Ed Sheeran — I See Fire

Dla wszyst­kich fanów twór­czo­ści Ed’a Sheeran’a i try­lo­gii “Hob­bit” ser­wu­je­my gorą­cą pio­sen­kę pt. „I See Fire”.

Inspi­ra­cją do napi­sa­nia pio­sen­ki przez Sheeran’a było obej­rze­nie fil­mu „Hob­bit: Pust­ko­wie Smau­ga”. Pio­sen­ka odzwier­cie­dla uczu­cia arty­sty zwią­za­ne z dru­gą czę­ścią fil­mo­wej adap­ta­cji książ­ki J.R.R. Tol­kie­na.

Jak mówi sam She­eran, nie ocze­ki­wał on, że ta pio­sen­ka osią­gnie aż taki suk­ces. Nie prze­wi­dział on, jak bar­dzo może ona „roz­pa­lić” jego fanów na całym świe­cie.

Niech i nas dosię­gnie „ogień” pio­sen­ki Sheeran’a i bogac­two języ­ko­we, któ­re kry­je się w jej tek­ście.

Tekst pio­sen­ki Ed She­eran — I See Fire

Oh, misty eye of the moun­ta­in below
Keep care­ful watch of my bro­thers’ souls
And sho­uld the sky be fil­led with fire and smo­ke
Keep wat­ching over Durin’s sons

If this is to end in fire
Then we sho­uld all burn toge­ther
Watch the fla­mes climb high into the night

Cal­ling out father oh
Stand by and we will
Watch the fla­mes burn auburn on
The moun­ta­in side high

And if we sho­uld die toni­ght
Then we sho­uld all die toge­ther
Raise a glass of wine for the last time

Cal­ling out father oh
Pre­pa­re as we will
Watch the fla­mes burn auburn
On the moun­ta­in side
Deso­la­tion comes upon the sky

Now I see fire
Insi­de the moun­ta­in
I see fire
Bur­ning the tre­es
And I see fire
Hol­lo­wing souls
I see fire
Blo­od in the bre­eze
And I hope that you remem­ber me

Oh, sho­uld my people fall
Then sure­ly I’ll do the same
Con­fi­ned in moun­ta­in halls
We got too clo­se to the fla­me

Cal­ling out father oh
Hold fast and we will
Watch the fla­mes burn auburn on
The moun­ta­in side
Deso­la­tion comes upon the sky

Now I see fire
Insi­de the moun­ta­in
I see fire
Bur­ning the tre­es
I see fire
Hol­lo­wing souls
I see fire
Blo­od in the bre­eze
And I hope that you remem­ber me

And if the night is bur­ning
I will cover my eyes
For if the dark returns
Then my bro­thers will die
And as the sky is fal­ling down
It cra­shed into this lone­ly town
And with that sha­dow upon the gro­und
I hear my people scre­aming out

Now I see fire
Insi­de the moun­ta­ins
I see fire
Bur­ning the tre­es
I see fire
Hol­lo­wing souls
I see fire
Blo­od in the bre­eze

I see fire (oh you know I saw a city bur­ning) (fire)
And I see fire (feel the heat upon my skin, yeah) (fire)
And I see fire (uh-uh-uh-uh) (fire)
And I see fire burn auburn on the moun­ta­in side

Tłu­ma­cze­nie Ed She­eran — I See Fire

O, zamglo­ne oko poniż­szej góry
Pil­nuj uważ­nie dusz moich bra­ci
A jeże­li nie­bo wypeł­ni się ognień i dymem
Opie­kuj się syna­mi Duri­na

Jeże­li ma to pochło­nąć ogień
To powin­ni­śmy spło­nąć wszy­scy razem
Patrzeć na pło­mie­nie pło­ną­ce wyso­ko w ciem­ną noc

Wzy­wa­jąc ojca
Bądź goto­wy a my obej­rzy­my
Pło­mie­nie pło­ną­ce na kasz­ta­no­wo
Wyso­ko na zbo­czu góry

A jeże­li dzi­siaj umrze­my
Powin­ni­śmy umrzeć wszy­scy razem
Po raz ostat­ni wznie­śmy kie­lich wina

Wzy­wa­jąc ojca
Przy­go­tuj się, gdy my będzie­my
Oglą­dać pło­mie­nie pło­ną­ce na kasz­ta­no­wo
Na zbo­czu góry
Spu­sto­sze­nie nad­cho­dzi z nie­ba

Teraz widzę ogień
Wewnątrz góry
Widzę ogień
Palą­cy drze­wa
I widzę ogień
Wydrą­ża­ją­cy dusze
Widzę ogień
Krew w wie­trze
I mam nadzie­ję, że mnie pamię­tasz

O, jeże­li moi ludzie upad­ną
To ja wraz z nimi
Zamknię­ci w ścia­nach góry
Jeste­śmy zbyt bli­sko pło­mie­nia

Wzy­wa­jąc ojca
Trzy­maj się moc­no, gdy my będzie­my
Oglą­dać pło­mie­nie pło­ną­ce
Na zbo­czu
Spu­sto­sze­nie nad­cho­dzi z nie­ba

Teraz widzę ogień
Wewnątrz góry
Widzę ogień
Palą­cy drze­wa
I widzę ogień
Wydrą­ża­ją­cy dusze
Widzę ogień
Krew w wie­trze
I mam nadzie­ję, że mnie pamię­tasz

A jeże­li noc pło­nie
Zakry­ję swo­je oczy
Jeże­li ciem­ność powró­ci
To moi bra­cia zgi­ną
I gdy nie­bo spa­da
Wpa­da do tego opusz­czo­ne­go mia­stecz­ka
I z cie­niem uno­szą­cym się nad zie­mią
Sły­szę krzy­ki moich ludzi

Teraz widzę ogień
Wewnątrz góry
Widzę ogień
Palą­cy drze­wa
I widzę ogień
Wydrą­ża­ją­cy dusze
Widzę ogień
Krew w wie­trze

Widzę ogień (o wiesz, ze widzia­łem pło­ną­ce mia­sto) (ogień)
I widzę ogień (czu­ję jego cie­pło pod moją skó­rą, yeah) (ogień)
I widzę ogień (uh-uh-uh-uh) (ogień)
I widzę ogień pło­ną­cy na kasz­ta­no­wo na zbo­czu góry

Zwroty & wyrażenia

Misty

Oh, misty eye of the moun­ta­in below
Keep care­ful watch of my bro­thers’ souls

O, zamglo­ne oko poniż­szej góry
Pil­nuj uważ­nie dusz moich bra­ci

Cie­ka­wost­ka
Arcy­klej­not Thrái­na zwa­ny tak­że Ser­cem Góry, został nazwa­ny w pio­sen­ce Sheeran’a zamglo­nym okiem góry, któ­ra ma strzec i pil­no­wać dusz kra­sno­lu­dów.

Sta­no­wił on sym­bol wła­dzy każ­de­go następ­ne­go Kró­la pod Górą. To wła­śnie będąc w posia­da­niu Arcy­klej­no­tu, Król pod Górą mógł zjed­no­czyć kra­sno­lu­dy.

Nie­bo wypeł­ni się ogniem i dymem, gdyż w górze drze­mie smok. Durin to z kolei kra­sno­lud pierw­szy wład­ca Kha­zad-dûm. Jego potom­ko­wie z Rodu Duri­na przez kolej­ne wie­ki rzą­dzi­li kró­le­stwem i ple­mie­niem.

W rodzie tym przy­cho­dzi­li na świat czę­sto monar­cho­wie nie­zwy­kle podob­ni do swe­go przod­ka, dla­te­go też kra­sno­lu­do­wie wie­rzy­li, że to sam Durin I powra­ca do życia. Wszyst­kie kra­sno­lu­dy to syno­wie Duri­na ( nie w dosłow­nym zna­cze­niu).

Misty = zamglo­ny (np. o oczach peł­nych łez).

Przy­kła­dy:

This mor­ning will start off misty. = Ten pora­nek roz­pocz­nie się mgli­ście.

He is having a lit­tle bit of the misty eyes, isn’t he? = Ma nie­co zamglo­ne oczy, nie­praw­daż?

Dodat­ko­wo mówi­my tak m.in. o szkle, lub podob­nej powierzch­ni, któ­ra jest zamglo­na lub zro­szo­na i nic nie moż­na przez nią zoba­czyć.

Oto przy­kład:

The wind­scre­en is all misty. = Przed­nia szy­ba cał­ko­wi­cie zapa­ro­wa­ła / jest cał­ko­wi­cie zamglo­na.

Może­my też spo­tkać się z takim przy­miot­ni­kiem:

Misty-eyed = mają­cy łzy w oczach/ o czymś, gdy jest wzru­sza­ją­ce, sen­ty­men­tal­ne.

Przy­kład:

She had misty-eyed recol­lec­tions abo­ut her mum. = Mia­ła wzru­sza­ją­ce wspo­mnie­nia o swo­jej mamie.

To look misty-eyed = patrzeć przez łzy.

Przy­kład:

She looked misty-eyed at the old pho­tos. = Patrzy­ła przez łzy w oczach na sta­re zdję­cia.

To go/ get misty-eyed abo­ut sth = wzru­szyć się czymś do łez.

Przy­kła­dy:

They went misty-eyed liste­ning to that song. = Łza zakrę­ci­ła się im w oku, kie­dy słu­cha­li tej pio­sen­ki.

I keep tal­king to big busi­ness figu­res who get all misty-eyed abo­ut Tin­tin. = Roz­ma­wiam z waż­ny­mi biz­nes­me­na­mi, któ­rzy wzru­sza­ją się nad losem Tin­ti­na.

Stand by

Stand by and we will
Watch the fla­mes burn auburn on

Bądź goto­wy a my obej­rzy­my
Pło­mie­nie pło­ną­ce na kasz­ta­no­wo

Stand by głów­nie koja­rzy się z phra­sal ver­bem ozna­cza­ją­cym pod­trzy­my­wać kogoś na duchu, wspie­rać kogoś.

Przy­kład:

She has vowed to stand by her hus­band during his trial. = Przy­rze­kła wspie­rać swo­je­go męża pod­czas jego pro­ce­su.

Inne zna­cze­nie to = przy­pa­try­wać się bier­nie

Przy­kład:

We can’t stand by whi­le mil­lions of people sta­rve. = Nie może przy­pa­try­wać się bier­nie jak milio­ny ludzi gło­du­je.

Może­my tak­że spo­tkać się z takim zna­cze­niem = być w pogo­to­wiu

Przy­kład:

Cabin crew, ple­ase stand by for take­off. = Obsłu­ga kabi­ny pasa­żer­skiej pro­szo­na jest o bycie w pogo­to­wiu, gdyż nie­dłu­go star­tu­je­my.

Auburn

Watch the fla­mes burn auburn on
The moun­ta­in side high

Pło­mie­nie pło­ną­ce na kasz­ta­no­wo
Wyso­ko na zbo­czu góry

Kra­sno­lu­dy i Bil­bo wyru­sza­ją do Samot­nej Góry w maju, zaś docie­ra­ją do niej na koniec jesie­ni w Dzień Duri­na, któ­ry jest zara­zem pierw­szym dniem w roku w kalen­da­rzu kra­sno­lu­dów.

Zwa­no go tak tyl­ko wte­dy, gdy księ­życ i słoń­ce jed­no­cze­śnie znaj­do­wa­ły się na nie­bo­skło­nie.

W pio­sen­ce poja­wia się wła­śnie kolor kasz­ta­no­wy, któ­ry jest nawią­za­niem do jesie­ni.

Auburn = kasz­ta­no­wy, kasz­ta­no­wa­ty (np. o kolo­rze wło­sów).

Przy­kład:

She bru­shed a lock of auburn hair away from her eyes. = Odrzu­ci­ła lok kasz­ta­no­wych wło­sów ze swo­ich oczu.

Confine

Con­fi­ned in moun­ta­in halls
We got too clo­se to the fla­me

Zamknię­ci w ścia­nach góry
Jeste­śmy zbyt bli­sko pło­mie­nia

Nie ogra­ni­czaj się — porze­rzaj słow­nic­to
con­fi­ned = ograniczony/duszny
con­fi­ned spa­ce = cia­sno­ta
to con­fi­ne one’s remarks to = ogra­ni­czyć swo­je uwa­gi do
to con­fi­ne a disease/fire = powstrzy­mać roz­prze­strze­nia­nie się choroby/pożaru
be con­fi­ned to somewhere/ some­thing = być ogra­ni­czo­nym do życia gdzieś/ być ogra­ni­czo­nym do cze­goś

Te sło­wa może­my odnieść do histo­rii kra­sno­lu­dów, któ­rych chci­wość i samo­lub­ność dopro­wa­dzi­ły do tra­ge­dii.

Z dru­giej stro­ny, może to odnieść do fil­mu, gdzie Tho­rin pod­cho­dzi bli­sko pło­mie­ni i jego płasz­cza dosię­ga ogień.

To con­fi­ne = zamy­kać (np. w poko­ju), ogra­ni­czać.

Przy­kład:

The hosta­ges ad been con­fi­ned for so long that they couldn’t cope with the out­si­de world. = Zakład­ni­cy byli trzy­ma­ni w zamknię­ciu przez tak dłu­go, że nie umie­li pora­dzić sobie na zewnątrz.

Desolation

Deso­la­tion comes upon the sky

Spu­sto­sze­nie nad­cho­dzi z nie­ba

Smok Smaug zagar­nie całe nie­bo dla sie­bie. Ten wers to tak­że nawią­za­nie do tytu­łu fil­mu Hob­bit: Pust­ko­wie Smau­ga.

Deso­la­tion = spu­sto­sze­nie, dewa­sta­cja, znisz­cze­nie, pust­ka, wylud­nie­nie.

Przy­kła­dy:

On the other hand, deso­la­tion in the­se are­as is total. = Z dru­giej stro­ny, wylud­nie­nie na tych tere­nach jest cał­ko­wi­te.

He looked all aro­und him at the deso­la­tion and destruc­tion. = Spoj­rzał na dewa­sta­cję i znisz­cze­nia wokół nie­go.

Ist­nie­je tak­że inne zna­cze­nie tego sło­wa.

Deso­la­tion = osa­mot­nie­nie, samot­ność, żal, roz­pacz, smu­tek.

Przy­kład:

It left the enti­re nation reeling in deso­la­tion and deep grief. = To pozo­sta­wi­ło cały naród pogrą­żo­ny w roz­pa­czy i ogrom­nym smut­ku.

Come upon

Deso­la­tion comes upon the sky

Spu­sto­sze­nie nad­cho­dzi z nie­ba

To come to cza­sow­nik, do któ­re­go odnie­sie­nia w słow­ni­ku zaj­mu­ją co naj­mniej dwie stro­ny, tym razem zaj­mie­my się tyl­ko jed­nym phra­sal ver­bem z pio­sen­ki Ed’a Sheeran’a.

To come upon sb/ sth = zastać, spotkać/ napotkać/ zna­leźć kogoś lub coś nie­ocze­ki­wa­nie.

Przy­kład:

I came upon this book in the attic – would you like it? = Zna­la­złam tę książ­kę na pod­da­szu, chciał­byś ją prze­czy­tać?

Hollow

And I see fire
Hol­lo­wing souls

I widzę ogień
Wydrą­ża­ją­cy dusze

Zwro­ty z hol­low — aby nikt nie czuł się wydrą­żo­ny ani pusty 😉
ring/ sound hol­low = brzmieć fał­szy­wie, nie­praw­dzi­wie
hol­low sth out = zro­bić wol­ne miej­sce wewnątrz cze­goś
beat some­bo­dy hol­low = poko­nać kogoś łatwo z dużą prze­wa­gą
to have a hol­low leg = mieć nie­zły spust (mieć dużą pojem­ność żołąd­ka lub potrze­bę jedze­nia i picia)
tree hol­low = dziu­pla
to beat sb hol­low = spu­ścić komuś baty or lanie
she holds them in the hol­low of her hand = jedzą jej z ręki
hol­low fill , hol­low fibre BrE, hol­low fiber (AmE) = z włók­na syn­te­tycz­ne­go

Ogień, któ­rym zio­nie Smaug jest widocz­ny z góry, ponie­waż znaj­du­je się on w jej wnę­trzu.

Oso­ba wypo­wia­da­ją­ca się w pio­sen­ce widzi, jak ogień sie­je znisz­cze­nie m. in. w lesie i zabi­ja wszyst­kich, któ­rzy są wokół. Ta oso­ba tak­że wie, że nie­dłu­go umrze, dla­te­go pro­si o pamięć o nim.

To hol­low = wydrą­żyć.

Przy­kład:

You need to hol­low the hole to put the flo­wer in it. = Musisz wydrą­żyć dziu­rę w zie­mi, aby wsa­dzić w nią kwia­tek.

War­to przyj­rzeć się nie tyl­ko cza­sow­ni­ko­wi to hol­low, ale rów­nież przy­miot­ni­ko­wi hol­low, któ­ry ma bar­dzo wie­le zna­czeń.

Hol­low = pusty, dziu­ra­wy, wydrą­żo­ny.

Znaj­du­je to swo­je zasto­so­wa­nie np., gdy chce­my powie­dzieć a hol­low tube = pusta tub­ka (np. pasty do zębów) lub, gdy mówi­my, że coś wyda­je głu­chy, pusty dźwięk, zda­je się nic nie zawie­rać wewnątrz np. This tree trunk sounds hol­low. = Ten pień drze­wa wyda­je się być pusty.

Kolej­ne zna­cze­nie tego przy­miot­ni­ka to:

Hol­low = próż­ny, bez­war­to­ścio­wy.

Przy­kład:

Will the­ir good inten­tions beco­me reali­ties or are they just hol­low pro­mi­ses? = Czy ich dobre zamia­ry sta­ną się rze­czy­wi­sto­ścią, czy może są tyl­ko obiet­ni­ca­mi bez pokrycia/ bez war­to­ści?

Hol­low budzi tak­że sko­ja­rze­nia z opi­sy­wa­niem wyglą­du, może­my być prze­cież hol­lo­wed-eyed = z głę­bo­ko osa­dzo­ny­mi ocza­mi lub hol­lo­wed-che­eked – z zapad­nię­ty­mi policz­ka­mi.

Hold fast

Hold fast and we will
Watch the fla­mes burn auburn on

Trzy­maj się moc­no, gdy my będzie­my oglą­dać
Pło­mie­nie pło­ną­ce na zbo­czu

Kie­dy Ed She­eran śpie­wa, trze­ba trzy­mać się moc­no za ser­ce, bo poru­sza on każ­dym swo­im sło­wem. War­to wie­dzieć, jak powie­dzieć to po angiel­sku :).

To hold fast/firm = trzy­mać się moc­no, kur­czo­wo.

Przy­kła­dy:

It is impor­tant that we hold fast to the poli­cies. = To nie­zwy­kle waż­ne, że trzy­ma­my się zasad/ robi­my wszyst­ko zgod­nie z zasa­da­mi.

The door held fast, obvio­usly loc­ked. = Drzwi trzy­ma­ły się moc­no, praw­do­po­dob­nie były zamknię­te.

Cie­ka­wost­ką jest, że gdy zło­ży­my hold i fast w jeden wyraz, to będzie to mia­ło takie zna­cze­nie:

Hold­fast = hak, uścisk, klam­ra, chwyt­nik, moc­ny chwyt, docisk, urzą­dze­nie przy­trzy­mu­ją­ce.

Przy­kład:

It was up to 20 cm long, and atta­ched itself to the sea flo­or with a hold­fast. = To mia­ło ponad 20 cen­ty­me­trów dłu­go­ści i było przy­mo­co­wa­ne do dna morza za pomo­cą haka.

 

Jakie są Wasze ulu­bio­ne pio­sen­ki Eda?

Czy podo­ba się Wam lek­cja na pod­sta­wie “I See Fire”?

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

 1. Grzegorz Hryń

  Bar­dzo cie­ka­wa stro­na, szcze­gól­nie cen­ne jest poda­nie przy­kła­dów uży­cia zwro­tów i słów. Co do same­go tek­stu, trzy dro­bia­zgi:
  1. Dwa razy cytu­jesz wers “…Watch the fla­mes burn auburn on” bez nastę­nej linii “the moun­ta­in side high” a w tłu­ma­cze­niu jest raz “pło­ną­ce na kasz­ta­no­wo”, skąd moż­na wysnuć wnio­sek że “to burn on” zna­czy pło­nąć. Dru­gi raz masz “Pło­mie­nie pło­nące na zbo­czu” a zbo­cza nie ma 🙂
  2. “Con­fi­ned in moun­tain halls” tłu­ma­czysz jako “Zamknię­ci w ścia­nach góry”. Wyda­je mi się, że cho­dzi raczej o sale czy też kory­ta­rze pod­ziem­ne­go kró­le­stwa kra­sno­lu­dów
  3. “hol­lo­wing souls” — użył­bym raczej inne­go zna­cze­nia, choć to pew­nie dys­ku­syj­ne: “pusto­szą­cy dusze”

  Jesz­cze raz, super robo­ta, będę pole­cać stro­nę gdzie się da!

Pozostaw odpowiedź Grzegorz Hryń Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *