Nick Cave & Kylie Minogue — Where The Wild Roses Grow

Dzi­siej­sza lek­cja jest peł­na kon­tra­stów — z jed­nej stro­ny mamy deli­kat­ność, z dru­giej bru­tal­ność i mor­der­stwo. To wszyst­ko za spra­wą roc­ko­wej bal­la­dy „Whe­re The Wild Roses Grow” w wyko­na­niu Nic­ka Cave’a & The Bad Seeds oraz Kylie Mino­gue. 

Ten utwór ma już dwa­dzie­ścia jeden lat, ale wciąż zachwy­ca swym pięk­nem.

Prze­ko­naj­cie się sami, co kry­je w sobie tekst tej pio­sen­ki!

Tekst pio­sen­ki Nick Cave & Kylie Mino­gue — Whe­re The Wild Roses Grow

They call me The Wild Rose
But my name was Eli­sa Day
Why they call me it I do not know
For my name was Eli­sa Day

From the first day I saw her
I knew she was the one
As she sta­red in my eyes and smi­led
For her lips were the colo­ur of the roses
That grew down the river, all blo­ody and wild

When he knoc­ked on my door and ente­red the room
My trem­bling sub­si­ded in his sure embra­ce
He would be my first man, and with a care­ful hand
He wiped at the tears that ran down my face

They call me The Wild Rose
But my name was Eli­sa Day
Why they call me it I do not know
For my name was Eli­sa Day

On the second day I bro­ught her a flo­wer
She was more beau­ti­ful than any woman I’d seen
I said, “Do you know whe­re the wild roses grow
So swe­et and scar­let and free?”

On the second day he came with a sin­gle red rose
He said: “Will you give me your loss and your sor­row?“
I nod­ded my head, as I lay on the bed
“If I show you the roses will you fol­low?”

They call me The Wild Rose
But my name was Eli­sa Day
Why they call me it I do not know
For my name was Eli­sa Day

On the third day he took me to the river
He sho­wed me the roses and we kis­sed
And the last thing I heard was a mut­te­red word
As he knelt abo­ve me with a rock in his fist

On the last day I took her whe­re the wild roses grow
And she lay on the bank, the wind light as a thief
As I kis­sed her good­bye
I said, “All beau­ty must die“
And lent down and plan­ted a rose betwe­en her teeth

Tłu­ma­cze­nie Nick Cave & Kylie Mino­gue — Whe­re The Wild Roses Grow

Nazy­wa­ją mnie Dzi­ka Róża
Ale mia­łam na imię Eli­sa Day
Dla­cze­go mnie tak nazy­wa­ją nie wiem
Bo mia­łam na imię Eli­sa Day

Od pierw­sze­go dnia, gdy ją ujrza­łem
Wie­dzia­łem, że to ta jedy­na
Jak wpa­try­wa­ła się w me oczy i uśmie­cha­ła
Gdyż jej usta były kolo­ru róż
Któ­re rosły nie­opo­dal rze­ki, cał­kiem krwa­we i dzi­kie

Kie­dy zapu­kał do mych drzwi i wszedł do poko­ju
Moje dygo­ta­nie ustą­pi­ło w jego pew­nym uści­sku
Był­by moim pierw­szym męż­czy­zną, i swą ostroż­ną dło­nią
Wytarł łzy, któ­re spły­wa­ły po mojej twa­rzy

Nazy­wa­ją mnie Dzi­ka Róża
Ale mia­łam na imię Eli­sa Day
Dla­cze­go mnie tak nazy­wa­ją nie wiem
Bo mia­łam na imię Eli­sa Day

Na dru­gi dzień przy­nio­słem jej kwiat
Była pięk­niej­sza niż jaka­kol­wiek kobie­ta, któ­rą widzia­łem
Zapy­ta­łem, “Czy wiesz, gdzie rosną dzi­kie róże
Tak słod­kie i pur­pu­ro­we i bez­tro­skie?”

Na dru­gi dzień przy­szedł z jed­ną czer­wo­ną różą
Zapy­tał: “Czy oddasz mi swo­ją stra­tę i swój smu­tek?“
Ski­nę­łam gło­wą, leżąc na łóż­ku
“Jeśli poka­żę ci róże, pój­dziesz za mną?”

Nazy­wa­ją mnie Dzi­ka Róża
Ale mia­łam na imię Eli­sa Day
Dla­cze­go mnie tak nazy­wa­ją nie wiem
Bo mia­łam na imię Eli­sa Day

Na trze­ci dzień zabrał mnie nad rze­kę
Poka­zał mi róże i cało­wa­li­śmy się
I ostat­nią rze­czą, któ­rą usły­sza­łam było wymam­ro­ta­ne sło­wo
Gdy uklęk­nął nade mną z dużym kamie­niem w pię­ści

Ostat­nie­go dnia zabra­łem ją tam, gdzie rosną dzi­kie róże
I leża­ła na brze­gu rze­ki, wiatr był cichy niczym zło­dziej
Gdy poca­ło­wa­łem ją na poże­gna­nie
Rze­kłem “Wszy­stek pięk­no musi umrzeć“
I pochy­li­łem się i umie­ści­łem różę pomię­dzy jej zęba­mi

Zwroty & Wyrażenia

Stare

As she sta­red in my eyes and smi­led

Jak wpa­try­wa­ła się w me oczy i uśmie­cha­ła

To sta­re = wpa­try­wać się, gapić się, np.: Don’t sta­re at people like that, it’s rude. = Nie gap się na ludzi, to nie­grzecz­ne.

Wild

For her lips were the colo­ur of the roses
That grew down the river, all blo­ody and wild

Gdyż jej usta były kolo­ru róż
Któ­re rosły nie­opo­dal rze­ki, cał­kiem krwa­we i dzi­kie

Wild =

= dzi­ki (rośli­na, zwie­rzę), np.: The­se wild plants may be poiso­no­us. = Te dzi­kie rośli­ny mogą być tru­ją­ce.

= dzi­ki, w pier­wot­nym sta­nie, np.: The island was wild and beau­ti­ful. = Wyspa była dzi­ka i pięk­na.

= nie­po­ha­mo­wa­ny, nie­okieł­zna­ny (śmiech), np.: His wild laugh woke up my chil­dren. = Jego nie­po­ha­mo­wa­ny śmiech obu­dził moje dzie­ci.

= hulasz­czy, sza­lo­ny (np. zacho­wa­nie), np.: Your wild beha­vio­ur will bring you tro­uble, you’ll see. = Two­je hulasz­cze zacho­wa­nie spro­wa­dzi na cie­bie kło­po­ty, zoba­czysz.

Trembling

Trem­ble & co.

to trem­ble like an aspen leaf = trząść się jak osi­ka
to trem­ble to think abo­ut sth = drżeć na samą myśl o czymś
to trem­ble with anger = trząść się ze zło­ści
trem­bling with exci­te­ment = trzę­są­cy się z pod­eks­cy­to­wa­nia
delu­sions and trem­blings = uro­je­nia i drże­nia

My trem­bling sub­si­ded in his sure embra­ce

Moje dygo­ta­nie ustą­pi­ło w jego pew­nym uści­sku

Trem­bling = drga­nie, dygot, drże­nie (np. rąk).

To trem­ble = drżeć, trząść się (np. ze stra­chu), np.: When he came out of the water, he was trem­bling with cold. = Kie­dy wyszedł z wody, trząsł się z zim­na.

Subside

My trem­bling sub­si­ded in his sure embra­ce

Moje dygo­ta­nie ustą­pi­ło w jego pew­nym uści­sku

To sub­si­de = ustę­po­wać (o bólu), opa­dać (o emo­cjach), uspo­ka­jać się (o burzy), słab­nąć (o wie­trze).

Przy­kład:

The poli­ce are hoping that the vio­len­ce will soon sub­si­de. = Poli­cja ma nadzie­ję, że prze­moc wkrót­ce osłab­nie.

Careful

He would be my first man, and with a care­ful hand
He wiped at the tears that ran down my face

Był­by moim pierw­szym męż­czy­zną, i swą ostroż­ną dło­nią
Wytarł łzy, któ­re spły­wa­ły po mojej twa­rzy

Care­ful = ostroż­ny, np.: Micha­el is a very care­ful wor­ker. = Miche­al jest bar­dzo ostroż­nym pra­cow­ni­kiem.

Sorrow

Ano­ther words for sor­row

sad­ness = smu­tek, zasmu­ce­nie
grief = żal, roz­pacz, smu­tek
regret = żal, smu­tek, ubo­le­wa­nie (nad czymś)
glo­om = przy­gnę­bie­nie, ponu­rość, smu­tek
hear­ta­che = cier­pie­nie, smu­tek
deso­la­tion = żal, roz­pacz, smu­tek

He said: “Will you give me your loss and your sor­row?”

Zapy­tał: “Czy oddasz mi swo­ją stra­tę i swój smu­tek?”

Sor­row = smu­tek, żal, nie­szczę­ście, np.: The sor­row she felt over the death of her hus­band was almost too much to bear. = Smu­tek, któ­ry czu­ła z powo­du śmier­ci swo­je­go męża, był nie­mal nie do znie­sie­nia.

Mutter

And the last thing I heard was a mut­te­red word

I ostat­nią rze­czą, któ­rą usły­sza­łam było wymam­ro­ta­ne sło­wo

To mut­ter = mam­ro­tać, np.: Lau­ren­ce mut­te­red some­thing abo­ut his wife and left. = Lau­ren­ce wymam­ro­tał coś o swo­jej żonie i wyszedł.

Bank

And she lay on the bank, the wind light as a thief

I leża­ła na brze­gu rze­ki, wiatr był cichy niczym zło­dziej

Pierw­sze zna­cze­nie wyra­zu bank, któ­re nasu­wa nam się na myśl, to oczy­wi­ście bank. 🙂

Jed­nak tutaj mamy do czy­nie­nia z innym zna­cze­niem tego rze­czow­ni­ka.

Bank = brzeg (rze­ki), np.: Let’s sit down on the san­dy river bank. = Usiądź­my na piasz­czy­stym brze­gu rze­ki.

 

Were you trem­bling with exci­te­ment whi­le reading our les­son? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

  1. Beata

    Witam, czy w tek­ście pio­sen­ki nie zna­lazł się przy­pad­kiem błąd, wyda­je mi się, że Kylie śpie­wa: “But my name WAS Eli­sa Day”, nie IS.

Pozostaw odpowiedź Beata Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *