Rihanna — Diamonds

Rihan­na ma na swo­im kon­cie wie­le wspa­nia­łych hitów, a „Dia­monds” to jed­na z pio­se­nek z jej pły­ty pt. “Una­po­lo­ge­tic”.

War­to posłu­chać i dowie­dzieć się o czym śpie­wa, szcze­gól­nie jeśli ktoś wybie­ra się na jej kon­cert, któ­ry odbę­dzie się w już 5 sierp­nia na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie.

Enjoy! 🙂

Tekst pio­sen­ki Rihan­na — Dia­monds

Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Shi­ne bri­ght like a dia­mond

Find light in the beau­ti­ful sea
I cho­ose to be hap­py
You and I, you and I
We’re like dia­monds in the sky

You’re a sho­oting star I see
A vision of ecsta­sy
When you hold me, I’m ali­ve
We’re like dia­monds in the sky

I knew that we’d beco­me one right away
Oh, right away
At first sight
I felt the ener­gy of sun rays
I saw the life insi­de your eyes

So shi­ne bri­ght toni­ght, you and I
We’re beau­ti­ful like dia­monds in the sky
Eye to eye, so ali­ve
We’re beau­ti­ful like dia­monds in the sky

Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Shi­ne bri­ght like a dia­mond
We’re beau­ti­ful like dia­monds in the sky

Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Shi­ne bri­ght like a dia­mond
We’re beau­ti­ful like dia­monds in the sky

Palms rise to the uni­ver­se
As we moon­shi­ne and mol­ly
Feel the warmth, we’ll never die
We’re like dia­monds in the sky

You’re a sho­oting star I see
A vision of ecsta­sy
When you hold me, I’m ali­ve
We’re like dia­monds in the sky

At first sight
I felt the ener­gy of sun rays
I saw the life insi­de your eyes

So shi­ne bri­ght toni­ght, you and I
We’re beau­ti­ful like dia­monds in the sky
Eye to eye, so ali­ve
We’re beau­ti­ful like dia­monds in the sky

Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Shi­ne bri­ght like a dia­mond
We’re beau­ti­ful like dia­monds in the sky

Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Shi­ne bri­ght like a dia­mond
We’re beau­ti­ful like dia­monds in the sky

Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Shi­ne bri­ght like a dia­mond

So shi­ne bri­ght toni­ght, you and I
We’re beau­ti­ful like dia­monds in the sky
Eye to eye, so ali­ve
We’re beau­ti­ful like dia­monds in the sky

Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Oh, yeah
Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Shi­ne bri­ght like a dia­mond
Shi­ne bri­ght like a dia­mond

Tłu­ma­cze­nie Rihan­na — Dia­monds

Błyszcz jasno jak dia­ment
Błyszcz jasno jak dia­ment

Znajdź świa­tło w pięk­nym morzu
Wybie­ram, żeby być szczę­śli­wa
Ty i ja, ty i ja
Jeste­śmy jak dia­men­ty na nie­bie

Jesteś spa­da­ją­cą gwiaz­dą, któ­rą widzę
Wizją eks­ta­zy
Kie­dy mnie trzy­masz, jestem peł­na życia
Jeste­śmy jak dia­men­ty na nie­bie

Wie­dzia­łam, że sta­nie­my natych­miast jed­nym
Och, natych­miast
Od pierw­sze­go wej­rze­nia
Poczu­łam ener­gię pro­mie­ni sło­necz­nych
Zoba­czy­łam życie w two­ich oczach

Więc lśnij­my dziś jasno, ty i ja
Jeste­śmy jak dia­men­ty na nie­bie
Oko w oko, tak peł­ni życia
Jeste­śmy jak dia­men­ty na nie­bie

Błyszcz jasno jak dia­ment
Błyszcz jasno jak dia­ment
Błyszcz jasno jak dia­ment
Jeste­śmy jak dia­men­ty na nie­bie

Błyszcz jasno jak dia­ment
Błyszcz jasno jak dia­ment
Błyszcz jasno jak dia­ment
Jeste­śmy jak dia­men­ty na nie­bie

Dło­nie wno­szą się do wszech­świa­ta
Kie­dy pije­my i jeste­śmy na haju
Poczuj to cie­pło, nigdy nie umrze­my
Jeste­śmy jak dia­men­ty na nie­bie

Jesteś spa­da­ją­cą gwiaz­dą, któ­rą widzę
Wizją eks­ta­zy
Kie­dy mnie trzy­masz, jestem peł­na życia
Jeste­śmy jak dia­men­ty na nie­bie

Od pierw­sze­go wej­rze­nia
Poczu­łam ener­gię pro­mie­ni sło­necz­nych
Zoba­czy­łam życie w two­ich oczach

Więc lśnij­my dziś jasno, ty i ja
Jeste­śmy jak dia­men­ty na nie­bie
Oko w oko, tak peł­ni życia
Jeste­śmy jak dia­men­ty na nie­bie

Błyszcz jasno jak dia­ment
Błyszcz jasno jak dia­ment
Błyszcz jasno jak dia­ment
Jeste­śmy jak dia­men­ty na nie­bie

Błyszcz jasno jak dia­ment
Błyszcz jasno jak dia­ment
Błyszcz jasno jak dia­ment
Jeste­śmy jak dia­men­ty na nie­bie

Błyszcz jasno jak dia­ment
Błyszcz jasno jak dia­ment
Błyszcz jasno jak dia­ment

Więc lśnij­my dziś jasno, ty i ja
Jeste­śmy jak dia­men­ty na nie­bie
Oko w oko, tak peł­ni życia
Jeste­śmy jak dia­men­ty na nie­bie

Błyszcz jasno jak dia­ment
Błyszcz jasno jak dia­ment
Błyszcz jasno jak dia­ment
Och, tak
Błyszcz jasno jak dia­ment
Błyszcz jasno jak dia­ment
Błyszcz jasno jak dia­ment
Błyszcz jasno jak dia­ment

Zwroty & Wyrażenia

Bright

Roz­ja­śnij swo­je słow­nic­two!

bri­ght idea = dosko­na­ły pomysł
bri­ght and ear­ly = bla­dym świ­tem
bri­ght spark = mądra­la
bri­ght as a but­ton = bar­dzo bystry
to have a bri­ght futu­re ahe­ad of you = mieć przed sobą świe­tla­ną przy­szłość

Shi­ne bri­ght like a dia­mond

Błyszcz jasno jak dia­ment

Bri­ght = jasny, rado­sny, pro­mien­ny.

Przy­kład:

The flat was very bri­ght and cosy so we deci­ded to buy it. = Miesz­ka­nie było bar­dzo jasne i przy­tul­ne, więc zde­cy­do­wa­li­śmy się je kupić.

Diamond

Cie­ka­wost­ka

Dia­mond po angiel­sku to tak­że kar­cia­ny kolor. A oto kar­cia­ny słow­ni­czek:

dia­mond = karo
club = trefl
heart = kier
spa­de = pik

Shi­ne bri­ght like a dia­mond

Błyszcz jasno jak dia­ment

Dia­mond = dia­ment.

Przy­kład:

I was very hap­py when I got a dia­mond ring. = Byłam bar­dzo szczę­śli­wa, kie­dy dosta­łam dia­men­to­wy pier­ścio­nek.

Shooting star

You’re a sho­oting star I see

Jesteś jak spa­da­ją­ca gwiaz­da, któ­rą widzę

Sho­oting star = spa­da­ją­ca gwiaz­da, np.: I saw a sho­oting star and tho­ught abo­ut my dre­am. = Zoba­czy­łam spa­da­ją­cą gwiaz­dę i pomy­śla­łam o moim marze­niu.

Alive

The­se words will keep your English ali­ve!

to keep some­bo­dy ali­ve = utrz­my­wać kogoś przy życiu
ali­ve and kic­king = mają­cy się dobrze
dead-and-ali­ve = nud­ny, bez życia
best man ali­ve = naj­lep­szy czło­wiek na świe­cie

When you hold me, I’m ali­ve

Kie­dy mnie trzy­masz, jestem peł­na ener­gii

Ali­ve = żywy, pełen ener­gii.

Przy­kład:

Out car cra­shed into a tree but for­tu­na­te­ly we were ali­ve. = Nasz samo­chód ude­rzył w drze­wo, ale na szczę­ście byli­śmy żywi.

Moonshine and molly

As we moon­shi­ne and mol­ly

Kie­dy pije­my i jeste­śmy na haju

Tego frag­men­tu nie tłu­ma­czy­my dosłow­nie. Bim­ber i skład­nik ecsta­sy w tej linij­ce ozna­cza wła­śnie picie i bycie “na haju”.

Moon­shi­ne = bim­ber.

Mol­ly = MDMA (skład­nik ecsta­sy).

Hold

Phra­sal verbs with ‘hold’

to hold up = nie osła­biać się
to hold on = pocze­kać
to hold out = wystar­czyć
to hold back = utrzy­mać w tajem­ni­cy

When you hold me, I’m ali­ve

Kie­dy trzy­masz mnie, jestem peł­na życia

To hold = trzy­mać.

Przy­kład:

Hold my hand becau­se I’m afra­id of dark­ness. = Trzy­maj moją rękę, bo boję się ciem­no­ści.

Gramatyka

Future Simple

Feel the warmth, we’ll never die

Poczuj to cie­pło, my nigdy nie umrze­my

Cza­su Futu­re Sim­ple uży­wa­my, gdy:

  • mówi­my o przy­szło­ści na pod­sta­wie wła­snych przy­pusz­czeń, np.: I think I will go to the cine­ma tomor­row. = Myślę, że pój­dę jutro do kina.
  • wyra­ża­my obiet­ni­ce i groź­by, np.: I pro­mi­se I won’t hurt you. = Obie­cu­ję,  że cię nie zra­nię.
  • w chwi­li podej­mo­wa­nia, np.: I will go to the shop becau­se we are run out of milk. = Pój­dę do skle­pu, bo skoń­czy­ło się nam mle­ko.
  • pro­si­my o pomoc, np.: Will you car­ry this bag for me? = Ponie­siesz za mnie tę tor­bę?

 

Któ­ry z hitów Rihan­ny podo­ba Wam się naj­bar­dziej?

Czy chcie­li­by­ście pouczyć się angiel­skie­go na pod­sta­wie innych pio­sen­ka­mi artyst­ki?

Daj­cie znać w komen­ta­rzach! 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Pozostaw odpowiedź Justyna Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *