Yearly Archives: 2014

Lana Del Rey — Born To Die

“Born To Die” to sin­giel z dru­gie­go albu­mu stu­dyj­ne­go ame­ry­kań­skiej pio­sen­kar­ki Lany Del Rey. Wydaw­nic­two oka­za­ło się wiel­kim komer­cyj­nym suk­ce­sem, otrzy­ma­ło jed­nak mie­sza­ne recen­zje od…

MAGIC! — Rude

Kana­dyj­ski zespół MAGIC! cza­ru­je swo­im utwo­rem pod tytu­łem „Rude”, pod­bi­ja­jąc listy prze­bo­jów w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Austra­lii, Nowej Zelan­dii, Danii, Holan­dii i Szwe­cji. MAGIC!…

Ella Henderson — Ghost

Utwór “Ghost” pocho­dzi z debiu­tanc­kie­go albu­mu Chap­ter One 18-let­niej bry­tyj­skiej pio­sen­kar­ki, Elli Hen­der­son. Woka­list­ka zaję­ła 6.miejsce w dzie­wią­tej edy­cji bry­tyj­skie­go X Fac­to­ra. Po pro­gra­mie pod­pi­sa­ła…

Avicii — Wake Me Up

Utwór “Wake Me Up” to pierw­szy sin­giel pro­mu­ją­cy debiu­tanc­ki album Avi­cii zaty­tu­ło­wa­ny “True”. Klip pro­mu­ją­cy nową pio­sen­kę DJ-a z Aloe Blacc opo­wia­da histo­rię sióstr, któ­re…