The Sisters of Mercy — Possession

The Sisters of Mer­cy jest to zespół muzycz­ny powsta­ły w Wiel­kiej Bry­ta­nii w mie­ście Leeds w 1977 roku. Lide­rem gru­py jest woka­li­sta Andrew Eldritch. Gru­pa jest przed­sta­wi­cie­lem nur­tu gotyc­kie­go roc­ka. Ma w swo­im dorob­ku  trzy albu­my stu­dyj­ne, a każ­dy z nich został nagra­ny w innym skła­dzie i innym sty­lu muzycz­nym.

Utwór “Posses­sion” pocho­dzi z pły­ty “First and Last and Always” (tłum. “Pierw­szy i Ostat­ni i Zawsze”), któ­ra zosta­ła wyda­na w poło­wie lat 80. ubie­głe­go stu­le­cia, a dokład­niej w 1985 roku.

Tekst pio­sen­ki The Sisters of Mer­cy — Posses­sion

Car­rion child, prey for me
Play your wild card
See the house come down aro­und your head
Home to me, so much dre­aming
Some say I’m gro­wing cold and
Taking over
Nothing, cuts, two ways
Posses­sion
Taking over

Stand the­se pic­tu­res on your shelf
And wear your heart upon my sle­eve
Wear a dress that you can see thro­ugh
See your­self insi­de
I’ll be your ima­gi­na­tion
Tear apart what you belie­ve
Make a mess of your convic­tion
Take away my pri­de and leave
Nothing, but the debris
Cuts, two ways

Car­rion child, prey for me
Play your wild card
See the house come down aro­und your
Posses­sion
Taking over
Posses­sion
Sha­ke sha­ke sha­ke sha­ke sha­ke sha­ke
Posses­sion
Taking over

Some­how the fact takes over
And the fic­tion coming thro­ugh
Some­how I do my cry­ing
Bre­aking down for you
This way the doubts takes over
Con­tra­dic­tion coming thro­ugh
This way I do my lying
Making up and making out for you

Posses­sion
Taking over child
(Nothing)
Prey for me
(But the debris)
Play your wild card
(Cuts two ways)
Some say I’m gro­wing cold and
Taking over

Down aro­und your
Head
(Nothing)
Home to me
(But the debris)
So much dre­aming
See the house come down aro­und your

Posses­sion
Sha­ke sha­ke sha­ke sha­ke sha­ke sha­ke
Posses­sion
Taking over
Posses­sion
Sha­ke sha­ke sha­ke sha­ke sha­ke sha­ke
Posses­sion
Taking hold

Tłu­ma­cze­nie The Sisters of Mer­cy — Posses­sion

Dziec­ko tru­chło, moja padli­no
Zagraj swo­ją dzi­ką kar­tą
Zobacz dom, zejdź na dół dooko­ła swo­jej gło­wy
Dom dla mnie, tak dużo śnie­nia
Nie­któ­rzy mówią że ochła­dzam się i
Przej­mu­ję
Nic, cię­cia, dwa spo­so­by
Wła­sność
Przej­mu­ję

Postaw te zdję­cia na swo­jej pół­ce
I załóż swo­je ser­ce na moim ręka­wie
Załóż sukien­kę przez któ­rą
Zoba­czysz sie­bie od środ­ka
Będę two­ją wyobraź­nią
Roze­rwij to w co wie­rzysz
Zniszcz swo­je prze­ko­na­nie
Zabierz moją dumę i odejdź
Nic poza bała­ga­nem
Cię­cia, dwa spo­so­by

Dziec­ko tru­chło, moja padli­no
Zagraj swo­ją dzi­ką kar­tą
Zobacz dom, zejdź na dół dooko­ła swo­jej
Posia­da­nie
Przej­mu­ję
Posia­da­nie
Wstrząs wstrząs wstrząs wstrząs wstrząs wstrząs
Posia­da­nie
Przej­mu­ję

W jakiś spo­sób ten fakt przej­mu­je
I nad­cho­dzi fik­cja
Jakoś robię swój płacz
Łamię się dla cie­bie
W ten spo­sób wąt­pli­wo­ści przej­mu­ją
Sprzecz­ność nad­cho­dzi
W ten spo­sób robię swo­je kłam­stwo
Wymy­śla­jąc i uda­jąc dla cie­bie

Posia­da­nie
Przej­mu­je dziec­ko
(Nic)
Ofia­ra dla mnie
(Poza bała­ga­nem)
Graj swo­ją dzi­ką kar­tą
(Cię­cia dwa spo­so­by)
Nie­któ­rzy twier­dzą, że robię się zim­ny i
Przej­mu­ję

Na dole woko­ło two­jej
Gło­wy
(Nic)
Dom dla mnie
(Poza bała­ga­nem)
Tyle śnie­nia
Zobacz dom zejdź na dół woko­ło swo­jej

Posia­da­nie
Wstrząs wstrząs wstrząs wstrząs wstrząs wstrząs
Posia­da­nie
Przej­mu­ję
Posia­da­nie
Wstrząs wstrząs wstrząs wstrząs wstrząs wstrząs
Posia­da­nie
Zako­rze­nia się

Zwroty & wyrażenia

Carrion

Prey vs. Pray
prey = ofia­ra
to pray = modlić się

Car­rion child, prey for me

Dziec­ko tru­chło, moja ofia­ro

Już na samym począt­ku pio­sen­ki mamy bar­dzo cie­ka­we sło­wo.

Car­rion = padli­na, ścier­wo.

Czyż­by autor pio­sen­ki był car­rion feeder? (= padli­no­żer­ca)

Wild card

Play your wild card

Zagraj swo­ją dzi­ką kar­tą

Wyra­że­nie wild card ma parę zna­czeń.

Wild card =

= (wiel­ka) nie­wia­do­ma (oso­ba, któ­ra nie wia­do­mo jak się zacho­wa).

= dzi­ka kar­ta (pra­wo dopusz­cze­nia do zawo­dów uczest­ni­ków nie­speł­nia­ją­cych for­mal­nych warun­ków uczest­nic­twa).

W tech­ni­ce wild card  jest sym­bo­lem wie­lo­znacz­nym.

Taking over

Reme­ber
to take over an offi­ce = prze­jąć urząd
to take over a busi­ness = prze­jąć biz­nes, objąć kie­row­nic­two

Taking over

Prze­mu­ję

Cza­sow­nik zło­żo­ny, idiom to take over wystę­pu­je w kil­ku momen­tach w pio­sen­ce.

To take over = objąć, prze­jąć, np.: This buil­ding was taken over by the city last year. = Ten budy­nek został prze­ję­ty przez mia­sto w zeszłym roku.

To take sth over = zdo­by­wać, przej­mo­wać (coś), zawład­nąć (czymś), np.: He didn’t love her, only wan­ted to take over her money. = On jej nie kochał, chciał tyl­ko prze­jąć jej mają­tek.

Come through

And the fic­tion coming thro­ugh

I nad­cho­dzi fik­cja

Kolej­ny cza­sow­nik zło­żo­ny, czy­li ina­czej phra­sal verb.

To come thro­ugh =

= nad­cho­dzić (np. o wia­do­mo­ści), np.: The tro­ubles are coming. = Nacho­dzą kło­po­ty.

= dojść do skut­ku, ukon­sty­tu­ować się, np.: Our plan has come thro­ugh. = Nasz plan się udał.

Contradiction

Con­tra­dic­tion coming thro­ugh

Sprzecz­ność nad­cho­dzi

Con­tra­dic­tion = sprzecz­ność, zaprze­cze­nie, nie­zgod­ność, np.: I see con­tra­dic­tion in people who eat meat and say they love ani­mals. = Widzę sprzecz­ność w ludziach, któ­rzy jedzą mię­so i mówią, że kocha­ją zwie­rzę­ta.

Debris

Nothing, but the debris

Nic poza bała­ga­nem

Debris ma kil­ka zbli­żo­nych do sie­bie zna­czeń.

Debris =

= gru­zy, rumo­wi­sko, odłam­ki (np. szkła, meta­lu)

= śmie­ci, bała­gan, np.: I need to take care of that debris in the kit­chen. = Muszę się zająć tym bała­ga­nem w kuch­ni.

Cho­ciaż być może auto­ro­wi pio­sen­ki cho­dzi­ło o tis­sue debris czy­li = szcząt­ki roz­pa­dłych tka­nek 😉

Grow cold

Some say I’m gro­wing cold

Nie­któ­rzy mówią że ochła­dzam się

To grow cold (ina­czej: to get cold) = ochła­dzać się, np: It grows cold in Novem­ber. = Ochła­dza się w listo­pa­dzie.

War­to wie­dzieć
to take hold of some­bo­dy = zła­pać kogoś, skon­tak­to­wać się z kimś
to take hold of some­thing = zaci­snąć coś

Take hold

Taking hold

Zako­rze­nia się

Uwa­ga, mamy idiom!

To take hold (albo: to take root) = zako­rze­niać się (zacząć być akcep­to­wa­nym, utrwa­lać się), np.:

This idea took hold last cen­tu­ry. = Ta idea zako­rze­ni­ła się w zeszłym stu­le­ciu.

 

Boooo! 😉

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Pozostaw odpowiedź Karolina Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *