Queen — Bohemian Rhapsody

Bohe­mian Rhap­so­dy – chy­ba naj­więk­sze arcy­dzie­ło (= (n) master­pie­ce) kul­to­we­go, bry­tyj­skie­go, zespo­łu Queen. Ze wzglę­du na swą zło­żo­ną struk­tu­rę, mistrzow­ską kom­po­zy­cję i ory­gi­nal­ne wyko­na­nie nazy­wa się Cygań­ski Rap­sod naj­lep­szym utwo­rem muzy­ki popu­lar­nej.

Patrząc na dzi­siej­szą muzy­kę roz­ryw­ko­wą trud­no pojąć, jak tak bar­dzo skom­pli­ko­wa­ny utwór miał tyl­ko jed­ne­go auto­ra tek­stu, Fred­die­go Mer­cu­re­go (dla porów­na­nia pio­sen­ka Justi­na Bie­be­ra „Baby” ma 6 auto­rów tek­stu i dwóch pro­du­cen­tów = google it up if you don’t belie­ve my words).

Muzy­cy zespo­łu Queen po śmier­ci Mer­cu­re­go poda­wa­li w wywia­dach, że Fred­die musiał być obec­ny przy wszyst­kich nagra­niach, gdyż tyl­ko on wie­dział, jak jego dzie­ło ma wyglą­dać w peł­ni.

Mer­cu­ry nie chciał narzu­cać inter­pre­ta­cji swo­jej sztu­ki, pozo­sta­wia­jąc prze­strzeń dla prze­my­śleń słu­cha­cza. Dla­te­go też i ja nie będę Wam pisał, co myślę o pio­sen­ce.

Tekst pio­sen­ki Queen — Bohe­mian Rhap­so­dy

Is this the real life?
Is this just fan­ta­sy?
Cau­ght in a land­sli­de
No esca­pe from reali­ty
Open your eyes
Look up to the skies and see
I’m just a poor boy, I need no sym­pa­thy
Becau­se I’m easy come, easy go
A lit­tle high, lit­tle low
Any­way the wind blows
Doesn’t real­ly mat­ter to me
To me

Mama, just kil­led a man
Put a gun aga­inst his head
Pul­led my trig­ger, now he’s dead
Mama, life had just begun
But now I’ve gone and thrown it all away
Mama, ooo
Didn’t mean to make you cry
If I’m not back aga­in this time tomor­row
Car­ry on, car­ry on, as if nothing real­ly mat­ters

Too late, my time has come
Sends shi­vers down my spi­ne
Body’s aching all the time
Good­bye eve­ry­bo­dy — I’ve got to go
Got­ta leave you all behind and face the truth
Mama, ooo — (any­way the wind blows)
I don’t want to die
I some­ti­mes wish I’d never been born at all

I see a lit­tle sil­ho­uet­to of a man
Sca­ra­mo­uch, sca­ra­mo­uch will you do the fan­dan­go
Thun­der­bolt and light­ning — very very fri­gh­te­ning me
Gali­leo, Gali­leo,
Gali­leo, Gali­leo,
Gali­leo Figa­ro — magni­fi­co

But I’m just a poor boy
And nobo­dy loves me
He’s just a poor boy from a poor fami­ly
Spa­re him his life from this mon­stro­si­ty
Easy come easy go — will you let me go
Bismil­lah! No — we will not let you go — let him go
Bismil­lah! We will not let you go — let him go
Bismil­lah! We will not let you go — let me go
Will not let you go — let me go (never)
Never let you go — let me go
Never let me go — ooo
No, no, no, no, no, no, no -
Oh mama mia, mama mia, mama mia let me go
Beel­ze­bub has a devil put asi­de for me
For me
For me

So you think you can sto­ne me
And spit in my eye
So you think you can love me and leave me to die
Oh baby — can’t do this to me baby
Just got­ta get out — just got­ta get right out­ta here

Ooh yeah, ooh yeah
Nothing real­ly mat­ters
Any­one can see
Nothing real­ly mat­ters — nothing real­ly mat­ters to me

Any­way the wind blows…

Tłu­ma­cze­nie Queen — Bohe­mian Rhap­so­dy

Czy to jest praw­dzi­we życie?
Czy tyl­ko fan­ta­zja?
Zła­pa­ny w lawi­nę
Nie ma uciecz­ki przed rze­czy­wi­sto­ścią
Otwórz swo­je oczy
Popatrz na nie­bo i zobacz
Jestem tyl­ko bied­nym chłop­cem, nie trze­ba mi współ­czu­cia
Łatwo przy­szło, łatwo poszło
Cza­sem lepiej, cza­sem gorzej
Gdzie­kol­wiek mnie wiatr ponie­sie
Nie ma dla mnie zna­cze­nia
Dla mnie

Mama, wła­śnie zabi­łem czło­wie­ka
Przy­ło­ży­łem pisto­let do jego gło­wy
Pocią­gną­łem spust i jest mar­twy
Mama, życie się dopie­ro zaczę­ło
Lecz teraz, zro­bi­łem to i wszyst­ko prze­pa­dło
Mama, ooo
Nie chcia­łem spra­wić, żebyś pła­ka­ła
Jeśli nie wró­cę do tego cza­su jutro
Idź dalej, idź dalej, jak­by nic nie mia­ło zna­cze­nia

Za póź­no, nad­szedł mój czas
Ciar­ki prze­cho­dzą mnie po krę­go­słu­pie
Cia­ło boli cały czas
Do widze­nia wszyst­kim — muszę już iść
Muszę was zosta­wić i sta­wić czo­ła praw­dzie
Mama, ooo — (gdzie tyl­ko wiatr zawie­je)
Nie chcę umie­rać
Cza­sem chciał­bym w ogó­le się nie uro­dzić

Widzę syl­wet­kę czło­wie­ka
Sca­ra­mo­uch, sca­ra­mo­uch, czy zatań­czysz fan­dan­go
Grzmot i bły­ska­wi­ca – bar­dzo, bar­dzo prze­ra­ża­ją mnie
Gali­leo, Gali­leo,
Gali­leo, Gali­leo,
Gali­leo Figa­ro — magni­fi­co

Prze­cież jestem tyl­ko bied­nym chłop­cem
I nikt mnie nie kocha
On jest tyl­ko bied­nym chłop­cem z bied­nej rodzi­ny
Oszczędź mu życie za tę potwor­ność
Łatwo przy­szło, łatwo poszło — wypu­ści­cie mnie
Bismil­lah! Nie — nigdy cię nie wypu­ści­my — wypuść­cie go
Bismil­lah! Nie — nigdy cię nie wypu­ści­my — wypuść­cie go
Bismil­lah! Nie — nigdy cię nie wypu­ści­my -wypuść­cie go
Nie wypu­ści­my cię — wypuść­cie mnie (nigdy)
Nigdy nie wypu­ści­my — wypuść­cie mnie
Nigdy mnie nie wypusz­czą — ooo
Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie -
O, mama mia, mama mia, mama mia wypuść­cie mnie
Bel­ze­bub odło­żył już sobie dia­bła dla mnie
Dla mnie
Dla mnie

Więc myślisz, że możesz mnie uka­mie­nio­wać
I pluć mi w twarz
Więc myślisz, że możesz mnie kochać i zosta­wić na śmierć
O, maleń­ka — nie rób mi tego, maleń­ka
Tyl­ko się stąd wynieść — po pro­stu się stąd wynieść

O tak, o tak
Nic tak napraw­dę się nie liczy
Każ­dy to widzi
Nic tak napraw­dę się nie liczy — nic się nie liczy dla mnie

Gdzie­kol­wiek wiatr powie­je…

Zwroty & wyrażenia

(vi) i (vt) – słow­ni­ko­wych ozna­czeń ciąg dal­szy
W mojej ostat­niej lek­cji z pio­sen­ką „Car­ry On Way­ward Son” zespo­łu Kan­sas poka­za­łem Wam pod­sta­wo­we ozna­cze­nia uży­wa­ne w słow­ni­kach do okre­śle­nia czę­ści mowy. Przy­po­mnij­my sobie szyb­ko:
(n) = noun = rze­czow­nik
(v) = verb = cza­sow­nik
(adj) = adjec­ti­ve = przy­miot­nik (jaki? jaka? jakie?)
(adv) = adverb = przy­słó­wek (jak?)

Coby uzu­peł­nić naszą wie­dzę, pozwo­lę sobie roz­wi­nąć ozna­cze­nie (v) i opo­wie­dzieć Wam, do cze­go jest nam to potrzeb­ne. W słow­ni­kach czę­sto spo­ty­ka­my się z ozna­cze­nia­mi (vi) i (vt):

(vi) = intran­si­ti­ve verb = cza­sow­nik nie­prze­chod­ni.
Spro­wa­dza się to do tego, że nie może­my utwo­rzyć z nim stro­ny bier­nej. W języ­ku pol­skim cza­sow­ni­kiem nie­prze­chod­nim jest obejść, np.:
Obsze­dłem jezio­ro. (stro­na czyn­na)
Nigdy nie powie­my, że:
*Jezio­ro zosta­ło obszed­nię­te. (stro­na bier­na)
Więc, obejść jest cza­sow­ni­kiem nie­prze­chod­nim (intran­si­ti­ve verb).

W angiel­skim będzie to np. wait = (vi) cze­kać
I waited for you. = Cze­ka­łem na cie­bie. (stro­na czyn­na)
Nigdy: *You were waited by me.

(vt) = trans­i­ti­ve verb = cza­sow­nik prze­chod­ni.
Moż­na go uży­wać w stro­nie bier­nej. Po pol­sku np. czy­tać:
Czy­tam książ­kę. (stro­na czyn­na)
Książ­ka jest czy­ta­na. (stro­na bier­na)

W angiel­skim np. read = (vt) czy­tać
I read a book. (stro­na czyn­na) = Czy­tam książ­kę.
The book is read. (stro­na bier­na) = Książ­ka jest czy­ta­na.

Pamię­taj, że cza­sow­ni­ki angiel­skie są inne, niż te w pol­skim. Cza­sow­nik prze­chod­ni w pol­skim wca­le nie musi być prze­chod­ni w angiel­skim. Korzy­staj ze słow­ni­ka w razie wąt­pli­wo­ści.

Zanim przej­dzie­my do lek­cji, szyb­ko przej­rzyj­my te dziw­ne, nie­an­glo­ję­zycz­ne słów­ka, któ­re poja­wia­ją się tu i ówdzie.

Scaramouch

Sca­ra­mo­uch to postać z wło­skiej com­me­dia dell’arte. Przed­sta­wia ona żoł­nie­rza-samo­chwa­łę.

Fandango

Fan­dan­go to tra­dy­cyj­ny ludo­wy taniec hisz­pań­ski.

Galileo

Gali­leo był wło­skim naukow­cem, astro­no­mem i fizy­kiem. Zwo­len­nik helio­cen­trycz­nej (helios = z gre­ki Słoń­ce, ken­tron = cen­trum) teo­rii Koper­ni­ka.

Bismillah

Bismil­lah to wyra­że­nie roz­po­czy­na każ­dy roz­dział Kora­nu. Ozna­cza „w imię Alla­ha”. Mer­cu­ry pocho­dził z Zan­zi­ba­ru, ówcze­snej kolo­nii bry­tyj­skiej.

Beelzebub

Beel­ze­bub to jed­no z imion nada­wa­nych Sza­ta­no­wi. Dosłow­nie ozna­cza „Wład­cę Much”.

Look up

W pio­sen­ce:

Look up to the skies

Popatrz (do góry) w nie­bo

Może­my też powie­dzieć: Take a look up to the sky.

Zna­cze­nie będzie takie samo.

To look up /lʊk ʌp/ =

= (vt) spraw­dzić w słow­ni­ku, w książ­ce.

Przy­kład:

Stu­dent: What does „excru­cia­ting” mean? = Uczeń: Co zna­czy „excru­cia­ting”?
Teacher: Look it up. = Nauczy­ciel: Sprawdź w słow­ni­ku.

= (vt) odwie­dzić kogoś, np.: Last week I looked up my grand­ma. = Zeszłe­go tygo­dnia odwie­dzi­łem bab­cię.

= (vt) popa­trzeć do góry, np.: I enjoy looking up at the stars. = Lubię patrzeć w gwiaz­dy.

Landslide

W pio­sen­ce:

Cau­ght in a land­sli­de

Zła­pa­ny w lawi­nę

Land­sli­de /lændslaɪd/ = (n) osu­wi­sko, lawi­na błot­na.

Przy­kład:

Cie­ka­wost­ka
Na pod­sta­wie look up powstał też neo­lo­gizm: google up = (vt) spraw­dzić w Google.

I googled up some inte­re­sting infor­ma­tion on tro­pi­cal frogs. = Wygu­gla­łem inte­re­su­ją­ce infor­ma­cje na temat tro­pi­kal­nych żab.

Mas­si­ve land­sli­des destroy­ed many houses in Tha­iland. = Wiel­kie lawi­ny błot­ne znisz­czy­ły wie­le domów w Taj­lan­dii.

Land­sli­de vic­to­ry = (n) wygra­na w wybo­rach z przy­tła­cza­ją­co wiel­ką ilo­ścią gło­sów

Przy­kład:

The Labo­ur Par­ty had enjoy­ed a stun­ning land­sli­de vic­to­ry. = Par­tia Pra­cy odnio­sła szo­ku­ją­ce zwy­cię­stwo w wybo­rach.

Trigger

W pio­sen­ce:

Pul­led my trig­ger, now he’s dead

Pocią­gną­łem spust i jest mar­twy

Trig­ger /trɪgə/ =

= (n) spust w bro­ni pal­nej, np.: His fin­ger tigh­te­ned on the trig­ger. = Jego palec zaci­snął sie na spu­ście.

= (n) urzą­dze­nie ini­cju­ją­ce, star­to­we lub taka sytu­acja, np.: Low wages and high pri­ces were the trig­ger for the revo­lu­tion. = Niskie pła­ce i wyso­kie ceny dały począ­tek rewo­lu­cji.

= (vt) zapo­cząt­ko­wać coś, wyzwo­lić reak­cję.

Przy­kła­dy:

The music trig­ge­red a burst of applau­se. = Muzy­ka wywo­ła­ła wybuch aplau­zu.

Sodium nitra­te trig­gers this reac­tion. = Azo­tan sodo­wy wyzwa­la tę reak­cję.

Shiver

Idiom alert!
easy come, easy go = łatwo przy­szło, łatwo poszło. Np.:
My atti­tu­de to money is sli­gh­tly easy come, easy go. = Moje podej­ście do pie­nię­dzy to tro­chę: łatwo przy­szło, łatwo poszło.

Idio­mów raczej nie zmie­nia­my, cza­sa­mi jed­nak moż­na to zro­bić, żeby ubar­wić nie­co nasz prze­kaz lub uzy­skać efekt komicz­ny. Np.

easy come, easier go (por. poni­żej) = łatwo przy­szło, łatwiej poszło

Robio­ny z gło­wą, taki zabieg doda­je ele­ment zasko­cze­nia i kre­atyw­no­ści, pozwa­la­jąc na bar­dziej kwiet­ną wypo­wiedź. Nale­ży jed­nak uwa­żać, gdyż nie zawsze może­my sobie pozwo­lić na takie zmia­ny.

look up to some­bo­dy = (vt) podzi­wiać kogoś. Np.:
I always looked up to my older bro­ther. = Zawsze podzi­wia­łem moje­go star­sze­go bra­ta.

send shi­vers (up and) down sb’s spi­ne = spra­wić, że ciar­ki prze­szły (komuś) po ple­cach. Np.:
This new Deep Pur­ple song sends shi­vers down my spi­ne. = Ta nowa pio­sen­ka Deep Pur­ple spra­wia, że ciar­ki prze­cho­dzą mi po ple­cach.

W pio­sen­ce:

Sends shi­vers down my spi­ne

Ciar­ki prze­cho­dzą mnie po krę­go­słu­pie

To shi­ver /ʃɪvə/ =

= (vi) drżeć, dygo­tać (z zim­na, stra­chu), np.: He star­ted to shi­ver, com­ple­te­ly out of con­trol now. = Zaczął dygo­tać, a teraz już cał­kiem nad tym nie pano­wał.

= (n) drgaw­ki, dreszcz, np.: A shi­ver of anti­ci­pa­tion thril­led thro­ugh her. = Prze­biegł ją dreszcz ocze­ki­wa­nia.

Spare

W pio­sen­ce:

Spa­re him his life from this mon­stro­si­ty

Oszczędź mu życia od tej potwor­no­ści

Spa­re /speə/ =

= (adj) zapa­so­wy, dodat­ko­wy, np.: The­re were no spa­re slip­pers in the house and I had to go bare­fo­ot. = Nie było zapa­so­wych kap­ci w domu i musia­łem cho­dzić na bosa­ka.

= (vt) dać, poświę­cić (np. pie­nią­dze), np.: Bum: Spa­re some chan­ge, good sir! = Żul: Daj tro­chę drob­nych, kie­row­ni­ku!

= (vt) oszczę­dzić, zacho­wać.

Przy­kła­dy:

Spa­re me my life! – the kid­nap­ped jour­na­list beg­ged the ter­ro­ri­sts. = Oszczędź­cie moje życie! – porwa­ny dzien­ni­karz bła­gał ter­ro­ry­stów.

Spa­re me the deta­ils abo­ut your last night par­ty. = Oszczędź mi szcze­gó­łów o two­jej wczo­raj­szej impre­zie.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

9 komentarzy

 1. fan

  Arcy­dzie­lo? Serio?? bar­dziej wstep do pokre­co­nej kre­skow­ki. Bel­kot ego­isty, nar­ko­ma­na i homo­sia. Ani nie ma ryt­mu, ani sen­su. Raz cicho raz zaska­ku­je tonem i to chy­ba tyle. W cen­trum cien­ki spiew angiel­skich chlo­pacz­kow. Jesli to jest arcy­dzie­lo to justin bie­ber musi byc bogiem. Faj­nej muzy­ki jest moze z 5% nie­kto­re maja faj­na nute a po chwi­li ktos zaczy­na sie drzec i po faj­nej nucie. Wiek­szosc z tego co nazy­wa sie muzy­ka to dra­mat.

  • Krzysztof

   To nie jest pio­sen­ka dla gawie­dzi słu­cha­ją­cej Bibe­ra i podob­ne­go kiczu. Pro­sty i ogra­ni­czo­ny umysł tego raczej nie ogar­nie.

  • Paweł

   Disco polo ma faj­ne tek­sty, pro­ste nie­skom­pli­ko­wa­ne:) Nawet za dużo nie trze­ba myśleć w porów­na­niu do Bohe­mian Rhap­so­dy.

 2. Andrzej

  Mama, just kil­led a man, wg mnie powin­no być Mamo wła­śnie zabi­łem męż­czy­znę. (domyśl­nie — w sobie).
  Autor był homo­sek­su­ali­stą i tekst jest swe­go rodza­ju spo­wie­dzią przed Mat­ką i rodzi­ną.
  “A any­way the wind blows doesn’t real­ly mat­ter to me, to me”. Cokol­wiek się nie wyda­rzy pozo­sta­nę sobą, nie zmie­nię się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *