Lorde — Royals

Każ­dy zazdro­ści Kate Mid­dle­ton, księ­ciu Wil­lia­mo­wi czy księ­ciu Harry’emu kró­lew­skie­go splen­do­ru, dla­te­go dzi­siaj pozwo­lę wam się poczuć jak człon­ko­wie rodzi­ny kró­lew­skiej z odno­szą­cą ogrom­ne suk­ce­sy pio­sen­ką Lor­de pt. „Roy­als”.

Wpa­da­ją­ce w ucho sło­wa i przy­jem­na melo­dia zaowo­co­wa­ły aż dwie­ma nagro­da­mi Gram­my — „Naj­lep­szy Solo­wy Występ Pop” i „Pio­sen­ka Roku” dla tej sie­dem­na­sto­let­niej Nowo­ze­land­ki.

Inspi­ra­cją pio­sen­kar­ki była karie­ra base­bal­li­sty George’a Bret­ta z dru­ży­ny Kan­sas City Play­ers oraz słu­cha­nie pio­se­nek Lany Del Rey. Według mnie nie pozwo­li ona o sobie tak szyb­ko zapo­mnieć i jesz­cze namie­sza w świe­cie muzy­ki pop.

Tekst pio­sen­ki Lor­de — Roy­als

I’ve never seen a dia­mond in the flesh
I cut my teeth on wed­ding rings in the movies
And I’m not pro­ud of my address,
In a torn-up town, no post­co­de envy

But eve­ry song’s like gold teeth,
Grey Goose, trip­pin’ in the bath­ro­om
Blo­od sta­ins, ball gowns, tra­shin’ the hotel room
We don’t care
We’re dri­ving Cadil­lacs in our dre­ams
But everybody’s like Cri­stal, May­bach
Dia­monds on your time­pie­ce
Jet pla­nes, islands, tigers on a gold leash
We don’t care
We aren’t cau­ght up in your love affa­ir

And we’ll never be roy­als (roy­als)
It don’t run in our blo­od
That kind of luxe just ain’t for us
We cra­ve a dif­fe­rent kind of buzz
Let me be your ruler (ruler)
You can call me queen Bee
And baby I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule
I’ll rule
Let me live that fan­ta­sy

My friends and I — we’ve crac­ked the code
We count our dol­lars on the tra­in to the par­ty
And eve­ry­one who knows us knows
that we’re fine with this
We didn’t come from money

But eve­ry song’s like gold teeth,
Grey Goose, trip­pin’ in the bath­ro­om
Blo­od sta­ins, ball gowns, tra­shin’ the hotel room
We don’t care
We’re dri­ving Cadil­lacs in our dre­ams
But everybody’s like Cri­stal, May­bach
Dia­monds on your time­pie­ce
Jet pla­nes, islands, tigers on a gold leash
We don’t care
We aren’t cau­ght up in your love affa­ir

And we’ll never be roy­als (roy­als)
It don’t run in our blo­od
That kind of luxe just ain’t for us
We cra­ve a dif­fe­rent kind of buzz
Let me be your ruler (ruler)
You can call me queen Bee
And baby I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule
I’ll rule
Let me live that fan­ta­sy

Ooh ooh oh
We’re big­ger than we ever dre­amed
And I’m in love with being queen
Ooh ooh oh
Life is gre­at witho­ut a care
We aren’t cau­ght up in your love affa­ir

And we’ll never be roy­als (roy­als)
It don’t run in our blo­od
That kind of luxe just ain’t for us
We cra­ve a dif­fe­rent kind of buzz
Let me be your ruler (ruler)
You can call me queen Bee
And baby I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule
I’ll rule
Let me live that fan­ta­sy

Tłu­ma­cze­nie Lor­de — Roy­als

Nigdy nie widzia­łam dia­men­tu na wła­sne oczy
Zja­dłam sobie zęby na obrącz­kach ślub­nych z fil­mów
I nie jestem dum­na ze swo­je­go adre­su
W zora­nym mie­ście, żad­nej zazdro­ści o kod pocz­to­wy

Ale każ­da pio­sen­ka to zło­te zęby
Grey Goose, odlo­ty w łazien­ce
Pla­my krwi, suk­nie balo­we, demo­lo­wa­nie poko­jów hote­lo­wych
Nie obcho­dzi nas to
Jeź­dzi­my Cadil­la­ca­mi w naszch marze­niach
A wszy­scy to zaraz Cri­stal, May­bach
Dia­men­ty na zegar­kach
Odrzu­tow­ce, wyspy, tygry­sy na zło­tej smy­czy
Wszyst­ko nam jed­no
Nie jeste­śmy wplą­ta­ni w wasze roman­se

I nigdy nie będzie­my człon­ka­mi rodzi­ny kró­lew­skiej
To nie pły­nie w naszej krwi
Ten rodzaj luk­su­su nie jest dla nas
Pra­gnie­my inne­go rodza­ju pod­niet
Pozwól mi być two­ją wład­czy­nią
Możesz mnie nazy­wać kró­lo­wą psz­czół
I kocha­nie, będę rzą­dzić, będę rzą­dzić, będę rzą­dzić
Będę rzą­dzić
Daj mi pofan­ta­zjo­wać

Moi przy­ja­cie­le i ja — zła­ma­li­śmy kod
Liczy­my nasze dola­ry w pocią­gu w dro­dze na impre­zę
I wszy­scy, któ­rzy nas zna­ją, wie­dzą
Że nie mamy nic prze­ciw­ko temu
Nie wzię­li­śmy się z pie­nię­dzy

Ale każ­da pio­sen­ka to zło­te zęby
Grey Goose, odlo­ty w łazien­ce
Pla­my krwi, suk­nie balo­we, demo­lo­wa­nie poko­jów hote­lo­wych
Nie obcho­dzi nas to
Jeź­dzi­my Cadil­la­ca­mi w naszch marze­niach
A wszy­scy to zaraz szam­pan, May­bach
Dia­men­ty na zegar­kach
Odrzu­tow­ce, wyspy, tygry­sy na zło­tej smy­czy
Wszyst­ko nam jed­no
Nie jeste­śmy wplą­ta­ni w wasze roman­se

I nigdy nie będzie­my człon­ka­mi rodzi­ny kró­lew­skiej
To nie pły­nie w naszej krwi
Ten rodzaj luk­su­su nie jest dla nas
Pra­gnie­my inne­go rodza­ju pod­niet
Pozwól mi być two­ją wład­czy­nią
Możesz mnie nazy­wać kró­lo­wą psz­czół
I kocha­nie, będę rzą­dzić, będę rzą­dzić, będę rzą­dzić
Będę rzą­dzić
Daj mi pofan­ta­zjo­wać

Ooh ooh oh
Jeste­śmy potęż­niej­si niż kie­dy­kol­wiek nam się śni­ło
I kocham być kró­lo­wą
Ooh ooh oh
Życie jest wspa­nia­łe bez tro­ski
Nie jeste­śmy wplą­ta­ni w wasze roman­se

I nigdy nie będzie­my człon­ka­mi rodzi­ny kró­lew­skiej
To nie pły­nie w naszej krwi
Ten rodzaj luk­su­su nie jest dla nas
Pra­gnie­my inne­go rodza­ju pod­niet
Pozwól mi być two­ją wład­czy­nią
Możesz mnie nazy­wać kró­lo­wą psz­czół
I kocha­nie, będę rzą­dzić, będę rzą­dzić, będę rzą­dzić
Będę rzą­dzić
Daj­cie mi pofan­ta­zjo­wać

Zwroty & wyrażenia

War­to poznać bogac­two języ­ko­we ukry­te w tej pio­sen­ce.

Royals

And we’ll never be roy­als

I nigdy nie będzie­my człon­ka­mi rodzi­ny kró­lew­skiej

Tytuł pio­sen­ki ozna­cza w języ­ku potocz­nym człon­ków rodzi­ny kró­lew­skiej. Któż z nas nie chciał choć raz być na miej­scu Kate Mid­dle­ton czy księ­cia Wil­lia­ma 🙂 ?

Roy­al = czło­nek rodzi­ny kró­lew­skiej (okre­śle­nie nie­for­mal­ne).

Przy­kład:

All the Bri­tish roy­als were seen the­re. = Wszy­scy człon­ko­wie bry­tyj­skiej rodzi­ny kró­lew­skiej byli tutaj widzia­ni.

In the flesh

Zabły­śnij zna­jo­mo­ścią zwro­tów
z wyra­zem flesh
flesh colo­ur = kolor cie­li­sty
flesh-feeding = mię­so­żer­ny
flesh-eater = mię­so­żer­ca
your own flesh and blo­od = czło­nek rodzi­ny, krew­niak
make sb’s flesh cre­ep = prze­stra­szyć kogoś
put flesh on sth = (BrE) uszcze­gó­ło­wić coś w celu uatrak­cyj­nie­nia
go the way of all flesh = prze­nieść się na tam­ten świat
get your pound of flesh = kate­go­rycz­nie doma­gać o swo­je
the spi­rit is wil­ling but the flesh is weak = duch by chciał, ale cia­ło jest sła­be
to put on some flesh = infor­mal przy­brać na wadze, nabrać cia­ła
sb makes my flesh cre­ep = skó­ra cierp­nie mi na myśl o kimś

I’ve never seen a dia­mond in the flesh

Nigdy nie widzia­łam dia­men­tu na wła­sne oczy

Lor­de śpie­wa, że nigdy nie mia­ła oka­zji zoba­czyć praw­dzi­we­go dia­men­tu na wła­sne oczy. Tutaj mamy do czy­nie­nia z cie­ka­wym zwro­tem:

In the flesh = na żywo, we wła­snej oso­bie.

Przy­kła­dy:

Here he was in the flesh,the man who wan­ted to con­trol me. = Oto stał przede mną we wła­snej oso­bie, męż­czy­zna, któ­ry chciał mnie kon­tro­lo­wać.

I know you’ll want to meet her in flesh. = Wiem, że będziesz chciał ją zoba­czyć na żywo.

Pod­sta­wo­we zna­cze­nie słów­ka flesh to:

Flesh = cia­ło, tkan­ka, skó­ra ludz­ka, miąższ, mię­so.

W języ­ku potocz­nym ten wyraz może tak­że ozna­czać nad­wa­gę.

Cut teeth on something

I cut my teeth on wed­ding rings in the movies

Zja­dłam sobie zęby na obrącz­kach ślub­nych z fil­mów

Dziew­czy­na zja­dła sobie zęby na ślub­nych obrącz­kach, któ­re widzia­ła w fil­mach.

Ten idiom ozna­cza dosko­na­le znać się na czymś, zyskać spo­re doświad­cze­nie w jakiejś dzie­dzi­nie, tak­że zdo­być swo­je pierw­sze doświad­cze­nie w szcze­gól­nej pra­cy poprzez robie­nie cze­goś.

To cut your teeth on some­thing = zjeść na czymś zęby.

Przy­kład:

He is an actor who cut his teeth on low-bud­get movies. = On jest akto­rem, któ­ry zjadł zęby na nisko­bu­dże­to­wych fil­mach.

Envy

In a torn-up town, no post­co­de envy

W zora­nym mie­ście, żad­nej zazdro­ści o kod pocz­to­wy

Envy vs. jealo­usy
Envy odno­si się do rze­czy mate­rial­nych, któ­rych posia­da­nia zazdro­ści­my komuś.
Z kolei jealo­usy to zazdrość zwią­za­na z uczu­cia­mi, stra­chem przed tym, że ktoś kogo kocha­my lub lubi­my, znaj­dzie sobie kogoś inne­go.
Przy­kła­dy:
Może­my powie­dzieć -
I envy you your new pur­se. = Zazdrosz­czę ci two­jej nowej toreb­ki.
Popraw­nie powie­my -
I am jealo­us of that boy sta­ring at you. = Jestem zazdro­sny o tego chło­pa­ka, któ­ry gapi się na cie­bie.

Lor­de śpie­wa, że nie ma cze­go zazdro­ścić, jeże­li cho­dzi o jej adres.

Envy = zazdrość, zawiść.

Przy­kład:

Do you sen­se any envy in what I am say­ing? = Czy wyczu­wasz jaką­kol­wiek zazdrość w tym co mówię?

To envy some­bo­dy some­thing = zazdro­ścić komuś cze­goś.

Przy­kład:

You shouldn’t envy him his new car. = Nie powi­nie­neś mu zazdro­ścić jego nowe­go samo­cho­du.

War­to tak­że zapa­mię­tać dwa cie­ka­we zwro­ty zawie­ra­ją­ce słów­ko envy.

Be gre­en with envy = pozie­le­nieć z zazdro­ści.

Przy­kład:

Your friends will be gre­en with envy. = Twoi przy­ja­cie­le zzie­le­nie­ją z zazdro­ści.

Trippin’

But eve­ry song’s like gold teeth, Grey Goose, trip­pin’ in the bath­ro­om

Ale każ­da pio­sen­ka to zło­te zęby, Grey Goose, odlo­ty w łazien­ce

W tek­ście pio­sen­ki zosta­je uży­te slan­go­we wyra­że­nie. Opi­su­je ona tutaj ciem­ną stro­nę sła­wy.

Be trip­ping = być na haju pod wpły­wem nar­ko­ty­ków.

Jed­nak trip­ping to tak­że przy­miot­nik.

Trip­ping = żwa­wy, zwin­ny, rześki/ w języ­ku potocz­nym: odje­cha­ny, nawie­dzo­ny.

Trashin’

Blo­od sta­ins, ball gowns, tra­shin’ the hotel room

Pla­my krwi, suk­nie balo­we, demo­lo­wa­nie poko­jów hote­lo­wych

Tym razem mamy do czy­nie­nia z demo­lo­wa­niem hote­lu, czy­li z tym, co koja­rzy nam się z życiem każ­dej sza­nu­ją­cej się gwiaz­dy roc­ka :).

To trash = demo­lo­wać, zde­mo­lo­wać.

Przy­kład:

You expect them to come back and trash your house aga­in? = Ocze­ku­jesz, że powró­cą i zde­mo­lu­ją twój dom jesz­cze raz?

Timepiece

Cri­stal, Grey Goose…i inne dziw­ne słów­ka z pio­sen­ki
W tek­ście pio­sen­ki poja­wia się nazwa Grey Goose. Jest to wła­śnie nazwa wód­ki pro­du­ko­wa­nej i roz­le­wa­nej we Fran­cji, bar­dzo popu­lar­nej w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Na jej butel­ce wid­nie­je ręcz­nie malo­wa­na gęś prze­la­tu­ją­ca nad fran­cu­ski­mi Alpa­mi. Cena butel­ki 0,7 litra wyno­si 140 zł.

Cadil­lac to nazwa mar­ki luk­su­so­wych samo­cho­dów ame­ry­kań­skich.

W tek­ście pio­sen­ki spo­ty­ka­my nazwę Cri­stal. Jest to nazwa eks­klu­zyw­ne­go szam­pa­na, któ­re­go cena wyno­si od 200 $ (ok. 625 zł) w górę za butel­kę.

May­bach to kolej­na nazwa mar­ki luk­su­so­wych oraz spor­to­wych samo­cho­dów wyso­kiej kla­sy. Mar­ka ta pro­du­ku­je jed­ne z naj­droż­szych seryj­nie pro­du­ko­wa­nych samo­cho­dów na świe­cie.

But everybody’s like Cri­stal, May­bach, dia­monds on your time­pie­ce

A wszy­scy to zaraz szam­pan, May­bach, dia­men­ty na zegar­kach

Time­pie­ce to nic inne­go jak zega­rek, cza­so­mierz.

Zgrab­ne zło­że­nie wyra­zu time (czas) i pie­ce (kawa­łek). Jest to for­ma prze­sta­rza­ła.

Time­pie­ce = cza­so­mierz, zega­rek.

Przy­kład:

She gazed down at the old time­pie­ce on her wrist. = Wpa­try­wa­ła się inten­syw­nie na sta­ry zega­rek, któ­ry mia­ła na nad­garst­ku.

Leash

Jet pla­nes, islands, tigers on a gold leash

Odrzu­tow­ce, wyspy, tygry­sy na zło­tej smy­czy

Pio­sen­kar­ce marzą się tygry­sy na zło­tych smy­czach. To się nazy­wa sza­leń­stwo w iście gwiaz­dor­skim sty­lu.

Leash = smycz.

Przy­kła­dy:

Ple­ase keep your dog on a leash. = Pro­szę trzy­mać swo­je­go psa na smy­czy.

Kids often put the keys on a leash. = Dzie­ci czę­sto zakła­da­ją klu­cze na smycz.

Be caught up in something

We don’t care, we aren’t cau­ght up in your love affa­ir

Nie obcho­dzi nas to, nie jeste­śmy wplą­ta­ni w wasze roman­se

To be cau­ght up in some­thing = być w coś zaplą­ta­nym, być zaan­ga­żo­wa­nym w coś/ zaję­tym czymś tak bar­dzo, że nie dostrze­ga się nicze­go poza tym.

Przy­kład:

I was so cau­ght up in my scho­ol work, that I didn’t reali­ze what was hap­pe­ning with my sister. = Byłam tak zaję­ta szko­łą, że nawet nie zda­wa­łam sobie spra­wy z tego, co dzia­ło się z moją sio­strą.

Luxe

That kind of luxe just ain’t for us

Ten rodzaj luk­su­su nie jest dla nas

Pio­sen­kar­ka zauwa­ża, że taki luk­sus nie jest dla wszyst­kich. Nie­któ­rzy mogą o nim tyl­ko poma­rzyć.

Luxe (przy­miot­nik) = luk­su­so­wy.

Luxe (rze­czow­nik) = luk­sus, prze­pych.

Czę­sto spo­ty­ka­my się z okre­śle­niem cze­goś jako de luxe.

De luxe = luk­su­so­wy, wyso­kiej jako­ści.

Przy­kład:

We spent a week in a de luxe hotel in Paris. = Spę­dzi­li­śmy tydzień w luk­su­so­wym hote­lu w Pary­żu.

Crave for

Cra­ve & co.
W celu wyra­że­nia swo­jej tęsk­no­ty lub pra­gnie­nia za czymś lub za kimś może­my użyć rów­nież innych cza­sow­ni­ków i cza­sow­ni­ków fra­zo­wych.
Mają one podob­ne zna­cze­nie.
To yearn = tęsk­nić, bar­dzo pra­gnąć (cze­goś lub kogoś), tak­że współ­czuć, lubić (kogoś), np.:
She year­ned to tell him, but some­thing had always held her back. = Pra­gnę­ła mu powie­dzieć, ale coś zawsze nie pozwa­la­ło jej tego zro­bić.
To long to do something/ to long for some­thing = pra­gnąć coś zrobić/ pra­gnąć cze­goś, np.:
Anne is lon­ging to go for a walk in the forest. = Anne pra­gnie iść na spa­cer do lasu.
To han­ker after/ for some­thing = tęsk­nić, bar­dzo cze­goś pra­gnąć, chcieć, np.:
What did you han­ker after most when you were in pri­son? = Za czym tęsk­ni­łeś naj­bar­dziej, kie­dy byłeś w wię­zie­niu?
To pine for something/ some­bo­dy = tęsk­nić za czymś/ za kimś, usy­chać z tęsk­no­ty (uży­wa­ny, jeże­li mówi o uczu­cach np. pierw­szej miło­ści), np.:
He is still pining for his ex-girl­friend. = On wciąż tęsk­ni za swo­ją byłą dziew­czy­ną.

We cra­ve a dif­fe­rent kind of buzz

Pra­gnie­my inne­go rodza­ju pod­niet

Każ­dy z nas ma inne pra­gnie­nia. W pio­sen­ce zosta­je uży­ty cie­ka­wy cza­sow­nik to cra­ve.

To cra­ve / cra­ve for something/ cra­ve to do some­thing = pra­gnąć, łak­nąć, mieć chęt­kę na coś, bła­gać o coś, zabie­gać o coś.

Przy­kła­dy:

Many young chil­dren cra­ve atten­tion. = Wie­le małych dzie­ci zabie­ga o uwa­gę.

She cra­ved a man’s com­pa­ny the way most people needed food in order to live. = Łak­nę­ła towa­rzy­stwa męż­czyzn, niczym wie­lu ludzi potrze­bu­ją­cych jedze­nia, aby prze­żyć.

Some people wor­ship the past, others cra­ve for novel­ty. = Nie­któ­rzy ludzie odda­ją cześć prze­szło­ści, inni pra­gną nowo­ści.

I have a cra­ving for a cho­co­la­te. = Mam ogrom­ną ocho­tę na cze­ko­la­dę.

Buzz

We cra­ve a dif­fe­rent kind of buzz

Pra­gnie­my inne­go rodza­ju pod­niet

W tym samym wer­sie pio­sen­ki spo­ty­ka­my wyraz buzz, któ­ry ma nie­zwy­kle wie­le zna­czeń, oto kil­ka z nich:

Buzz =

= brzę­cze­nie, wrze­nie, gwar.

= (w języ­ku potocz­nym) pod­eks­cy­to­wa­nie, pod­nie­ce­nie.

Przy­kła­dy:

I love cyc­ling fast – it gives me a real buzz. = Uwiel­biam jeź­dzić szyb­ko rowe­rem, to daje mi praw­dzi­we pod­eks­cy­to­wa­nie (eks­cy­tu­je mnie).

I heard a buzz and then saw the pla­ne in the distan­ce. = Usły­sza­łam brzę­cze­nie, a potem zoba­czy­łam samo­lot w odda­li.

War­to tak­że znać zna­cze­nie słów buz­zword i the buzz.

Buz­zword = mod­ne powie­dzon­ko, popu­lar­ny zwrot.

Przy­kład:

The­re always seems to be one buz­zword a season for me. = Mam wra­że­nie, że zawsze co sezon poja­wia się nowe mod­ne powie­dzon­ko dla mnie.

The buzz = plot­ki.

Przy­kład:

Much of the buzz abo­ut her was not true. = Więk­szość plo­tek o niej nie było praw­dą.

Ruler

Let me be your ruler

Pozwól mi być two­ją wład­czy­nią

W tym przy­pad­ku ruler nie będzie ozna­czał linij­ki i nie będzie­my nic mie­rzyć pio­sen­kar­ką :).

Ruler = wład­ca, wład­czy­ni.

Przy­kład:

They had no king so eve­ry man was ruler of his own house. = Nie mie­li żad­ne­go kró­la, dla­te­go każ­dy męż­czy­zna był wład­cą swo­je­go wła­sne­go domu.

Rule

And baby I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule

I kocha­nie, będę rzą­dzić, będę rzą­dzić, będę rzą­dzić, będę rzą­dzić

Jako kró­lo­wa psz­czół i wład­czy­ni, chce po pro­stu rzą­dzić.

To rule = rzą­dzić, spra­wo­wać wła­dzę.

Przy­kład:

She is the sort of woman who knows how to rule well. = Wyglą­da na taką kobie­tę, któ­ra wie jak dobrze rzą­dzić.

Queen Bee

You can call me queen Bee

Możesz mnie nazy­wać kró­lo­wą psz­czół

Queen Bee =

= kró­lo­wa psz­czół.

= (w języ­ku potocz­nym) kró­lo­wa psz­czół – kobie­ta, któ­ra ma domi­nu­ją­cą pozy­cję w gru­pie.

Przy­kład:

So you could say that she is the queen bee of Par­lia­ment. = Więc moż­na powie­dzieć, że ona jest “kró­lo­wą psz­czół” par­la­men­tu.

Crack the code

My friends and I — we’ve crac­ked the code

Moi przy­ja­cie­le i ja – zła­ma­li­śmy kod

To crack the code = zła­mać kod.

Przy­kład:

How lond did it take you to crack the code? = Jak dłu­go zaję­ło ci zła­ma­nie kodu?

 

Czy poczu­li­ście się jak człon­ko­wie rodzi­ny kró­lew­skiej z Lor­de i naszą lek­cją? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

 1. Krystian

  Super obja­śnie­nie! Czy mogła­byś prze­tłu­ma­czyć cho­ciaż zna­cze­nie tytu­łu innej jej pio­senki pt. “Biting down” strasz­nie mnie nur­tuje i nie mogę uwie­rzyć, że to ozna­cza upić się/naćpać sie jak to jest napi­sane na tekstowo.pl Pozdra­wiam!

 2. Ola

  Hej 🙂 ‘Biting down’ według Urban Dic­tio­nary to efekt ubocz­ny bra­nia nar­ko­ty­ków np. tablet­ki ecsta­sy, kie­dy zaci­ska się zęby. ‘Bite down’ wyko­rzy­sty­wane jest np. w takim zda­niu: “Nina pushed her fist into her mouth and bit down hard.” = Nina wepchnę­ła pięść do buzi i moc­no ją zagryzła/ ugry­zła. W dosłow­nym zna­cze­niu ‘to bite down’ ozna­cza wła­śnie zagryźć, zaci­snąć zęby. Spo­ty­kamy sie z tym tak­że, gdy mówi­my, że ugryź­li­śmy się w język. Mamy więc do czy­nie­nia ze zna­cze­niem dosłow­nym i meta­forcz­nym.
  Jeże­li cho­dzi o pio­senkę Lor­de o tytu­le “Biting down” to war­to odnieść się do tego, co ona sama powie­działa o tej pio­sence — “I wro­te this song cal­led “Biting Down” which was on my first EP, and no one real­ly knows what that song’s abo­ut and I never real­ly talk abo­ut it, but what I meant by “biting down” was small moments of inten­sity that help you under­stand some­thing gre­ater, whe­ther that be inten­se pain or shock or even being super cold or some­thing. Some­ti­mes tho­se things, whe­ther or not they’re ple­asant, can real­ly tell you some­thing abo­ut your­self or what you’re feeling. So that’s what that song was abo­ut for me. But, yeah, I don’t know. Some­ti­mes some­thing will come along and it’s almost like you made it up becau­se it’s that per­fect. Tho­se lit­tle seren­di­pi­tous moments.” = Napi­sa­łam pio­senkę “Biting Down”, któ­ra zna­la­zła się na moim pierw­szym minial­bu­mie i nikt tak napraw­dę nie wie, o czym ona jest i nigdy o tym nie mówi­łam, ale przez ‘biting down’ mia­łam na myśli wszyst­kie mało zna­czące momen­ty, któ­re pozwa­lają ci zro­zu­mieć coś więk­szego, wspa­nial­szego, bez wzglę­du na to, czy jest to inten­sywny ból, wstrząs, czy nawet uczu­cie strasz­nego zim­na czy coś w tym sty­lu. Cza­sami takie rze­czy, przy­jemne czy też nie, pozwa­lają nam dowie­dzieć się cze­goś o sobie lub o tym, co się czu­je. Dla mnie ta pio­senka jest wła­śnie o tym. Ale nie wiem. Cza­sami poja­wi się coś takie­go, że uwa­żasz, że nie może to być praw­dziwe, że wymy­śli­łeś to sobie, bo jest takie dosko­nałe. Te małe, nie­ocze­ki­wane momen­ty.” Mam nadzie­ję, że cho­ciaż tro­chę Ci pomo­głam.
  Pozdra­wiam 🙂

 3. Adrian

  Napraw­dę świet­na stro­na, war­ta pole­ce­nia, a słow­nic­two bar­dzo cie­ka­we no i oczy­wi­ście na wyso­kim pozio­mie 🙂 Tyl­ko jed­na proś­ba — bła­gam, popraw­cie lite­rów­kę w tytu­le 😉 ciao

Pozostaw odpowiedź Krystian Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *