Rise Against — Satellite

Zapra­sza­my na prze­bo­jo­wą lek­cję angiel­skie­go na pod­sta­wie pio­sen­ki „Satel­li­te”, zespo­łu Rise Aga­inst.  Utwór „Satel­li­te” pocho­dzi  z szó­ste­go albu­mu, zaty­tu­ło­wa­ne­go „End­ga­me”.

Rise Aga­inst to ame­ry­kań­ski zespół muzycz­ny, gra­ją­cy rodzaj hard­co­re pun­ka, tzw. melo­dyj­ny hard­co­re. Wszyst­kie trzy albu­my, wyda­ne przez wytwór­nie Gef­fen, pokry­ły się pla­ty­ną w Kana­dzie i zło­tem w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

Człon­ko­wie zespo­łu uzna­ją pra­wa zwie­rząt, wspie­ra­ją orga­ni­za­cje PETA oraz pra­wie wszy­scy są zwo­len­ni­ka­mi ruchu stra­ight edge.

Tekst pio­sen­ki Rise Aga­inst — Satel­li­te

You can’t feel the heat
Until you hold your hand over the fla­me
You have to cross the line just to remem­ber whe­re it lays
You won’t know your worth now son until you take a hit
And you won’t find the beat until you lose your­self in it

That’s why we won’t back down
We won’t run and hide
Yeah, ’cau­se the­se are the things that we can’t deny
I’m pas­sing over you like a satel­li­te
So catch me if I fall
That’s why we stick to your game plans and par­ty lives
But at night we’re con­spi­ring in by can­dle­li­ght
We are the orphans of the Ame­ri­can dre­am
So shi­ne your light on me

You can’t fill your cup until you emp­ty all it has
You can’t under­stand what lays ahe­ad
If you don’t under­stand the past
You’ll never learn to fly now
Until you’re stan­ding at the cliff
And you can’t tru­ly love
Until you’ve given up on it

That’s why we won’t back down
We won’t run and hide
Yeah, ’cau­se the­se are the things that we can’t deny
I’m pas­sing over you like a satel­li­te
So catch me if I fall
That’s why we stick to your game plans and par­ty lives
But at night we’re con­spi­ring in by can­dle­li­ght
We are the orphans of the Ame­ri­can dre­am
So shi­ne your light on me

She told me that she never could face the world aga­in
So I offe­red up a plan:

We’ll sne­ak out, whi­le they sle­ep
And sail off in the night
We’ll come cle­an
And start over the rest of our lives
When we’re gone, we’ll stay gone
Out of sight, out of mind
It’s not too late
We have the rest of our lives
The rest of our lives

Becau­se we won’t back down
We won’t run and hide
Yeah, ’cau­se the­se are the things that we can’t deny
I’m pas­sing over you like a satel­li­te
So catch me if I fall
That’s why we stick to your game plans and par­ty lives
But at night we’re con­spi­ring in by can­dle­li­ght
We are the orphans of the Ame­ri­can dre­am
So shi­ne your light on me

We won’t back down
We won’t run and hide
Yeah, ’cau­se the­se are the things that we can’t deny
I’m pas­sing over you like a satel­li­te
’Cau­se the­se are the things that we can’t deny now
This is a life that you can’t deny us now

Tłu­ma­cze­nie Rise Aga­inst — Satel­li­te

Nie możesz poczuć cie­pła
Dopó­ki nie przy­trzy­masz ręki nad pło­mie­niem
Musisz prze­kro­czyć gra­ni­cę, aby zapa­mię­tać, gdzie ona leży
Synu, nie poznasz swo­jej war­to­ści, dopó­ki nie przyj­miesz cio­su
I nie znaj­dziesz bitu, dopó­ki nie zatra­cisz się w nim

Wła­śnie dla­te­go nie wyco­fa­my się
Nie uciek­nie­my i nie scho­wa­my się
Bo to są te rze­czy, któ­rym nie może­my zaprze­czyć
Prze­cho­dzę nad tobą jak sate­li­ta
Więc złap mnie jeśli upad­nę
Dla­te­go trzy­ma­my się reguł two­jej gry i impre­zo­wa­nia
Ale w nocy spi­sku­je­my przy bla­sku świe­cy
Jeste­śmy sie­ro­ta­mi ame­ry­kań­skie­go snu
Więc oświeć mnie swo­im bla­skiem

Nie napeł­nisz pucha­ru dopó­ki go nie opróż­nisz
Nie możesz zro­zu­mieć, tego co nad­cho­dzi
Jeśli nie rozu­miesz prze­szło­ści
Nigdy nie nauczysz się latać
Dopó­ki nie sta­niesz na kli­fie
I nie możesz napraw­dę kochać
Dopó­ki nie zre­zy­gnu­jesz z miło­ści

Wła­śnie dla­te­go nie wyco­fa­my się
Nie uciek­nie­my i nie scho­wa­my się
Bo to są te rze­czy, któ­rym nie może­my zaprze­czyć
Prze­cho­dzę nad tobą jak sate­li­ta
Więc złap mnie jeśli upad­nę
Dla­te­go trzy­ma­my się reguł two­jej gry i impre­zo­wa­nia
Ale w nocy spi­sku­je­my przy bla­sku świe­cy
Jeste­śmy sie­ro­ta­mi ame­ry­kań­skie­go snu
Więc oświeć mnie swo­im bla­skiem

Powie­dzia­ła, że już dłu­żej nie pora­dzi sobie z życiem
Więc zapro­po­no­wa­łem:

Wymknie­my się, gdy oni będą spać
I odpły­nie­my gdy nadej­dzie noc
Ujaw­ni­my się
I zacznie­my na nowo pozo­sta­łą część nasze­go życia
Kie­dy odej­dzie­my, prze­trwa­my
Co z oczu, to z ser­ca
Nie jest za póź­no
Mamy przed sobą całe życie
Resz­tę życia

Dla­te­go nie wyco­fa­my się
Nie uciek­nie­my i nie scho­wa­my się
Bo to są te rze­czy, któ­rym nie może­my zaprze­czyć
Prze­cho­dzę nad tobą jak sate­li­ta
Więc złap mnie jeśli upad­nę
Dla­te­go trzy­ma­my się reguł two­jej gry i impre­zo­wa­nia
Ale w nocy spi­sku­je­my przy bla­sku świe­cy
Jeste­śmy sie­ro­ta­mi ame­ry­kań­skie­go snu
Więc oświeć mnie swo­im bla­skiem

Nie wyco­fa­my się
Nie uciek­nie­my i nie scho­wa­my się
Bo to są te rze­czy, któ­rym nie może­my zaprze­czyć
Prze­cho­dzę nad tobą jak sate­li­ta
Bo to są te rze­czy, któ­rym nie może­my zaprze­czyć
To jest życie, któ­re­go nie możesz się teraz wyprzeć

Zwroty & Wyrażenia

Hold

You can’t feel the heat until you hold your hand over the fla­me

Nie możesz poczuć cie­pła dopó­ki nie przy­trzy­masz ręki nad pło­mie­niem

To hold to zna­ny cza­sow­nik, jed­nak nie każ­dy wie, jak wie­le róż­nych zna­czeń posia­da.

To hold =

Ame­ri­can dre­am

Ame­ri­can dre­am = ame­ry­kań­ski sen (wyide­ali­zo­wa­na wizja Ame­ry­ki).

Jest to naro­do­wy etos Sta­nów Zjed­no­czo­nych wyra­ża­ją­cy ide­ały demo­kra­cji, rów­no­ści i wol­no­ści, na któ­rych budo­wa­no USA; ame­ry­kań­ski spo­sób życia; ame­ry­kań­skie spo­łe­czeń­stwo i kul­tu­ra. Czę­sto uży­wa­ny rów­nież w zna­cze­niu „speł­nie­nia swo­je­go ame­ri­can dre­am”, czy­li “doro­bie­nia się”, dozna­nia szczę­ścia poprzez uło­że­nia sobie życia, zało­że­nia rodzi­ny, stwo­rze­nia domu marzeń, speł­nie­nia w życiu oso­bi­stym według ogól­nie przy­ję­tych i pro­pa­go­wa­nych w boga­tych spo­łe­czeń­stwach norm itp.

= trzy­mać, np.: Could you hold it for a moment? = Czy mógł­byś to przez chwi­lę potrzy­mać?

= odby­wać, prze­pro­wa­dzać (np. spo­tka­nia), np.: The con­fe­ren­ce was held in Lon­don. = Kon­fe­ren­cja odby­ła się w Lon­dy­nie.

= przy­trzy­my­wać (np. w jakiejś pozy­cji) , np.: The pla­ne held its cour­se. = Samo­lot trzy­mał się kur­su.

= posia­dać (np. tytuł), np.: Jane holds the degree of Master of Laws. = Jane posia­da tytuł magi­stra pra­wa.

= mieć, posia­dać, np.: She had a record for a long distan­ce run­ning. = Ona mia­ła rekord w bie­ga­niu dłu­go­dy­stan­so­wym.

= trzy­mać, prze­cho­wy­wać (jedze­nie), np.: Fru­it are held in cold sto­ra­ge. = Owo­ce są trzy­ma­ne w zim­nym maga­zy­nie.

= przy­trzy­my­wać (np. rezer­wa­cję), np.: Can you hold this skirt for me for two hours? = Czy możesz prze­trzy­mać mi tę spód­ni­cę na dwie godzi­ny?

= trzy­mać, prze­trzy­my­wać (np. w zamknię­ciu), np.: A sol­dier was held by a ter­ro­rist gro­up. = Żoł­nierz był prze­trzy­my­wa­ny przez gru­pę ter­ro­ry­stycz­ną.

= utrzy­my­wać, pod­trzy­my­wać (cię­żar kogoś), np.: He couldn’t hold tho­se boxes. = On nie mógł utrzy­mać tam­tych pudeł.

= nie zmie­niać się, np.: Some say­ings still hold truth. = Nie­któ­re powie­dze­nia są wciąż praw­dzi­we.

= zatrzy­my­wać, prze­sta­wać , np.: Hold it right the­re! = Prze­stań w tym momen­cie!

= przy­no­sić (przy­szłość), np.: Can you tell what futu­re will hold for me? = Czy możesz mi powie­dzieć, co przy­nie­sie mi przy­szłość?

Cross the line

You have to cross the line just to remem­ber whe­re it lays

Musisz prze­kro­czyć gra­ni­cę, aby zapa­mię­tać, gdzie ona leży

To cross the line = prze­kro­czyć gra­ni­cę, prze­sa­dzić.

Przy­kład:

She cros­sed the line and felt satis­fied. = Prze­kro­czy­ła gra­ni­cę i czu­ła się zado­wo­lo­na.

Jed­nak gdy mówi­my o gra­ni­cy np. pań­stwa uży­wa­my zwro­tu to cross the bor­der.

Przy­kła­dy:

Many people cross the bor­der ille­gal­ly in search of work. = Wie­lu ludzi prze­kra­cza gra­ni­cę nie­le­gal­nie w poszu­ki­wa­niu pra­cy.

We cros­sed the bor­der at mid­ni­ght. = O pół­no­cy prze­kro­czy­li­śmy gra­ni­cę.

Back down

That’s why we won’t back down

Wła­śnie dla­te­go nie wyco­fa­my się

To back down = wyco­fy­wać się, ustą­pić.

Przy­kład:

Even­tu­al­ly, Rober­to bac­ked down and apo­lo­gi­zed. = Osta­tecz­nie, Robert ustą­pił i prze­pro­sił.

Satellite

Houston, we have a pro­blem!
aste­ro­id = aste­ro­ida
astro­naut = astro­nau­ta
astro­no­my = astro­no­mia
black hole = czar­na dziu­ra
comet = kome­ta
gala­xy = galak­ty­ka
light year = rok świetl­ny
mete­or = mete­or
Mil­ky Way = Dro­ga Mlecz­na
nova = gwiaz­da nowa
orbit = orbi­ta
pla­net = pla­ne­ta
roc­ket = rakie­ta
solar sys­tem = układ sło­necz­ny
spa­ce = kosmos
star = gwiaz­da
sun = słoń­ce

I’m pas­sing over you like a satel­li­te

Prze­cho­dzę nad tobą jak sate­li­ta

Satel­li­te jako rze­czow­nik ozna­cza = sate­li­ta.

Przy­kład:

I will always remem­ber tho­se nights in Wiscon­sin, when in the light-unpol­lu­ted sky I could obse­rve care­ering satel­li­tes. = Zawsze będę pamię­tał te noce w Wiscon­sin, kie­dy to na nie­za­nie­czysz­czo­nym świa­tłem nie­bie mogłem obser­wo­wać pędzą­ce sate­li­ty.

Nato­miast satel­li­te jako przy­miot­nik ozna­cza = sate­li­tar­ny.

Przy­kład:

What is the advan­ta­ge of satel­li­te tele­vi­sion over cable tele­vi­sion? = Jaka jest prze­wa­ga tele­wi­zji sate­li­tar­nej nad tele­wi­zją kablo­wą?

Conspire

But at night we’re con­spi­ring in by can­dle­li­ght

Ale w nocy spi­sku­je­my przy bla­sku świe­cy

To con­spi­re = spi­sko­wać, zmó­wić się.

Przy­kład:

The king accu­sed his advi­sers of con­spi­ring aga­inst him. = Król oskar­żył swo­ich dorad­ców o spi­sko­wa­nie prze­ciw­ko nie­mu.

Face the world

She told me that she never could face the world aga­in

Powie­dzia­ła, że już dłu­żej nie pora­dzi sobie z życiem

To face the world = pora­dzić sobie z życiem.

Przy­kład:

You have to be strong eno­ugh to face the world. = Musisz być wystar­cza­ją­co sil­ny, aby pora­dzić sobie z życiem.

Sneak

Popu­lar English pro­verbs
When in Rome, do as the Romans do. = Kie­dy wej­dziesz mię­dzy wro­ny, musisz kra­kać jak i one.
People who live in glass houses shouldn’t throw sto­nes. = Przyj­rzyj się sobie, zanim zaczniesz kry­ty­ko­wać innych.
Keep your friends clo­se and your ene­mies clo­ser. = Bądź bli­sko z przy­ja­ciół­mi, a jesz­cze bli­żej z wro­giem
Actions spe­ak louder than words. = Liczą się czy­ny, a nie sło­wa.
All good things must come to an end. = To co dobre, szyb­ko się koń­czy.
Hone­sty is the best poli­cy. = Uczci­wość popła­ca.

We’ll sne­ak out, whi­le they sle­ep

Wymknie­my się, gdy oni będą spać

To sne­ak =

= zakra­dać się (gdzieś), wykra­dać się (skądś), np.: He snuck out of the house. = On wykradł się z domu.

prze­my­cać (coś), pod­kra­dać (coś), np.: I snuck some beer into my room. = Prze­my­ci­łem tro­chę piwa do moje­go poko­ju.

Out of sight, out of mind

Out of sight, out of mind

Co z oczu, to z ser­ca

Out of sight, out of mind. = Co z oczu, to z ser­ca.

To go out of one’s mind = stra­cić rozum, zwa­rio­wać, dostać pomie­sza­nia zmy­słów, np.: He went out of his mind when he saw her. = Stra­cił rozum, gdy ją zoba­czył.

Out of sight = poza zasię­giem wzro­ku, np.: The sho­re was out of sight now. = Brzeg był teraz poza zasię­giem wzro­ku.

Ćwiczenie

Sprawdź sie­bie! Uzu­peł­nij zda­nia, poję­cia­mi  zwią­za­ny­mi z astro­no­mią.

1. No one had seen them at all sin­ce befo­re the first ………………….. .
2. The­re must be a ………….  ……………… back the­re!
3. The …………….  ………………. model was abo­ve her and to the right.
4. It could have been many …………….. ………………. away from us by now.
5. The ……………  ……………….. is a spi­ral gala­xy con­ta­ining over 200 bil­lion stars.
6. I have wan­ted to be an …………………… for six years.
7. My son is doing a scho­ol pro­ject on ………………., and how they work
8. Most of the ……………….. are accom­pa­nied by satel­li­tes.
9. The scien­ti­sts try to explo­re outer …………………. .
10. Light from distant ……………….. takes bil­lions of years to reach us.

 

Czy dzię­ki naszej lek­cji poczu­li­ście się jak satel­li­te? 🙂

Cze­ka­my na Wasze suge­stie i komen­ta­rze!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

 1. Kasia

  Bar­dzo Ci kocha­na dzię­ku­je za to tłu­ma­cze­nie.
  Jest świet­ne 🙂
  Lek­cja jak zwy­kle bar­dzo inte­re­su­ją­ca. Wasza for­ma nauki angiel­skie­go prze­ma­wia do mnie w 100%.
  Dzię­ku­je za cięż­ką pra­ce, któ­rą wyko­nu­je­cie aby ta stro­na była na tak wiel­kim pozio­mie.
  Szcze­rze was pole­cam wszyst­kim zna­jo­mym 🙂
  Pozdra­wiam,
  Wasza sta­ła (choć cicha) czy­tel­nicz­ka
  Kasia

 2. Dominika Bona
  Author

  Bar­dzo dzię­ku­je­my za miłe sło­wa 🙂 Cie­szy­my się, że podo­ba­ją Ci się nasze lek­cje. 🙂
  Pozdra­wiam,
  Domi­ni­ka.

 3. Dominika Bona
  Author

  Odpo­wie­dzi do ćwi­cze­nia:
  1. Aste­ro­id
  2. Black hole
  3. Solar sys­tem
  4. Light years
  5. Mil­ky Way
  6. Astro­naut
  7. Roc­kets
  8. Pla­nets
  9. Spa­ce
  10. Gala­xies

Pozostaw odpowiedź Dominika Bona Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *