P!nk — What About Us

“What abo­ut us” jest utwo­rem z siód­me­go stu­dyj­ne­go albu­mu P!nk “Beau­ti­ful Trau­ma”. Został on napi­sa­ny przez Pink, Ste­va Maca oraz Johnny’ego McDa­ida i wyda­ny w sierp­niu 2017.

Tekst pio­sen­ki może mieć wie­le zna­czeń, my jeste­śmy cie­ka­wi jak Wy go rozu­mie­cie i inter­pre­tu­je­cie.

Tekst pio­sen­ki P!nk — What Abo­ut Us

We are sear­chli­ghts, we can see in the dark
We are roc­kets, poin­ted up at the stars
We are bil­lions of beau­ti­ful hearts
And you sold us down the river too far

What abo­ut us?
What abo­ut all the times
You said you had the answers?
What abo­ut us?
What abo­ut all
The bro­ken hap­py ever afters?
What abo­ut us?
What abo­ut all the plans that ended in disa­sters?
What abo­ut love? What abo­ut trust?
What abo­ut us?

We are pro­blems that want to be solved
We are chil­dren that need to be loved
We were wil­ling, we came when you cal­led
But man you fooled us, eno­ugh is eno­ugh

What abo­ut us?
What abo­ut all the times
You said you had the answers?
What abo­ut us?
What abo­ut all the bro­ken hap­py ever afters?
What abo­ut us?
What abo­ut all the plans that ended in disa­sters?
What abo­ut love? What abo­ut trust?
What abo­ut us?

What abo­ut us?
What abo­ut all the plans that ended in disa­sters?
What abo­ut love? What abo­ut trust?
What abo­ut us?

Sticks and sto­nes, they may bre­ak the­se bones
But then I’ll be ready, are you ready?
It’s the start of us, waking up come on
Are you ready? I’ll be ready
I don’t want con­trol, I want to let go
Are you ready? I’ll be ready
’Cau­se now it’s time to let them know
We are ready, what abo­ut us?

What abo­ut…
What abo­ut us?
What abo­ut all the times
You said you had the answers?
So what abo­ut us?
What abo­ut all the bro­ken hap­py ever afters?
What abo­ut us?
What abo­ut all the plans that ended in disa­sters?
What abo­ut love? What abo­ut trust?
What abo­ut us?

What abo­ut us?
What abo­ut us?
What abo­ut us?

What abo­ut us?
What abo­ut us?
What abo­ut us?

Tłu­ma­cze­nie P!nk — What Abo­ut Us

Jeste­śmy reflek­to­ra­mi, widzi­my w ciem­no­ści
Jeste­śmy rakie­ta­mi, skie­ro­wa­ny­mi w górę do gwiazd
Jeste­śmy miliar­da­mi pięk­nych serc
A ty nas zdra­dzi­łeś za bar­dzo

A co z nami?
Co z tymi wszyst­ki­mi raza­mi
Kie­dy mówi­łeś, że masz odpo­wie­dzi?
Co z nami?
A co ze wszyst­ki­mi
Znisz­czo­ny­mi szczę­śli­wy­mi zakoń­cze­nia­mi?
Co z nami?
A co z pla­na­mi, któ­re zakoń­czy­ły się kata­stro­fa­mi?
Co z miło­ścią? Co z zaufa­niem?
I co z nami?

Jeste­śmy pro­ble­ma­mi, któ­re chcą być roz­wią­za­ne
Jeste­śmy dzieć­mi, któ­re muszą być kocha­ne
Byli­śmy skłon­ni, przy­szli­śmy, kie­dy zawo­ła­łeś
Ale koleś nabra­łeś nas, dość, dość tego

I co z nami?
Co z tymi wszyst­ki­mi raza­mi
Kie­dy mówi­łeś, że masz odpo­wie­dzi?
Co z nami?
A co z tymi nie­uda­ny­mi szczę­śli­wy­mi zakoń­cze­nia­mi?
Co z nami?
A co z pla­na­mi, któ­re zakoń­czy­ły się kata­stro­fa­mi?
Co z miło­ścią? Co z zaufa­niem?
Co z nami?

Co z nami?
A co z pla­na­mi, któ­re zakoń­czy­ły się kata­stro­fa­mi?
Co z miło­ścią? Co z zaufa­niem?
Co z nami?

Kije i kamie­nie, one mogą zła­mać te kości
Ale wte­dy będę goto­wa, czy jesteś goto­wy?
To począ­tek nas, pobud­ka nad­cho­dzi
Jesteś goto­wy? Będę goto­wa
Nie chcę kon­tro­li, chcę odpu­ścić
Jesteś goto­wy? Będę goto­wa
I teraz nad­szedł czas, aby dać im znać
Jeste­śmy goto­wi, co z nami?

Co…
Co z nami?
Co z tymi raza­mi
Kie­dy mówi­łeś, że masz odpo­wie­dzi?
Więc co z nami?
A co z tymi nie­uda­ny­mi szczę­śli­wy­mi zakoń­cze­nia­mi?
Co z nami?
A co z pla­na­mi, któ­re zakoń­czy­ły się kata­stro­fa­mi?
Co z miło­ścią? Co z zaufa­niem?
Co z nami?

Co z nami?
Co z nami?
Co z nami?

Co z nami?
Co z nami?
Co z nami?

Zwroty & wyrażenia

Searchlights

We are sear­chli­ghts, we can see in the dark

Jeste­śmy reflek­to­ra­mi, widzi­my w ciem­no­ści

Sear­chli­ght to reflek­tor, typu nastaw­ne­go, poszu­ki­waw­cze­go.

Air­bor­ne sear­chli­ght = reflek­tor lot­ni­czy.

Billions

Who wants to be a… ?
a bil­lio­na­ire = miliar­der

We are bil­lions of beau­ti­ful hearts

Jeste­śmy miliar­da­mi pięk­nych serc

Angiel­ski bilion (skrót bn) to miliard, a tril­lion to bilion.

Cho­ciaż w Bri­tish English ist­nie­je rów­nież liczeb­nik miliard.

Sell sb down the river

And you sold us down the river too far

A ty nas zdra­dzi­łeś za bar­dzo

Tak, jest taki idiom.

To sell some­bo­dy down the river = wydać, sprze­dać, zdra­dzić (kogoś).

Przy­kład uży­cia:

He said he was his best friend, but mean­whi­le he sold him down the river to the poli­ce. = Mówił, że był jego naj­lep­szym przy­ja­cie­lem, ale mię­dzy­cza­sie wydał go poli­cji.

What about

What abo­ut us?

A co z nami?

Jak pew­nie zauwa­ży­li­ście w pio­sen­ce jest wie­lo­krot­nie powta­rza­ne what abo­ut us. Łatwo się go nauczyć, ale czy takie wyra­że­nie przy­da nam się w codzien­nym życiu?

What abo­ut (sb/sth) = (a) co z (kimś/czymś).

Przy­kła­dy uży­cia:

What abo­ut the dogs? How will we take them? = A co z psa­mi? Jak je zabie­rze­my?

- I am full up. - Real­ly? What abo­ut the des­sert? = — Jestem naje­dzo­ny. — Serio? A co z dese­rem?

What abo­ut Tom? Are you going to dismiss him too? = A co z Tomem? Czy też zamie­rzasz go zwol­nić?

Happy ever after

The bro­ken hap­py ever afters?

Znisz­czo­ny­mi szczę­śli­wy­mi zakoń­cze­nia­mi?

Ofi­cjal­nie mamy wyra­że­nie — to live hap­pi­ly ever after = żyć dłu­go i szczę­śli­wie.

Czę­sto baj­ki koń­czą się w ten spo­sób — …and they lived hap­pi­ly ever after = żyli dłu­go i szczę­śli­wie.

W pio­sen­ce mamy hap­py ever after, co moż­na prze­tłu­ma­czyć po pro­stu jako szczę­śli­we zakoń­cze­nie.

Wil­ling & co.
the spi­rit is wil­ling but the flesh is weak = duch by chciał, ale cia­ło jest sła­be
wil­ling ear = ucho chęt­ne do słu­cha­nia
God wil­ling = Daj Boże; jak Bóg da

Willing

We were wil­ling, we came when you cal­led

Byli­śmy skłon­ni, przy­szli­śmy, kie­dy zawo­ła­łeś

Wil­ling na pew­no sko­ja­rzy­ło się Wam z cza­sem przy­szłym i sło­wem will, któ­re słu­ży do jego two­rze­nia.

Tutaj jed­nak mamy do czy­nie­nia  bar­dziej z innym zna­cze­niem will, takim jak — wola, deter­mi­na­cja.

Wil­ling = chęt­ny, ocho­czy, skwa­pli­wy.

Przy­kła­dy uży­cia:

I am wil­ling to help you. = Jestem skłon­ny ci pomóc.

They were wil­ling to vist her, but she didn’t invi­te them. = Byli chęt­ni ją odwie­dzić, ale ona ich nie zapro­si­ła.

Enough is enough

But man you fooled us, eno­ugh is eno­ugh

Ale koleś nabra­łeś nas, dość, dość tego

P!ink uży­wa idio­mu i mówi dosyć, miar­ka się prze­bra­ła.

Eno­ugh is eno­ugh  = dość tego, miar­ka się prze­bra­ła, np.:

I won’t tole­ra­te her beha­vio­ur, eno­ugh is eno­ugh! = Nie będę tole­ro­wać jej zacho­wa­nia, miar­ka się prze­bra­ła!

Let her go
Zna­cie pio­sen­kę Pas­sen­ge­ra “Let her go”?
W naszej lek­cji znaj­dzie­cie cały tekst pio­sen­ki.

Let go

I don’t want con­trol, I want to let go

Nie chcę kon­tro­li, chcę odpu­ścić

To let go = pusz­czać, wypusz­czać, odpusz­czać.

Przy­kła­dy uży­cia:

Let go the past and think abo­ut the pre­sent. = Pozwól odejść prze­szło­ści i myśl o teraź­niej­szo­ści.

Don’t let go my hand when you cross the stre­et. = Nie pusz­czaj mojej dło­ni jak prze­cho­dzisz przez uli­cę.

 

Pio­sen­ka “What abo­ut us” zyska­ła milio­ny fanów na całym świe­cie, a tym samym ma dużo cove­rów dostęp­nych w Inter­ne­cie. Jaki jest Wasz ulu­bio­ny?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Więk­szość angiel­skie­go, któ­re­go znam, zawdzię­czam wła­śnie pio­sen­kom.
    “Eno­ugh is eno­ugh”
    “Hap­py ever after”
    Nowe idio­my do zapa­mię­ta­nia.
    Dzię­ku­ję 🙂

Pozostaw odpowiedź Dominika Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *