Shakira & Rihanna — Can’t Remember To Forget You

Utwór „Can’t Remem­ber To For­get You” to cie­ka­wa kom­bi­na­cja dwóch prze­bo­jo­wych woka­li­stek na pla­nie kon­tro­wer­syj­ne­go tele­dy­sku, pro­mu­ją­ce­go album kolum­bij­skiej pio­sen­kar­ki pt. „Sha­ki­ra”.

Ocze­ki­wa­na z nie­cier­pli­wo­ścią pre­mie­ra wywo­ła­ła nie­wąt­pli­wie spo­re zamie­sza­nie wśród fanów i hej­te­rów obu pań. Odkła­da­jąc jed­nak na bok wszel­kie sen­sa­cje, przyj­rzy­my się war­to­ści lek­sy­kal­nej tej pio­sen­ki.

Zapra­sza­my, więc do wspól­nej ana­li­zy nowe­go słow­nic­twa i cza­su Pre­sent Per­fect!

Tekst pio­sen­ki Sha­ki­ra & Rihan­na — Can’t Remem­ber To For­get You

I left a note on my bed­post
Said not to repe­at yesterday’s mista­kes
What I tend to do when it comes to you
I see only the good, selec­ti­ve memo­ry

The way you make me feel yeah, you got a hold on me
I’ve never met some­one so dif­fe­rent
Oh here we go
You part of me now, you part of me
So whe­re you go I fol­low, fol­low, fol­low

Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
I can’t remem­ber to for­get you
Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
I keep for­get­ting I sho­uld let you go
But when you look at me, the only memo­ry,
Is us kis­sing in the moon­li­ght
Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
I can’t remem­ber to for­get you
Ooooh
I can’t remem­ber to for­get you
Oho­ho­hoh oho­ho­hoh

I go back aga­in
Fall off the tra­in
Land in his bed
Repe­at yesterday’s mista­kes
What I’m try­ing to say is not to for­get
You see only the good, selec­ti­ve memo­ry

The way he makes me feel like
The way he makes me feel
I never see to act so stu­pid
Oh here we go
He a part of me now, he a part of me

So whe­re he goes I fol­low, fol­low, fol­low, oh

Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
I can’t remem­ber to for­get you
Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
I keep for­get­ting I sho­uld let you go
But when you look at me, the only memo­ry,
Is us kis­sing in the moon­li­ght
Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
I can’t remem­ber to for­get you

I’d rob and I’d kill to keep him with me
I’d do any­thing for that boy
I’d give my last dime to hold him toni­ght
I’d do any­thing for that boy

I’d rob and I’d kill to keep him with me
I’d do any­thing for that boy
I’d give my last dime to hold him toni­ght
I’d do any­thing for that boy

Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
I can’t remem­ber to for­get you
Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
I keep for­get­ting I sho­uld let you go
But when you look at me, the only memo­ry,
Is us kis­sing in the moon­li­ght
Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
I can’t remem­ber to for­get you

But when you look at me
The only memo­ry is us kis­sing in the moon­li­ght

Oh, oh, oooh, oh
Oh, oh, oooh, oh

I can’t remem­ber to for­get you!

Tłu­ma­cze­nie Sha­ki­ra & Rihan­na — Can’t Remem­ber To For­get You

Zosta­wi­łam liścik nad moim łóż­kiem
Mówią­cy nie powta­rzaj wczo­raj­szych błę­dów
Co mam zwy­czaj robić, jeśli cho­dzi o cie­bie
Widzę tyl­ko dobre rze­czy, wybiór­cza pamięć

Spo­sób w jaki spra­wiasz, że się czu­ję, mia­łeś nade mną kon­tro­lę
Nigdy nie spo­tka­łam kogoś tak inne­go
A tu pro­szę
Teraz jesteś czę­ścią mnie, czę­ścią mnie
Więc gdzie pój­dziesz, tam ja podą­żę za tobą

Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
Nie mogę zapa­mię­tać, że mam cię zapo­mnieć
Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
Cią­gle zapo­mi­nam, że powin­nam pozwo­lić ci odejść
Ale gdy na mnie patrzysz, jedy­ne wspo­mnie­nie,
To my, cału­ją­cy się w bla­sku księ­ży­ca
Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
Nie mogę zapa­mię­tać, że mam cię zapo­mnieć
Ooooh
Nie mogę zapa­mię­tać, że mam cię zapo­mnieć
Oho­ho­hoh oho­ho­hoh

Zno­wu wra­cam
Wypa­dam z pocią­gu
Lądu­ję w jego łóż­ku
Powta­rzam wczo­raj­sze błę­dy
Sta­ram się powie­dzieć, że nie da się o nim zapo­mnieć
Widzisz tyl­ko dobre rze­czy, wybiór­cza pamięć

Spo­sób w jaki spra­wia, że się czu­ję
Spo­sób w jaki spra­wia, że się czu­ję
Nigdy nie zacho­wy­wa­łam się tak głu­pio
A tu pro­szę
Teraz jest czę­ścią mnie, czę­ścią mnie

Więc gdzie pój­dzie, tam ja za nim, oh

Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
Nie mogę zapa­mię­tać, że mam cię zapo­mnieć
Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
Cią­gle zapo­mi­nam, że powin­nam pozwo­lić ci odejść
Ale gdy na mnie patrzysz, jedy­ne wspo­mnie­nie
To my, cału­ją­cy się w bla­sku księ­ży­ca
Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
Nie mogę zapa­mię­tać, że mam cię zapo­mnieć

Mogła­bym okraść i zabić byle by tyl­ko zacho­wać go przy sobie
Zro­bi­ła­bym wszyst­ko dla tego chło­pa­ka
Odda­ła­bym ostat­ni grosz, aże­by go dziś zatrzy­mać
Zro­bi­ła­bym wszyst­ko dla tego chło­pa­ka

Mogła­bym okraść i zabić byle by tyl­ko zacho­wać go przy sobie
Zro­bi­ła­bym wszyst­ko dla tego chło­pa­ka
Odda­ła­bym ostat­ni grosz, aże­by go dziś zatrzy­mać
Zro­bi­ła­bym wszyst­ko dla tego chło­pa­ka

Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
Nie mogę zapa­mię­tać, że mam cię zapo­mnieć
Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
Cią­gle zapo­mi­nam, że powin­nam pozwo­lić ci odejść
Ale gdy na mnie patrzysz, jedy­ne wspo­mnie­nie
To my, cału­ją­cy się w bla­sku księ­ży­ca
Oho­ho­hoh oho­ho­hoh
Nie mogę zapa­mię­tać, że mam cię zapo­mnieć

Ale gdy na mnie patrzysz, jedy­ne wspo­mnie­nie,
To my, cału­ją­cy się w bla­sku księ­ży­ca

Oh, oh, oooh, oh
Oh, oh, oooh, oh

Nie mogę zapa­mię­tać, że mam cię zapo­mnieć!

Zwroty & Wyrażenia

Note

Cie­ka­we zwro­ty

when it comes to some­thing = jeśli cho­dzi o coś

here we go = no to rusza­my

here we go aga­in = i znów to samo

to look at some­bo­dy = spoj­rzeć na kogoś

I left a note on my bed­post

Zosta­wi­łam liścik nad moim łóż­kiem

Note = adno­ta­cja, liścik, notat­ka.

To wri­te some­one a note = napi­sać komuś liścik.

To leave some­one a note = zosta­wić komuś liścik.

To take/make notes = robić notat­ki.

To note = zauwa­żać.

Przy­kła­dy:

I wro­te her a note say­ing I had to leave. = Napi­sa­łam jej liścik z infor­ma­cją, że musia­łam wyjść.

I left her a note asking her to eat din­ner with me. = Zosta­wi­łem jej wia­do­mość, w któ­rej popro­si­łem, żeby zja­dła ze mną obiad.

Your notes were very help­ful for the exam. = Two­je notat­ki były bar­dzo przy­dat­ne do egza­mi­nu.

Ple­ase note that we can make a lot of money. = Pro­szę, zauważ, że może­my zaro­bić dużo pie­nię­dzy.

Bedpost

I left a note on my bed­post

Zosta­wi­łam liścik nad moim łóż­kiem

Bed­post = słu­pek łóż­ka z bal­da­chi­mem, np.: He tried to tie her to one of the bed­po­sts. = Pró­bo­wał ją przy­wią­zać do jed­ne­go ze słup­ków od łóż­ka.

Tend

What I tend to do when it comes to you

Co mam zwy­czaj robić, jeśli cho­dzi o cie­bie

To tend to do some­thing = mieć skłon­ność, zwy­czaj do robie­nia cze­goś, np.: She tends to dress badly. = Ona ma w zwy­cza­ju źle się ubie­rać.

Memory

Exer­ci­se your memo­ry!

memo­ry card = kar­ta pamię­ci

from memo­ry = z pamię­ci

short-term memo­ry = pamięć krót­ko­trwa­ła

memo­ry loss = utra­ta pamię­ci

in memo­ry of somebody/something = ku pamię­ci kogoś, cze­goś

But when you look at me, the only memo­ry

Ale gdy na mnie patrzysz, jedy­ne wspo­mnie­nie

Memo­ry = pamięć.

Memo­ries = wspo­mnie­nia.

To have a short memo­ry = mieć krót­ką pamięć

To have a good memo­ry = mieć dobrą pamięć.

Przy­kła­dy:

I have a good memo­ry for names. = Mam dobrą pamięć do imion.

He is ali­ve in my memo­ries. = On żyje w moich wspo­mnie­niach.

Keep

Keep lear­ning!

Keep quiet! = Cicho bądź!

to keep pace = dotrzy­my­wać kro­ku

to keep in touch = pozo­stać w kon­tak­cie

to keep calm = nie dener­wo­wać się

to keep order = utrzy­my­wać porzą­dek

I keep for­get­ting I sho­uld let you go

Cią­gle zapo­mi­nam, że powin­nam pozwo­lić ci odejść

To keep = prze­cho­wy­wać, trzy­mać, utrzy­my­wać, zatrzy­my­wać.

To keep doing some­thing = kon­ty­nu­ować coś.

Przy­kła­dy:

You sho­uld keep it in a frid­ge. = Powi­nie­neś prze­cho­wy­wać to w lodów­ce.

Will you keep my secrets? = Czy docho­wasz moich sekre­tów?

I try to keep my body in good health. = Sta­ram się utrzy­mać moje cia­ło w zdro­wiu.

Keep try­ing. = Pró­buj dalej.

Let

I keep for­get­ting I sho­uld let you go

Cią­gle zapo­mi­nam, że powin­nam pozwo­lić ci odejść

To let some­bo­dy do some­thing = pozwo­lić komuś coś zro­bić.

Cza­sow­nik to let słu­ży nam do udzie­la­nia pozwo­leń na zro­bie­nie cze­goś. Kon­struk­cja takie­go zda­nia wyglą­da w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

 • let + object (dopeł­nie­nie) + bare infi­ni­ti­ve ( cza­sow­nik bez przy­im­ka „to”)

Przy­kła­dy:

Let me think. = Niech pomy­ślę (pozwól mi pomy­śleć).

He didn’t let me see our son. = Nie pozwo­lił mi zoba­czyć nasze­go syna.

I let him go. = Pozwo­li­łam mu odejść.

Co cie­ka­we, wyra­że­nie let’s/let us do some­thing to spo­sób w jaki może­my zasu­ge­ro­wać naszym roz­mów­cą zro­bie­nie cze­goś.

Przy­kła­dy:

Let’s talk abo­ut it. = Poroz­ma­wiaj­my o tym.

Let’s do it. = Zrób­my to.

Let’s go home. = Chodź­my do domu.

Inne zna­cze­nie mają nato­miast wyra­że­nia: to let some­bo­dy know = dać komuś znać oraz to let some­bo­dy down = zawieść kogoś.

Uwa­ga cie­ka­wy idiom!

Let bygo­nes be bygo­nes = co było, to było.

Fall

Fall off the tra­in

Wypa­dam z pocią­gu

Sam cza­sow­nik to fall ozna­cza = spa­dać, upa­dać, opa­dać, maleć.

W zależ­no­ści od tego z jaki­mi przy­im­ki się łączy, zmie­nia on swo­je zna­cze­nie. Oto kil­ka cza­sow­ni­ków zło­żo­nych z fall:

To fall abo­ut = padać ze śmie­chu, np.: I fell abo­ut when he told me joke. = Padłam ze śmie­chu, kie­dy opo­wie­dział mi kawał.

To fall back on some­thing = zda­wać się na coś, np.: I had to fall back on my last savings. = Musia­łam zdać się na moje ostat­nie oszczęd­no­ści.

To fall for some­thing = dać się na coś nabrać, stra­cić dla kogoś gło­wę, np.: How could you fall for it? = Jak mogłeś dać się na to nabrać?

To fall out with = pokłó­cić się z kimś, np.: I fell out with my mom. = Pokłó­ci­łam się z mamą.

To fall thro­ugh = nie powieść się, np.: My plan fell thro­ugh. = Mój plan nawa­lił.

Rob

I’d rob and I’d kill to keep him with me

Mogła­bym okraść i zabić byle by tyl­ko zacho­wać go przy sobie

To rob some­bo­dy of some­thing = okraść kogoś z cze­goś, pozba­wić kogoś cze­goś, np.: I was rob­bed of my mobi­le pho­ne. = Skra­dzio­no mi tele­fon.

Gramatyka

Present Perfect

W utwo­rze poja­wi­ło się zda­nie zbu­do­wa­ne w cza­sie Pre­sent Per­fect w wer­sie:

I’ve never met some­one so dif­fe­rent

Nigdy nie spo­tka­łam kogoś tak inne­go

Przyj­rzyj­my się zatem zasto­so­wa­niu i budo­wie tego cza­su.

Zastosowanie

Cza­su Pre­sent Per­fect mię­dzy inny­mi uży­wa­my, gdy chce­my powie­dzieć, że:

 • jakaś czyn­ność mia­ła miej­sce nie­daw­no w prze­szło­ści, ale nie potra­fi­my okre­ślić kie­dy, np.: I have been to this club. = Byłem w tym klu­bie.
 • skut­ki czyn­no­ści, któ­ra wyda­rzy­ła się wcze­śniej, widocz­ne są do teraz, np.: I have bro­ken my leg. = Zła­ma­łam nogę. (i mam nogę w gip­sie)
 • dana czyn­ność zaczę­ła się w prze­szło­ści i trwa do chwi­li obec­nej, np.: She has lived here for two years. = Miesz­ka tu od dwóch lat.
 • nie doko­na­li­śmy jesz­cze jakiejś czyn­no­ści (w naszym życiu), np.: I have never been to Ger­ma­ny. = Nigdy nie byłam w Niem­czech.

Budowa

Zda­nie oznaj­mu­ją­ce budu­je­my w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

 •  pod­miot + have/has + past par­ti­ci­ple (cza­sow­nik w 3. for­mie)

I have just fini­shed my home­work. = Wła­śnie skoń­czy­łam pra­cę domo­wą.

Zda­nie prze­czą­ce two­rzy­my za pomo­cą not:

 • pod­miot + have/has + not + past par­ti­ci­ple

I haven’t fini­shed my home­work yet. = Nie skoń­czy­łam jesz­cze swo­jej pra­cy domo­wej.

W zda­niu pyta­ją­cym doko­nu­je­my inwer­sji pod­mio­tu z cza­sow­ni­kiem posił­ko­wym have:

 • have/has + pod­miot + past par­ti­ci­ple

Have you just fini­shed your home­work? = Czy wła­śnie skoń­czy­łaś swo­ją pra­cę domo­wą?

Charakterystyczne określenia czasu

War­to pamię­tać!

Czas Pre­sent Per­fect wystę­pu­je zawsze po wyra­że­niach:

This/ It  is the first/ second time = to pierw­szy, dru­gi raz.

Przy­kład:

This is the first time I have been to Spa­in. = To pierw­szy raz kie­dy jestem w Hisz­pa­nii.

Just = wła­śnie, np.: I have just arri­ved. = Wła­śnie przy­je­cha­łem.

Alre­ady = już, np.: I have been to Spa­in alre­ady. = Już byłem w Hisz­pa­nii.

Befo­re = wcze­śniej, np.: Have you seen this movie befo­re? = Czy widzia­łeś ten film wcze­śniej?

Ever  = kie­dy­kol­wiek, np.: Have you ever met this girl? = Czy ty kie­dy­kol­wiek spo­tka­łeś tą dziew­czy­nę?

Never  = nigdy, np.: I have never eaten such a thing. = Nigdy cze­goś takie­go nie jadłem.

Yet = jesz­cze, np.: She has not done it yet. = Jesz­cze tego nie zro­bi­ła.

Recen­tly = nie­daw­no, np.: I have met her recen­tly. = Nie­daw­no ją spo­tka­łam.

Late­ly = ostat­nio, np.: I have seen her late­ly. = Ostat­nio ją widzia­łem.

Cza­su Pre­sent Per­fect uży­wa­my ponad­to w zda­niach ze słów­ka­mi sin­ce i for, któ­re ozna­cza­ją = od.

Słów­ko sin­ce sto­su­je­my, mówiąć o jakimś punk­cie w prze­szło­ści a for, gdy poda­je­my prze­dział cza­so­wy.

Przy­kła­dy:

I haven’t seen him sin­ce Janu­ary. = Nie widzia­łam go od stycz­nia.

I haven’t seen him for ten mon­ths. = Nie widzia­łam go od dzie­się­ciu mie­się­cy.

 

Jak podo­ba się Wam lek­cja na pod­sta­wie tej pio­sen­ki?

Czy wpra­wi­ła Was w kar­na­wa­ło­wy kli­mat? 🙂

 

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

 1. Zybi

  Napraw­dę dłu­ga i war­to­ścio­wa lek­cja. Tyl­ko muszę oglą­dać wer­sję bez tele­dy­sku, ponie­waż nie mogę się sku­pić na tek­ście 😉

 2. Kuba

  Prze­ra­biam więk­szość lek­cji idąc od naj­star­szych opra­co­wań, dosze­dłem wła­śnie do tej lek­cji i muszę przy­znać że jest chy­ba naj­bar­dziej war­to­ścio­wa dla osób sła­bo zna­ją­cych język. Bar­dzo przy­dat­ne zwro­ty Pani zawar­ła, słów­ka rów­nież dobrze opra­co­wa­ne.
  Świet­na robo­ta!

Pozostaw odpowiedź Zybi Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *