Chris Rea — Driving Home For Christmas

Zapra­sza­my do nauki angiel­skie­go na pod­sta­wie jed­ne­go z naj­więk­szych świą­tecz­nych prze­bo­jów — „Dri­ving Home For Chri­st­mas”.

Autor utwo­ru, Chris Rea,  przy­znał, że pomysł na pio­sen­kę zro­dził się w jego gło­wie, gdy jechał wraz z żoną na Świę­ta do Mid­dles­bro­ugh i utknę­li w ogrom­nym kor­ku. Rea okre­śla swój utwór jako “samo­cho­do­wą wer­sję kolę­dy”.

Tekst pio­sen­ki Chris Rea — Dri­ving Home For Chri­st­mas

I’m dri­ving home for Chri­st­mas
Oh, I can’t wait to see tho­se faces
I’m dri­ving home for Chri­st­mas, yea
Well I’m moving down that line
And it’s been so long
But I will be the­re
I sing this song
To pass the time away
Dri­ving in my car
Dri­ving home for Chri­st­mas

It’s gon­na take some time
But I’ll get the­re
Top to toe in tail­backs
Oh, I got red lights on the run
But soon there’ll be a fre­eway
Get my feet on holy gro­und

So I sing for you
Tho­ugh you can’t hear me
When I get thro­ugh
And feel you near me
I am dri­ving home for Chri­st­mas
Dri­ving home for Chri­st­mas
With a tho­usand memo­ries

I take look at the dri­ver next to me
He’s just the same
Just the same

Top to toe in tail­backs
Oh, I got red lights on the run
I’m dri­ving home for Chri­st­mas, yea
Get my feet on holy gro­und
So I sing for you
Tho­ugh you can’t hear me
When I get tro­ugh
And feel you near me
Dri­ving in my car
Dri­ving home for Chri­st­mas
Dri­ving home for Chri­st­mas
With a tho­usand memo­ries

Tłu­ma­cze­nie Chris Rea — Dri­ving Home For Chri­st­mas

Jadę do domu na Świę­ta
Och, nie mogę się docze­kać, kie­dy zoba­czę te twa­rze
Jadę do domu na Świę­ta, tak
No prze­su­wam się w tej kolej­ce
I to trwa tak dłu­go
Ale będę tam
Śpie­wam tę pio­sen­kę
Dla zabi­cia cza­su
Jadę swo­im samo­cho­dem
Jadę do domu na Świę­ta

To zaj­mie tro­chę cza­su
Ale dotrę tam
Wszę­dzie kor­ki
Och, seria czer­wo­nych świa­teł
Ale nie­ba­wem będzie auto­stra­da
Sta­nę na świę­tej zie­mi

Więc śpie­wam dla cie­bie
Choć nie możesz mnie usły­szeć
Kie­dy tam dotrę
I poczu­ję cię tak bli­sko
Jadę do domu na Świę­ta
Jadę do domu na Świę­ta
Z tysią­cem wspo­mnień

Spo­glą­dam na kie­row­cę obok mnie
Ma tak samo jak ja
Tak samo

Wszę­dzie kor­ki
Och, wszę­dzie czer­wo­ne świa­tła
Jadę do domu na Świę­ta, tak
Posta­wić sto­py na świę­tej zie­mi
Więc śpie­wam dla cie­bie
Choć nie możesz mnie usły­szeć
Kie­dy tam dotrę
I poczu­ję cię tak bli­sko
Jadę moim samo­cho­dem
Jadę do domu na Świę­ta
Jadę do domu na Świę­ta
Z tysią­cem wspo­mnień

Zwroty & Wyrażenia

Can’t wait to do something

Oh, I can’t wait to see tho­se faces

Och, nie mogę się docze­kać kie­dy zoba­czę te twa­rze

Can’t wait to do some­thing = nie móc się docze­kać, aby coś zro­bić.

Przy­kła­dy:

I can’t wait to tell him the good news. = Nie mogę się docze­kać, kie­dy prze­ka­żę mu dobrą wia­do­mość.

He can’t wait to see Jane. = On nie może się docze­kać kie­dy zoba­czy Jane.

Tailback

Traf­fic jam

Syno­ni­mem tail­back jest traf­fic jam.

War­to pamię­tać, że traf­fic jam to rze­czow­nik poli­czal­ny, w prze­ci­wień­stwie do rze­czow­ni­ka traf­fic ozna­cza­ją­ce­go ruch ulicz­ny. W związ­ku z powyż­szym mówiąc traf­fic, nie może­my użyć przed­im­ka a.

Przy­kła­dy:

The­re was lit­tle traf­fic. = Był nie­wiel­ki ruch.

We got stuck in a traf­fic jam. = Utknę­li­śmy w kor­ku.

Top to toe in tail­backs

Wszę­dzie kor­ki

Tail­back = korek dro­go­wy, zator.

Przy­kład:

Yester­day I saw a ten-kilo­me­ter tail­back. = Wczo­raj widzia­łem dzie­się­cio­ki­lo­me­tro­wy korek.

Freeway

But soon there’ll be a fre­eway

Ale wkrót­ce poja­wi się auto­stra­da

Fre­eway = auto­stra­da.

Przy­kła­dy:

You have to go back to the fre­eway and turn left. = Musisz wró­cić na auto­stra­dę i skrę­cić w lewo.

A lot of the fre­eways had other names besi­des the­ir num­ber. = Wie­le auto­strad poza nume­rem mia­ło tak­że nazwy.

Syno­ni­ma­mi fre­eway są:

= motor­way (Bri­tish English)

= high­way (Ame­ri­can English)

To pass the time

From top to toe
Wyra­że­nie from top to toe jest to idiom któ­ry ozna­cza = od stóp do głów.

Moż­na jesz­cze powie­dzieć: from head to toe/foot.

I sing this song
To pass the time away

Śpie­wam tę pio­sen­kę
Dla zabi­cia cza­su

To pass the time = zabi­jać czas.

Przy­kład

I’m eating only to pass the time. = Jem tyl­ko po to, żeby jakoś zabić czas.

Though

Tho­ugh you can’t hear me

Choć nie możesz mnie usły­szeć

Tho­ugh = mimo że, cho­ciaż, ale, jed­nak.

Przy­kład:

I like this restau­rant, tho­ugh food the­re is very expen­si­ve. = Lubię tę restau­ra­cję, mimo że jedze­nie jest tam bar­dzo dro­gie.

 

Jak podo­ba­ła się Wam lek­cja?

Czy Wy też can’t wait for Chri­st­mas? 🙂

Zapra­sza­my do komen­to­wa­nia.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

Pozostaw odpowiedź Basia Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *