Jingle Bells

Czy wie­cie, że naj­bar­dziej zna­na Bożo­na­ro­dze­nio­wa pio­sen­ka Jin­gle Bells tak napraw­dę zosta­ła napi­sa­na na Świę­to Dzięk­czy­nie­nia? James Lord Pier­pont autor pio­sen­ki (i rebe­liant z wybo­ru) napi­sał “The One Hor­se Open Sle­igh” w 1856 roku i podob­no mia­ła być śpie­wa­na w koście­le, w któ­rym był orga­ni­stą.

Pio­sen­ka tak się spodo­ba­ła, że po nie­wiel­kich prze­rób­kach była śpie­wa­na na Boże Naro­dze­nie. Dziś tę świą­tecz­ną melo­dię zna­ją chy­ba wszy­scy. Tyl­ko czy każ­dy z nas wie, co śpie­wa?

Tekst pio­sen­ki Jin­gle Bells

Dashing thro­ugh the snow
In a one-hor­se open sle­igh
O’er the fields we go
Lau­ghing all the way
Bells on bob­ta­il ring’
Making spi­rits bri­ght
What fun it is to ride and sing
A sle­ighing song toni­ght!

Jin­gle bells, jin­gle bells
Jin­gle all the way
Oh! what fun it is to ride
In a one-hor­se open sle­igh
Jin­gle bells, jin­gle bells
Jin­gle all the way
Oh! what fun it is to ride
In a one-hor­se open sle­igh

A day or two ago
I tho­ught I’d take a ride
And soon, Miss Fan­ny Bri­ght
Was seated by my side
The hor­se was lean and lank
Mis­for­tu­ne seemed his lot
He got into a dri­fted bank
And then we got upset

A day or two ago
The sto­ry I must tell
I went out on the snow
And on my back I fell
A gent was riding by
In a one-hor­se open sle­igh
He lau­ghed as the­re
I spraw­ling lie
But quic­kly dro­ve away

Now the gro­und is whi­te
Go it whi­le you’re young
Take the girls toni­ght
And sing this sle­ighing song
Just get a bob­ta­iled bay
Two for­ty as his spe­ed
Hitch him to an open sle­igh
And crack! You’ll take the lead

Tłu­ma­cze­nie Jin­gle Bells

Pędząc przez śnieg
W jed­no­kon­nych saniach
Jedzie­my przez pola
Śmie­jąc się cały czas
Dzwon­ki na saniach dzwo­nią
Roz­we­se­la­jąc nas
Co za radość tak jechać i śpie­wać
Tę kuli­go­wą pio­sen­kę dziś

Dzwon­ki dzwo­nią, dzwon­ki dzwo­nią
Dzwo­nią przez całą dro­gę
Co za radość tak jechać
W jed­no­kon­nych saniach
A dzwon­ki dzwo­nią, dzwon­ki dzwo­nią
Dzwo­nią przez całą dro­gę
Co za radość tak jechać
W jed­no­kon­nych saniach

Dzień lub dwa dni temu
Pomy­śla­łem, że się prze­ja­dę
I wkrót­ce pan­na Fan­ny Bri­ght
Sie­dzia­ła obok mnie
Koń był mizer­ny i chu­dy
Pecho­wy bar­dzo był
Wpadł w poślizg
i to nas przy­gnę­bi­ło

Dzień lub dwa dni temu
Muszę opo­wie­dzieć tę histo­rię
Wysze­dłem na dwór, na śnieg
I prze­wró­ci­łem się na ple­cy
Pewien gen­tel­men prze­jeż­dżał
W jed­no­kon­nych saniach
Zaśmiał się ze mnie gdy
Leża­łem roz­ło­żo­ny
I szyb­ko odje­chał

Teraz zie­mia jest bia­ła
Ciesz się tym póki jesteś mło­dy
Weź dziew­czy­ny dziś
I śpie­waj­cie tę kuli­go­wą pio­sen­kę
Weź konia z przy­cię­tym ogo­nem
Pręd­kość dwa czter­dzie­ści
Zaprzę­gnij go do sań
I trzask! Prze­ją­łeś dowo­dze­nie

Zwroty & wyrażenia

Fun

Have fun with fun
gre­at fun = świet­na zaba­wa
fun-loving = lubią­cy zaba­wę
for fun = dla zaba­wy
make fun of some­thing = wyśmiać coś, naśmie­wać się z cze­goś
fun fact = cie­ka­wost­ka

What fun it is

Co za radość

Fun = zaba­wa, radość, np.:

We always have fun toge­ther. = Zawsze dobrze się razem bawi­my.

Take a ride

Let’s take a ride

Wybierz­my się na prze­jażdż­kę

To take a ride = udać się na prze­jażdż­kę, wybrać się na prze­jażdż­kę.

Przy­kład uży­cia:

He asked me to take a ride with him. = Zapro­sił mnie na prze­jażdz­kę.

Go out

Go out & co.
go out with some­bo­dy = spo­ty­kać się z kimś, cho­dzić z kimś
go out for (some­thing) = wyjść w jakimś celu (np. na obiad)
go out of one’s mind = stra­cić rozum, zwa­rio­wać, dostać pomie­sza­nia zmy­słów
go out of busi­ness = wypaść z inte­re­su, prze­stać dzia­łać (o fir­mie)

I went out on the snow

Wysze­dłem na dwór, na śnieg

To go out = wyjść z domu, wycho­dzić.

Przy­kła­dy uży­cia:

I need to help my mother befo­re I can go out. = Muszę pomóc mamie przed wyj­ściem.

Where’s Mike? He went out to the shop five minu­tes ago. = Gdzie jest Mike? Poszedł do skle­pu pięć minut temu.

Ground

Now the gro­und is whi­te

Teraz zie­mia jest bia­ła

More gro­und!
gro­und flo­or = par­ter ( Bri­tish English)
under­gro­und = pod­zie­mie lub = metro (Bri­tish English)
gro­und zero = punkt wybu­chu (teraz rów­nież o World Tra­de Cen­ter w NYC)
solid gro­und = sta­ły grunt

Gro­und = zie­mia, grunt.

Przy­kła­dy uży­cia:

The gro­und was cove­red with snow. = Zie­mia pokry­ta była śnie­giem.

Miners work under the gro­und. = Gór­ni­cy pra­cu­ją pod zie­mią.

This gro­und belongs to my father. = Ta zie­mia nale­ży do moje­go ojca.

While

Go it whi­le you’re young

Ciesz się tym póki jesteś mło­dy

Whi­le jest spój­ni­kiem i uży­wa­my go przed zda­nia­mi skła­do­wy­mi (czy­li zda­nia­mi poje­dyn­czy­mi wcho­dzą­cy­mi w skład zda­nia zło­żo­ne­go).

Whi­le = pod­czas, w trak­cie, pod­czas gdy.

Przy­kła­dy uży­cia:

Some­one bro­ke into the­ir house whi­le they were sle­eping. = Ktoś wła­mał się do ich domu w cza­sie, gdy oni spa­li.

I’ll do it whi­le you go shop­ping. = Zro­bię to, w trak­cie gdy ty pój­dziesz na zaku­py.

I often read whi­le I’m eating. = Czę­sto czy­tam pod­czas jedze­nia.
Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Pozostaw odpowiedź Dominika Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *