ma­cze­nio­we 😉
    Pozdra­wiam!

  2. 1234

    Dzię­ku­je wam za tę stro­nę, że ją pro­wa­dzi­cie! Jest genial­na, zawsze cze­kam na publi­ka­cje nowe­go utwo­ru 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *