Rihanna — Rude boy

Bar­dzo polu­bi­łam pio­sen­kę Rihan­ny “Rude Boy” bo ma w sobie faj­ne­go powe­ra, daje kopa. Lubię jej słu­chać szcze­gól­nie kie­dy bra­ku­je mi ener­gii i jestem zmę­czo­na, a muszę dzia­łać . Pusz­czam sobie wte­dy parę razy “Rude Boy” i od razu mam wię­cej zapa­łu i werwy do dzia­ła­nia.

Pio­sen­ka ma lek­kie, pozy­tyw­ne prze­sła­nie i dobrze się z nią zaczy­na dzień. Tak­że usiądź­cie sobie wygod­nie, zrób­cie poran­ną kawę i poświęć­cie kil­ka chwil na naukę angiel­skie­go razem z Rihan­ną i jej pio­sen­ką “Rude Boy”!

Tekst pio­sen­ki Rihan­na — Rude boy

Come on rude boy, boy
Can you get it up
Come here rude boy, boy
Is you big eno­ugh
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me

Come on rude boy, boy
Can you get it up
Come here rude boy, boy
Is you big eno­ugh
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me

Toni­ght
I’mma let you be the cap­ta­in
Toni­ght
I’mma
Let you do your thing, yeah

Toni­ght
I’mma let you be a rider
Gid­dy up, Gid­dy up, Gid­dy up babe

Toni­ght
I’mma let it be fire
Toni­ght
I’mma let you take me higher
Toni­ght
Baby we can get it on, yeah
We can get it on, yeah

Do you like it boy
I wa-wa-want
What you wa-wa-want
Give it to me baby
Like boom, boom, boom
What I wa-wa-want
Is what you wa-wa-want
Na, na-aaaah

Come on rude boy, boy
Can you get it up
Come here rude boy, boy
Is you big eno­ugh
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me

Toni­ght
I’mma give it to you har­der
Toni­ght
I’mma turn your body out
Relax
Let me do it how I wan­na
If you got it
I need it
And I’mma put it down

Buc­kle up
I’mma give it to you stron­ger
Hands up
We can go a lit­tle lon­ger
Toni­ght
I’mma get a lit­tle cra­zy
Get a lit­tle cra­zy, baby

Do you like it boy
I wa-wa-want
What you wa-wa-want
Give it to me baby
Like boom, boom, boom
What I wa-wa-want
Is what you wa-wa-want
Na, na-aaaah

Come on rude boy, boy
Can you get it up
Come here rude boy, boy
Is you big eno­ugh
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me

I like the way you touch me the­re
I like the way you pull my hair
Babe, if I don’t feel it I ain’t faking
No, no
I like when you tell me kiss it the­re
I like when you tell me move it the­re

So gid­dy up
Time to gid­dy up
You say you’re a rude boy
Show me what you got now

Come here right now

Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me

Come on rude boy, boy
Can you get it up
Come here rude boy, boy
Is you big eno­ugh
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me

Tłu­ma­cze­nie Rihan­na — Rude boy

No dalej łobu­zia­ku
Czy dasz radę to roz­krę­cić
Chodź tu łobu­zia­ku
Czy jesteś wystar­cza­ją­co duży
Weź to, weź to
Skar­bie, skar­bie
Weź to, weź to
Kochaj mnie, kochaj mnie

No dalej łobu­zia­ku
Czy dasz radę to roz­krę­cić
Chodź tu łobu­zia­ku
Czy jesteś wystar­cza­ją­co duży
Weź to, weź to
Skar­bie, skar­bie
Weź to, weź to
Kochaj mnie, kochaj mnie

Dziś wie­czo­rem
Mam zamiar pozwo­lić ci usiąść za ste­ra­mi
Dziś wie­czo­rem
Mam zamiar
Pozwo­lić ci robić to na czym naj­le­piej się znasz

Dziś wie­czo­rem
Mam zamiar pozwo­lić ci być jeźdź­cem
Wio, Wio, Wio kocha­nie

Dziś wie­czo­rem
Mam zamiar roz­pa­lić ogień
Dziś wie­czo­rem
Mam zamiar pozwo­lić ci wziąć mnie wyżej
Dziś wie­czo­rem
Kocha­nie może­my to zro­bić
Może­my to zro­bić

Podo­ba ci się to
Ja chcę
Tego co ty chcesz
Daj mi to kocha­nie
Tak jak bum, bum, bum
Ja chcę
Tego co ty chcesz
Na, na-aaaah

No dalej łobu­zia­ku
Czy dasz radę to roz­krę­cić
Chodź tu łobu­zia­ku
Czy jesteś wystar­cza­ją­co duży
Weź to, weź to
Skar­bie, skar­bie
Weź to, weź to
Kochaj mnie, kochaj mnie

Dziś wie­czo­rem
Mam zamiar dać cza­du
Dziś wie­czo­rem
Mam zamiar z tobą zasza­leć
Wylu­zuj
Daj mi to zro­bić po swo­je­mu
Jeśli to masz
Potrze­bu­je tego
I zamie­rzam to zro­bić

Zapnij pasy
Mam zamiar ostro zasza­leć
Ręce do góry
Może­my dać tro­chę wię­cej cza­du
Dziś wie­czo­rem
Zamie­rzam tro­chę zasza­leć
Tro­chę zasza­leć kocha­nie

Podo­ba ci się to
Ja chcę
Tego co ty chcesz
Daj mi to kocha­nie
Tak jak bum, bum, bum
Ja chcę
Tego co ty chcesz
Na, na-aaaah

No dalej łobu­zia­ku
Czy dasz radę to roz­krę­cić
Chodź tu łobu­zia­ku
Czy jesteś wystar­cza­ją­co duży
Weź to, weź to
Skar­bie, skar­bie
Weź to, weź to
Kochaj mnie, kochaj mnie

Lubię spo­sób w jaki mnie tam doty­kasz
Lubię spo­sób w jaki pocią­gasz mnie za wło­sy
Skar­bie, jeśli tego nie poczu­ję, nie będę oszu­ki­wać
Nie, nie
Lubie kie­dy mi mówisz gdzie cało­wać
Lubię kie­dy mi mówisz jak się poru­szać

Więc zaczy­naj­my
Czas zaczy­nać
Mówisz, że jesteś nie­grzecz­ny
Pokaż co potra­fisz

Chodź tu w tej chwi­li

Weź to, weź to
Skar­bie, skar­bie
Weź to, weź to
Kochaj mnie, kochaj mnie

No dalej łobu­zia­ku
Czy dasz radę to roz­krę­cić
Chodź tu łobu­zia­ku
Czy jesteś wystar­cza­ją­co duży
Weź to, weź to
Skar­bie, skar­bie
Weź to, weź to
Kochaj mnie, kochaj mnie

Gramatyka

Imperative

Impe­ra­ti­ve, czy­li tryb roz­ka­zu­ją­cy wyra­ża pole­ce­nia lub ostrze­że­nia. W języ­ku angiel­skim struk­tu­ra ta jest wyjąt­ko­wo pro­sta – sto­su­je­my cza­sow­nik w for­mie bez­oko­licz­ni­ka.

Co waż­ne – nic się nie zmie­nia bez wzglę­du do jakiej oso­by, czy do jakiej licz­by osób mówi­my. Zawsze będzie bez­oko­licz­nik. Tzn. mówiąc: dan­ce!  moż­na to prze­tłu­ma­czyć jako tańcz! lub tańcz­cie! Wszyst­ko będzie zale­ża­ło od kon­tek­stu i sytu­acji w jakiej ma zostać uży­te pole­ce­nie.

Inne przy­kła­dy uży­cia try­bu roz­ka­zu­ją­ce­go:

Do it!= Zrób to/ Zrób­cie to!

Eat up! = Zjadaj!/ Zja­daj­cie!

Run! = Biegnij!/ Bie­gnij­cie!

Work! = Pracuj!/ Pra­cuj­cie!

Dan­ce! = Tańcz!/ Tańcz­cie!

Waż­ne
Nale­ży pamię­tać, że tryb roz­ka­zu­ją­cy nie jest for­mą grzecz­no­ścio­wą nawet gdy doda­my słów­ko ple­ase i nie uży­wa­my jej, gdy sytu­acja wyma­ga nie­co bar­dziej kul­tu­ral­ne­go, uprzej­me­go trak­to­wa­nia nasze­go roz­mów­cy.

Słówko please

Gdy chce­my być nie­co bar­dziej grzecz­ni uży­waj­my słów­ka ple­ase, któ­re doda­je­my naj­czę­ściej na koń­cu zda­nia.

Przy­kła­dy:

Give it to me, ple­ase! = Daj/ Daj­cie mi to, pro­szę!

Eat, ple­ase! = Jedz/ Jedz­cie, pro­szę!

 Zakaz

Gdy chce­my komuś powie­dzieć, żeby cze­goś nie robił, ostrzec przed czymś lub zaka­zać, uży­wa­my słów­ka don’t (do not) oraz bez­oko­licz­ni­ka. Nic się nie zmie­nia bez wzglę­du na fakt, czy mówi­my do jed­nej czy wie­lu osób, męż­czyzn czy kobiet.

Przy­kła­dy:

Don’t go the­re! = Nie idź/ idź­cie tam!

Don’t play with him! = Nie baw/bawcie się z nim!

Don’t agree! = Nie zgadzaj/ zga­dzaj­cie się!

Don’t listen to her! = Nie słuchaj/ słu­chaj­cie jej!

Don’t watch this film! = Nie oglądaj/ oglą­daj­cie tego fil­mu!

Slang w pio­sen­ce
Is you big eno­ugh = Are you big eno­ugh
I’mma = I’m going to
I ain’t faking = I’m not faking

Imperative w piosence Rihanny

Pio­sen­kar­ka bar­dzo wie­le razy uży­wa w swo­jej pio­sen­ce try­bu roz­ka­zu­ją­ce­go:

Come on rude boy. = No dalej łobu­zia­ku.

Come here rude boy. = Chodź tu łobu­zia­ku.

Take it, take it. = Weź to, weź to.

Love me, love me. = Kochaj mnie, kochaj mnie.

Gid­dy up! = Dalej!

Relax. = Wylu­zuj.

Buc­kle up. = Zapnij pasy.

Hands up. = Ręce do góry.

Get a lit­tle cra­zy, baby. = Zasza­lej trosz­kę, kocha­nie.

Show me what you got now. = Pokaż mi teraz co potra­fisz.

Zwroty & wyrażenia

Rude

War­to zapa­mię­tać
a rude word = brzyd­kie sło­wo
a rude awa­ke­ning = przy­kra nie­spo­dzian­ka; bole­sne, gwał­tow­ne prze­bu­dze­nie
in rude health = zdrów jak ryba

Przy­miot­nik rude ma w języ­ku angiel­skim zbli­żo­ne do sie­bie zna­cze­nia:

= nie­grzecz­ny, nie­uprzej­my, gru­biań­ski, np:

He was rude to his wife at yesterday’s par­ty. = On był nie­uprzej­my dla swo­jej żony na wczo­raj­szej impre­zie.

It’s rude to ask a woman her age. = Nie wypa­da pytać kobie­ty o wiek.

= przy­kry, nie­przy­jem­ny, bez­ce­re­mo­nial­ny, np:

This woman at the clo­thes shop was very rude to me. = Ta kobie­ta w skle­pie odzie­żo­wym była bar­dzo nie­przy­jem­na dla mnie.

= pry­mi­tyw­ny, pro­sty, topor­ny, np.:

The fur­ni­tu­re is rude, I don’t like it. = Meble są topor­ne, nie podo­ba­ją mi się.

Synonimy słówka rude

Syno­ni­mów sło­wa rude jest bar­dzo wie­le.

Tak jak to w angiel­skim każ­dy ma trosz­kę inne zna­cze­nie lub zabar­wie­nie emo­cjo­nal­ne. Przy­bli­żę Wam te naj­cie­kaw­sze i war­te zapa­mię­ta­nia.

Badly beha­ved = nie­grzecz­ny, źle wycho­wa­ny.

Unkind = nie­życz­li­wy, nie­mi­ły, nie­do­bry.

Gau­che = nie­tak­tow­ny, nie­oby­ty, nie­po­rad­ny.

Ill-bred = źle wycho­wa­ny; nie­sto­sow­ny, nie­wła­ści­wy.

Naugh­ty = nie­grzecz­ny, krnąbr­ny; nie­przy­zwo­ity, fry­wol­ny, pikant­ny (np. żart).

Offhand = bez­ce­re­mo­nial­ny, nie­grzecz­ny, obce­so­wy.

Nasty = nie­grzecz­ny, okrop­ny, wstręt­ny.

Imper­ti­nent = bez­czel­ny, imper­ty­nenc­ki, nie­grzecz­ny (np. oso­ba); nie­sto­sow­ny, nie­wła­ści­wy, nie będą­cy na miej­scu (np. pyta­nie, zacho­wa­nie, szcze­gó­ły).

Disre­spect­ful = nie­oka­zu­ją­cy sza­cun­ku, lek­ce­wa­żą­cy, obraź­li­wy.

(USA) Bold  = nie­grzecz­ny, nie­zno­śny.

Formalnie

Disa­gre­eable = nie­mi­ły, nie­grzecz­ny ( np. oso­ba); przy­kry, nie­przy­jem­ny (np. obo­wią­zek).

Disco­ur­te­ous = nie­grzecz­ny, nie­uprzej­my.

Potocznie

(USA) Tac­ky = nie­uprzej­my, nie­grzecz­ny, cham­ski (np. zacho­wa­nie)

(GB) Off = nie­grzecz­ny, nie­ak­cep­to­wa­ny (np. postę­po­wa­nie)

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. uk

    Witam, chcia­łam zapy­tać, czy jest moż­li­wość ucze­nia się języ­ka angiel­skie­go z Panią przez skypa.I żeby nie było tak rygo­ry­stycz­nie, bo uczen­ni­ca bar­dzo zaję­ta;) pozdra­wiam z Pusz­czy Bia­ło­wie­skiej

Pozostaw odpowiedź Dz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *