Red Hot Chili Peppers — Under The Bridge

„Under The Brid­ge” było pierw­szą bal­la­dą w karie­rze zespo­łu Red Hot Chi­li Pep­pers i to wła­śnie ona prze­ła­ma­ła ich cięż­kie roc­ko­wo-fun­ko­we brzmie­nie. Za pisa­nie tek­stów w „Paprycz­kach” zazwy­czaj odpo­wie­dzial­ny był lider gru­py – Antho­ny Kie­dis. Rów­nież w tym przy­pad­ku sło­wa utwo­ru może­my przy­pi­sać wła­śnie jemu.

Most, o któ­rym jest mowa w pio­sen­ce sta­no­wi do dziś pry­wat­ną tajem­ni­cę Anthony’ego, jak sam mówi, woli nie ujaw­niać jego loka­li­za­cji, aby nie stał się on jedy­nie atrak­cją odwie­dza­ną przez fanów. Ist­nie­ją spe­ku­la­cje, że cho­dzi o most zlo­ka­li­zo­wa­ny w MacAr­thur Park w Los Ange­les.

A Wy macie jakieś pomy­sły?

Tekst pio­sen­ki Red Hot Chi­li Pep­pers — Under The Brid­ge

Some­ti­mes I feel
Like I don’t have a part­ner
Some­ti­mes I feel
Like my only friend
Is the city I live in
The city of angels
Lone­ly as I am
Toge­ther we cry

I dri­ve on her stre­ets
’Cau­se she’s my com­pa­nion
I walk thro­ugh her hills
’Cau­se she knows who I am
She sees my good deeds
And she kis­ses me win­dy
I never wor­ry
Now that is a lie

I don’t ever want to feel
Like I did that day
Take me to the pla­ce I love
Take me all the way

It’s hard to belie­ve
That there’s nobo­dy out the­re
It’s hard to belie­ve
That I’m all alo­ne
At least I have her love
The city she loves me
Lone­ly as I am
Toge­ther we cry

I don’t ever want to feel
Like I did that day
Take me to the pla­ce I love
Take me all the way

Under the brid­ge down­town
Is whe­re I drew some blo­od
Under the brid­ge down­town
I could not get eno­ugh
Under the brid­ge down­town
For­got abo­ut my love
Under the brid­ge down­town
I gave my life away

Tłu­ma­cze­nie Red Hot Chi­li Pep­pers — Under The Brid­ge

Cza­sa­mi czu­ję
jak­bym nie miał towa­rzy­sza
Cza­sa­mi czu­ję
jak­by moim jedy­nym przy­ja­cie­lem
Było mia­sto, w któ­rym miesz­kam
Mia­sto Anio­łów
Samot­ne jak ja
Razem pła­cze­my

Jeż­dżę jego uli­ca­mi
Bo jest moim towa­rzy­szem ‚
Cho­dzę jego wzgó­rza­mi
Bo ono wie kim jestem
Ono widzi moje dobre uczyn­ki
I cału­je mnie bez­tro­sko
Nigdy się nie mar­twię
Wła­ści­wie to kłam­stwo

Nigdy nie chcę się czuć
Jak tam­te­go dnia
Zabierz mnie do miej­sca, któ­re kocham
Zabierz mnie tam

Trud­no w to uwie­rzyć
Że niko­go tam nie ma
Trud­no w to uwie­rzyć
Że jestem zupeł­nie sam
Przy­naj­mniej mam miłość
Mia­sta, któ­re mnie kocha
Samot­ne­go jak ja
Razem pła­cze­my

Nigdy nie chcę się czuć,
Jak tam­te­go dnia
Zabierz mnie do miej­sca, któ­re kocham
Zabierz mnie tam

Pod mostem w cen­trum mia­sta
To tam upu­ści­łem tro­chę krwi
Pod mostem w cen­trum mia­sta
Nie mogłem mieć dość
Pod mostem w cen­trum mia­sta
Zapo­mnia­łem o swo­jej miło­ści
Pod mostem w cen­trum mia­sta
Odda­łem swo­je życie

Zwroty & wyrażenia

Companion

She’s my com­pa­nion

Ona jest moją towa­rzysz­ką

Com­pa­nion jest to rze­czow­nik, któ­ry może ozna­czać =

= towa­rzy­sza, oso­bę towa­rzy­szą­cą np.

My bro­ther is my com­pa­nion in mis­for­tu­ne. = Mój brat jest moim towa­rzy­szem nie­do­li.

= prze­wod­nik, porad­nik np.:

I need The Fisherman’s Com­pa­nion. = Potrze­bu­ję porad­ni­ka węd­ka­rza.

I must buy A Com­pa­nion Guide to Flo­ren­ce. = Musze kupić prze­wod­nik po Flo­ren­cji.

Worry

Don’t wor­ry be hap­py!
don’t wor­ry (abo­ut a thing) = nie martw się (o coś)
don’t you wor­ry! = spo­koj­na gło­wa, np. He will be puni­shed, don’t you wor­ry! = Spo­koj­na gło­wa, spo­tka go kara!
wor­ry line = zmarszcz­ka
to cau­se a wor­ry = zmar­twić, przy­spo­rzyć zmar­twień
to be wor­ried sick (abo­ut) = być bar­dzo nie­spo­koj­nym ( o coś)
finan­cial wor­ries = pro­ble­my finan­so­we
wor­ry­wart = histe­ryk (zamar­twia­ją­cy się z byle powo­du)

I never wor­ry

Nigdy się nie mar­twię

Wor­ry jako cza­sow­nik ozna­cza =

= mar­twić się, nie­po­ko­ić się np. I don’t want to wor­ry you, but I’m afra­id you have to reta­ke your exam. = Nie chcę Cię martwić/niepokoić, ale oba­wiam się, że musisz popra­wić swój egza­min.

Wor­ry może­my rów­nież użyć w for­mie rze­czow­ni­ka =

= zmar­twie­nie np. That’s the least of my wor­ries. = to naj­mniej­sze z moich zmar­twień

= nie­po­kój np. There’s no cau­se for wor­ry. = Nie ma powo­du do nie­po­ko­ju.

Hard

It’s hard to belie­ve

Trud­no w to uwie­rzyć

Hard jako przy­miot­nik =

= trud­ny, cięż­ki np. It was real­ly hard day. = To był napraw­dę cięż­ki dzień.

= twar­dy np. My bed is very hard. = Moje łóż­ko jest bar­dzo twar­de.

Idio­my
a hurt nut to crack = oso­ba trud­na do zro­zu­mie­nia (cięż­ki orzech do zgry­zie­nia)
no hard feelings = nie jestem zła
as hard as nails = twar­da jak ska­ła (oso­ba nie oka­zu­ją­ca uczuć)

Hard jako przy­słó­wek =

= cięż­ko np. He works very hard. = On pra­cu­je bar­dzo cięż­ko.

= moc­no np. She hit me very hard. = Ude­rzy­ła mnie bar­dzo moc­no.

Only

Some­ti­mes I feel like my only friend is the city I live in

Cza­sa­mi czu­ję jak­by moim jedy­nym przy­ja­cie­lem było mia­sto w któ­rym miesz­kam

Only =

= jedy­ny, np. It’s the only way to earn some money. = To jedy­ny spo­sób by zaro­bić tro­chę pie­nię­dzy

= tyl­ko, np. You can hold the baby, only don’t drop him. = Możesz potrzy­mać dziec­ko, tyl­ko go nie upuść.

= dopie­ro, np. It’s only eight o’clock. = Jest dopie­ro ósma.

Only just = dopie­ro co, np. I’ve only just done it. = Dopie­ro (co) to zro­bi­łem.

Only w połą­cze­niu z rze­czow­ni­kiem child ana­lo­gicz­nie do języ­ka pol­skie­go ozna­cza jedy­na­ka.

He is an only child. = On jest jedy­na­kiem (jedy­nym dziec­kiem).

Phra­sal verb — give away
I gave my life away. = Odda­łem swo­je życie.
= odda­wać
= zwra­cać
= roz­da­wać
= wrę­czać np. medal, dyplom, nagro­dę
= zdra­dzać komuś coś , np. to give away a secret = zdra­dzić komuś sekret

Deed

She sees my good deeds

Ona widzi moje dobre uczyn­ki

Deed =

= uczy­nek, czyn np. It was real­ly bra­ve deed. = To był bar­dzo odważ­ny czyn.

= akt/akt notarialny/doument wła­sno­ści.

In word and deed = sło­wem i czy­nem.

In deed if not in name = de fac­to (czy­nem jeśli nie sło­wem).

Gramatyka

Two­rze­nie porów­nań przy uży­ciu like i as.

As

Lone­ly as I am

Samot­ne (tak) jak ja

As jest spój­ni­kiem, dla­te­go może wystę­po­wać przed zda­niem zawie­ra­ją­cym cza­sow­nik.

Wte­dy ozna­cza = tak jak np. As we tho­ught, the fli­ght was can­cel­led. = Tak jak myśle­li­śmy, lot został odwo­ła­ny.

Uży­wa­my go rów­nież do porów­nań ozna­cza­ją­cych rów­ność w funk­cji lub roli cze­goś np. He acted as a clown when she asked him for a din­ner. = Zacho­wał się jak klaun, kie­dy zapro­si­ła go na kola­cję.

Like

Some­ti­mes I fell like my only friend

Cza­sa­mi czu­ję jak­by moim jedy­nym przy­ja­cie­lem

Like jest przy­im­kiem, dla­te­go wystę­pu­je przed rze­czow­ni­kiem.

She sings like Celi­ne Dion. = Ona śpie­wa jak Celi­ne Dion.

Present Simple

Love is all aro­und me
Czę­stym sło­wem wystę­pu­ją­cym w tek­ście jest love.
Poni­żej znaj­dzie­cie kil­ka przy­dat­nych zwro­tów koja­rzą­cych się z miło­ścią.
date = rand­ka
double date = podwój­na rand­ka
fall in love = zako­chać się
first love = pierw­sza miłość
get mar­ried = get hit­ched = pobrać się
have a crash on some­one = kochać się w kimś
love at first sight = miłość od pierw­sze­go wej­rze­nia
pop the question = to pro­po­se = oświad­czyć się
find Mr. Right = zna­leźć tego jedy­ne­go

Okoliczniku czasu

Oko­licz­ni­ki cza­su naj­czę­ściej uży­wa­ne z cza­sem pre­sent sim­ple.

Some­ti­mes I feel like I don’t have a part­ner

Cza­sa­mi czu­ję jak­bym nie miał towa­rzy­sza

Some­ti­mes = cza­sa­mi.

Often = czę­sto.

Always = zawsze.

Usu­al­ly = zazwy­czaj.

Rare­ly, sel­dom = rzad­ko, spo­ra­dycz­nie.

Har­dly ever = pra­wie nigdy.

Never = nigdy.

From time to time = od cza­su do cza­su.

Eve­ry …. Np. day, month = każ­de­go …. Dnia, mie­sią­ca etc.

Once a week, twi­ce a week = raz w tygo­dniu, dwa razy w tygo­dniu etc.

Oko­licz­ni­ki cza­su w cza­sie pre­sent sim­ple zazwy­czaj sta­wia­my po pod­mio­cie, np.:

I usu­al­ly get up at 7 a.m. = Zazwy­czaj wsta­ję o 7 rano.

She har­dly ever drinks cof­fee. = Ona pra­wie nigdy nie pije kawy.

They go on holi­days eve­ry two mon­ths. = Oni jeż­dżą na waka­cje co dwa mie­sią­ce.

 

Jak podo­ba­ła się Wam lek­cja?

Woli­cie lek­cje na pod­sta­wie sta­rych, dobrych hitów zespo­łu, czy też now­szych pio­se­nek?

Pisz­cie w komen­ta­rzach!

 

Pole­ca­my dobre miej­sce dla fanów zespo­łu:

RHCPmania.pl — wszyst­ko o Red Hot Chi­li Pep­pers

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. Kuba

    Gra­tu­lu­ję pomy­słu, wie­dzy i wytrwa­ło­ści. Dużo się uczę. Jak dotąd każ­dą pio­sen­kę trak­tu­ję jako jed­ną lek­cję, dla­te­go mniej­szą wagę przy­wią­zu­ję do tego czy mi się pio­sen­ka w ogó­le podo­ba. Ale pew­nie dla innych ma to zna­cze­nie dla­te­go wska­za­ne uroz­ma­ice­nie w sty­lach i gatun­kach. Wiel­kie dzię­ki za stro­nę.

  2. paweł1973

    Chęt­nie bym nauczył się o czym śpie­wa sta­ry zespół Heart z pio­sen­ką “Bara­ku­da”, Blon­die, OMD z Pio­sen­ką “Joan D‘Arc — Maid Of Orle­an” , Iron But­ter­fly z pio­sen­ką In Vid­da la Gad­da”, a Per­fect Circ­le, Mas­si­ve Attack, Gabry­ge, dziew­czy­ny z The Cors, świę­tej pamię­ci Dolo­res O‘Riordan z The Cran­ber­ries Joan Jett & Blac­khe­arts któ­ra była wcze­śniej w The Run­ways, czy pio­sen­ka “Baker Stre­et” albo now­sze zespo­ły Fever Ray, Deep Val­ley, Dead Weather, Archi­ve z pio­sen­ką “Aga­in”, Cel­tic Woman skrzy­pacz­ka Lind­say Stir­ling co wygra­ła Ido­la w USA, albo Kaspar Hau­ser z Zespo­łem Vita­lic.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *