Marta Jamróg

Absolwentka filologii hiszpańskiej, przez rok mieszkała w Stanach, gdzie pracowała jako au-pairka niedaleko Waszyngtonu. Obecnie studentka psychologii na UG, podróżniczka, korepetytorka, pasjonatka języków obcych.

BOY — Little Numbers

Waszyng­ton, DC, mała, odro­bi­nę przy­ciem­nio­na sala kon­cer­to­wa, pod sce­ną roz­sia­ne grup­ki roz­ma­wia­ją­cych ludzi, muzy­cy koń­czą roz­sta­wiać swój sprzęt. Do pię­ciu czy sze­ściu męż­czyzn, goto­wych do…

Train — Hey, Soul Sister

Pio­sen­ka, któ­rą kil­ka lat temu moż­na było usły­szeć dosłow­nie wszę­dzie, aż do znu­dze­nia – „Hey, soul sister” – to sin­giel z pią­te­go albu­mu stu­dyj­ne­go zespo­łu…