Yearly Archives: 2014

OneRepublic — Counting Stars

Pio­sen­ka “Coun­ting Stars” zespo­łu One­Re­pu­blic  pocho­dzi z ich trze­cie­go albu­mu stu­dyj­ne­go “Nati­ve”. Utwór był nagry­wa­ny na grec­kiej wyspie San­to­ri­ni oraz w Denver. Sin­giel zna­lazł się…

Chlöe Howl — Rumour

Chlöe Howl to bry­tyj­ska pio­sen­kar­ka śpie­wa­ją­ca cock­ney­em, któ­ra by poświę­cić się karie­rze muzycz­nej, w wie­ku szes­na­stu lat posta­no­wi­ła rzu­cić szko­łę. Dzi­siaj ma lat dzie­więt­na­ście i…

Riverside — We Got Used To Us

Zespół River­si­de to pol­ski zespół, któ­ry  powstał w 2001 roku w War­sza­wie i wyko­nu­je muzy­kę z pogra­ni­cza roc­ka pro­gre­syw­ne­go głow­nie. Dosłow­nie tłu­ma­cząc nazwa zespo­łu to…