Céline Dion — All By Myself

Kie­dy­kol­wiek sły­szę ten utwór, to na myśl przy­cho­dzi mi zawsze kul­to­wa sce­na z fil­mu “Dzien­nik Brid­get Jones”, w któ­rej tytu­ło­wa boha­ter­ka daje upust swo­im emo­cjom. W fil­mie pio­sen­kę wyko­nu­je Jamie O’Neal i cho­ciaż „All by Myself” to świa­to­wy prze­bój Eri­ca Car­me­na, to jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych inter­pre­ta­cji tego utwo­ru wyko­na­ła Céli­ne Dion.

Histo­ria Céli­ne Dion budzi wie­le emo­cji. Kana­dyj­ska Pio­sen­kar­ka uro­dzi­ła się w ubo­giej, kato­lic­kiej rodzi­nie jako naj­młod­sze, czter­na­ste dziec­ko Adhéma­ra Dio­na i Thérèse Tan­gu­ay. Muzy­ka od zawsze była waż­na w domu artyst­ki. Jej pierw­szy występ miał miej­sce na ślu­bie bra­ta, kie­dy mia­ła pięć lata. Potem wystę­po­wa­ła tak­że w barze, któ­ry kupił jej ojciec wraz z sio­strą.

Kie­dy mia­ła dwa­na­ście lat przy pomo­cy mat­ki i bra­ta skom­po­no­wa­ła swo­ją pierw­szą pio­sen­kę, któ­rej nagra­nie zosta­ło wysła­ne przez jej bra­ta do mena­dże­ra René Angélil, któ­ry zgo­dził się na spo­tka­nie z Dion. Rene wzru­szył się śpie­wem małej Céli­ne tak bar­dzo, że posta­no­wił zro­bić z niej mię­dzy­na­ro­do­wą gwiaz­dę. W celu sfi­nan­so­wa­nia jej debiu­tanc­kie­go albu­mu zasta­wił nawet swój dom.

Parę lat póź­niej Céli­ne zaczę­ła się spo­ty­kać z René i w 1994 roku para wzię­ła ślub.

Tekst pio­sen­ki Céli­ne Dion — All By Myself

When I was young
I never needed any­one
And making love was just for fun
Tho­se days are gone
Livin’ alo­ne
I think of all the friends I’ve known
When I dial the tele­pho­ne
Nobody’s home

All by myself
Don’t wan­na be
All by myself
Any­mo­re

Hard to be sure
Some­ti­mes I feel so inse­cu­re
And loves so distant and obscu­re
Rema­ins the cure

All by myself
Don’t wan­na be
All by myself
Any­mo­re
All by myself
Don’t wan­na live
All by myself
Any­mo­re

When I was young
I never needed any­one
Making love was just for fun
Tho­se days are gone

All by myself
Don’t wan­na be
All by myself
Any­mo­re
All by myself
Don’t wan­na live
Oh
Don’t wan­na live
By myself, by myself
Any­mo­re
By myself
Any­mo­re
Oh
All by myself
Don’t wan­na live
I never, never, never
Needed any­one

Tłu­ma­cze­nie Céli­ne Dion — All By Myself

Kie­dy byłam mło­da
Nigdy niko­go nie potrze­bo­wa­łam
A kocha­nie się było tyl­ko zaba­wą
Te dni minę­ły
Żyjąc samot­nie
Myślę o wszyst­kich przy­ja­cio­łach, któ­rych znam
Kie­dy do nich dzwo­nię
Niko­go nie ma w domu

Zupeł­nie sama
Nie chcę być
Zupeł­nie sama
Już nie

Trud­no być pew­nym
Cza­sem czu­ję się tak nie­pew­na sie­bie
A miłość jest tak odle­gła i nie­ja­sna
Niczym lekar­stwo

Zupeł­nie sama
Nie chcę być
Zupeł­nie sama
Już nie
Zupeł­nie sama
Nie chcę żyć
Zupeł­nie sama
Już nie

Kie­dy byłam mło­da
Nigdy niko­go nie potrze­bo­wa­łam
A kocha­nie się było tyl­ko zaba­wą
Te dni minę­ły

Zupeł­nie sama
Nie chcę być
Zupeł­nie sama
Już nie
Zupeł­nie sama
Nie chcę żyć
Oh
Nie chcę żyć
Zupeł­nie sama, zupeł­nie sama
Już nie
Zupeł­nie sama
Już nie
Oh
Zupeł­nie sama
Nie chcę żyć
Nigdy, nigdy, nigdy
Nie potrze­bo­wa­łam niko­go

Zwroty & Wyrażenia

Young

Na odmło­dze­nie swo­je­go zaso­bu słow­nic­twa daw­ka zwro­tów i wyra­żeń z young 🙂
young at heart = mło­dy duchem
young lady/ man = mło­da dama/ mło­dzie­niec (uży­wa­ne kie­dy mówi się ze zło­ścią do mło­dej oso­by, np.: Mind your lan­gu­age, young lady! = Zważ na sło­wa, mło­da damo!
young blo­od /new blood/ fresh blo­od = świe­ża krew (np. nowi człon­ko­wie w jakiejś orga­ni­za­cji)
young offen­ders’ insti­tu­tion = zakład popraw­czy
young­ster = mło­dy chło­pak, mło­dzie­niec, dziec­ko, malec, dzie­ciak
old head on young sho­ul­ders = oso­ba doj­rza­ła jak na swój wiek

When I was young

Kie­dy byłam mło­da

Young to przy­miot­nik, któ­ry może ozna­czać =

= mło­dy, mło­do wyglą­da­ją­cy, np.: The tre­es in this part of the forest are still quite young. = Drze­wa w tej czę­ści lasu są wciąż sto­sun­ko­wo mło­de.

= mło­dzie­żo­wy (tak­że w zna­cze­niu – bar­dziej odpo­wied­ni dla kogoś młod­sze­go), np.: Be honest now – do you think this dress is too young for me? = Bądź teraz ze mną szcze­ry – czy uwa­żasz, że ta sukien­ka jest dla mnie zbyt mło­dzie­żo­wa?

Friend

I think of all the friends I’ve known

Myślę o wszyst­kich przy­ja­cio­łach, któ­rych znam

Friend = przy­ja­ciel, przy­ja­ciół­ka, oso­ba wspie­ra­ją­ca.

Przy­kład:

We’re good friends with José and Ali­ce. = Jeste­śmy dobry­mi przy­ja­ciół­mi z José i Ali­ce.

Rze­czow­nik ‘przy­ja­ciel’, to jed­no z pierw­szych słów, któ­rych się uczy­my pod­czas naszej przy­go­dy z nowym języ­kiem. War­to poznać tak­że cie­ka­we powie­dze­nia z tym wyra­zem, któ­re funk­cjo­nu­ją w języ­ku angiel­skim.

Jed­no z naj­bar­dziej zna­nych powie­dzeń, czy­li ‘Praw­dzi­wych przy­ja­ciół pozna­je się w bie­dzie’ = A friend in need is a friend inde­ed.

Może­my rów­nież spo­tkać się z powie­dze­niem What are friends for? = Od cze­go są przy­ja­cie­le? (lub tak­że That’s what friends are for. = Od tego są przy­ja­cie­le.) w momen­cie, gdy ktoś odpo­wia­da na podzię­ko­wa­nia ze stro­ny przy­ja­cie­la za zro­bie­nie dla nie­go cze­goś spe­cjal­ne­go.

Innym powie­dze­niem war­tym zapa­mię­ta­nia to With friends like you, who needs ene­mies? = Z przy­ja­ciół­mi taki­mi jak ty, kto potrze­bu­je wro­gów?

Jest to żar­to­bli­we powie­dze­nie, któ­re jest uży­wa­ne, gdy chce się powie­dzieć, że ktoś jest naszym przy­ja­cie­lem, ale nie trak­tu­je nas naj­le­piej.

Nie takie alo­ne samot­ne, jak nam się wyda­je, czy­li róż­ne spo­so­by powie­dze­nia alo­ne
on your own = sam, sama/ samo­dziel­nie, bez niczy­jej pomo­cy
sin­gle-han­ded = samot­ny, na wła­sną rękę (np. podróż)
una­ided = zda­ny na sie­bie, bez pomo­cy, bez wspar­cia, nie­wspo­ma­ga­ny, samo­dziel­ny
unac­com­pa­nied = bez opie­ki, bez towa­rzy­stwa, samotny/ bez akom­pa­nia­men­tu
lone­ly = samot­ny (czu­ją­cy się samot­nie), odlud­ny (o miej­scu)
iso­la­ted = odizo­lo­wa­ny
rec­lu­si­ve = samot­ny, pustel­ni­czy, zamknię­ty (w odosob­nie­niu), wyizo­lo­wa­ny, odlud­ny (o miej­scu)

Zapa­mię­taj!

Jeże­li mówi­my, że zaprzy­jaź­nia­my się z kimś, to nale­ży powie­dzieć make friends zamiast meet/find/get friends.

Przy­kład:

If you don’t spe­ak English, it’s hard to make friends in here. = Jeże­li nie mówi się po angiel­sku, to cięż­ko jest się z kimś tutaj zaprzy­jaź­nić.

Alone

Livin’ alo­ne

Żyjąc samot­nie

Alo­ne =

= sam, sama, np.: He likes being alo­ne in the house. = Lubi być sam w domu.

= samot­ny, samot­na np.: She deci­ded to climb the moun­ta­in alo­ne. = Posta­no­wi­ła samot­nie wspiąć się na górę.

= jedy­nie, tyl­ko, np.: She alo­ne must deci­de what to do. = Tyl­ko ona może zade­cy­do­wać o tym, co ma zro­bić.

All by myself”, czy­li tytuł i jeden z wer­sów refre­nu pio­sen­ki, to tak­że syno­nim przy­miot­ni­ka alo­ne.

All by myself = cał­kiem sam/-a, bez pomo­cy (np. zro­bić coś bez niczy­jej pomo­cy).

Distant

Cie­ka­wost­ka
Kie­dy tekst pio­sen­ki jest już roz­szy­fro­wa­ny, pozna­ny utwór moż­na wyko­rzy­stać na przy­kład jak Richard Dunn, któ­ry stwo­rzył nagra­nie pod­czas, któ­re­go poru­sza usta­mi, uda­jąc, że śpie­wa „All by Myself” Céli­ne Dion. Fil­mik powstał, gdy Dunn musiał spę­dzić samot­nie noc na lot­ni­sku w Las Vegas. Kie­dy pio­sen­kar­ka dowie­dzia­ła się o nagra­niu, zamie­ści­ła w inter­ne­cie swo­ją odpo­wiedź i zapro­si­ła Dun­na na swój wystę­pu w Las Vegas. Dodat­ko­wo, miał on oka­zję oso­bi­ście spo­tkać się z Céli­ne Dion za kuli­sa­mi jej kon­cer­tu.
Nie­co inną moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia tek­stu pio­sen­ki pre­zen­tu­je w swo­im talk show Ellen DeGe­ne­res, któ­ra pro­wa­dzi w swo­im pro­gra­mie seg­ment, w któ­rym wysy­ła jed­ną ze swo­ich sce­na­rzy­stek Amy do skle­pu, gdzie zacze­pia ona ludzi, mówiąc do nich wyłącz­nie tek­sta­mi pio­se­nek. Prze­ko­naj­cie się, jakie są reak­cje ludzi, gdy ktoś mówi do nich sło­wa­mi „All by Myself”. 🙂

And loves so distant and obscu­re

A miłość jest tak odle­gła i nie­ja­sna

Distant =

= dale­ki, odle­gły, np.: She heard a distant noise. = Ona usły­sza­ła odle­gły hałas.

= chłod­ny, nie­przy­ja­zny (o oso­bie), np.: He is quite distant when it comes to meeting new people. = On jest dość chłod­ny, jeśli cho­dzi o pozna­wa­nie nowych ludzi.

= nie­obec­ny, nie­przy­tom­ny (np. wzrok, uśmiech), np.: When she looked at him her eyes were cle­ar but distant. = Kie­dy spoj­rza­ła na nie­go, jej oczy były wyraź­ne ale nie­obec­ne.

Obscure

And loves so distant and obscu­re

A miłość jest tak odle­gła i nie­ja­sna

Pierw­sze sko­ja­rze­nie, któ­re przy­cho­dzi na myśl, jeże­li cho­dzi o ten przy­miot­nik to obskur­ny. Tym­cza­sem, obscu­re ozna­cza = nie­ja­sny (trud­ny do zro­zu­mie­nia).

Przy­kład:

They talk in an obscu­re jar­gon. = Oni mówią trud­nym do zro­zu­mie­nia żar­go­nem.

Tym przy­miot­ni­kiem może być tak­że okre­ślo­ne coś, co jest nie­wy­raź­ne lub nie­okre­ślo­ne np. uczu­cie.

Przy­kład:

I had an obscu­re feeling that some­thing would go wrong. = Mia­łem nie­okre­ślo­ne prze­czu­cie, że coś pój­dzie źle.

Kolej­ne zna­cze­nie to = mało zna­ny.

Przy­kład:

It is an obscu­re island in the Paci­fic. = to mało zna­na wyspa na Pacy­fi­ku.

Inne zna­cze­nie to = mrocz­ny (np. jaski­nia).

War­to zauwa­żyć, że wszyst­kie zna­cze­nia tego przy­miot­ni­ka zwią­za­ne są ze zna­cze­niem cza­sow­ni­ka to obscu­re.

To obscu­re =

= zaciem­niać, zaciem­nić, przy­ciem­niać, prze­sła­niać, prze­sło­nić.

Przy­kład:

Two new sky­scra­pers obscu­red the view from my win­dow. = Dwa nowe wie­żow­ce prze­sło­ni­ły mój widok z okna.

= zagłu­szać, ukry­wać

Przy­kład:

Mana­gers deli­be­ra­te­ly obscu­red the real situ­ation. = Mena­dże­ro­wie celo­wo ukry­li praw­dzi­wą sytu­ację.

 

Co sądzi­cie o tej lek­cji?

Lubi­cie Céli­ne Dion?

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

Pozostaw odpowiedź clitor Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *