Dominika Bona

Pozytywnie nastawiona do życia studentka filologii angielskiej, uwielbiająca języki obce i muzykę.

Coldplay — Paradise

Utwór „Para­di­se” Cold­play pocho­dzi z albu­mu “Mylo Xylo­to”, któ­ry kazał się 12 wrze­śnia 2011 roku. Pio­sen­ka zdo­by­ła nomi­na­cję do Nagro­dy Gram­my w kate­go­rii Best Pop Duo/Group…

LP — Lost On You

Utwór „Lost On You” artyst­ki LP pod­bi­ja listy prze­bo­jów na całym świe­cie. Pocho­dzi on z minial­bu­mu ame­ry­kań­skiej woka­list­ki roc­ko­wej Lau­ry Per­go­liz­zi (LP), zaty­tu­ło­wa­ne­go „Death Val­ley”. LP ma…

Linkin Park — Numb

„Numb” to utwór ame­ry­kań­skie­go zespo­łu roc­ko­we­go Lin­kin Park. Pio­sen­ka uka­za­ła się jako trze­ci sin­giel z ich dru­gie­go stu­dyj­ne­go albu­mu „Mete­ora” (2003). Ten jeden z naj­bar­dziej zna­nych utwo­rów…

Years & Years — Desire

Pio­sen­ka “Desi­re” zosta­ła wyda­na jako trze­ci sin­gel pro­mu­ją­cy album „Com­mu­nion” i  dotar­ła do 22 miej­sca bry­tyj­skie­go noto­wa­nia UK Sin­gles Chart. Do sin­gla został nakrę­co­ny tele­dysk,…

Snow Patrol — Run

„Run” to pio­sen­ka zespo­łu Snow Patrol, pocho­dzą­ca z albu­mu pod tuty­łem „Final Straw”. Przy­nio­sła ona pierw­szy, duży suk­ces zespo­ło­wi, kie­dy upla­so­wa­ła się w Wiel­kiej Bry­ta­nii na…

Rise Against — Satellite

Zapra­sza­my na prze­bo­jo­wą lek­cję angiel­skie­go na pod­sta­wie pio­sen­ki „Satel­li­te”, zespo­łu Rise Aga­inst.  Utwór „Satel­li­te” pocho­dzi  z szó­ste­go albu­mu, zaty­tu­ło­wa­ne­go „End­ga­me”. Rise Aga­inst to ame­ry­kań­ski zespół…