Wykonawca: hity

Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Kto nie zetknął się z utwo­rem „Smells Like Teen Spi­rit” Nirva­ny?  Kawał­kiem, któ­ry został okrzyk­nię­ty hym­nem mło­de­go poko­le­nia ówcze­snych cza­sów oraz mani­fe­stem mło­dych ludzi. Nie­zbyt…

Sia — Chandelier

„Chan­de­lier” to pierw­szy sin­giel z naj­now­szej pły­ty Sii „1000 Forms Of Fear”. Pio­sen­ka szyb­ko spodo­ba­ła się fanom i pod­bi­ła listy prze­bo­jów. Nawet nie wie­dząc, o czym…

Michael Jackson — Black or White

Utwór „Black or Whi­te”, pierw­szy sin­giel Micha­ela Jack­so­na, to wyraz arty­stycz­ne­go bun­tu, któ­ry skie­ro­wa­ny jest prze­ciw­ko rasi­zmo­wi i sze­ro­ko poję­tej dys­kry­mi­na­cji. War­to pamię­tać, że arty­sta był…

Sam Smith — Stay With Me

Sam Smith to bry­tyj­ski woka­li­sta i kom­po­zy­tor, któ­ry 2013 roku wygrał Nagro­dę Bry­tyj­skie­go Ryn­ku Fono­gra­ficz­ne­go (BRIT) w kate­go­rii Wybór Kry­ty­ków oraz ple­bi­scyt BBC Sound Of 2014. W maju 2014 roku uka­za­ła się jego…