Fool’s Garden — Lemon Tree

„Lemon Tree” to naj­bar­dziej popu­lar­ny utwór nie­miec­kie­go zespo­łu Fool’s Gar­den. Pio­sen­ka pocho­dzi z pły­ty „Dish of the Day” wyda­nej w 1995 roku. „Lemon Tree” przez kil­ka tygo­dni kró­lo­wał na nie­miec­kich listach prze­bo­jów, a tak­że był abso­lut­nym nume­rem jeden w Irlan­dii.

Dzi­siaj utwór o drze­wie cytry­no­wym jest chy­ba zna­ny każ­de­mu i to wła­śnie o nim nasza dzi­siej­sza lek­cja. Have fun!

Tekst pio­sen­ki Fool’s Gar­den — Lemon Tree

I’m sit­ting here in the boring room 
It’s just ano­ther rainy Sun­day after­no­on 
I’m wasting my time 
I got nothing to do 
I’m han­ging aro­und 
I’m waiting for you 
But nothing ever hap­pens and I won­der

I’m dri­ving aro­und in my car 
I’m dri­ving too fast 
I’m dri­ving too far 
I’d like to chan­ge my point of view 
I feel so lone­ly 
I’m waiting for you 
But nothing ever hap­pens and I won­der 

I won­der how 
I won­der why 
Yester­day you told me ’bout the blue blue sky 
And all that I can see is just a yel­low lemon-tree 
I’m tur­ning my head up and down 
I’m tur­ning tur­ning tur­ning tur­ning tur­ning aro­und 
And all that I can see is just ano­ther lemon-tree 

Sing, dah…

I’m sit­ting here 
I miss the power 
I’d like to go out taking a sho­wer 
But there’s a heavy clo­ud insi­de my head 
I feel so tired 
Put myself into bed 
Whi­le nothing ever hap­pens and I won­der 

Iso­la­tion is not good for me 
Iso­la­tion I don’t want to sit on the lemon-tree 
I’m step­pin’ aro­und in the desert of joy 
Baby any­how I’ll get ano­ther toy 
And eve­ry­thing will hap­pen and you won­der 

I won­der how 
I won­der why 
Yester­day you told me ’bout the blue blue sky 
And all that I can see is just ano­ther lemon-tree 
I’m tur­ning my head up and down 
I’m tur­ning tur­ning tur­ning tur­ning tur­ning aro­und 
And all that I can see is just ano­ther lemon-tree 

Tłu­ma­cze­nie Fool’s Gar­den — Lemon Tree

Sie­dzę tutaj, w tym nud­nym poko­ju
Jest kolej­ne desz­czo­we, nie­dziel­ne popo­łu­dnie
Mar­nu­je swój czas
Nie mam nic do robo­ty
Pałę­tam się
Cze­kam na cie­bie
Ale nic się nie dzie­je i tak się zasta­na­wiam 

Jadę samo­cho­dem
Jadę za szyb­ko
Jadę za dale­ko
Chciał­bym zmie­nić swój punkt widze­nia
Czu­je się taki samot­ny
Cze­kam na cie­bie
Ale nic się nie dzie­je i tak się zasta­na­wiam

Zasta­na­wiam się jak
Zasta­na­wiam się dla­cze­go
Powie­dzia­łaś mi wczo­raj o błę­kit­nym, błę­kit­nym nie­bie
A wszyst­ko co ja widzę to tyl­ko żół­te drze­wo cytry­no­we
Krę­cę gło­wą do góry i w dół
Krę­cę, krę­cę, krę­cę, krę­cę, krę­cę się w kół­ko
A wszyst­ko co widzę to kolej­ne drze­wo cytry­no­we

Śpie­waj, dah…

Sie­dzę tutaj
Brak mi sił
Chciał­bym wyjść, wziąć prysz­nic
Ale cięż­ka chmu­ra sie­dzi w mojej gło­wie
Czu­ję się zmę­czo­ny
Kła­dę się do łóż­ka
Ale nic się nie dzie­je i tak się zasta­na­wiam

Odosob­nie­nie nie jest dla mnie dobre
Odosob­nie­nie, nie chcę sie­dzieć na drze­wie cytry­no­wym
Krą­żę po pusty­ni rado­ści
Kocha­nie, jak­kol­wiek zdo­bę­dę inny dro­biazg
I wszyst­ko się wyda­rzy, zdzi­wisz się

Zasta­na­wiam się jak
Zasta­na­wiam się dla­cze­go
Powie­dzia­łaś mi wczo­raj o błę­kit­nym, błę­kit­nym nie­bie
A wszyst­ko co ja widzę to tyl­ko żół­te drze­wo cytry­no­we
Krę­cę gło­wą do góry i w dół
Krę­cę, krę­cę, krę­cę, krę­cę, krę­cę się w kół­ko
A wszyst­ko co widzę to kolej­ne drze­wo cytry­no­we

Zwroty & Wyrażenia

Waste

I’m wasting my time 

Mar­nu­ję swój czas

To waste = mar­no­wać, trwo­nić, np.: Don’t waste money on things you don’t need. = Nie mar­nuj pie­nię­dzy na rze­czy, któ­rych nie potrze­bu­jesz.

Popu­lar­nym idio­mem w języ­ku angiel­skim jest:

To waste your bre­ath = strzę­pić sobie język, gadać na próż­no, np.: Don’t waste your bre­ath spe­aking with him – he won’t listen any­way. = Nie strzęp sobie języ­ka na roz­mo­wę z nim – i tak cię nie posłu­cha

Hang around

I’m han­ging aro­und 

Pałę­tam się

To hang aro­und = pałę­tać się, krę­cić się (po jakimś miej­scu), np.: He was han­ging aro­und our offi­ce inste­ad of doing his job. = Krę­cił się po naszym biu­rze zamiast zająć się pra­cą.

Cza­sow­nik to hang ma wie­le innych zna­czeń, oto kil­ka z nich:

To hang =

=  wie­szać, wisieć, powie­sić (np. obra­zek), np.: Hang your jac­ket on that hook. = Powieś swo­ja kurt­kę na tym haczy­ku.

= uśmier­cić przez powie­sze­nie, np.: She hung her­self becau­se of her pro­blems. = Powie­si­ła się z powo­du swo­ich pro­ble­mów.

=  zawie­sić się (o kom­pu­te­rze), np.: When I ope­ned that websi­te the com­pu­ter hung. = Kie­dy otwo­rzy­łem tą stro­nę kom­pu­ter się zawie­sił.

=  wsta­wić (drzwi), np.: Han­ging a door in a door fra­me seems like a sim­ple task. = Wsta­wia­nie drzwi w futry­nę wyda­je się być pro­stym zada­niem.

=  spę­dzać czas, np.: He hangs out with his girl­friend. = On spę­dza czas ze swo­ją dziew­czy­ną.

= kłaść tape­tę, np.: Would you like to hang the wal­l­pa­per in this room? = Czy chciał­byś poło­żyć tape­tę w tym poko­ju?

View

I’d like to chan­ge my point of view 

Chciał­bym zmie­nić swój punkt widze­nia

View = pogląd, zda­nie, opi­nia, pole widze­nia, widok, sce­ne­ria, kra­jo­braz.

Przy­kła­dy:

We have strong poli­ti­cal views. = Mamy sil­ne poglą­dy poli­tycz­ne.

She has an opti­mi­stic view of life. = Ona ma opty­mi­stycz­ne spoj­rze­nie na życie.

The view from the top of the moun­ta­ins is ama­zing. = Widok ze szczy­tu góry jest nie­sa­mo­wi­ty.

Wonder

I won­der how
I won­der why

Zasta­na­wiam się jak

Zasta­na­wiam się dla­cze­go

To won­der = zasta­na­wiać się, dzi­wić się, np.: I won­der why he left the par­ty so ear­ly. = Zasta­na­wiam się, dla­cze­go wyszedł z impre­zy tak szyb­ko.

Blue & Yellow

Yester­day you told me ’bout the blue blue sky

Wczo­raj mówi­łaś o błę­kit­nym nie­bie

And all that I can see is just a yel­low lemon-tree

A wszyst­ko co ja widzę to tyl­ko żół­te drze­wo cytry­no­we

W utwo­rze poja­wią się kolo­ry blue = nie­bie­ski i yel­low = żół­ty. W języ­ku angiel­skim czę­sto kolo­ry poja­wia­ją się w idio­mach. Oto kil­ka naj­bar­dziej zna­nych idio­mów, zawie­ra­ją­cych te kolo­ry:

Out of the blue = nagle, znie­nac­ka, nie­spo­dzie­wa­nie, np.: The idea of  buy­ing a new car came out of the blue. =  Pomysł kup­na nowe­go samo­cho­du poja­wił się nagle.

A bolt from the blue = grom z jasne­go nie­ba, np.: The news abo­ut the­ir mar­ria­ge was a bolt from the blue for us. = Wia­do­mość o ich ślu­bie była dla nas jak grom z jasne­go nie­ba.

A blue-eyed boy = ulu­bie­niec, np.: He’s the manager’s blue-eyed boy. = On jest ulu­bień­cem sze­fa.

Once in the blue moon = raz na ruski rok, od wiel­kie­go dzwo­nu, np.: They visit his grand­mo­ther once in the blue moon. = Oni odwie­dza­ją swo­ją bab­cię raz na ruski rok.

To have a yel­low belly/ have a yel­low stre­ak down one’s back/ to be yel­low bel­lied = być tchó­rzem, np.: He’s got a yel­low stre­ak down his back. I’m sure he won’t race. = On jest tchó­rzem. Jestem pewien, że nie będzie się ści­gał.

Tree

Skąd się wzię­ło sło­wo spru­ce?

Rze­czow­nik spru­ce ozna­cza = świerk, a pocho­dze­nie tego sło­wa ma nie­zwy­kle cie­ka­wą histo­rię.

W XV wie­ku  na Wyspach Bry­tyj­skich sprze­da­wa­no świer­ki impor­to­wa­ne z Prus Kró­lew­skich, będą­cych wów­czas pro­win­cją Pol­ski. Angli­cy sły­sząc, że towar pocho­dzi “z Prus” przy­zwy­cza­ili się do okre­śla­nia go jako spru­ce.
Tak zosta­ło do dzi­siaj, a więc spru­ce = świerk.

And all that I can see is just ano­ther lemon-tree

 A wszyst­ko co ja widzę to tyl­ko żół­te drze­wo cytry­no­we

Korzy­sta­jąc z oka­zji, że tytuł pio­sen­ki to „Lemon Tree”, war­to tro­chę bar­dziej wgłę­bić się w temat drzew.

Nazwy fru­it tre­es = drzew owo­co­wych two­rzy­my przez doda­nie przed wyra­zem tree angiel­skie­go odpo­wied­ni­ka dane­go owo­cu, np.:

Apple tree = jabłoń.

Pear tree = gru­sza.

War­to rów­nież przyj­rzeć się innym rodza­jom drzew:

Oak tree = dąb.

Pine tree = sosna.

Maple tree = klon.

Chest­nut tree = kasz­ta­no­wiec.

Birch tree = brzo­za.

Rowan tree = jarzę­bi­na.

Lime tree = lipa.

Beech tree = buk.

Turn

I’m tur­ning my head up and down

Krę­cę gło­wą do góry i w dół

To turn = obra­cać się, odwra­cać się, skrę­cać, krę­cić się (wokół cze­goś), zmie­niać się, koń­czyć (ileś lat).

Przy­kła­dy:

She tur­ned and left the house. = Odwró­ci­ła się i wyszła z domu.

Turn right at the traf­fic light. = Skręć w pra­wo na świa­tłach.

My son’s just tur­ned five. = Mój syn skoń­czył pięć lat.

War­to znać!

To turn on/ turn off = włączyć/ wyłą­czyć, np.: Turn the light on/off, ple­ase. = Zapal/zgaś pro­szę świa­tło.

To turn down = przy­ga­szać (świa­tło), ści­szać (dźwięk), odrzu­cać (ofer­tę), odma­wiać (komuś).

Przy­kła­dy:

Turn the radio down!  = Przy­cisz radio!

Why did they turn down your invi­ta­tion? = Dla­cze­go odrzu­ci­li two­je zapro­sze­nie?

Miss

I miss the power

Bra­ku­je mi sił

To miss = chy­bić, nie tra­fić, nie zauwa­żyć cze­goś, spóź­nić się, nie zdą­żyć, omi­nąć, unik­nąć, tęsk­nić.

Przy­kła­dy:

She wan­ted to throw the paper in the bin but she mis­sed. = Chcia­ła wyrzu­cić papier do kosza, ale nie tra­fi­ła.

Learn & Enjoy!

kil­l­joy = mal­kon­tent, psu­ją­cy innym zaba­wę, np..: I don’t want to sound like a kil­l­joy, but we have to finish the pro­ject toni­ght. = Nie chcę wyjść na mal­kon­ten­ta, ale musi­my dzi­siaj skoń­czyć pro­jekt.

jump for joy = ska­kać z rado­ści, np.: They didn’t jump for joy when they heard the news. = Nie ska­ka­li z rado­ści, kie­dy usły­sze­li wie­ści.

full of the joys of spring = cały w skow­ron­kach, np.: She’s full of the joys of spring becau­se she got pro­mo­ted. = Ona jest cała w skow­ron­kach, bo awan­so­wa­ła.

Try not to miss the tra­in this time. = Posta­raj się tym razem nie spóź­nić na pociąg.

If you go now, you’ll miss the crowds. = Jeśli wyj­dzie­cie teraz unik­nie­cie tłu­mów.

What did you miss most when you wor­ked abro­ad? = Za czym tęsk­ni­łeś naj­bar­dziej kie­dy pra­co­wa­łeś za gra­ni­cą?

Step

I’m step­ping aro­und in the desert of joy

Krą­żę po pusty­ni rado­ści

To step = kro­czyć, stą­pać, nadep­nąć, np.: Don’t step on the bro­ken glass. = Nie nadep­nij na potłu­czo­ne szkło.

Ist­nie­je wie­le popu­lar­nych zwro­tów ze step, oto kil­ka z nich:

to step back = odsu­nąć się, np.: He step­ped asi­de to let the old lady pass. = Odsu­nął się by prze­pu­ścić star­szą panią.

to step aside/ down = ustą­pić miej­sca, odsu­nąć się, ustę­po­wać ze sta­no­wi­ska, zre­zy­gno­wać na korzyść kogoś inne­go,
np..: The senior rese­ar­cher made a deci­sion to step down for a youn­ger wor­ker. = Star­szy nauko­wiec posta­no­wił ustą­pić sta­no­wi­ska młod­sze­mu pra­cow­ni­ko­wi.

Joy

I’m step­ping aro­und in the desert of joy

Krą­żę po pusty­ni rado­ści

Joy = radość, ucie­cha, przy­jem­ność, np.: I felt joy at seeing them aga­in. = Czu­łem radość, że zno­wu mogę ich zoba­czyć.

 

Co sądzi­cie o tej lek­cji i o tej pio­sen­ce?

Lubi­cie takie sta­re, dobre hity?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. a.

    Ta pio­sen­ka jest bar­dzo smut­na — have fun jest co naj­mniej nie na miej­scu.
    Tytu­ło­we lemon tree to sym­bol tra­ge­dii — to drze­wo, o któ­re roz­bi­ła się w wypad­ku samo­cho­do­wym uko­cha­na arty­sty, nie­ste­ty zgi­nę­ła . Zała­ma­ny po jej śmier­ci szu­ka jej, ale nie­ste­ty już nie znaj­dzie. Pio­sen­ka jest bar­dzo sym­bo­licz­na, nie moż­na jej tłu­ma­czyć dosłow­nie.

    War­to cza­sem poznać naj­pierw oko­licz­no­ści w jakich powstał utwór, bo to poza­wa­la też na wykład­nię i tłu­ma­cze­nie mię­dzy wier­sza­mi.

  2. a

    To nie inter­pre­ta­cja, ale fakt — wystar­czy wpi­sać w wyszu­ki­war­kę fra­zę: “histo­ria pio­sen­ki lemon tree”, by się o tym prze­ko­nać. Pozdra­wiam!

Skomentuj a Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *