P!nk — Try

Pio­sen­ki Pink nie mają w sobie nic a nic z różu, to wie już każ­dy, kto posłu­chał przy­naj­mniej jed­nej z nich. Pocho­dzą­ca z Pen­syl­wa­nii pio­sen­kar­ka o nie­miec­kich, litew­skich i irlandz­kich korze­niach już od wie­lu lat wyda­je utwo­ry  poja­wia­ją­ce się na listach prze­bo­jów, o inte­li­gent­nych tek­stach i wpa­da­ją­cych w ucho refre­nach.

Temat poniż­szej pio­sen­ki jest dość cha­rak­te­ry­stycz­ny dla woka­list­ki – pró­bu­je zaszcze­pić moty­wa­cję i pew­ność sie­bie w odbior­cach. Zapra­szam do spraw­dze­nia 🙂

Tekst pio­sen­ki P!nk — Try

Ever won­der ’bout what he’s doin’
How it all tur­ned to lies
Some­ti­mes I think that it’s bet­ter
To never ask why

Whe­re the­re is desi­re
The­re is gon­na be a fla­me
Whe­re the­re is a fla­me
Someone’s bound to get bur­ned
But just becau­se it burns
Doesn’t mean you’re gon­na die
You got­ta get up and try, try, try
Got­ta get up and try, try, try
Got­ta get up and try, try, try

Fun­ny how the heart can be dece­iving
More than just a couple times
Why do we fall in love so easy
Even when it’s not right?

Whe­re the­re is desi­re
The­re is gon­na be a fla­me
Whe­re the­re is a fla­me
Someone’s bound to get bur­ned
But just becau­se it burns
Doesn’t mean you’re gon­na die
You got­ta get up and try, try, try
Got­ta get up and try, try, try
You got­ta get up and try, try, try

Ever wor­ry that it might be ruined
Does it make you wan­na cry
When you’re out the­re doin’ what you’re doin’?
Are you just get­ting by?
Tell me are you just get­ting by, by, by?

Whe­re the­re is desi­re
The­re is gon­na be a fla­me
Whe­re the­re is a fla­me
Someone’s bound to get bur­ned
But just becau­se it burns
Doesn’t mean you’re gon­na die
You got­ta get up and try, try, try
Got­ta get up and try, try, try
You got­ta get up and try, try, try
Got­ta get up and try, try, try
Got­ta get up and try, try, try
You got­ta get up and try, try, try
Got­ta get up and try, try, try
You got­ta get up and try, try, try
Got­ta get up and try, try, try

Tłu­ma­cze­nie P!nk — Try

Zasta­na­wiasz się cza­sem co on robi?
Jak to wszyst­ko obró­ci­ło się w kłam­stwa
Cza­sem myślę że lepiej jest
Nigdy nie pytać dla­cze­go

Tam gdzie jest pra­gnie­nie
Tam będzie też pło­mień
Gdzie jest pło­mień
Ktoś naj­praw­do­po­dob­niej się popa­rzy
Ale tyl­ko dla­te­go, że się popa­rzysz
Nie zna­czy że umrzesz
Musisz wstać i pró­bo­wać, pró­bo­wać, pró­bo­wać
Musisz wstać i pró­bo­wać, pró­bo­wać, pró­bo­wać
Musisz wstać i pró­bo­wać, pró­bo­wać, pró­bo­wać

Zabaw­ne, jak ser­ce potra­fi nas oszu­ki­wać
Wię­cej niż tyl­ko parę razy
Dla­cze­go zako­chu­je­my się tak łatwo
Nawet jeśli tak nie powin­no być?

Tam gdzie jest pra­gnie­nie
Tam będzie też pło­mień
Gdzie jest pło­mień
Ktoś naj­praw­do­po­dob­niej się popa­rzy
Ale to, że się popa­rzysz
Nie zna­czy że umrzesz
Musisz wstać i pró­bo­wać, pró­bo­wać, pró­bo­wać
Musisz wstać i pró­bo­wać, pró­bo­wać, pró­bo­wać
Musisz wstać i pró­bo­wać, pró­bo­wać, pró­bo­wać

Mar­twisz się cza­sem, że możesz wszyst­ko zruj­no­wać,
Czy to nie spra­wia, że chcesz pła­kać
Kie­dy jesteś poza domem, robiąc to co robisz?
Radzisz sobie z tym?
Powiedz radzisz sobie?

Tam gdzie jest pra­gnie­nie
Tam będzie też pło­mień
Gdzie jest pło­mień
Ktoś naj­praw­do­po­dob­niej się popa­rzy
Ale to, że się popa­rzysz
Nie zna­czy że umrzesz
Musisz wstać i pró­bo­wać, pró­bo­wać, pró­bo­wać
Musisz wstać i pró­bo­wać, pró­bo­wać, pró­bo­wać
Musisz wstać i pró­bo­wać, pró­bo­wać, pró­bo­wać
Musisz wstać i pró­bo­wać, pró­bo­wać, pró­bo­wać
Musisz wstać i pró­bo­wać, pró­bo­wać, pró­bo­wać
Musisz wstać i pró­bo­wać, pró­bo­wać, pró­bo­wać
Musisz wstać i pró­bo­wać, pró­bo­wać, pró­bo­wać
Musisz wstać i pró­bo­wać, pró­bo­wać, pró­bo­wać
Musisz wstać i pró­bo­wać, pró­bo­wać, pró­bo­wać

Zwroty & wyrażenia

Turn

How it all tur­ned to lies

Jak to wszyst­ko obró­ci­ło się w kłam­stwa

To turn może mieć tak wie­le zna­czeń jak jego pol­ski odpo­wied­nik = obra­cać, prze­krę­cić.

Dla­te­go będzie to zarów­no skrę­ca­nie samo­cho­dem, odwró­ce­nie się do kogoś twa­rzą lub ple­ca­mi lub obró­ce­nie pudeł­ka dooko­ła w sen­sie fizycz­nym, jak i prze­krę­ce­nie praw­dy lub zmia­na sytu­acji o 180 stop­nie — jak w pio­sen­ce.

Turn left on this roun­da­bo­ut. = Skręć w lewo na tym ron­dzie.

She tur­ned her back/face on me when she heard what I’d said. = Obró­ci­ła się do mnie plecami/twarzą kie­dy usły­sza­ła co powie­dzia­łam.

The eve­ning tur­ned to be a disa­ster. = Wie­czór zamie­nił się w kata­stro­fę.

Turn jako rze­czow­nik może ozna­czać skręt lub kolej­kę, np. w grze.

Take the second turn right ple­ase. = Pro­szę skrę­cić w dru­gą uli­cę w pra­wo.

She’s lost her turn, the next one is yours. = Stra­ci­ła kolej­kę, następ­na jest two­ja.

Bound to

Zapa­mię­taj!
be bound to hap­pen = musieć się wyda­rzyć
be duty-bound = być w obo­wiąz­ku, być zobo­wią­za­nym
bound and deter­mi­ned = być abso­lut­nie zde­ter­mi­no­wa­nym, żeby coś zro­bić
be time-bound = wyko­nać zada­nie w okre­ślo­nym cza­sie
be bound with sb = być z kimś zwią­za­nym

Someone’s bound to get bur­ned

Ktoś naj­praw­do­po­dob­niej się popa­rzy

Kon­struk­cja to be bound to ozna­cza być zobo­wią­za­nym do cze­goś, od cza­sow­ni­ka to bind = zobo­wią­zy­wać, wią­zać (tak­że np. sznur­ki).

She was bound to pay her sister’s fine. = Była zobo­wią­za­na do zapła­ty man­da­tu za jej sio­strę.

The rob­bers bound her hands toge­ther. = Wła­my­wa­cze zwią­za­li jej ręce.

Jed­nak wraz z natu­ral­ny­mi zmia­na­mi języ­ka ten zwrot tak­że naj­praw­do­po­dob­niej odro­bi­nę prze­kształ­cił swo­je zna­cze­nie, ponie­waż czę­ściej inter­pre­tu­je­my go jako być praw­do­po­dob­nym – tak­że w naszym przy­kła­dzie z pio­sen­ki.

W języ­ku pol­skim nie mamy odpo­wied­ni­ka tej kon­struk­cji, dla­te­go naj­le­piej jest popa­trzeć na przy­kła­dy:

It was bound to hap­pen. = Było praw­do­po­dob­ne, że to się sta­nie.

She is bound to lose her job down if she still is that care­less. = Jest praw­do­po­dob­ne że stra­ci pra­cę, jeśli dalej będzie tak nie­dba­ła.

I wasn’t bound to meet any­one in that stre­et, still, he was the­re. = Było mało praw­do­po­dob­ne żebym spo­tka­ła kogo­kol­wiek na tej uli­cy, ale on tam był.

Get burned

Someone’s bound to get bur­ned

Ktoś naj­praw­do­po­dob­niej się popa­rzy

War­to wie­dzieć
get under­way = roz­po­czy­nać się
get how = rozu­mieć jak
get hurt = zra­nić się
get sb pre­gnant = zro­bić komuś brzuch
get abo­ut = podró­żo­wać
get high = naćpać się, wziąć nar­ko­ty­ki

Niby wszy­scy rozu­mie­ją co to zna­czy, ale dla­cze­go tak jest? Cza­sow­nik to get ma w języ­ku angiel­skim ponad trzy­dzie­ści zna­czeń. Oczy­wi­ście nie bio­rąc pod uwa­gę nie­zli­czo­nej ilo­ści zwro­tów, wyra­żeń i idio­mów.

W tym wypad­ku, a dokład­niej w wypad­ku nagłych lub nie­spo­dzie­wa­nych zda­rzeń może­my użyć cza­sow­ni­ka to get aby pod­kre­ślić to, że nie byli­śmy przy­go­to­wa­ni na coś takie­go.

Dla jesz­cze bar­dziej cie­kaw­skich moż­na dodać, że w angiel­skim takie zda­nia mają kon­struk­cję stro­ny bier­nej, a get zastę­pu­je tu cza­sow­nik to be.

I got sun­bur­ned becau­se I’d fal­len asle­ep on the beach. = I was sun­bur­ned becau­se I’d fal­len asle­ep on the beach. = Opa­rzy­łem się słoń­cem ponie­waż zasną­łem na pla­ży.

We got lost in the forest. = Zgu­bi­li­śmy się w lesie.

Couple

More than just a couple times

Wię­cej niż tyl­ko parę razy

A couple, tak jak w pol­skim zna­cze­niu (= para) może zarów­no odno­sić się do dwóch osób lub dowol­nej ilo­ści cze­goś.

They are such a nice couple. = Taka z nich ład­na para.

It will take a couple of days. = To zaj­mie parę dni.

AmE

Ten temat każ­dy naj­praw­do­po­dob­niej prze­ra­biał już kil­ka razy – więc nale­ży się tyl­ko krót­kie przy­po­mnie­nie.

W pio­sen­ce wie­lo­krot­nie wystę­pu­ją róż­ne typo­wo ame­ry­kań­skie skró­ty, któ­re poja­wia­ją się w Ame­ri­can English – nigdy w wer­sji bry­tyj­skiej.

Oto kil­ka z nich:

Nie­któ­re wyra­zy, któ­re mają inne tłu­ma­cze­nia w BrE i AmE
( BrE) autumn = (AmE) fall = jesień
( BrE) cine­ma = (AmE) (movie) the­ater = kino
( BrE) film = (AmE) movie = film
( BrE) flat = (AmE) apart­ment = miesz­ka­nie
( BrE) foot­ball = (AmE) soc­cer = pił­ka noż­na
( BrE) lor­ry = (AmE) truck = cię­ża­rów­ka
( BrE) swe­ets = (AmE) can­dy = sło­dy­cze
( BrE) war­dro­be = (AmE) clo­set = sza­fa

Ever won­der ’bout what he’s doin’

Zasta­na­wiasz się cza­sem co on robi?

 

You got­ta get up and try, try, try

Musisz wstać i pró­bo­wać,  pró­bo­wać,  pró­bo­wać

 

Does it make you wan­na cry

Czy to nie spra­wia, że chcesz pła­kać

Get up

You got­ta get up and try, try, try

Musisz wstać i pró­bo­wać,  pró­bo­wać,  pró­bo­wać

To get up to raczej nie­spra­wia­ją­cy pro­ble­mów, pod­sta­wo­wy phra­sal. Ozna­cza on wsta­wa­nie – nie tyl­ko z łóż­ka, ale też z krze­sła dla star­szej pani lub z kolan, jak w naszej pio­sen­ce.

Przy­kład:

All the men used to get up from the­ir seats when a lady ente­red.  = [Daw­niej] wszy­scy męż­czyź­ni wsta­wa­li z miejsc kie­dy kobie­ta wcho­dzi­ła.

War­to znać też zna­cze­nie cza­sow­ni­ka zło­żo­ne­go to get up to sth.

To get up to sth = knuć, kom­bi­no­wać, coś prze­skro­bać, np.: Watch out, the kids are get­ting up to some­thing in the gar­den. = Uwa­żaj, dzie­ci coś kom­bi­nu­ją w ogród­ku.

Get by

Are you just get­ting by?

Radzisz sobie z tym?

Pora­dzić sobie, prze­żyć z czymś lub z cze­goś.

W pio­sen­ce Pink nie chce się wie­rzyć, że oso­ba do któ­rej się zwra­ca nie ma wyrzu­tów sumie­nia, nie boi się, że stra­ci to co ma.

Are you just get­ting by? = Tak po pro­stu sobie radzisz [z wyrzu­ta­mi sumie­nia, etc.]?

Do you get by on your job? = Uda­je ci się prze­żyć wyko­nu­jąc swój zawód?

Be out

When you’re out the­re doin’ what you’re doin’

Kie­dy jesteś poza domem, robiąc to co robisz

W naszym zna­cze­niu to be out tłu­ma­czy­my jako poza domom – z kon­tek­stu.

Nato­miast ten zwrot może ozna­czać dzie­siąt­ki innych rze­czy, m.in. być nie­przy­tom­nym, być wyda­nym (książ­ka, film), być poza polem gry, czy­li nasz pol­ski aut, być nie­mod­nym, być nie­obec­nym etc.

You were out for a few minu­tes after you’d fain­ted. = Byłaś nie­przy­tom­na przez kil­ka minut po tym jak zemdla­łaś.

The­se sca­rves have been out for a year now! = Te chust­ki są już nie­mod­ne od roku!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

    • Anna Rozmus

      Hmm..no rze­czy­wi­ście, nie wiem jakim cudem, ale nie ma jesz­cze żad­nej pio­sen­ki tego zespołu…To się musi zmie­nić! 🙂 Pozdra­wiam 🙂

Pozostaw odpowiedź Anna Rozmus Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *