Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Kto nie zetknął się z utwo­rem „Smells Like Teen Spi­rit” Nirva­ny?  Kawał­kiem, któ­ry został okrzyk­nię­ty hym­nem mło­de­go poko­le­nia ówcze­snych cza­sów oraz mani­fe­stem mło­dych ludzi. Nie­zbyt…

Snow Patrol — Run

„Run” to pio­sen­ka zespo­łu Snow Patrol, pocho­dzą­ca z albu­mu pod tuty­łem „Final Straw”. Przy­nio­sła ona pierw­szy, duży suk­ces zespo­ło­wi, kie­dy upla­so­wa­ła się w Wiel­kiej Bry­ta­nii na…