Ed Sheeran — Kiss Me

Ed She­eran rzu­cił na kola­na Wiel­ką Bry­ta­nię w 2011 roku. W bry­tyj­skim noto­wa­niu albu­mów debiu­tanc­ki krą­żek Eda wspiął się na szczyt, poko­nu­jąc domi­nu­ją­cą przez wie­le mie­się­cy Ade­le. Cha­rak­te­ry­stycz­ne dla nie­go gita­ro­we,  kli­ma­tycz­ne brzmie­nia urze­kły milio­ny słu­cha­czy na całym świe­cie.

„Kiss me ”pocho­dzi z pły­ty „+” wyda­nej w 2011 roku. Do napi­sa­nia tej pio­sen­ki, zain­spi­ro­wa­ło go uczu­cie, któ­re połą­czy­ło jego rodzi­ców chrzest­nych.

Pio­sen­ka poja­wi­ła się w seria­lach: „The Vam­pi­re Dia­ries” oraz „Grey’s Ana­to­my ”.

Ide­al­ny utwór na dłu­gie, zimo­we wie­czo­ry z uko­cha­ną oso­bą, a przy oka­zji moż­na się nauczyć kil­ku nowych słówek(oczywiście we dwo­je)! 🙂

Tekst pio­sen­ki Ed She­eran — Kiss Me

Set­tle down with me
Cover me up
Cud­dle me in

Lie down with me
And hold me in your arms

And your heart’s aga­inst my chest, your lips pres­sed to my neck
I’m fal­ling for your eyes,
but they don’t know me yet
And with a feeling I’ll for­get
I’m in love now

Kiss me like you wan­na be loved
You wan­na be loved
You wan­na be loved
This feels like fal­ling in love
Fal­ling in love
We’re fal­ling in love

Set­tle down with me
And I’ll be your safe­ty
You’ll be my lady

I was made to keep your body warm
But I’m cold as the wind blows
so hold me in your arms

My heart’s aga­inst your chest, your lips pres­sed to my neck
I’m fal­ling for your eyes,
but they don’t know me yet
And with this feeling I’ll for­get
I’m in love now

Kiss me like you wan­na be loved
You wan­na be loved
You wan­na be loved
This feels like fal­ling in love
Fal­ling in love
We’re fal­ling in love

Yeah I’ve been feeling eve­ry­thing
From hate to love
From love to lust
From lust to truth
I guess that’s how I know you
So I hold you clo­se to help you give it up

So kiss me like you wan­na be loved
You wan­na be loved
You wan­na be loved
This feels like fal­ling in love
Fal­ling in love
We’re fal­ling in love

Kiss me like you wan­na be loved
You wan­na be loved
You wan­na be loved
This feels like fal­ling in love
Fal­ling in love
We’re fal­ling in love

Tłu­ma­cze­nie Ed She­eran — Kiss Me

Ustat­kuj się ze mną
Przy­kryj mnie
Przy­tul się

Połóż się ze mną
I trzy­maj mnie w swo­ich ramio­nach

Two­je ser­ce obok moje­go, two­je usta na mojej szyi
Zako­chu­ję się w two­ich oczach,
cho­ciaż one mnie jesz­cze nie zna­ją
Z uczu­ciem, któ­re kie­dyś zapo­mnę
Teraz jestem zako­cha­ny

Całuj mnie tak, jak­byś chcia­ła być kocha­na
Chcia­ła być kocha­na
Chcia­ła być kocha­na
Wyglą­da na to, że się zako­chu­je­my
Zako­chu­je­my się
Zako­chu­je­my się

Ustat­kuj się ze mną
Będę two­im bez­pie­czeń­stwem
A ty będziesz moją damą

Zosta­łem stwo­rzo­ny, żeby ogrze­wać two­je cia­ło
Ale jestem zim­ny, gdy wie­je wiatr
więc weź mnie w swo­je ramio­na

Moje ser­ce obok two­je­go, two­je usta na mojej szyi
Zako­chu­ję się w two­ich oczach,
cho­ciaż one mnie jesz­cze nie zna­ją
Z uczu­ciem, któ­re kie­dyś zapo­mnę
Teraz jestem zako­cha­ny

Całuj mnie tak, jak­byś chcia­ła być kocha­na
Chcia­ła być kocha­na
Chcia­ła być kocha­na
Wyglą­da na to, że się zako­chu­je­my
Zako­chu­je­my się
Zako­chu­je­my się

Czu­łem już wszyst­ko
Od nie­na­wi­ści do miło­ści
Od miło­ści do pożą­da­nia
Od pożą­da­nia do praw­dy
I pew­nie taką cie­bie znam
Więc obej­mę cię moc­no, by pomóc ci się pod­dać

Dla­te­go całuj mnie tak, jak­byś chcia­ła być kocha­na
Chcia­ła być kocha­na
Chcia­ła być kocha­na
Wyglą­da na to, że się zako­chu­je­my
Zako­chu­je­my się
Zako­chu­je­my się

Całuj mnie tak, jak­byś chcia­ła być kocha­na
Chcia­ła być kocha­na
Chcia­ła być kocha­na
Wyglą­da na to, że się zako­chu­je­my
Zako­chu­je­my się
Zako­chu­je­my się

Zwroty & Wyrażenia

Ed dla dzie­ci w szpi­ta­lu
Ed She­eran zaśpie­wał „Kiss Me ” pod­czas swo­jej wizy­ty w szpi­ta­lu dla dzie­ci w Phi­la­del­phii. Pio­sen­karz odwie­dził Children’s Hospi­tal of Phi­la­del­phia na zapro­sze­nie fun­da­cji pro­wa­dzo­nej przez ame­ry­kań­skie­go dzien­ni­ka­rza radio­we­go Ryana Seacre­sta.

Settle down

Set­tle down with me

Ustat­kuj się ze mną

To set­tle down =

= ustat­ko­wać się (w życiu), np.: One day I’ll set­tle down and have a fami­ly. = Pew­ne­go dnia się ustat­ku­ję i zało­żę rodzi­nę.

= uspo­ko­ić się, np.: I’ll leave you alo­ne for a whi­le to set­tle down. = Zosta­wię Cię samą na chwi­lę, żebyś się uspo­ko­iła.

Chest

And your heart’s aga­inst my chest, your lips pres­sed to my neck

Two­je ser­ce obok moje­go, two­je usta na mojej szyi

Chest =

= klat­ka pier­sio­wa, np.: He felt a sharp pain in his chest. = Poczuł ostry ból w klat­ce pier­sio­wej.

= skrzy­nia, np.: The­se maps were found insi­de a chest. = Te mapy zosta­ły zna­le­zio­ne w skrzy­ni.

Kil­ka słó­wek, tak dla bez­pie­czeń­stwa…

safe­ty belt = pas bez­pie­czeń­stwa
safe­ty hel­met = kask bez­pie­czeń­stwa
safe­ty island = wysep­ka ulicz­na
safe­ty pin = agraf­ka, zawlecz­ka (np. w gaśni­cy, w gra­na­cie)
safe­ty razor = maszyn­ka do gole­nia
safe­ty valve = zawór bez­pie­czeń­stwa

Safety

And I’ll be your safe­ty

Będę two­im bez­pie­czeń­stwem

Safe­ty = bez­pie­czeń­stwo, np.: We sho­uld pay more atten­tion to public safe­ty. = Powin­ni­śmy poświę­cać wię­cej bez­pie­czeń­stwu publicz­ne­mu.

Lady

You’ll be my lady

A ty będziesz moją damą

Lady = dama, kobie­ta, np.: He came with an attrac­ti­ve young lady. = Przy­szedł z mło­dą, atrak­cyj­ną kobie­tą.

Lady to oczy­wi­ście nie jedy­ne okre­śle­nie kobie­ty w języ­ku angiel­skim. Może­my spo­tkać tak­że wie­le mniej lub bar­dziej for­mal­nych wyra­żeń. Oto kil­ka z nich:

Bird = panien­ka.

Chick = laska.

Dame = pani.

Las­sie = dziew­czy­na.

Skirt = babecz­ka.

Toot­sie = lala.

Nie­na­wiść nie jed­no ma imię
to abhor = brzy­dzić się
to can’t bear/to can’t stand = nie móc cze­goś znieść
to despi­se = pogar­dzać
to detest = czuć wstręt
to disli­ke = nie lubić
to resent = nie cier­pieć

Hate

From hate to love

Od nie­na­wi­ści do miło­ści

Hate = nie­na­wiść.

To hate = nie­na­wi­dzić, np.: I hated myself for being so jealo­us. = Nie­na­wi­dzi­łam się za to, że byłam tak zazdro­sna.

Lust

From love to lust

Od miło­ści do pożą­da­nia

Lust = żądza.

To lust = pożą­dać, np.: She didn’t know if it was love or lust. = Nie wie­dzia­ła, czy to jest miłość, czy pożą­da­nie.

Give up

So I hold you clo­se to help you give it up

Więc obej­mę cię moc­no, by pomóc ci się pod­dać

To give up =

= pod­dać się, np.: I don’t know the answer, I give up. = Nie znam odpo­wie­dzi, pod­da­ję się.

= rzu­cić coś, prze­stać coś robić, np.: It takes a lot of wil­l­po­wer to give up smo­king. = Potrze­ba dużo siły woli, żeby rzu­cić pale­nie.

 

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Karolka

    Bar­dzo faj­na i cie­ka­wa stron­ka;-) Faj­nie że daje­cie utwo­ry Eda bo to mój ulu­bio­ny wokalista<3 Dawaj­cie ich wię­cej:-)

Pozostaw odpowiedź Karolka Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *