Sam Smith — I’m Not The Only One

Dla nie­któ­rych inspi­ra­cją jest miłość, dla innych zdra­da, czy nie­szczę­śli­wa miłość. Sam Smith kom­po­nu­jąc pio­sen­kę „I’m Not The Only One” bez wąt­pie­nia, wło­żył w nią całe ser­ce, ale było to zła­ma­ne ser­ce.

Sam Smith odbie­ra­jąc nagro­dę na 57. gali roz­da­nia nagród Gram­my w Los Ange­les podzię­ko­wał oso­bie, któ­ra zła­ma­ła mu ser­ce, za to, że była naj­więk­szą inspi­ra­cją dla powsta­nia nagro­dzo­nej pły­ty.  „To naj­lep­szy wie­czór w moim życiu. Chciał­bym podzię­ko­wać czło­wie­ko­wi, o któ­rym jest ta pły­ta. (…) Dzię­ku­ję ci bar­dzo za zła­ma­nie mi ser­ca, bo dzię­ki tobie dosta­łem czte­ry Gram­my!” — powie­dział ze sce­ny muzyk.

Sam Smith zapro­sił do tele­dy­sku Dian­nę Agron, zna­ną m.in. z seria­lu „Glee” oraz Chri­sa Mes­si­nę, gra­ją­ce­go w „The Min­dy Pro­ject”.

Tekst pio­sen­ki Sam Smith — I’m Not The Only One

You and me, we made a vow
For bet­ter or for wor­se
I can’t belie­ve you let me down
But the proof’s in the way it hurts

For mon­ths on end I’ve had my doubts
Deny­ing eve­ry tear
I wish this would be over now
But I know that I still need you here

You say I’m cra­zy
’Cau­se you don’t think I know what you’ve done
But when you call me baby
I know I’m not the only one

You’ve been so una­va­ila­ble
Now sadly I know why
Your heart is unob­ta­ina­ble
Even tho­ugh Lord knows you kept mine

You say I’m cra­zy
’Cau­se you don’t think I know what you’ve done
But when you call me baby
I know I’m not the only one

I have loved you for many years
May­be I am just not eno­ugh
You’ve made me reali­ze my deepest fear
By lying and tearing us up

You say I’m cra­zy
’Cau­se you don’t think I know what you’ve done
But when you call me baby
I know I’m not the only one

I know I’m not the only one
I know I’m not the only one
And I know…
I know I’m not the only one

Tłu­ma­cze­nie Sam Smith — I’m Not The Only One

Ty i ja przy­rze­kli­śmy
Być ze sobą na dobre i na złe
Nie mogę uwie­rzyć, że mnie zawio­dłaś
Ale ból jest na to dowo­dem

Przez wie­le mie­się­cy mia­łem wąt­pli­wo­ści
Zaprze­cza­łem każ­dej łzie
Chciał­bym, żeby to się już skoń­czy­ło
Ale wiem, że wciąż cię potrze­bu­ję

Mówisz, że jestem sza­lo­ny
Ale nie masz poję­cia, że wiem co zro­bi­łaś
Kie­dy nazy­wasz mnie skar­bem
Wiem, że nie jestem jedy­ny

Jesteś taka nie­do­stęp­na
Teraz nie­ste­ty wiem dla­cze­go
Two­je ser­ce jest zamknię­te
Pomi­mo, że Bóg wie, że moje wciąż nale­ży do cie­bie

Mówisz, że jestem sza­lo­ny
Ale nie masz poję­cia, że wiem co zro­bi­łaś
Kie­dy nazy­wasz mnie skar­bem
Wiem, że nie jestem jedy­ny

Kocha­łem cię przez wie­le lat
Może po pro­stu ci nie wystar­czam
Uświa­do­mi­łaś mi moje naj­głęb­sze lęki
Kła­miąc i nisz­cząc to co nas łączy­ło

Mówisz, że jestem sza­lo­ny
Ale nie masz poję­cia, że wiem co zro­bi­łaś
Kie­dy nazy­wasz mnie skar­bem
Wiem, że nie jestem jedy­ny

Wiem, że nie jestem jedy­ny
Wiem, że nie jestem jedy­ny
I wiem…
Wiem, że nie jestem jedy­ny

Zwroty & Wyrażenia

Vow

You and me, we made a vow

Ty i ja przy­rze­kli­śmy

Vow = przy­rze­cze­nie, ślu­bo­wa­nie, np.: Some monks make vows of silen­ce. = Nie­któ­rzy mni­si skła­da­ją ślu­by mil­cze­nia.

To vow = ślu­bo­wać, przy­rze­kać, np.: He vowed that he would take ven­ge­an­ce on his son’s mur­de­rer. = Przy­rzekł, że zemści się na zabój­cy swo­je­go syna.

For better or for worse

For bet­ter or for wor­se

Być ze sobą na dobre i na złe

For bet­ter or for wor­se = na dobre i na złe, np.: I’m your best friend, I’ll stay by your side for bet­ter or for wor­se. = Jestem two­im naj­lep­szym przy­ja­cie­lem, będę przy tobie na dobre i na złe.

W języ­ku angiel­skim jest jesz­cze jeden idiom, któ­ry ma takie samo zna­cze­nie thro­ugh thick and thin = na dobre i na złe.

Zwrot for bet­ter, for wor­se jest czę­ścią przy­się­gi mał­żeń­skiej, czy­li mar­ria­ge vows w koście­le kato­lic­kim:

I, .….,  take you, .….,  to be my law­ful­ly wed­ded husband/wife, to have and to hold, from this day for­ward, for bet­ter, for wor­se, for richer, for poorer, in sick­ness and in health, until death do us part.

Let somebody down

War­to znać!

a let-down = roz­cza­ro­wa­nie, zawód, np.: His last per­for­man­ce was a big let-down, eve­ry­bo­dy expec­ted some­thing bet­ter. = Jego ostat­ni występ był wiel­kim roz­cza­ro­wa­niem, wszy­scy spo­dzie­wa­li się cze­goś lep­sze­go.

to let down = spu­ścić, np.: It was too slip­pe­ry to go down into the cave, so they let the First Aid Kit down. = Spu­ści­li aptecz­kę pierw­szej pomo­cy do jaski­ni, ponie­waż było zbyt śli­sko, żeby tam zeszli.

to let somebody’s hair down = zre­lak­so­wać się, wylu­zo­wać, np.: You work too much. You sho­uld let your hair down and come with us to a pub. = Pra­cu­jesz za dużo. Powin­naś wylu­zo­wać i iść z nami do baru.

to let some­thing down = prze­dłu­żyć (spodnie, spód­ni­cę), np.: This skirt it too short, I’ll have to let it down. = Ta spód­ni­ca jest za krót­ka, będę musia­ła ją prze­dłu­żyć.

I can’t belie­ve you let me down

Nie mogę uwie­rzyć, że mnie zawio­dłaś

To let some­bo­dy down = zawieść kogoś, roz­cza­ro­wać, np.: I can’t count on you any­mo­re, you have let me down too many times. = Już nie mogę na cie­bie liczyć, zbyt wie­le razy mnie zawio­dłeś.

Deny

Deny­ing eve­ry tear

Zaprze­cza­łem każ­dej łzie

To deny =

= zaprze­czać, wypie­rać się, np.: He denied meeting the vic­tim that day. = Zaprze­czył, że tam­te­go dnia spo­tkał się z ofia­rą.

= odma­wiać, odrzu­cać, np.: They were denied access to the secret files. = Odmó­wio­no im dostę­pu do taj­nych akt.

The­re is no deny­ing = nie da się ukryć, np.: The­re is no deny­ing that witho­ut a grant we will not be able to start our new pro­ject. = Nie da się ukryć, że bez dota­cji nie będzie­my mogli zacząć nowe­go pro­jek­tu.

Unavailable/Unobtainable

You’ve been so una­va­ila­ble

Jesteś taka nie­do­stęp­na

Your heart is unob­ta­ina­ble

Two­je ser­ce jest zamknię­te

Unavailable/unobtainable =

= nie­osią­gal­ny, nie­obec­ny, np.: Mr. Hen­ry is una­va­ila­ble at the moment but you can leave a mes­sa­ge for him. = Pan Hen­ry jest w tej chwi­li nie­osią­gal­ny, ale może Pani zosta­wić dla nie­go wia­do­mość.

Te przy­miot­ni­ki mogą rów­nież ozna­czać = nie­do­stęp­ny.

Przy­kła­dy:

The num­ber you’re try­ing to reach is cur­ren­tly una­va­ila­ble. Ple­ase, try aga­in later. = Numer, z któ­rym pró­bu­jesz się połą­czyć, jest aktu­al­nie nie­do­stęp­ny. Pro­szę spró­bo­wać póź­niej.

Za kuli­sa­mi tele­dy­sku

This pro­duct is unob­ta­ina­ble in many shops. = Ten pro­dukt jest nie­do­stęp­ny w wie­lu skle­pach.

Even though

Even tho­ugh Lord knows you kept mine

Pomi­mo, że Bóg wie, że moje wciąż nale­ży do cie­bie

Even tho­ugh = mimo że, pomi­mo że, np.: I deci­ded to help him, even tho­ugh he didn’t dese­rve it. = Posta­no­wi­łam mu pomóc, mimo że na to nie zasłu­gi­wał.

Zamiast even tho­ugh może­my użyć: tho­ugh lub altho­ugh.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Pozostaw odpowiedź C Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *