Taylor Swift — Bad Blood

Dzi­siaj uczy­my się w dobo­ro­wym towa­rzy­stwie Tay­lor Swift i jej przy­ja­ció­łek z tele­dy­sku do jej naj­now­szej pio­sen­ki „Bad Blo­od”, stwo­rzo­nej przy współ­pra­cy z Ken­dric­kem Lama­rem. Wśród…

Soulfly — The Prophecy

Heavy metal, gatu­nek któ­ry bez któ­re­go dla nie­któ­rych świat nie może ist­nieć, jed­nak dla innych jest nie­sa­mo­wi­tym hała­sem, w któ­rym to nie widzą jakie­go­kol­wiek prze­ka­zu.…

Mungo Jerry — In The Summertime

Podob­no woka­li­sta zespo­łu Mun­go Jer­ry potrze­bo­wał tyl­ko dzie­się­ciu minut, aby skom­po­no­wać pio­sen­kę „In The Sum­mer­ti­me”. Fascy­nu­ją­ce jest to, jak nie­wie­le cza­su wystar­czy poświę­cić, aby stwo­rzyć…