Birdy — People Help The People

Pio­sen­kę Bir­dy pt. “People help the people” zna chy­ba więk­szość z Was. Już od jakie­goś cza­su moż­na się na nią natknąć słu­cha­jąc naj­po­pu­lar­niej­szych sta­cji radio­wych.  Bir­dy śpie­wa przej­mu­ją­cy i pięk­ny utwór, któ­ry nie­mal od razu chwy­ta za ser­ce. Nie wszy­scy wie­dzą, że jest to cover angiel­skie­go zespo­łu Cher­ry Ghost. Pio­sen­ka jest dru­gim sin­glem z ich debiu­tanc­kiej pły­ty “Thirst for Roman­ce” wyda­nej w 2007 roku.

W tek­ście znaj­dzie­my dosyć spo­ro trud­nych słó­wek, któ­re mogą spra­wiać pro­blem nie tyl­ko oso­bom na pozio­mie począt­ku­ją­cym. Wybra­łam naj­waż­niej­sze z nich i omó­wi­łam, co mam nadzie­ję uła­twi Wam zro­zu­mie­nie pio­sen­ki i pomo­że przy­swo­ić tę pomoc­ną wie­dzę w spo­sób wręcz nie­zau­wa­żal­ny.

Tekst pio­sen­ki Bir­dy — People Help The People

God knows
What is hiding in tho­se weak and drun­ken hearts
I guess you kis­sed the girls and made them cry
Tho­se Hard-faced Queens of misa­dven­tu­re
God knows
What is hiding in tho­se weak
And sun­ken eyes
A Fie­ry throng of muted angels
Giving love but get­ting nothing back

People help the people
And if you’re home­sick, give me your hand
And I’ll hold it
People help the people
And nothing will drag you down
Oh and if I had a bra­in, Oh and if I had a bra­in
I’d be cold as a sto­ne and rich as the fool
That tur­ned, all tho­se good hearts away

God knows
What is hiding, in this world of lit­tle con­se­qu­en­ce
Behind the tears, insi­de the lies
A tho­usand slow­ly dying sun­sets
God knows
What is hiding in tho­se weak and drun­ken hearts
I guess the lone­li­ness came knoc­king
No one needs to be alo­ne, oh save me

People help the people
And if you’re home­sick, give me your hand
And I’ll hold it
People help the people
And nothing will drag you down
Oh and if I had a bra­in, Oh and if I had a bra­in
I’d be cold as a sto­ne and rich as the fool
That tur­ned, all tho­se good hearts away

People help the people
And if you’re home­sick, give me your hand
And I’ll hold it
People help the people
And nothing will drag you down
Oh and if I had a bra­in, Oh and if I had a bra­in
I’d be cold as a sto­ne and rich as the fool
That tur­ned, all tho­se good hearts away

Tłu­ma­cze­nie Bir­dy — People Help The People

Bóg jeden wie
Co jest skry­wa­ne w tych sła­bych i pija­nych ser­cach
Pew­nie cało­wa­łeś dziew­czy­ny i dopro­wa­dza­łeś je do pła­czu
Te ozię­błe kró­lo­we nie­szczę­ścia
Bóg jeden wie
Co jest skry­wa­ne w tych sła­bych
I zapad­nię­tych oczach
Pło­mien­ny tłum zga­szo­nych anio­łów
Dają­cych miłość ale nie otrzy­mu­ją­cych nic w zamian

Ludzie poma­ga­ją ludziom
I jeśli będziesz tęsk­nić za domem, podaj mi swo­ją dłoń
A ja ją potrzy­mam
Ludzie poma­ga­ją ludziom
I nic cię nie pocią­gnie na dno
Oh i gdy­bym mia­ła rozum, Oh i gdy­bym mia­ła rozum
Była­bym zim­na jak kamień i boga­ta jak głu­piec
Któ­ry odwra­ca się od tych wszyst­kich dobrych serc

Bóg jeden wie
Co jest skry­wa­ne w na tym mało waż­nym świe­cie
Za łza­mi, wewnątrz kłamstw
Tysią­cem powo­li gasną­cych zacho­dów słoń­ca
Bóg jeden wie
Co jest skry­wa­ne w tych sła­bych i pija­nych ser­cach
Chy­ba samot­ność zapu­ka­ła do drzwi
Nikt nie musi być samot­ny, oh ura­tuj mnie

Ludzie poma­ga­ją ludziom
I jeśli będziesz tęsk­nić za domem, podaj mi swo­ją dłoń
A ja ją potrzy­mam
Ludzie poma­ga­ją ludziom
I nic cię nie pocią­gnie na dno
Oh i gdy­bym mia­ła rozum, Oh i gdy­bym mia­ła rozum
Była­bym zim­na jak kamień i boga­ta jak głu­piec
Któ­ry odwra­ca się od tych wszyst­kich dobrych serc

Ludzie poma­ga­ją ludziom
I jeśli będziesz tęsk­nić za domem, podaj mi swo­ją dłoń
A ja ją potrzy­mam
Ludzie poma­ga­ją ludziom
I nic cię nie pocią­gnie na dno
Oh i gdy­bym mia­ła rozum, Oh i gdy­bym mia­ła rozum
Była­bym zim­na jak kamień i boga­ta jak głu­piec
Któ­ry odwra­ca sie od tych wszyst­kich dobrych serc

Gramatyka

First Conditional

First Con­di­tio­nal, czy­li pierw­szy tryb warun­ko­wy został omó­wio­ny w pio­sen­ce Ala­nis Moris­set­te pt. “That I Would Be Good”.

Zobacz­my jed­nak jak wyglą­da to w pio­sen­ce Bir­dy.

W refre­nie mamy:

And if you’re home­sick, give me your hand and I’ll hold it 

I jeśli będziesz tęsk­nić za domem, daj mi swo­ją dłoń, a ja ją potrzy­mam

Po słów­ku if = jeśli, mamy czas teraź­niej­szy, a w dru­giej czę­ści zda­nia czas przy­szły (will).

Pierw­sze­go try­bu warun­ko­we­go uży­wa­my wte­dy, kie­dy jeste­śmy prze­ko­na­ni, że coś ma real­ną szan­sę wyda­rzyć się w przy­szło­ści. Waru­nek jest real­ny.

Second Conditional

Second Con­di­tio­nal, czy­li dru­gi tryb warun­ko­wy został szcze­gó­ło­wo omó­wio­ny przy tłu­ma­cze­niu pio­sen­ki Ala­nis Moris­set­te pt. “That I Would be Good”.

War­to jed­nak przy­bli­żyć tekst pio­sen­ki:

Oh and if I had a bra­in, Oh and if I had a bra­in, I’d be cold as a sto­ne and rich as the fool 

Oh i gdy­bym mia­ła rozum, Oh i gdy­bym mia­ła rozum, była­bym zim­na jak kamień i boga­ta jak głu­piec

Dru­gi tryb warun­ko­wy mówi nam o hipo­te­tycz­nych sytu­acjach, któ­re mówią­cy postrze­ga w tym momen­cie jako bar­dzo mało praw­do­po­dob­ne. Waru­nek jest nie­re­al­ny, lub bar­dzo mało real­ny.

Gdy­bamy, przy­pusz­czamy, co mogło­by się zda­rzyć w teraź­niej­szo­ści lub w przy­szło­ści uży­wa­jąc w tym celu cza­sów prze­szłych oraz cza­sow­ni­ka modal­ne­go would.

Uży­wa­my tego w ten spo­sób: po słów­ku if = gdy­by, jest czas prze­szły, nato­miast w dru­giej czę­ści zda­nia jest would + bez­oko­licz­nik.

Zwroty & wyrażenia

Drag — zwro­ty i wyra­że­nia
to drag on = cią­gnąć się (zbyt dłu­go)
in drag = w prze­bra­niu prze­ciw­nej płci
main drag (US) = głów­na uli­ca
real drag = udrę­ka
a drag = nuda

Drag down

And nothing will drag you down

I nic cię nie pocią­gnie na dno

Cza­sow­nik to drag = cią­gnąć (coś, kogoś), wlec (coś; ale rów­nież np. czas), prze­cią­gać (kur­sor na pul­pi­cie kom­pu­te­ra).

Przy­kła­dy:

Stop drag­ging her to the den­tist! Don’t you see she is sca­red!? = Prze­stań cią­gnąć ją do den­ty­sty! Nie widzisz, że jest prze­stra­szo­na!?

The fami­ly meeting drag­ged on for hours. = Spo­tka­nie rodzin­ne cią­gnę­ło się godzi­na­mi.

Drag this fol­der to the recyc­le bin. = Prze­cią­gnij ten fol­der do kosza.

Kie­dy do cza­sow­ni­ka drag doda­my sło­wo down, wyj­dzie nam cza­sow­nik zło­żo­ny to drag down.

Moż­na go uży­wać na dwa spo­so­by:

To drag sb down = pocią­gnąć kogoś w dół, np.: Her dise­ase didn’t drag her down. = Jej cho­ro­ba nie pocią­gnę­ła jej na dół (nie poko­na­ła jej).

To drag sth down = obni­żyć coś, np.: They have drag­ged the pri­ces down recen­tly. = Ostat­nio obni­ży­li ceny.

Turn away

That tur­ned, all tho­se good hearts away

Któ­ry odwra­ca się od tych wszyst­kich dobrych serc

Cza­sow­nik to turn ma kil­ka­na­ście zna­czeń. Naj­po­pu­lar­niej­sze z nich to:

= obra­cać, odwra­cać (się, coś), np.: She tur­ned and saw her boy­friend. = Odwró­ci­ła się i zoba­czy­ła swo­je­go chło­pa­ka.

= zamie­niać się, zaczy­nać być jakimś, np. I think she is tur­ning in her mother. = Sądzę, że ona się zamie­nia we wła­sną mat­kę.

= skoń­czyć (ileś) lat, np.: He tur­ned 18 yestar­day. = On skoń­czył wczo­raj 18 lat.

Kie­dy do to turn doda­my away otrzy­ma­my nastę­pu­ją­ce opcje:

To turn sb away =

= odpra­wić kogoś, np.: I asked him for advi­ce, but he tur­ned me away. = Popro­si­łem go o radę, ale mnie odpra­wił (z kwit­kiem).

= odwró­cić się od kogoś (np. odmó­wić pomo­cy), np.:  I used to ask him for help with my home­work and he never tur­ned me away. = Kie­dyś pro­si­łem go o pomoc w mojej pra­cy domo­wej i on nigdy mi jej nie odmó­wił.

To turn away from sth = rezy­gno­wać z cze­goś, porzu­cać coś; nie zauwa­żyć cze­goś, np.: I tur­ned away from smo­king when I reali­zed how it affects my skin. = Zre­zy­gno­wa­łam z pale­nia, kie­dy zda­łam sobie spra­wę jak oddzia­łu­je na moją skó­rę.

Get & co.
to get it = zro­zu­mieć coś
to get bet­ter = poczuć się lepiej
to get in = wsia­dać do samo­cho­du
to get invo­lved = zwią­zać się z kimś
to get up = wstać z łóż­ka
to get thro­ugh = połą­czyć się (przez tele­fon)
get lost = spa­daj
to get by/on = dawać sobie radę

Get sb/sth back

Czy wie­cie ile zna­czeń ma cza­sow­nik to get? W ogól­no­do­stęp­nych słow­ni­kach inter­ne­to­wych mamy ponad trzy­dzie­ści obja­śnień. Nie­któ­re z nich zapew­ne zna­cie, np.:

To get = dostać, otrzy­mać (od kogoś), przy­nieść, uzy­skać, sta­wać się.

Cza­sow­nik to get w połą­cze­niu z inny­mi cza­sow­ni­ka­mi, rze­czow­ni­ka­mi i przy­im­ka­mi two­rzy nie­zli­czo­ne zna­cze­nia i zwro­ty, któ­re spra­wia­ją nie­ma­łe kło­po­ty oso­bom uczą­cym się języ­ka angiel­skie­go.

W pio­sen­ce Bir­dy mamy:

A Fie­ry throng of muted angels giving love but get­ting nothing back

Pło­mien­ny tłum zga­szo­nych anio­łów dają­cych miłość ale nie otrzy­mu­ją­cych nic w zamian

To get sb/sth back =

= odpro­wa­dzić, odwieźć kogoś, np.: I’m going to get my sis back to scho­ol. = Idę odpro­wa­dzić moją sio­strzycz­kę do szko­ły.

= odnieść coś, np.: Ple­ase, get this back to your friend. = Pro­szę odnieś to swo­je­mu przy­ja­cie­lo­wi.

= dostać z powro­tem, odzy­skać (np. siły, pra­cę, zdro­wie), np.: I don’t want to get this job back. = Nie chcę odzy­skać tej pra­cy.

God knows

God knows

Bóg jeden wie

God knows! = Bóg raczy wie­dzieć! , Bóg jeden wie!

Inne okre­śle­nia tego typu (uży­wa­ne w języ­ku mówio­nym, kolo­kwial­nym), to: Heaven knows!, good­ness knows!, who knows!

Hard-faced

Tho­se Hard-faced Queens of misa­dven­tu­re

Te ozię­błe kró­lo­we nie­szczę­ścia

Przy­miot­nik hard-faced  moż­na tłu­ma­czyć na dwa spo­so­by =

= o suro­wych rysach twa­rzy.

= ozię­bły, oschły.

Hard-faced uży­wa­my, aby opi­sać wygląd czło­wie­ka. Np.: I didn’t like her at the begin­ning, she seemed so hard-faced. = Na począt­ku jej nie lubi­łam, wyda­wa­ła się taka ozię­bła.

Misa­dven­tu­re — syno­ni­my
bust — up = nie­po­wo­dze­nie, kla­pa
fia­sco = fia­sko
mis­for­tu­ne = nie­po­wo­dze­nie, pech
mischan­ce = nie­szczę­śli­wy wypa­dek, pech
infe­li­ci­ty = nie­po­myśl­ność, nie­po­wo­dze­nie
ill luck = nie­po­wo­dze­nie, pech
bad bre­ak = pech
failu­re = poraż­ka, nie­po­wo­dze­nie (brak suk­ce­su)

Misadventure

Tho­se Hard-faced Queens of misa­dven­tu­re

Te ozię­błe kró­lo­we nie­szczę­ścia

Misa­dven­tu­re = nie­po­wo­dze­nie, nie­szczę­ście, nie­szczę­śli­wy wypa­dek.

A ver­dict of death by misa­dven­tu­re. = Orze­cze­nie o śmier­ci na sku­tek nie­szczę­śli­we­go wypad­ku.

Fiery

A Fie­ry throng of muted angels

Pło­mien­ny tłum zga­szo­nych anio­łów

Kolej­ny przy­miot­nik fie­ry nie jest może zbyt popu­lar­ny, dla­te­go war­to znać jego zna­cze­nie.

A dokład­niej zna­cze­nia, ponie­waż mamy ich kil­ka.

Fie­ry =

= pło­mien­ny (np. prze­mo­wa, zachód słoń­ca, nie­bo).

Fie­ry
fie­ry spe­ech = pło­mien­na prze­mo­wa
fie­ry tem­per = zapal­czy­wy tem­pe­ra­met
fie­ry sun­set = ogni­sty zachód słoń­ca
fie­ry drink = roz­grze­wa­ją­cy napój

= ogni­sty (np. tem­pe­ra­ment, kolor).

= wybu­cho­wy (np. cha­rak­ter).

= ostry (np. jedze­nie).

= zapal­ny (np. gaz, mina).

Throng

A Fie­ry throng of muted angels

Pło­mien­ny tłum zga­szo­nych anio­łów

Wyraz throng wystę­pu­je zarów­no jako rze­czow­nik i cza­sow­nik to throng. W pio­sen­ce “People help the people” słów­ko jest uży­te jako rze­czow­nik i ozna­cza = tłum.

Inne zna­cze­nia throng w rze­czow­ni­ku =

= chma­ra (np. zwie­rząt).

= gro­ma­da (np. rze­czy).

To throng = tło­czyć się, gro­ma­dzić się, zapeł­niać jakieś miej­sce, np.: The people were thro­ning to the new super­mar­ket. = Ludzie gro­ma­dzi­li się w kie­run­ku nowe­go super­mar­ke­tu.

Homesick

And if you’re home­sick

I jeśli tęsk­nisz za domem

To be/feel home­sick = tęsk­nić za domem (rodzin­nym), kra­jem, np.: I felt home­sick when I was abro­ad. = Tęsk­ni­łam za domem, kie­dy byłam za gra­ni­cą.

Con­se­qu­en­ce — zwro­ty i wyra­że­nia
it’s a mat­ter of some con­se­qu­en­ce = to kwe­stia dużej wagi
a man of con­se­qu­en­ce = waż­na oso­bi­stość
a man of no con­se­qu­en­ce = czło­wiek nic nie­zna­czą­cy
it’s of no con­se­qu­en­ce to me = to mnie mało obcho­dzi

Consequence

What is hiding, in this world of lit­tle con­se­qu­en­ce

Co jest skry­wa­ne w na tym mało waż­nym świe­cie

Słów­ko con­se­qu­en­ce zapew­ne koja­rzy się Wam z pol­skim sło­wem kon­se­kwen­cja, następ­stwo. I słusz­nie. Oprócz tego ma też inne zna­cze­nia =

= waż­ność, waga, zna­cze­nie (cze­goś).

Alone

No one needs to be alo­ne, oh save me

Nikt nie musi być samot­ny, oh ura­tuj mnie

Alo­ne =

= sam, sama, np.: I want to be alo­ne. = Chcę być sam.

= samot­ny, np.: I feel so alo­ne. = Czu­ję się taki samot­ny.

= wyłącz­nie, tyl­ko, np.: For this reason alo­ne I deci­ded to meet with her. = Tyl­ko z tego powo­du zde­cy­do­wa­łem się z nią spo­tkać.

= jedy­ny, np.: She, alo­ne of her gro­up, knew the answer. = Ona, jedy­na ze swo­jej gru­py, zna­ła odpo­wiedź.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. “Chy­ba naj­bar­dziej mnie zdzi­wiło to, że Bir­dy będąc tak mło­dą oso­bą potra­fiła stwo­rzyć tak przej­mu­jący i pięk­ny utwór, któ­ry nie­mal od razu chwy­ta za ser­ce.”

    komen­tarz nie pasu­je , nie­stey … to tyl­ko cover

Pozostaw odpowiedź Mariana Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *