Queen – Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody – chyba największe arcydzieło (= (n) masterpiece) kultowego, brytyjskiego, zespołu Queen. Ze względu na swą złożoną strukturę, mistrzowską kompozycję i oryginalne wykonanie nazywa się Cygański Rapsod najlepszym utworem muzyki popularnej.

Patrząc na dzisiejszą muzykę rozrywkową trudno pojąć, jak tak bardzo skomplikowany utwór miał tylko jednego autora tekstu, Freddiego Mercurego (dla porównania piosenka Justina Biebera „Baby” ma 6 autorów tekstu i dwóch producentów = google it up if you don’t believe my words).

Muzycy zespołu Queen po śmierci Mercurego podawali w wywiadach, że Freddie musiał być obecny przy wszystkich nagraniach, gdyż tylko on wiedział, jak jego dzieło ma wyglądać w pełni.

Mercury nie chciał narzucać interpretacji swojej sztuki, pozostawiając przestrzeń dla przemyśleń słuchacza. Dlatego też i ja nie będę Wam pisał, co myślę o piosence.

Tekst piosenki Queen – Bohemian Rhapsody

Is this the real life?
Is this just fantasy?
Caught in a landslide
No escape from reality
Open your eyes
Look up to the skies and see
I'm just a poor boy, I need no sympathy
Because I'm easy come, easy go
A little high, little low
Anyway the wind blows
Doesn't really matter to me
To me

Mama, just killed a man
Put a gun against his head
Pulled my trigger, now he's dead
Mama, life had just begun
But now I've gone and thrown it all away
Mama, ooo
Didn't mean to make you cry
If I'm not back again this time tomorrow
Carry on, carry on, as if nothing really matters

Too late, my time has come
Sends shivers down my spine
Body's aching all the time
Goodbye everybody - I've got to go
Gotta leave you all behind and face the truth
Mama, ooo - (anyway the wind blows)
I don't want to die
I sometimes wish I'd never been born at all

I see a little silhouetto of a man
Scaramouch, scaramouch will you do the fandango
Thunderbolt and lightning - very very frightening me
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro - magnifico

But I'm just a poor boy
And nobody loves me
He's just a poor boy from a poor family
Spare him his life from this monstrosity
Easy come easy go - will you let me go
Bismillah! No - we will not let you go - let him go
Bismillah! We will not let you go - let him go
Bismillah! We will not let you go - let me go
Will not let you go - let me go (never)
Never let you go - let me go
Never let me go - ooo
No, no, no, no, no, no, no -
Oh mama mia, mama mia, mama mia let me go
Beelzebub has a devil put aside for me
For me
For me

So you think you can stone me
And spit in my eye
So you think you can love me and leave me to die
Oh baby - can't do this to me baby
Just gotta get out - just gotta get right outta here

Ooh yeah, ooh yeah
Nothing really matters
Anyone can see
Nothing really matters - nothing really matters to me

Anyway the wind blows...

Tłumaczenie Queen – Bohemian Rhapsody

Czy to jest prawdziwe życie?
Czy tylko fantazja?
Złapany w lawinę
Nie ma ucieczki przed rzeczywistością
Otwórz swoje oczy
Popatrz na niebo i zobacz
Jestem tylko biednym chłopcem, nie trzeba mi współczucia
Łatwo przyszło, łatwo poszło
Czasem lepiej, czasem gorzej
Gdziekolwiek mnie wiatr poniesie
Nie ma dla mnie znaczenia
Dla mnie

Mama, właśnie zabiłem człowieka
Przyłożyłem pistolet do jego głowy
Pociągnąłem spust i jest martwy
Mama, życie się dopiero zaczęło
Lecz teraz, zrobiłem to i wszystko przepadło
Mama, ooo
Nie chciałem sprawić, żebyś płakała
Jeśli nie wrócę do tego czasu jutro
Idź dalej, idź dalej, jakby nic nie miało znaczenia

Za późno, nadszedł mój czas
Ciarki przechodzą mnie po kręgosłupie
Ciało boli cały czas
Do widzenia wszystkim - muszę już iść
Muszę was zostawić i stawić czoła prawdzie
Mama, ooo - (gdzie tylko wiatr zawieje)
Nie chcę umierać
Czasem chciałbym w ogóle się nie urodzić

Widzę sylwetkę człowieka
Scaramouch, scaramouch, czy zatańczysz fandango
Grzmot i błyskawica – bardzo, bardzo przerażają mnie
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro - magnifico

Przecież jestem tylko biednym chłopcem
I nikt mnie nie kocha
On jest tylko biednym chłopcem z biednej rodziny
Oszczędź mu życie za tę potworność
Łatwo przyszło, łatwo poszło - wypuścicie mnie
Bismillah! Nie - nigdy cię nie wypuścimy - wypuśćcie go
Bismillah! Nie - nigdy cię nie wypuścimy - wypuśćcie go
Bismillah! Nie - nigdy cię nie wypuścimy -wypuśćcie go
Nie wypuścimy cię - wypuśćcie mnie (nigdy)
Nigdy nie wypuścimy - wypuśćcie mnie
Nigdy mnie nie wypuszczą - ooo
Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie -
O, mama mia, mama mia, mama mia wypuśćcie mnie
Belzebub odłożył już sobie diabła dla mnie
Dla mnie
Dla mnie

Więc myślisz, że możesz mnie ukamieniować
I pluć mi w twarz
Więc myślisz, że możesz mnie kochać i zostawić na śmierć
O, maleńka - nie rób mi tego, maleńka
Tylko się stąd wynieść - po prostu się stąd wynieść

O tak, o tak
Nic tak naprawdę się nie liczy
Każdy to widzi
Nic tak naprawdę się nie liczy - nic się nie liczy dla mnie

Gdziekolwiek wiatr powieje…

Zwroty & wyrażenia

(vi) i (vt) – słownikowych oznaczeń ciąg dalszy
W mojej ostatniej lekcji z piosenką „Carry On Wayward Son” zespołu Kansas pokazałem Wam podstawowe oznaczenia używane w słownikach do określenia części mowy. Przypomnijmy sobie szybko:
(n) = noun = rzeczownik
(v) = verb = czasownik
(adj) = adjective = przymiotnik (jaki? jaka? jakie?)
(adv) = adverb = przysłówek (jak?)

Coby uzupełnić naszą wiedzę, pozwolę sobie rozwinąć oznaczenie (v) i opowiedzieć Wam, do czego jest nam to potrzebne. W słownikach często spotykamy się z oznaczeniami (vi) i (vt):

(vi) = intransitive verb = czasownik nieprzechodni.
Sprowadza się to do tego, że nie możemy utworzyć z nim strony biernej. W języku polskim czasownikiem nieprzechodnim jest obejść, np.:
Obszedłem jezioro. (strona czynna)
Nigdy nie powiemy, że:
*Jezioro zostało obszednięte. (strona bierna)
Więc, obejść jest czasownikiem nieprzechodnim (intransitive verb).

W angielskim będzie to np. wait = (vi) czekać
I waited for you. = Czekałem na ciebie. (strona czynna)
Nigdy: *You were waited by me.

(vt) = transitive verb = czasownik przechodni.
Można go używać w stronie biernej. Po polsku np. czytać:
Czytam książkę. (strona czynna)
Książka jest czytana. (strona bierna)

W angielskim np. read = (vt) czytać
I read a book. (strona czynna) = Czytam książkę.
The book is read. (strona bierna) = Książka jest czytana.

Pamiętaj, że czasowniki angielskie są inne, niż te w polskim. Czasownik przechodni w polskim wcale nie musi być przechodni w angielskim. Korzystaj ze słownika w razie wątpliwości.

Zanim przejdziemy do lekcji, szybko przejrzyjmy te dziwne, nieanglojęzyczne słówka, które pojawiają się tu i ówdzie.

Scaramouch

Scaramouch to postać z włoskiej commedia dell’arte. Przedstawia ona żołnierza-samochwałę.

Fandango

Fandango to tradycyjny ludowy taniec hiszpański.

Galileo

Galileo był włoskim naukowcem, astronomem i fizykiem. Zwolennik heliocentrycznej (helios = z greki Słońce, kentron = centrum) teorii Kopernika.

Bismillah

Bismillah to wyrażenie rozpoczyna każdy rozdział Koranu. Oznacza „w imię Allaha”. Mercury pochodził z Zanzibaru, ówczesnej kolonii brytyjskiej.

Beelzebub

Beelzebub to jedno z imion nadawanych Szatanowi. Dosłownie oznacza „Władcę Much”.

Look up

W piosence:

Look up to the skies

Popatrz (do góry) w niebo

Możemy też powiedzieć: Take a look up to the sky.

Znaczenie będzie takie samo.

To look up /lʊk ʌp/ =

= (vt) sprawdzić w słowniku, w książce.

Przykład:

Student: What does „excruciating” mean? = Uczeń: Co znaczy „excruciating”?
Teacher: Look it up. = Nauczyciel: Sprawdź w słowniku.

= (vt) odwiedzić kogoś, np.: Last week I looked up my grandma. = Zeszłego tygodnia odwiedziłem babcię.

= (vt) popatrzeć do góry, np.: I enjoy looking up at the stars. = Lubię patrzeć w gwiazdy.

Landslide

W piosence:

Caught in a landslide

Złapany w lawinę

Landslide /lændslaɪd/ = (n) osuwisko, lawina błotna.

Przykład:

Ciekawostka
Na podstawie look up powstał też neologizm: google up = (vt) sprawdzić w Google.

I googled up some interesting information on tropical frogs. = Wyguglałem interesujące informacje na temat tropikalnych żab.

Massive landslides destroyed many houses in Thailand. = Wielkie lawiny błotne zniszczyły wiele domów w Tajlandii.

Landslide victory = (n) wygrana w wyborach z przytłaczająco wielką ilością głosów

Przykład:

The Labour Party had enjoyed a stunning landslide victory. = Partia Pracy odniosła szokujące zwycięstwo w wyborach.

Trigger

W piosence:

Pulled my trigger, now he’s dead

Pociągnąłem spust i jest martwy

Trigger /trɪgə/ =

= (n) spust w broni palnej, np.: His finger tightened on the trigger. = Jego palec zacisnął sie na spuście.

= (n) urządzenie inicjujące, startowe lub taka sytuacja, np.: Low wages and high prices were the trigger for the revolution. = Niskie płace i wysokie ceny dały początek rewolucji.

= (vt) zapoczątkować coś, wyzwolić reakcję.

Przykłady:

The music triggered a burst of applause. = Muzyka wywołała wybuch aplauzu.

Sodium nitrate triggers this reaction. = Azotan sodowy wyzwala tę reakcję.

Shiver

Idiom alert!
easy come, easy go = łatwo przyszło, łatwo poszło. Np.:
My attitude to money is slightly easy come, easy go. = Moje podejście do pieniędzy to trochę: łatwo przyszło, łatwo poszło.

Idiomów raczej nie zmieniamy, czasami jednak można to zrobić, żeby ubarwić nieco nasz przekaz lub uzyskać efekt komiczny. Np.

easy come, easier go (por. poniżej) = łatwo przyszło, łatwiej poszło

Robiony z głową, taki zabieg dodaje element zaskoczenia i kreatywności, pozwalając na bardziej kwietną wypowiedź. Należy jednak uważać, gdyż nie zawsze możemy sobie pozwolić na takie zmiany.

look up to somebody = (vt) podziwiać kogoś. Np.:
I always looked up to my older brother. = Zawsze podziwiałem mojego starszego brata.

send shivers (up and) down sb’s spine = sprawić, że ciarki przeszły (komuś) po plecach. Np.:
This new Deep Purple song sends shivers down my spine. = Ta nowa piosenka Deep Purple sprawia, że ciarki przechodzą mi po plecach.

W piosence:

Sends shivers down my spine

Ciarki przechodzą mnie po kręgosłupie

To shiver /ʃɪvə/ =

= (vi) drżeć, dygotać (z zimna, strachu), np.: He started to shiver, completely out of control now. = Zaczął dygotać, a teraz już całkiem nad tym nie panował.

= (n) drgawki, dreszcz, np.: A shiver of anticipation thrilled through her. = Przebiegł ją dreszcz oczekiwania.

Spare

W piosence:

Spare him his life from this monstrosity

Oszczędź mu życie za tę potworność

Spare /speə/ =

= (adj) zapasowy, dodatkowy, np.: There were no spare slippers in the house and I had to go barefoot. = Nie było zapasowych kapci w domu i musiałem chodzić na bosaka.

= (vt) dać, poświęcić (np. pieniądze), np.: Bum: Spare some change, good sir! = Żul: Daj trochę drobnych, kierowniku!

= (vt) oszczędzić, zachować.

Przykłady:

Spare me my life! – the kidnapped journalist begged the terrorists. = Oszczędźcie moje życie! – porwany dziennikarz błagał terrorystów.

Spare me the details about your last night party. = Oszczędź mi szczegółów o twojej wczorajszej imprezie.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. fan

    Arcydzielo? Serio?? bardziej wstep do pokreconej kreskowki. Belkot egoisty, narkomana i homosia. Ani nie ma rytmu, ani sensu. Raz cicho raz zaskakuje tonem i to chyba tyle. W centrum cienki spiew angielskich chlopaczkow. Jesli to jest arcydzielo to justin bieber musi byc bogiem. Fajnej muzyki jest moze z 5% niektore maja fajna nute a po chwili ktos zaczyna sie drzec i po fajnej nucie. Wiekszosc z tego co nazywa sie muzyka to dramat.

    • Krzysztof

      To nie jest piosenka dla gawiedzi słuchającej Bibera i podobnego kiczu. Prosty i ograniczony umysł tego raczej nie ogarnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *