Daft Punk — Get Lucky

Pano­wie w lśnią­cych heł­mach i mary­na­recz­kach w cekiny skum­plo­wali się z Phar­rel­lem i Nilem Rod­ger­sem by wydać na świat ostat­nio bar­dzo popu­larną pio­senkę „Get Lucky” będącą sin­glem do ich czwar­tego LP = (n) long-playing record = płyta dłu­go­gra­jąca, pt. „Ran­dom Access Memo­ries”. W tym momen­cie utwór ma już ponad sto milio­nów odsłon na youtube, docze­kał się kil­ku­dzie­się­ciu prze­ró­bek = (n) cover, w wyko­na­niu róż­nych arty­stów i w róż­nych klimatach.

Pio­senka sama w sobie ma dosyć luźną, by nie rzec fry­wolną tema­tykę. Wyobra­żam sobie jakie­goś sza­cow­nego jego­mo­ścia na zło­ci­stej plaży, który myśli, że danego wie­czoru poszczę­ści mu się = to get lucky. Wygląda na to, że dopina swego, gdyż zaimki oso­bowe „I” i „She” z pierw­szej zwrotki pio­senki zmie­nia się póź­niej w „We” suge­ru­jąc, że pod­miot liryczny spę­dza zacne chwile ze swoją wybranką.

Żeby się publika za bar­dzo nie gor­szyła, Phar­rell wyja­śnia w jed­nym z wywia­dów, że „get­ting lucky” nie ozna­cza jedy­nie miło­ści cie­le­snej. Para­fra­zu­jąc go, jest to rów­nież uczu­cie towa­rzy­szące pierw­szemu spo­tka­niu, pozna­wa­niu sie­bie i świe­żemu powie­wowi mięty.

Tekst pio­senki Daft Punk — Get Lucky

Like the legend of the pho­enix
All ends with begin­nings
What keeps the pla­net spin­ning
The force from the begin­ning

We’ve come too far
To give up who we are
So let’s raise the bar
And our cups to the stars

She’s up all night to the sun
I’m up all night to get some
She’s up all night for good fun
I’m up all night to get lucky

We’re up all night to the sun
We’re up all night to get some
We’re up all night for good fun
We’re up all night to get lucky (x5)

The pre­sent has no rib­bon
Your gift keeps on giving
What is this I’m feeling?
If you want to leave, I’m with it

We’re up all night to get (x4)
We’re up all night toge­ther
We’re up all night (let’s get back toge­ther!)
We’re up all night to get funky
We’re up all night to get loved again
We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky

Tłu­ma­cze­nie Daft Punk — Get Lucky

Jak w legen­dzie o fenik­sie
Wszystko koń­czy się począt­kiem
Spra­wia, że świat się kręci
Ta siła od samego początku

Zaszli­śmy za daleko
By porzu­cić to, kim jeste­śmy
Więc pod­nie­śmy poprzeczkę
I nasze kie­liszki do gwiazd

Ona nie śpi aż po świt
Ja nie śpię, żeby zali­czyć
Ona nie śpi, żeby się zaba­wić
Ja nie śpię, żeby mi się poszczę­ściło

Nie śpimy aż po świt
Nie śpimy, żeby zali­czyć
Nie śpimy, żeby się zaba­wić
Nie śpimy, żeby nam się poszczę­ściło (x5)

Pre­zent bez wstążki
Wrę­czasz go cały czas
Jak nazwać to, co czuję?
Chcesz odejść, jestem za

Nie śpimy całą noc, żeby się nam (x4)
Nie śpimy całą noc razem
Nie śpimy całą noc (wróćmy do sie­bie)
Nie śpimy całą noc, żeby zasza­leć
Nie śpimy całą noc, by być znów kocha­nym
Nie śpimy całą noc, żeby się nam poszczę­ściło
Nie śpimy całą noc, żeby nam się poszczęściło

Zwroty & wyrażenia

Warto zapamiętać

Keep

Słówko keep /ki:p/ (pt, pp kept) ma wiele zna­czeń, zarówno jako rze­czow­nik jak i czasownik.

Tutaj zaj­miemy się dwoma przy­pad­kami, które możemy zna­leźć w pio­sence: keep on doing sth i keep sb/sth doing sth.

W pio­sence:

Your gift keeps on giving

Twój poda­ru­nek jest cią­gle wręczany

Keep on doing sth
Słow­ni­ko­wych ozna­czeń ciąg dal­szy: pt i pp
Na moich dwóch ostat­nich lek­cjach dowie­dzie­li­ście się jakie skróty mają poszcze­gólne czę­ści mowy w słownikach.

Poka­za­łem Wam rów­nież, czym się różni cza­sow­nik prze­chodni = (n) trans­i­tive verb od cza­sow­nika nie­prze­chod­niego = (n) intran­si­tive verb, oraz jak się je ozna­cza przy wpi­sach słow­ni­ko­wych: odpo­wied­nio (vt) i (vi).

Dzi­siaj kró­ciutka pre­zen­ta­cja dwóch skró­tów znaj­do­wa­nych przy cza­sow­ni­kach nieregularnych.
pt = past tense = czas przeszły
pp = past par­ti­ci­ple = imie­słów przeszły

Języ­kiem szkol­nym i zwy­kłych ludzi, skrót pt ozna­cza nam drugą formę cza­sow­nika nie­re­gu­lar­nego, czyli formę, którą uży­wamy dla doko­na­nych czyn­no­ści w przeszłości.
Np. I drank a bot­tle of paint thin­ner yester­day. = Wczo­raj wypi­łem butelkę rozpuszczalnika.

Nato­miast, pp stoi za trze­cią formę cza­sow­nika, czyli taką, którą sto­su­jemy głów­nie w stro­nie bier­nej i cza­sach perfect.
Np. I’m having a sto­mach pum­ping because I have drunk a bot­tle of paint thin­ner. = Robią mi płu­ka­nie żołądka, bo wypi­łem butelkę rozpuszczalnika.

Wpis w słow­niku dla drink będzie wyglą­dał z grub­sza tak:
drink (pt drank; pp drunk) pić

Nie­które cza­sow­niki mają obie formy takie same. W tym przy­padku, wpis będzie następujący:
keep (pt, pp kept) zatrzy­mać (coś)

Oczy­wi­ście, cza­sow­niki regu­larne rów­nież mają formy czasu prze­szłego i imie­sło­wowe, lecz w obu przy­pad­kach jest to powszechna koń­cówka –ed, dla­tego nie uwzględ­nia się ich we wpi­sach słownikowych.

Keep on doing sth= (vi) cią­gle coś robić, nie prze­ry­wać jakiejś czynności.

Zazwy­czaj można użyć zamien­nie z con­ti­nue lub carry on, które znamy z lek­cji z pio­senką Kan­sas, z tą róż­nicą, że uży­wa­jąc keep on doing sth kła­dziemy nacisk na powta­rzal­ność i swo­istą nie­ustę­pli­wość wyko­nawcy czynności.

Przy­kłady:

Now he’s got to keep on doing it week in and week out. = Teraz będzie musiał to (cią­gle) robić z tygo­dnia na tydzień.

The auti­stic boy just kept on sway­ing back and forth. = Chłop­czyk z auty­zmem cią­gle bujał się w przód i w tył.

W pio­sence:

What keeps the pla­net spinning

Co spra­wia, że pla­neta się kręci

Keep sb/sth doing sth

Keep sb/sth doing sth = (vi) spra­wić, że ktoś/coś wciąż wyko­nuje jakąś czynność.

Przy­kład:

Jane kept the engine run­ning. = Jane nie wyłą­czała sil­nika. (sil­nik cią­gle chodził)

Zamiast cza­sow­nika z –ing można użyć wielu innych czę­ści mowy.

Keep sb awake = spra­wiać, że ktoś nie śpi, np.:

A distant rum­ble of an angry mob kept the priest awake. = Odle­gły gwar wzbu­rzo­nej tłusz­czy spra­wił, że ksiądz nie mógł spać.

Keep sth to one­self = trzy­mać coś dla siebie.

Przy­kład:

Judy knew a hor­ri­fy­ing secret, but she kept it to her­self. = Judy znała straszny sekret, ale trzy­mała go dla siebie.

Get

Słówko get /get/ (pp, pt got, pt got­ten (US)) jest bar­dzo powszechne w mówio­nym angielskim.

Naj­bar­dziej ogól­nie, wyra­że­nia typu get + sth ozna­czają, że coś się przy­tra­fia oso­bie mówią­cej. Oczy­wi­ście mówimy tu o prze­no­śnym zna­cze­niu tego słówka.

Każda kon­fi­gu­ra­cja z get ma swoje znaczenie.

Get some

Get some = zali­czyć (panienkę).

W pio­sence:

I’m up all night to get some

Nie śpię całą noc, żeby zaliczyć

Get some może odno­sić się nie tylko do seksu, lecz rów­nież do innych miłych rze­czy, które się nam przy­tra­fiają. Może to być zwy­cię­stwo, pie­nią­dze, czy chwała.

You are toge­ther with Mary for over a month. Have you got some alre­ady? = Jeste­ście z Mary ponad mie­siąc. Zali­czy­łeś ją w końcu?

I fini­shed that test in 10 minu­tes. I got some! = Napi­sa­łem ten test w 10 minut. Dobry jestem!

Get lucky

Get lucky = poszczę­ścić się (komuś).

I’m up all night to get lucky

Nie śpię całą noc, żeby mi się poszczęściło

Poszczę­ściło dosłow­nie, jak i w zna­cze­niu łóżkowym:

= poszczę­ścić się (w poke­rze), np.:

I got lucky toni­ght and won $50 play­ing poker. = Poszczę­ściło mi się dziś wie­czo­rem I wygra­łem 50$.

= poszczę­ścić się (w łóżku), np.:

I got lucky at the party and now nobody can tell me I’m a 28-years-old vir­gin! = Poszczę­ściło mi się na impre­zie i już nikt mi nie powie, że jestem 28 let­nim prawiczkiem!

Get funky

Get funky /fʌŋki/ = (vi) zaszaleć.

We’re up all night to get funky

Nie śpimy całą noc, żeby zaszaleć

Tutaj rów­nież mie­rzymy się z dwu­znacz­no­ścią i grą słów.

Get funky ozna­cza zasza­leć zarówno w tańcu, jak i w łóżku.

= zasza­leć (w tańcu), np.:

I got funky with this girl at the party yesterday’s night. = Zaba­wi­łem się z tą dziew­czyną wczo­raj na imprezie.

= zasza­leć (w łóżku), np.:

I got funky with this girl after the party yesterday’s night. = Zaba­wi­łem się z tą dziew­czyną po impre­zie wczo­raj wieczorem.

Co cie­kawe, słówko funky ma skraj­nie odle­głe zna­cze­nia, od bar­dzo pozytywnego:

I love your funky swe­ater! = Uwiel­biam twój cza­dowy sweter!

Przez lekko nega­tywne: The nin­jas are plan­ning some­thing funky. = Ninja pla­nują coś podejrzanego.

Aż po skraj­nie nega­tywne: The rot­ten egg smel­led funky. = Zgniłe jajo dziw­nie śmierdziało.

W pozy­tyw­nym zna­cze­niu, funky ozna­cza coś innego, wyróż­nia­ją­cego się, lecz dalej akceptowalnego.

Raise the bar

Uwaga na wymowę — raise vs. rise
Nie należy pomy­lić regu­lar­nego cza­sow­nika raise, wymia­wiamy: /reiz/, z nie­re­gu­lar­nym cza­sow­ni­kiem rise (= wzra­stać, wzbie­rać, wscho­dzić), który wyma­wiamy /raiz/.

raise /reiz/ tutaj <ai> czy­tamy /ei/ tak jak w sło­wach train, wait, gain
rise /raiz/ <i> czy­tamy /ai/ jak w sło­wach iPod, ride, price

Co cie­kawe oba słówka ozna­czają w języku angiel­skim pod­wyżkę (np. pensji).
Raise używa się w Ame­ri­can English, a rise w Bri­tish English.

Let’s raise the bar

Pod­nie­śmy poprzeczkę

Raise the bar /reiz/ =

= (vt) pod­nieść poprzeczkę, np.:

My boss raised the bar for me and gave me a more deman­ding task. = Szef pod­niósł dla mnie poprzeczkę i dał bar­dziej wyma­ga­jące zadanie.

= (vt) powo­do­wać u kogoś wzwód, pod­nie­cać kogoś – slan­gowe, np.:

Mary really raised Peter’s bar. = Mary fak­tycz­nie pod­nie­cała Pete’a.

Go too far

Go too far /gəʊ/ =

= posu­nąć się za daleko, np.:

She told me we went too far with our rela­tion­ship and allo­wed me only to kiss her cheek. = Powie­działa, że posu­nę­li­śmy się za daleko w naszym związku i pozwo­liła cało­wać się tylko w policzek.

= zajść za daleko, np.:

The lie has gone too far and now eve­ry­body thinks I used to be a man. = Kłam­stwo wymknęło się spod kon­troli i teraz wszy­scy myślą, że kie­dyś byłam facetem.

= pójść za daleko, np.:

We went too far and had to go back to reach the meeting point. = Poszli­śmy za daleko i musie­li­śmy zawró­cić, żeby dotrzeć do miej­sca spotkania.

Cover

Barack Obama Sin­ging Get Lucky! :)

Cover /kʌvə/ =

= (n) prze­róbka utworu jed­nego zespołu przez drugi, np.:

Per­so­nally, I pre­fer the cover of „Pain­kil­ler” by Death to the ori­gi­nal. = Oso­bi­ście wolę cover “Pain­kil­ler” w wyko­na­niu zespołu Death od oryginału.

= (n) okładka płyty, książki, np.:

I never judge a book by its cover. = Nigdy nie oce­niam książki po okładce.

Sys­tem of a Down got the prize for the best album cover. = Sys­tem of a Down dostali nagrodę za naj­lep­szą okładkę albumu.

Test

Szansa na spraw­dze­nie swo­jej wie­dzy z lekcji :)!

Zapra­szam na test Daft Punk — Get Lucky!

Powo­dze­nia!

Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *