Sting – Englishman in New York

Sting to artysta, którego nie trzeba przedstawiać. Sam za siebie mówi jego imponujący dorobek artystyczny, zarówno ten solowy jak i ten z zespołem The Police.

Pisząc ten utwór, wokalista zainspirował się życiem angielskiego pisarza i aktora Quentina Crispa, który słynął ze swoich skłonności homoseksualnych i  wyzywającego wyglądu, co często spotykało się z dezaprobatą. Po osobistej rozmowie z Quentinem, Sting stwierdził, że artysta jest godny podziwu, gdyż w czasach, kiedy było to ryzykowne, nie bał się otwarcie wyrażać swoich poglądów, dlatego też nazywa go w swoim utworze bohaterem. Co więcej, Quentin Crisp pojawia się kilka razy w teledysku do piosenki.

Zapraszamy w podróż do Nowego Jorku ze Stingiem! 🙂

Tekst piosenki Sting – Englishman in New York

I don't drink coffee I take tea my dear
I like my toast done on one side
And you can hear it in my accent when I talk
I'm an Englishman in New York

See me walking down Fifth Avenue
A walking cane here at my side
I take it everywhere I walk
I'm an Englishman in New York

I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York

If, "manners maketh man" as someone said
Then he's the hero of the day
It takes a man to suffer ignorance and smile
Be yourself no matter what they say

I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York

Modesty, propriety can lead to notoriety
You could end up as the only one
Gentleness, sobriety, so rare in this society
At night a candle's brighter than the sun

Takes more than combat gear to make a man
Takes more than a licence for a gun
Confront your enemies, avoid them when you can
A gentleman will walk but never run

If, "manners maketh man" as someone said
Then he's the hero of the day
It takes a man to suffer ignorance and smile
Be yourself no matter what they say

I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York

Tłumaczenie Sting – Englishman in New York

Nie piję kawy, wolę herbatę, moja droga
Lubię, jak mój tost jest spieczony z jednej strony
I możesz to usłyszeć w mym akcencie, gdy mówię
Jestem Anglikiem w Nowym Jorku

Możesz mnie zobaczyć, kiedy spaceruję piątą aleją
Przy mym boku laska
Biorę ją wszędzie, gdziekolwiek spaceruję
Jestem Anglikiem w Nowym Jorku

Jestem obcym, jestem legalnym imigrantem
Jestem Anglikiem w Nowym Jorku
Jestem obcym, jestem legalnym imigrantem
Jestem Anglikiem w Nowym Jorku

Jeśli "maniery czynią człowieka" jak powiedział ktoś
To on jest bohaterem naszych czasów
Tylko prawdziwy człowiek może znieść ignorancję i uśmieszki
Bądź sobą niezależnie od tego, co mówią inni

Jestem obcym, jestem legalnym imigrantem
Jestem Anglikiem w Nowym Jorku
Jestem obcym, jestem legalnym imigrantem
Jestem Anglikiem w Nowym Jorku

Skromność, przyzwoitość mogą prowadzić do złej sławy
Może się okazać, że pozostaniesz jedynym
Delikatność, stateczność są tak rzadkie w tym społeczeństwie
W nocy świeczka jest jaśniejsza od słońca

Trzeba czegoś więcej niż munduru, aby być mężczyzną
Więcej niż licencji na broń
Mierz się z wrogami, ale unikaj ich, jeśli możesz
Dżentelmen odejdzie, ale nigdy nie ucieknie

Jeśli "maniery czynią człowieka" jak ktoś powiedział
To on jest bohaterem naszych czasów
Tylko prawdziwy człowiek może znieść ignorancję i uśmieszki
Bądź sobą niezależnie od tego, co mówią inni

Jestem obcym, jestem legalnym imigrantem
Jestem Anglikiem w Nowym Jorku
Jestem obcym, jestem legalnym imigrantem
Jestem Anglikiem w Nowym Jorku

Zwroty & Wyrażenia

Take (something)

I don’t drink coffee I take tea my dear

Nie piję kawy, wolę herbatę, moja droga

To take (something) = preferować coś, lubić coś, np.: I don’t take alcohol, I usually drink tea. = Nie preferuję/ lubię alkoholu, zwykle piję herbatę.

W różnych sytuacjach możemy spotkać się z innymi znaczeniami słowa to take. Takich utartych wyrażeń możemy znaleźć na co dzień bardzo dużo. Oto najważniejsze z nich:

To take =

= wziąć, np.: You better take an umbrella, it looks as if it is going to rain. = Lepiej weźcie parasolkę, wygląda jakby miało padać.

= wymagać, np.: It really does take a lot of patience to learn an instrument. = Nauka gry na instrumencie naprawdę wymaga ogromnej cierpliwości.

= akceptować, przyjąć, np.: I often take my mum’s advice because I consider her to be the most reasonable and experienced person I’ve ever known. = Często przyjmuję rady mojej mamy, ponieważ uważam ją za najbardziej rozsądną i doświadczoną osobę, jaką znam.

= konsumować, spożywać, np.: Take an aspirin and lie down in bed. = Zażyj aspirynę i połóż się do łóżka.

= brać, pojmać, np.: The policemen took two criminals the previous night. = Policjanci pojmali dwóch przestępców minionej nocy.

= brać kogoś/coś za, uważać kogoś/coś za, np.: She has been taken as a chief cook but she was only a waitress. = Została wzięta za szefa kuchni, a była tylko kelnerką.

= podjąć jakąś akcję (w połączeniu z rzeczownikiem).

Przykłady:

To take a shower = brać prysznic.

To take an action = podjąć działanie.

To take a test = zdawać test.

To take a rest = odpoczywać.

To take a walk = spacerować.

To take a course = chodzić na kurs.

To take a seat = siadać (zająć miejsce).

Jako rzeczownik take oznacza =

= wpływy kasowe (AmE).

= ujęcie (filmu).

= połów ryb/ upolowana zwierzyna.

Walking cane

Co można wytworzyć z trzciny?

cane sugar = cukier trzcinowy

cane chair = pleciony fotel

cane coffee table = stół wykonany z trzciny

A walking cane here at my side

Przy mym boku laska

Cane/ walking cane = laska do chodzenia, np.: My grandpa can’t move without his cane. = Mój dziadek nie potrafi poruszać się bez laski.

Sam rzeczownik cane ma również ciekawe znaczenia.

Cane =

= trzcina, np.: A lot of furniture are made of cane. = Dużo mebli jest zrobionych z trzciny.

= chłosta, np.: In the previous centuries cane was a kind of punishment for those who committed a crime. = W minionych wiekach chłosta była rodzajem kary dla tych, którzy popełnili przestępstwo.

Alien

I’m an alien I’m a legal alien

Jestem obcym, jestem legalnym imigrantem

W tekście piosenki alien funkcjonuje jako odpowiednik imigranta.

(Legal) alien = (legalny) imigrant.

Widząc osobę, która zdecydowanie wygląda na kogoś, kto przybył z innego kraju, powiemy, że jest cudzoziemcem i wtedy również możemy użyć tego rzeczownika.

Alien = cudzoziemiec, np.: Our country welcomes crowds of aliens every summer. = Nasz kraj gości tłumy cudzoziemców każdego lata.

Jednak używając  tego słowa należy uważać, gdyż gdy określimy jakąś osobę przymiotnikiem alien, możemy tę osobę obrazić, gdyż nazwaliśmy ją właśnie dziwakiem, kimś odizolowanym, dziwnym.

Alien = dziwny, np.: She’s really alien, don’t you think? = Ona jest naprawdę dziwna, nie sądzisz?

W ostateczności, gdy dostrzeżemy na niebie jakąś pozaziemską istotę, możemy określić ją również mianem alien.

Alien = pozaziemski, np.: Scientists believe that alien beings really exist. = Naukowcy wierzą, że pozaziemskie istoty istnieją naprawdę.

Maketh

If, „manners maketh man” as someone said

Jeśli „maniery czynią człowieka” jak ktoś powiedział

Maketh to przestarzała forma odmiany czasownika make w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego. Z taką formą możemy spotkać się często w Biblii (np.: The light of the eyes rejoiceth the soul: a good name maketh the bones fat. = Światłość oczów rozwesela serce: wieść dobra tuczy kości.) lub w innej literaturze z dawnych wieków. Współcześnie forma ta jest używana niezwykle rzadko.

Suffer

It takes a man to suffer ignorance and smile

Tylko prawdziwy człowiek może znieść ignorancję i uśmieszki

To suffer =

=  znieść, tolerować, np.: I can’t suffer her bad behaviour – probably I should do something about that! = Nie mogę znieść jej złego zachowania- prawdopodobnie muszę coś z tym zrobić!

= odnieść, cierpieć, np.: The man suffered very serious injuries in the accident, therefore he was taken to the hospital. = Mężczyzna odniósł bardzo poważne rany w wypadku, dlatego został przewieziony do szpitala.

Istnieje również utarty zwrot, którego może użyć, gdy chcemy podkreślić, że ktoś cierpi na jakąś chorobę.

To suffer from = cierpieć na, np.: It is said that he suffers from cancer but he didn’t revealed that fact to his closest friends. =  Mówią, że on cierpi na nowotwór, ale on nigdy nie ujawnił tego faktu przed swoimi najbliższymi przyjaciółmi.

No matter

Wyrażenia wielkiej wagi!

Nieważne, niezależnie od, bez względu na – to grupa synonimicznych wyrażeń w języku polskim. W języku angielskim również mamy kilka takich wyrażeń, których znaczenie jest zbliżone, więc możemy używać ich zamiennie.

No matter (sth) = bez względu na (coś)
Regardless of (sth) = bez względu na (coś)
Irrespective of (sth/sb) = bez względu na (coś/kogoś)

Be yourself no matter what they say

Bądź sobą, niezależnie od tego, co mówią inni

No matter =

= bez względu na, np.: No matter if she agrees or no, I will never leave you! = Bez względu na to, czy ona się zgodzi czy nie, ja nigdy cię nie opuszczę!

No matter może również oznaczać = nieważne.

Przykład:

A: What were you talking about? = O czym rozmawialiście?
B: Oh, no matter. = Och, nieważne.

Gentleness

Gentleness, sobriety, so rare in this society

Delikatność, stateczność są tak rzadkie w tym społeczeństwie

Gentleness = delikatność, łagodność, np.: Everybody has known the gentleness of his behaviour. = Każdy zdążył poznać łagodność jego usposobienia.

Spójrzmy na słowotwórstwo związane ze słowem gentle.

Gentle = łagodny, delikatny, miły, np.: The wind is gentle today, so many people went out of their houses. = Wiatr jest dziś łagodny, więc wiele ludzi wyszło dziś ze swoich domów.

Gentlefolk (l.mn.)= wyższe sfery, np.: In the Middle Ages it was commonly known that people who were born of gentlefolk had more privileges. = W średniowieczu było powszechnie wiadome, że ludzie pochodzący z wyższych sfer mają więcej przywilejów.

Gentleman = dżentelmen, np.: He behaved throughout like a perfect gentleman. = On zachowywał się przez cały czas jak dżentelmen.

Gentlewoman (archaicznie) = dama, np.: Gentlewoman is a woman of noble birth or good social standing. = Dama to kobieta szlachetnie urodzona lub o dobrej pozycji społecznej.

Combat gear

Takes more than combat gear to make a man

Trzeba czegoś więcej niż munduru, aby być mężczyzną

Combat gear = mundur.

Rozłóżmy wyrażenie combat gear na czynniki pierwsze. Poznajmy kilka różnych znaczeń słów combat oraz gear.

Combat =

=  wojskowy.

= walka.

To combat sb/sth = walczyć z kimś/czymś.

Gear =

= ubranie.

= bieg (w samochodzie).

= przerzutka (w rowerze).

= układ/ mechanizm.

= sprzęt.

Make a man out of somebody

Takes more than combat gear to make a man

Trzeba czegoś więcej niż munduru, aby być mężczyzną

To make a man out of somebody = zrobić z kogoś prawdziwego mężczyznę, np.: His heroic deed made a man out of him. = Jego bohaterskie zachowanie uczyniło z niego prawdziwego mężczyznę.

 

Mamy nadzieję, że lekcja Wam się spodobała 🙂

Czekamy na Wasze komentarze i uwagi!

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *