Seal — Kiss from a Rose

„Kiss from a Rose” to zde­cy­do­wa­nie jeden z naj­pięk­niej­szych utwo­rów Seala — bry­tyj­skie­go arty­sty soul i R&B, któ­ry sprze­dał ponad 30 milio­nów płyt na całym świe­cie.

Pio­sen­ka zyska­ła roz­głos, kie­dy poja­wi­ła się w 1995 roku w  fil­mie „Bat­man Fore­ver”. Rok póź­niej wygra­ła Nagro­dę Gram­my za Nagra­nie Roku, Pio­sen­kę Roku i Naj­lep­sze Wyko­na­niu Pop. Utwór „Kiss from a Rose” stał się hitem poło­wy lat 90-tych, utrzy­mu­jąc się w pierw­szej dzie­siąt­ce hitów w wie­lu kra­jach.

Co jest tema­tem pio­sen­ki? Nie­któ­rzy mówią, że miłość, roman­se, samot­ność… ale nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że utwór mówi o uza­leż­nie­niu Seala od koka­iny.

Prze­ko­naj­cie się sami, o czym opo­wia­da „Kiss from a Rose”. Have fun!

Tekst pio­sen­ki Seal — Kiss from a Rose

The­re used to be a gray­ing tower alo­ne on the sea
You beca­me the light on the dark side of me
Love rema­ined a drug that’s the high and not the pill
But did you know
That when it snows
My eyes beco­me lar­ge and
The light that you shi­ne can be seen
Baby
I com­pa­re you to a kiss from a rose on the gray
Ooh
The more I get of you
The stran­ger it feels, yeah
And now that your rose is in blo­om
A light hits the glo­om on the gray
The­re is so much a man can tell you
So much he can say
You rema­in
My power, my ple­asu­re, my pain, baby
To me you’re like a gro­wing addic­tion
That I can’t deny
Won’t you tell me is that heal­thy, baby?
But did you know
That when it snows
My eyes beco­me lar­ge
And the light that you shi­ne can be seen
Baby
I com­pa­re you to a kiss from a rose on the gray
Ooh, the more I get of you
The stran­ger it feels, yeah
Now that your rose is in blo­om
A light hits the glo­om on the gray
I’ve been kis­sed by a rose on the gray
I’ve been kis­sed by a rose
I’ve been kis­sed by a rose on the gray
And if I sho­uld fall, will it all go away?
I’ve been kis­sed by a rose
Been kis­sed by a rose on the gray
The­re is so much a man can tell you
So much he can say
You rema­in
My power, my ple­asu­re, my pain
To me you’re like a gro­wing addic­tion
That I can’t deny, yeah
Won’t you tell me is that heal­thy, baby
But did you know
That when it snows
My eyes beco­me lar­ge
And the light that you shi­ne can be seen
Baby
I com­pa­re you to a kiss from a rose on the gray
Ooh, the more I get of you
The stran­ger it feels, yeah
Now that your rose is in blo­om
A light hits the glo­om on the gray
Yes I com­pa­re you to a kiss from a rose on the gray
Ooh, the more I get of you
The stran­ger it feels, yeah
And now that your rose is in blo­om
A light hits the glo­om on the gray
Now that your rose is in blo­om
A light hits the glo­om on the gray

Tłu­ma­cze­nie Seal — Kiss from a Rose

Kie­dyś była sza­rze­ją­ca wie­ża samot­na na morzu
Ty sta­łaś się świa­tłem po ciem­nej stro­nie same­go mnie
Miłość pozo­sta­ła nar­ko­ty­kiem, któ­ry nie jest piguł­ką
Ale czy wie­dzia­łaś
Że kie­dy pada śnieg
Moje oczy powięk­sza­ją się
Świa­tło, któ­rym świe­cisz, jest widocz­ne
Kocha­nie
Porów­nam cię do poca­łun­ku róży na sza­ro­ści
Ooch
Im wię­cej cie­bie dosta­je
Tym dziw­niej się czu­ję, tak
A teraz two­ja róża roz­kwi­ta
Świa­tło ude­rza w mrok sza­ro­ści
Tak wie­le czło­wiek może powie­dzieć
Tak wie­le może powie­dzieć
Pozo­sta­jesz
Moją siłą, moją przy­jem­no­ścią, moim bólem, kocha­nie
Jesteś dla mnie coraz więk­szym uza­leż­nie­niem
Któ­re­mu nie mogę zaprze­czyć
Czyż nie powiesz mi, że to zdro­we, kocha­nie?
Ale wie­dzia­łaś
Że kie­dy pada śnieg
Moje oczy powięk­sza­ją się
I świa­tło, któ­rym świe­cisz, jest widocz­ne
Kocha­nie
Porów­nam cię do poca­łun­ku róży na sza­ro­ści
Im wię­cej cie­bie dosta­je
Tym dziw­niej się czu­ję, tak
A teraz two­ja róża roz­kwi­ta
Świa­tło ude­rza w mrok sza­ro­ści
Zosta­łem poca­ło­wa­ny przez różę na sza­ro­ści
Zosta­łem poca­ło­wa­ny przez różę
Zosta­łem poca­ło­wa­ny przez różę na sza­ro­ści
I jeśli upad­nę, czy to wszyst­ko odej­dzie?
Zosta­łem poca­ło­wa­ny przez różę na sza­ro­ści
Poca­ło­wa­ny przez różę na sza­ro­ści
Tak wie­le czło­wiek może powie­dzieć
Tak wie­le może powie­dzieć
Pozo­sta­jesz
Moją siłą, moją przy­jem­no­ścią, moim bólem, kocha­nie
Jesteś dla mnie coraz więk­szym uza­leż­nie­niem
Któ­re­mu nie mogę zaprze­czyć, tak
Czyż nie powiesz mi, że to zdro­we, kocha­nie?
Ale wie­dzia­łaś
Że kie­dy pada śnieg
Moje oczy powięk­sza­ją się
I świa­tło, któ­rym świe­cisz, jest widocz­ne
Kocha­nie
Porów­nam cię do poca­łun­ku róży na sza­ro­ści
Im wię­cej cie­bie dosta­je
Tym dziw­niej się czu­ję, tak
A teraz two­ja róża roz­kwi­ta
Świa­tło ude­rza w mrok sza­ro­ści
Tak, porów­nu­ję cię do poca­łun­ku róży na sza­ro­ści
Ooch, Im wię­cej cie­bie dosta­je
Tym dziw­niej się czu­ję, tak
A teraz two­ja róża roz­kwi­ta
Świa­tło ude­rza w mrok sza­ro­ści
A teraz two­ja róża roz­kwi­ta
Świa­tło ude­rza w mrok sza­ro­ści

Zwroty & Wyrażenia

Gray

Gray & Grey

Gray (Ame­ri­can English) = Grey (Bri­tish English)

W pio­sen­ce klu­czo­wym sło­wem jest gray, dla­te­go war­to dobrze je zro­zu­mieć.

The­re used to be a gray­ing tower alo­ne on the sea

Kie­dyś była sza­rze­ją­ca wie­ża samot­na na morzu

Sza­ra latar­nia mor­ska wska­zu­je na samot­ne życie, któ­ry wiódł Seal przed spo­tka­niem wiel­kiej miło­ści.

I com­pa­re you to a kiss from a rose on the gray

Porów­nam cię do poca­łun­ku róży na sza­ro­ści

On the gray jest tutaj sza­rym, bez­barw­nym obsza­rem.

Gray – war­to wie­dzieć
gray area = sza­ra stre­fa; nie­ja­sna sytu­acja; rejon wyso­kie­go bez­ro­bo­cia (Bri­tish English)
Gray Lady = ochot­nicz­ka Ame­ry­kań­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża (Ame­ri­can English)
gray-haire­d/he­aded = siwo­wło­sy
to go/turn gray = siwieć
all cats are gray in the night = w nocy wszyst­kie koty są czar­ne

And now that your rose is in blo­om
A light hits the glo­om on the gray

A teraz two­ja róża roz­kwi­ta
Świa­tło ude­rza w mrok sza­ro­ści

Róża roz­ja­śnia sza­rość, spra­wia, że wszyst­ko nabie­ra barw.

Wie­my, że gray (= grey), to kolor sza­ry. Ale czy wie­dzie­li­ście, że słów­ko ma jesz­cze kil­ka innych cie­ka­wych zna­czeń?

Gray = grey =

= siwy (np. wło­sy), np.: He tur­ned gray when he was thir­ty. = Osi­wiał w wie­ku trzy­dzie­stu lat.

= bez­barw­ny, nija­ki, np.: Most of the towns we were pas­sing by were small and gray. = Więk­szość mia­ste­czek, któ­re mija­li­śmy były małe i nija­kie.

= pochmur­ny, np.: It was dark, gray day. = To był ciem­ny, pochmur­ny dzień.

To gray = siwieć, sza­rzeć, np.: He will be gray­ing at the tem­ples like his father. = On będzie siwiał na skro­niach jak jego ojciec.

Remain

Zapa­mię­taj!

the fact rema­ins that… = pozo­sta­je fak­tem, że…
it rema­ins to be seen whe­ther… = oka­że się, czy…
it only rema­ins for me to say… = pozo­sta­je mi tyl­ko powie­dzieć…
‘I rema­in, yours faith­ful­ly’ = “łączę wyra­zy sza­cun­ku”

Love rema­ined a drug that’s the high and not the pill

Miłość pozo­sta­ła nar­ko­ty­kiem, któ­ry nie jest piguł­ką

Sło­wa te suge­ru­ją, że miłość jest rów­na lub więk­sza niż jaka­kol­wiek piguł­ka, sub­stan­cja che­micz­na, jaką wytwo­rzył czło­wiek.

You rema­in my power, my ple­asu­re, my pain

Pozo­sta­jesz moją siłą, moją przy­jem­no­ścią, moim bólem

Kobie­ta, miłość jest siłą napę­do­wą pio­sen­ka­rza, jego wszyst­kie emo­cje jej doty­czą. Jest prak­tycz­nie uza­leż­nio­ny od tego uczu­cia, ale sam nie wie do koń­ca, czy to jest dobrze czy źle.

To rema­in = pozo­stać, pozo­sta­wać.

Przy­kła­dy:

Despi­te his suc­cess he rema­ined very modest per­son. = Pomi­mo swo­je­go suk­ce­su pozo­stał bar­dzo skrom­ną oso­bą.

Not much rema­ins of that beau­ti­ful town. = Nie­wie­le pozo­sta­ło z tej pięk­ne­go mia­stecz­ka.

Can be seen

Idiom!

To see the light = zro­zu­mieć; doznać olśnie­nia, nawró­cić się.

The light that you shi­ne can be seen

Świa­tło, któ­rym świe­cisz jest widocz­ne

Mamy tutaj zasto­so­wa­ną stro­nę bier­ną – pas­si­ve voice – z cza­sow­ni­kiem modal­nym can.

Jak two­rzy­my stro­nę bier­ną z cza­sow­ni­ka­mi modal­ny­mi?

To pro­ste: po cza­sow­ni­ku modal­nym (np.: can, could, sho­uld, must) doda­je­my cza­sow­nik be i trze­cią for­mę cza­sow­ni­ka – past par­ti­ci­ple.

Przy­kła­dy:

Stro­na bier­na – zapa­mię­taj!
Stro­na czyn­na: Some­bo­dy must cle­an this house.
Stro­na bier­na: This house must be cle­aned.
Cza­sow­nik modal­ny + be + III for­ma cza­sow­ni­ka (past par­ti­ci­ple)

The­se clo­thes can be given away. = Te ubra­nia mogą zostać odda­ne.

Some­thing must be done with your hair – it’s too long. = Coś musi zostać zro­bio­ne z two­imi wło­sa­mi – są za dłu­gie.

This key can’t be lost. = Ten klucz nie może zostać zgu­bio­ny.

The­ir situ­ation sho­uld be under­sto­od. = Ich sytu­acja powin­na zostać zro­zu­mia­na.

Compare

Seal porów­nu­je kobie­tę, o któ­rej śpie­wa, do kolo­ru, któ­ry nada jego sza­re­mu życiu.

I com­pa­re you to a kiss from a rose on the gray

Porów­nam cię do poca­łun­ku róży na sza­ro­ści

To com­pa­re sb/sth to/with sb/sth =

Com­pa­re – przy­dat­ne zwro­ty

bey­ond com­pa­re = nie­zrów­na­ny, nie­po­rów­ny­wal­ny, np.: a beau­ty bey­ond com­pa­re = nie­zrów­na­na pięk­ność
com­pa­red with some­thing = w porów­na­niu z czymś
to com­pa­re notes with some­bo­dy (on sth) = wymie­nić z kimś wra­że­nia, uwa­gi, poglą­dy (na jakiś temat)

= porów­ny­wać kogoś/coś z kimś/czymś, np.: He is always com­pa­ring me and his mother! = On zawsze porów­nu­je mnie ze swo­ją mat­ką!

= dawać się porów­nać, być porów­ny­wal­nym; dorów­ny­wać (with sb/sth = komuś/czemuś); przy­rów­ny­wać (to sb/sth = do kogoś/czegoś), np.: As a child she always wan­ted to com­pa­re with her older sister. = Jako dziec­ko zawsze chcia­ła dorów­nać swo­jej star­szej sio­strze.

To com­pa­re one­self with/to sb = porów­ny­wać sie­bie z kimś, np.: You shouldn’t com­pa­re your­self to his ex-girl­friend. = Nie powin­naś się porów­ny­wać do jego byłej dziew­czy­ny.

The more…The stranger…

The more I get of you
The stran­ger it feels

Im wię­cej cie­bie dosta­je
Tym dziw­niej się czu­ję

Mamy tutaj uży­tą kon­struk­cję – the…the… – słu­żą­cą do two­rze­nia podwój­nych porów­nań:, np.: The sooner the bet­ter. = Im szyb­ciej, tym lepiej.

Uży­wa­my tej kon­struk­cji, aby powie­dzieć, że jed­na rzecz zale­ży od dru­giej, np.:

The more you learn, the more you know. = Im wię­cej się uczysz, tym wię­cej wiesz.

The more often you work out, the fit­ter you are. = Im wię­cej ćwi­czysz, tym bar­dziej jesteś wyspor­to­wa­ny.

The lon­ger the day, the bet­ter we feel. = Im dłuż­szy dzień, tym lepiej się czu­je­my.

Gloom

War­to zapa­mię­tać
to cast a glo­om over sb = przy­gnę­bić kogoś, wpra­wić kogoś w przy­gnę­bie­nie
to cast a glo­om over sth = rzu­cać cień na coś
doom and glo­om = czar­na roz­pacz
to spre­ad glo­om and despon­den­cy = wywo­ły­wać uczu­cie przy­gnę­bie­nia i znie­chę­ce­nia
eco­no­mic glo­om = kry­zys gospo­dar­czy
unre­lie­ved glo­om = bez­na­dziej­ny smu­tek
to pre­ach doom and glo­om = malo­wać wszyst­ko w czar­nych bar­wach

A light hits the glo­om on the gray

Świa­tło ude­rza w mrok sza­ro­ści

Glo­om =

=  ciem­ność, mrok, np.: The big dog came out of the glo­om and sca­red the chil­dren. = Duży pies wyszedł z ciem­no­ści i wystra­szył dzie­ci.

= przy­gnę­bie­nie, smu­tek (about/over sth = z powo­du cze­goś), np.: He felt glo­om abo­ut his parents’ divor­ce. = On czuł przy­gnę­bie­nie z powo­du roz­wo­du rodzi­ców.

Deny

To me you’re like a gro­wing addic­tion that I can’t deny

Jesteś dla mnie jak rosną­ce uza­leż­nie­nie któ­re­mu nie potra­fię odmó­wić

Cza­sow­nik to deny ma kil­ka cie­ka­wych zna­czeń.

To deny =

= zaprze­czać (np. zarzu­tom), wypie­rać się (cze­goś), demen­to­wać, np.: He denies that he knows her. = On zaprze­cza, że ją zna.

= odma­wiać (np. wstę­pu), odrzu­cać (np. wnio­sek), wzbra­niać (komuś cze­goś), np.: They denied her entran­ce to the buil­ding. = Odmó­wi­li jej wstę­pu do budyn­ku.

 

Czy dzię­ki naszej lek­cji uda­ło Wam się see the light and learn some new English words? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Pozostaw odpowiedź Michał Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *