Adele — Set Fire To The Rain

Pio­sen­ka Ade­le „Set Fire to the Rain” to trze­ci sin­giel bry­tyj­skiej pio­sen­kar­ki, któ­ry pocho­dzi z jej dru­gie­go albu­mu, pt. „21”.

Utwór zyskał sła­wę na całym świe­cie zdo­by­wa­jąc przy tym wie­le nagród, w tym Gram­my 2013 w kate­go­rii naj­lep­sze solo­we wyko­na­nie pop za kon­cert w Roy­al Albert Hall. Ta wer­sja pio­sen­ki w tele­dy­sku 🙂

Tekst pio­sen­ki Ade­le — Set Fire To The Rain

I let it fall, my heart
And as it fell you rose to cla­im it
It was dark and I was over
Until you kis­sed my lips and you saved me

My hands, they’re strong
But my kne­es were far too weak
To stand in your arms
Witho­ut fal­ling to your feet

But there’s a side to you
That I never knew, never knew
All the things you’d say
They were never true, never true
And the games you play
You would always win, always win

But I set fire to the rain
Wat­ched it pour as I touched your face
Well, it bur­ned whi­le I cried
’Cau­se I heard it scre­aming out your name, your name!

When I lay with you
I could stay the­re
Clo­se my eyes
Feel you here fore­ver
You and me toge­ther
Nothing is bet­ter

‘Cau­se there’s a side to you
That I never knew, never knew
All the things you’d say
They were never true, never true
And the games you’d play
You would always win, always win

But I set fire to the rain
Wat­ched it pour as I touched your face
Well, it bur­ned whi­le I cried
’Cau­se I heard it scre­aming out your name, your name!

I set fire to the rain
And I threw us into the fla­mes
When it fell, some­thing died
’Cau­se I knew that that was the last time, the last time!

Some­ti­mes I wake up by the door,
That heart you cau­ght must be waiting for you
Even now when we’re alre­ady over
I can’t help myself from looking for you

I set fire to the rain
Wat­ched it pour as I touched your face
Well, it bur­ned whi­le I cried
’Cau­se I heard it scre­aming out your name, your name

I set fire to the rain,
And I threw us into the fla­mes
When it fell, some­thing died
’Cau­se I knew that that was the last time, the last time

Let it burn
Let it burn
Let it burn

Tłu­ma­cze­nie Ade­le — Set Fire To The Rain

Upu­ści­łam swo­je ser­ce
A gdy spa­da­ło wsta­łeś by się o nie ubie­gać
Było ciem­no i byłam skoń­czo­na
Aż poca­ło­wa­łeś moje usta i ura­to­wa­łeś mnie

Moje ręce są sil­ne
Ale moje kola­na były o wie­le za sła­be
Żeby sta­nąć w two­ich ramio­nach
I nie paść ci do nóg

Ale jest two­ja stro­na
Któ­rej nigdy nie zna­łam, nigdy nie zna­łam
I wszyst­kie rze­czy, któ­re mówi­łeś
Nigdy nie były praw­dzi­we, nigdy praw­dzi­we
A gier­ki w któ­re gra­łeś
Zawsze wygry­wa­łeś

Ale ja pod­pa­li­łam deszcz
Patrzy­łam jak leje kie­dy doty­ka­łam two­jej twa­rzy
Spło­nę­ła kie­dy pła­ka­łam
Bo sły­sza­łam jak wykrzy­ku­je two­je imię, two­je imię!

Kie­dy leża­łam z tobą
Mogłam tak zostać
Zamknąć oczy
Poczuć cię tutaj na zawsze
Ty i ja razem
Nie ma nic lep­sze­go

Ale jest two­ja stro­na
Któ­rej nigdy nie zna­łam, nigdy nie zna­łam
I wszyst­kie rze­czy, któ­re mówi­łeś
Nigdy nie były praw­dzi­we, nigdy praw­dzi­we
A gier­ki w któ­re gra­łeś
Zawsze wygry­wa­łeś

Ale ja pod­pa­li­łam deszcz
Patrzy­łam jak leje kie­dy doty­ka­łam two­jej twa­rzy
Spło­ne­ła kie­dy pła­ka­łam
Bo sły­sza­łam jak wykrzy­ku­je two­je imię, two­je imię!

Pod­pa­li­łam deszcz
I wrzu­ci­łam nas w pło­mie­nie
Kie­dy upa­dłam, coś umar­ło
Bo wie­dzia­łam, że to był ostat­ni raz, ostat­ni raz

Cza­sa­mi budzę się przy dzwiach
Ser­ce któ­re chwy­ci­łeś musi na cie­bie cze­kać
Nawet teraz kie­dy nas już nie ma
Nie mogę się powstrzy­mać przed szu­ka­niem cie­bie

Pod­pa­li­łam deszcz
Patrzy­łam jak leje kie­dy doty­ka­łam two­jej twa­rzy
Spło­ne­ła kie­dy pła­ka­łam
Bo sły­sza­łam jak wykrzy­ku­je two­je imię, two­je imię!

Pod­pa­li­łam deszcz
I wrzu­ci­łam nas w pło­mie­nie
Kie­dy upa­dłam, coś umar­ło
Bo wie­dzia­łam, że to był ostat­ni raz, ostat­ni raz

Niech spło­nie
Niech spło­nie
Niech spło­nie

Zwroty & wyrażenia

Let sth fall

Pio­sen­ka Ade­le roz­po­czy­na się taki­mi sło­wa­mi:

I let it fall, my heart

Wyra­że­nie to let sth fall = upu­ścić coś.

Dla­te­go, może­my ten wers prze­tłu­ma­czyć = upu­ści­łam swo­je ser­ce.

Ist­nie­je jesz­cze jed­no cie­ka­we zna­cze­nie tego wyra­że­nia.

To let sth fall / drop = nie­chcą­cy ujaw­nić jakąś infor­ma­cję, np.: He always lets fall some deta­ils from the­ir life. = On zawsze zdra­dzi jakieś szcze­gó­ły z ich życia.

As

As vs. When
As uży­wa­my wte­dy, kie­dy dwie rze­czy dzie­ją się w tym samym cza­sie, np.: As I dro­ve, I liste­ned to the radio. = Gdy pro­wa­dzi­łem, słu­cha­łem radia.

When uży­wa­my, kie­dy jed­na rzecz dzie­je się po dru­giej, np.: When we went out, we noti­ced the­ir new car. = Kie­dy wyszli­śmy, zoba­czy­li­śmy ich nowy samo­chód.

Słów­ko as ma w języ­ku angiel­skim wie­le zna­czeń i funk­cji. Dziś zaj­mie­my się jed­ną z nich.

As = w tym samym cza­sie.

Może­my użyć spój­ni­ka as kie­dy dwie rze­czy dzie­ją się w tym samym cza­sie.

Mam na myśli takie­go typu sytu­acje:

We cal­led her as she went out. = Zadzwo­ni­li­śmy do niej, gdy wycho­dzi­ła.

I cooked din­ner as he wat­ched TV. = Robi­łam obiad, gdy on oglą­dał tele­wi­zję.

Can you buy some bre­ad as you pass the bake­ry? = Czy możesz kupić chleb, gdy będziesz prze­cho­dził obok pie­kar­ni?

W tek­ście utwo­ru Ade­le, mamy przy­kła­dy zasto­so­wa­nia as w takiej funk­cji.

Przy­kład pierw­szy:

I let it fall, my heart
And as it fell you rose to cla­im it

Co tłu­ma­czy­my:

Upu­ści­łam swo­je ser­ce
A gdy spa­da­ło wsta­łeś by się o nie ubie­gać

Przy­kład dru­gi:

Wat­ched it pour as I touched your face

I tłu­ma­cze­nie:

Patrzy­łam jak leje kie­dy doty­ka­łam two­jej twa­rzy

Moż­li­wa jest rów­nież opcja z uży­ciem just as — jest to takie wzmoc­nio­ne as = dokład­nie w tym momen­cie.

Przy­kła­dy:

Just as I went to the bath­ro­om, the door­bell rang. = Jak tyl­ko wsze­dłem do łazien­ki, zadzwo­nił tele­fon.

We had to go home just as the meeting star­ted. = Musie­li­śmy iść do domu jak tyl­ko spo­tka­nie się zaczę­ło.

Może­my rów­nież użyć as kie­dy dwie rze­czy dzie­ją się razem w dłuż­szym okre­sie cza­su.

Na przy­kład:

- How was your holi­day? Was the weather OK? – Unfor­tu­na­te­ly, the weather wasn’t so good. It only got wor­se as the days went by. = Jak tam two­je waka­cje? Pogo­da była OK? – Nie­ste­ty, pogo­da nie była zbyt dobra. Z cza­sem tyl­ko się pogar­sza­ła.

Claim

Cla­im — zwro­ty & wyra­że­nia
wage cla­im = żąda­nia pła­co­we
small cla­im = drob­ne rosz­cze­nie
cla­im form (GB) = nakaz sta­wien­nic­twa przed sądem
to cla­im sth back = żądać zwro­tu cze­goś
cla­im of deli­ve­ry = rekla­ma­cja dosta­wy
no-claim(s) bonus (GB) = zniż­ka za bez­sz­ko­do­wą jaz­dę
to lay cla­im to sth = rościć pre­ten­sje do cze­goś
finan­cial cla­ims = należ­no­ści finan­so­we, rosz­cze­nia finan­so­we

Cza­sow­nik to cla­im wystę­pu­ją­cy w pio­sen­ce Ade­le ma kil­ka zna­czeń, któ­re war­to poznać.

To cla­im =

= twier­dzić, utrzy­my­wać, np.: He cla­ims he doesn’t know her. = On twier­dzi, że jej nie zna.

= zgła­szać pre­ten­sje do cze­goś (np. pie­nię­dzy, wła­sno­ści, zie­mi), np.: She cla­imed the right to this buil­ding. = Rości­ła sobie pra­wo do tego budyn­ku.

= doma­gać się, żądać (cze­goś); ubie­gać się, wystą­pić (o coś), np.: I will just go stra­ight to my boss and cla­im a pay rise. = Pój­dę pro­sto do moje­go sze­fa i zażą­dam pod­wyż­ki.

= powo­do­wać śmierć, stra­tę, np.: The road acci­dents cla­imed three lives. = Wypad­ki dro­go­we spo­wo­do­wa­ły śmieć trzech osób.

Fall to sb’s feet

Frag­ment pierw­szej zwrot­ki:

To stand in your arms
Witho­ut fal­ling to your feet

To fall to sb’s feet = paść komuś do nóg.

Nie nale­ży jed­nak dosłow­nie inter­pre­to­wać tego zna­cze­nia. Ade­le pró­bu­je na począt­ku prze­ka­zać, że pró­bo­wa­ła być sil­na sama:

My hands, they’re strong
But my kne­es were far too weak

Ale była za sła­ba by powstrzy­mać się przed uczu­ciem i zako­cha­ła się.

Would

Cza­sow­nik modal­ny would ma wie­le zna­czeń i funk­cji w języ­ku angiel­skim.

Would vs. Used to
W tym zna­cze­niu, would ma podob­ne zna­cze­nie do kon­struk­cji used to, np.:
We used to spend (= would spend) all holi­days toge­ther. = Wszyst­kie waka­cje spę­dza­li­śmy razem.

Uwa­ga! Jest mała róż­ni­ca mię­dzy tymi dwie­ma kon­struk­cja­mi!

Przy sto­so­wa­niu w takim zna­cze­niu would, nie sto­su­je­my cza­sow­ni­ków sta­tycz­nych, tzn. takich, któ­re zazwy­czaj nie two­rzą cza­sów con­ti­nu­ous (np. be, like, know).

Jed­ną z nich jest two­rze­nie cza­su prze­szłe­go.

Przy­kład uży­cia would w pio­sen­ce:

All the things you’d say
They were never true, never true
And the games you play
You would always win, always win

Gdzie mamy zasto­so­wa­ny skrót:

I would say = I’d say.

Cza­sow­ni­ka would uży­wa­my, aby powie­dzieć o rze­czach, któ­re regu­lar­nie dzia­ły się w prze­szło­ści.
Kon­struk­cja jest pro­sta – po cza­sow­ni­ku modal­nym would (w związ­ku z tym, że jest modal­ny, pozo­sta­je taki sam przy wszyst­kich oso­bach) jest bez­oko­licz­nik.

Przy­kła­dy:

I would go to bed ear­ly when I wor­ked in a bank. = Cho­dzi­łem spać wcze­śnie kie­dy pra­co­wa­łem w ban­ku.

This woman would teach us maths at pri­ma­ry scho­ol. = Ta kobie­ta uczy­ła nas mate­ma­ty­ki w szko­le pod­sta­wo­wej.

Jeśli pod­miot nie zmie­nia się w zda­niu, uży­te­go już raz would nie powta­rza­my przed kolej­ny­mi cza­sow­ni­ka­mi w bez­oko­licz­ni­ku, np.:

When we were on holi­day, we would eat fish and bathe in the sea. = Kie­dy byli­śmy na waka­cjach, jedli­śmy ryby i kąpa­li­śmy się w morzu.

Ale jeśli pod­miot jest inny, musi­my kolej­ny raz dodać cza­sow­nik would, np.:

When we were on holi­day, we would bathe in the sea and our mum would take fun­ny pic­tu­res of us. = Kie­dy byli­śmy na waka­cjach, kąpa­li­śmy się w morzu, a nasza mama robi­ła nam śmiesz­ne zdję­cia.

Set fire to sth

Chy­ba wszy­scy fani Ade­le (i nie tyl­ko) zna­ją ten wers:

I set fire to the rain

To set fire to sth / to set sth on fire = pod­pa­lić coś, np.: Some­bo­dy set the fire to Tom’s barn. = Ktoś pod­pa­lił sto­do­łę Tom­ka.

Ale czy moż­na pod­pa­lić deszcz?

Deszcz praw­do­po­dob­nie odno­si się do łez pio­sen­kar­ki. Ade­le pod­pa­la swo­je łzy, co ozna­cza, że z nimi skoń­czy­ła i chce żeby się wypa­li­ły. Pali­my rze­czy, któ­rych nie chce­my.

Lie

Lie czy Lie?
Cza­sow­nik to lie ozna­cza rów­nież = kła­mać. Na szczę­ście, jest to cza­sow­nik regu­lar­ny i jego for­ma Past Sim­ple i Past Par­ti­ci­ple róż­ni się od to lie = leżeć.
to lieliedlied = kła­mać
to lielaylain = leżeć

Dru­ga zwrot­ka zaczy­na się tak:

When I lay with you

Uży­ty tutaj cza­sow­nik lay jest cza­sem prze­szłym od cza­sow­ni­ka to lie = leżeć.

Pro­blem pole­ga na tym, że jest on czę­sto mylo­ny z cza­sow­ni­kiem to lay = kłaść, poło­żyć.

Oba cza­sow­ni­ki mają inne for­my past sim­ple i past par­ti­ci­ple:

To lielaylain = leżeć

To laylaidlaid = kłaść, poło­żyć.

Be over

Ade­le pod koniec utwo­ru śpie­wa:

Even now when we’re alre­ady over

W kon­tek­ście uży­tym w pio­sen­ce:

To be over = skoń­czyć się, zakoń­czyć się np.: The­ir meeting will be over soon. = Ich spo­tka­nie wkrót­ce się skoń­czy.

Can’t help myself

Jest to angiel­ski idiom, któ­ry ozna­cza = nie móc się powstrzy­mać.

W pio­sen­ce mamy:

I can’t help myself from looking for you

Co zna­czy:

Nie mogę się powstrzy­mać by Cie­bie nie szu­kać

Inny przy­kład:

I couldn’t help myself lau­ghing when I was wat­ching this video. = Nie mogłam się powstrzy­mać od śmie­chu, kie­dy oglą­da­łam ten film.

 

Naj­lep­sze miej­sce dla fanów Ade­le w sie­ci:

Pol­ska stro­na fanów Ade­le

Ade­le­Pol­ska

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Weronika

    Uwiel­biam waszą stro­nę, jed­nak bra­ku­ję mi na niej utwo­rów np. Ellie Gou­l­ding czy Fall Out Boy… Koniecz­nie coś z tym zrób­cie! 😉
    Pozdra­wiam

Pozostaw odpowiedź mart Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *