Shakira — Whenever, Wherever

Wynu­rze­nie syre­ny. Naro­dzi­ny gwiaz­dy. Od tej pio­sen­ki wszyst­ko się zaczę­ło.  “Whe­ne­ver, Whe­re­ver” jest pierw­szym sin­glem pro­mu­ją­cym biją­cy rekor­dy popu­lar­no­ści album Sha­ki­ry “Laun­dry Servi­ce”  wyda­ny w 2001 roku.

Pro­sty, skocz­ny, popo­wy utwór. A i tak znaj­dzie­my w nim mnó­stwo cie­ka­wych zwro­tów i wyra­żeń, któ­re war­to zapa­mię­tać. Sprawdź­cie sami cze­go może­cie się nauczyć słu­cha­jąc let­nie­go hitu Sha­ki­ry.

Tekst pio­sen­ki Sha­ki­ra — Whe­ne­ver, Whe­re­ver

Luc­ky you were born that far away so
We could both make fun of distan­ce
Luc­ky that I love a fore­ign land for
The luc­ky fact of your exi­sten­ce

Baby I would climb the Andes sole­ly
To count the frec­kles on your body
Never could ima­gi­ne the­re were only
Ten mil­lion ways to love some­bo­dy

Le ro lo le lo le, le ro lo le lo le
Can’t you see?
I’m at your feet

Whe­ne­ver, whe­re­ver
We’re meant to be toge­ther
I’ll be the­re and you’ll be near
And that’s the deal my dear

The­re­over, hereun­der
You’ll never have to won­der
We can always play by ear
But that’s the deal my dear

Luc­ky that my lips not only mum­ble
They spill kis­ses like a foun­ta­in
Luc­ky that my bre­asts are small and hum­ble
So you don’t con­fu­se them with moun­ta­ins

Luc­ky I have strong legs like my mother
To run for cover when I need it
And the­se two eyes that for no other
The day you leave will cry a river

Le ro le le lo le, Le ro le le lo le
At your feet
I’m at your feet

Whe­ne­ver, whe­re­ver
We’re meant to be toge­ther
I’ll be the­re and you’ll be near
And that’s the deal my dear

The­re­over, hereun­der
You’ll never have to won­der
We can always play by ear
But that’s the deal my dear

Le ro le le lo le, Le ro le le lo le
Think out loud
Say it aga­in

Le ro lo le lo le lo le
Tell me one more time
That you’ll live
Lost in my eyes

Whe­ne­ver, whe­re­ver
We’re meant to be toge­ther
I’ll be the­re and you’ll be near
And that’s the deal my dear

The­re­over, hereun­der
You’ve got me head over heels
There’s nothing left to fear
If you real­ly feel the way I feel

Tłu­ma­cze­nie Sha­ki­ra — Whe­ne­ver, Whe­re­ver

Na szczę­ście uro­dzi­łeś się tak dale­ko, że
Obo­je może­my nabi­jać się z dystan­su
Na szczę­ście kocham obcy kraj dla
Szczę­śli­we­go fak­tu two­jej egzy­sten­cji

Kocha­nie wspie­ła­bym się na Andy wyłącz­nie
Aby poli­czyć pie­gi na two­im cie­le
Nigdy nie wyobra­ża­łam sobie, że jest tyl­ko
Dzie­sięć milio­nów spo­so­bów, na kocha­nie kogoś

Le ro lo le lo le, le ro lo le lo le
Nie widzisz?
Jestem u twych stóp

Kie­dy­kol­wiek, gdzie­kol­wiek
Jeste­śmy sobie pisa­ni
Będę na miej­scu, a ty będziesz bli­sko
I to cała umo­wa kocha­ny

Kie­dy­kol­wiek, gdzie­kol­wiek
Nigdy nie będziesz musiał się zasta­na­wiać
Zawsze może­my impro­wi­zo­wać
I to cała umo­wa kocha­ny

Na szczę­ście moje usta nie tyl­ko mam­ro­czą
Roz­le­wa­ją poca­łun­ki jak fon­tan­na
Na szczę­ście moje pier­si są małe i skrom­ne
Więc nie pomy­lisz ich z góra­mi

Szczę­ście, że mam moc­ne nogi jak moja mama
By biec, żeby się ukryć, kie­dy tego potrze­bu­ję
A te dwo­je oczu nie są dla niko­go inne­go
W dzień, w któ­ry odej­dziesz, wypła­czą morze łez

Le ro le le lo le, Le ro le le lo le
U twych stóp
Jestem u twych stóp

Kie­dy­kol­wiek, gdzie­kol­wiek
Jeste­śmy sobie pisa­ni
Będę na miej­scu, a ty będziesz bli­sko
I to cała umo­wa kocha­ny

Kie­dy­kol­wiek, gdzie­kol­wiek
Nigdy nie będziesz musiał się zasta­na­wiać
Zawsze może­my impro­wi­zo­wać
I to cała umo­wa kocha­ny

Le ro le le lo le, Le ro le le lo le
Zasta­nów się gło­śno
Powiedz to jesz­cze raz

Le ro lo le lo le lo le
Powiedz mi to jesz­cze raz
Że będziesz żył
Zatra­co­ny w moich oczach

Kie­dy­kol­wiek, gdzie­kol­wiek
Jeste­śmy sobie pisa­ni, by być razem
Będę tam, a ty będziesz bli­sko
I wła­śnie o to cho­dzi, mój dro­gi

Kie­dy­kol­wiek, gdzie­kol­wiek
Zako­cha­łam się w tobie po uszy
Nie ma się cze­go bać
Jeśli napraw­dę czu­jesz to co ja

Zwroty & wyrażenia

Make fun

We could both make fun of distan­ce

Obo­je może­my nabi­jać się z dystan­su

To make/poke fun at sb/sth = nabi­jać się z kogoś/czegoś, np.: Stop making fun at your youn­ger sister! She is only twe­lve! = Prze­stań nabi­jać się ze swo­jej młod­szej sio­stry! Ona ma tyl­ko dwa­na­ście lat!

Solely

Baby I would climb the Andes sole­ly

Kocha­nie wspię­ła­bym się na Andy wyłącz­nie

Cie­ka­we słów­ko, ale mało zna­ne.

Sole­ly =

= cał­ko­wi­cie, np.: He’s sole­ly respon­si­ble for cau­sing this acci­dent. = On jest cał­ko­wi­cie odpo­wie­dzial­ny za ten wypa­dek.

= wyłącz­nie, jedy­nie, np.: I’m say­ing this sole­ly for your bene­fit. = Mówię to wyłącznie/jedynie dla twe­go dobra.

Play it by ear

Cie­ka­wost­ka
Idiom to play it by ear ma swo­je korze­nie w zwro­cie:

to play (sth) by ear = grać (coś) ze słu­chu, impro­wi­zo­wać

Jest to idiom.

Jego uży­cie mamy poka­za­ne w refre­nie pio­sen­ki:

We can always play by ear

Zawsze może­my impro­wi­zo­wać

To play it by ear = wymy­śleć coś na pocze­ka­niu; zoba­czyć jak roz­wi­nie się sytu­acja, impro­wi­zo­wać, np.: I’m not sure how long I’ll stay at the seasi­de. I’ll just play it by ear. = Nie wiem dokład­nie jak dłu­go zosta­nę nad morzem, zoba­czę jak roz­wi­nie się sytu­acja.

Mumble

Luc­ky that my lips not only mum­ble

Na szczę­ście moje usta nie tyl­ko mam­ro­czą

Syno­ni­my
to mum­ble = to mut­ter

Słów­ko to może wystę­po­wać zarów­no jako rze­czow­nik i cza­sow­nik.

Mum­ble = mam­ro­ta­nie.

To mum­ble = mam­ro­tać, np.: “Good mor­ning” he mum­bled. = “Dzień dobry” wymam­ro­tał.

To mum­ble to one­self. = Mam­ro­tać do sie­bie.

Humble

W pio­sen­ce Sha­ki­ry słów­ko to wystę­pu­je jako przy­miot­nik:

Zna­cie te zwro­ty?
to eat hum­ble pie = poka­jać się, przy­znać się do błę­du; ude­rzyć się w pierś, pójść do Canos­sy
IMHO = in my hum­ble opi­nion = moim skrom­nym zda­niem

Luc­ky that my bre­asts are small and hum­ble

Na szczę­ście moje pier­si są małe i skrom­ne

Hum­ble =

= skrom­ny (np. poda­ru­nek), np.: I ope­ned her hum­ble gift and saw a pho­to of us taken five years ago. = Otwo­rzy­łem jej skrom­ny poda­ru­nek i zoba­czy­łam nasze zdję­cie sprzed pię­ciu lat.

= pokor­ny, uni­żo­ny (np. oso­ba), peł­ny poko­ry (np. odpo­wiedź, uwa­ga), np.: Ple­ase accept my hum­ble apo­lo­gies. = Pokor­nie pro­szę o wyba­cze­nie.

=  pro­sty (np. rodzi­na),  niski (np. sta­tus, pocho­dze­nie), np.: I don’t think he is of hum­ble ori­gins. = Nie sądzę, że on pocho­dzi z pro­stej rodzi­ny.

Run for cover

To run for cover when I need it

By biec, żeby się ukryć, kie­dy tego potrze­bu­ję

Kolej­ne cie­ka­we wyra­że­nie.

To run for cover = szu­kać schro­nie­nia; biec, żeby się ukryć, np.: The house is on fire! Run for cover! = Dom się pali! Ucie­kaj!

Spill

They spill kis­ses like a foun­ta­in

Roz­le­wa­ją poca­łun­ki jak fon­tan­na

Spill — idio­my
(it’s) no use cry­ing over spilt milk = nie ma co pła­kać nad roz­la­nym mle­kiem
to spill blo­od = prze­le­wać krew
to spill the beans = puścić far­bę

To spill =

= roz­lać coś, roz­le­wać się, np.: He spil­led hot cho­co­la­te on his lap­top. = On roz­lał gorą­cą cze­ko­la­dę na swój lap­top.

= roz­sy­pać się, np.: Her dau­gh­ter acci­den­tal­ly spilt her bowl of cri­sps. = Jej cór­ka przez przy­pa­dek roz­sy­pa­ła miskę chip­sów.

Uwa­ga!

W Bri­tish English to spill odmie­nia się nie­re­gu­lar­nie — Past Sim­ple  spilt, Past Par­ti­ci­ple spilt, nato­miast w Ame­ri­can English mamy odmia­nę regu­alr­ną (doda­je­my koń­ców­kę -ed) — Past Sim­ple spil­led, Past Par­ti­ci­ple spil­led.

Think out loud

Think out loud

Zasta­nów się gło­śno

LOL
LOL = laugh(ing) out loud = śmiać się na głos; dużo śmie­chu, kupa śmie­chu

Out loud = alo­ud = gło­śno, np.: Mary read her poem out loud. = Mary prze­czy­ta­ła swój wiersz na głos.

To think out loud/aloud = gło­śno myśleć, np.: “I real­ly need some holi­day” she was thin­king out loud when her pho­ne rang. = “Serio potrze­bu­ję waka­cji” gło­śno myśla­ła, kie­dy zadzwo­nił jej tele­fon.

Head over heels

You’ve got me head over heels

Zako­cha­łam się w tobie po uszy

Uwa­ga — idiom!

Inne zna­cze­nie
to fall/go head over heels = wywi­nąć orła (prze­wró­cić się)

Head over heels = cał­ko­wi­cie, głę­bo­ko (np. zako­cha­ny).

To fall/be head over heels in love with sb = zako­chać się/być zako­cha­nym po uszy, np.: She was head over heels in love with him. = Była w nim cał­ko­wi­cie zako­cha­na.

Whenever

Whe­ne­ver, whe­re­ver

Kie­dy­kol­wiek, gdzie­kol­wiek

Słów­ko to wystę­pu­je jako spój­nik oraz przy­słó­wek.

Licen­cia Poeti­ca
Sha­ki­ra w pio­sen­ce uży­ła dwóch bar­dzo cie­ka­wych słó­wek, mam na myśli — the­re­over oraz hereun­der.

Wpraw­dzie sło­wo hereun­der ist­nie­je w języ­ku angiel­skim i ozna­cza = poni­żej ale nie mia­ło­by więk­sze­go sen­su, gdy­by­śmy chcie­li je dosłow­nie prze­tłu­ma­czyć.

The­re­over i hereun­der nale­ży trak­to­wać jako czte­ry sło­wa — the­re over i here under. Zna­czą one mniej wię­cej to samo co whe­ne­ver i whe­re­ver — w każ­dym miej­scu, nie waż­ne gdzie jeste­śmy.

Naj­pierw spój­nik.

Whe­ne­ver =

= ile­kroć, zawsze kie­dy, np.: Whe­ne­ver I hear that song, I think of him. =  Ilekroć/zawsze kie­dy sły­szę tę pio­sen­kę, myślę o nim.

= kie­dy tyl­ko, gdy tyl­ko, np.: I’d like to see you whe­ne­ver it’s conve­nient. = Chciał­bym się z tobą spo­tkać, kie­dy tyl­ko będzie ci to odpo­wia­dać.

I przy­słó­wek.

Whe­ne­ver =

= kie­dyż, kie­dy wresz­cie, np.: Whe­ne­ver will he arri­ve? = Kie­dyż wresz­cie przyj­dzie?

= kie­dy­kol­wiek, obo­jęt­nie kie­dy, np.: You can do it now or whe­ne­ver. = Możesz zro­bić to teraz a wła­ści­wie obo­jęt­nie kie­dy.

Wherever

Whe­ne­ver, whe­re­ver

Kie­dy­kol­wiek, gdzie­kol­wiek

Jest to przy­słó­wek.

Whe­re­ver =

= gdzie­kol­wiek, obo­jęt­nie gdzie, obo­jęt­nie dokąd, obo­jęt­nie skąd.

Przy­kła­dy:

Whe­re­ver she goes I’ll go. = Gdzie­kol­wiek pój­dzie, tam pój­dę i ja.

You can sit whe­re­ver you like. = Usiądź, gdzie chcesz.

She lives in Potwitch, whe­re­ver that may be. = Ona miesz­ka w Potwitch, gdzie­kol­wiek to jest.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Monia Nela

    wow jesteś nie­sa­mo­wi­ta ‚tłu­ma­czysz wszyst­ko pro­fe­sio­nal­nie ‚nie tak jak google tłu­macz xD bar­dzo mi sie przy­da­dzą te zwro­ty bo za nie­dłu­go mam egza­min prób­ny z angiel­skie­go ‚dzię­ki :*

Pozostaw odpowiedź Monia Nela Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *